Haku

VKL 471/15

Tulosta

Asianumero: VKL 471/15 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.02.2016

Matkan peruuntuminen. Yksi tai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Valittajan ja hänen puolisonsa matka peruuntui tapaturman vuoksi. Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon, mutta vähentänyt korvaussummasta kaksi 100 euron omavastuuta eli molemmilta vakuutetuilta omansa. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on kaksi vakuutustapahtumaa.

Asiakkaan valitus

Molempien matkan peruuntuminen on johtunut yhdestä ainoasta tapahtumasta, valittajan tapaturmasta. Vakuutusehdoissa ei todeta missään, että jokaisen vakuutetun osalta peritään omavastuu erikseen. Vakuutusturvaa käsittelevässä vakuutusehtojen kohdassa 5 todetaan, että jokainen vakuutusmäärä koskee yksittäistä vakuutettua, mutta kyseessä olevassa kohdassa ei ole mainintaa siitä, että myös omavastuu vähennetään jokaisen vakuutetun osalta erikseen.

Koska matkan peruuntuminen on johtunut yhdestä ainoasta tapahtumasta, ei sitä voida pitää kahtena erillisenä vakuutustapahtumana. Edelleen, vakuutusehdoissa ei ole mainittu, että omavastuu vähennetään kaikkien vakuutettujen osalta erikseen jos syy matkan peruuntumiselle on kaikilla sama.

Vahingosta tulee vähentää vain yksi omavastuu ja vakuutusyhtiön päätös on siltä osin virheellinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan jokaisen vakuutetun osalta kyse on omasta vahinkotapahtumasta, josta hän voi hakea korvausta. Vakuutettu voi saada korvausta maksimissaan vakuutusmäärän verran ja jokaiselta vähennetään omavastuu.

Vakuutuksen perusteella asiakkaan vakuutusmäärä matkan peruuntumisesta on ollut 1 700 euroa ja vastaavasti vakuutettuna olleen puolison vakuutusmäärä matkan peruutumisesta on ollut 1 700 euroa. Vakuutusmäärä vakuutettua kohden on todettu selkeästi kohdissa 5 ja 10. Vastaavasti 1 700 euron vakuutusmäärään kohdistuva 100 euron omavastuu on todettu täysin selkeästi kohdissa 5 ja 10.

Sen lisäksi, että 100 euron omavastuun vähentäminen 1 700 euron vakuutusmäärästä on todettu täysin selkeästi vakuutusehtojen kohdissa 5 ja 10, tässä tapauksessa asiakas haki korvausta matkan peruuntumisesta hänelle sattuneen tapaturman takia ja hänen puolisonsa haki korvausta matkan peruuntumisesta lähiomaisen tapaturman takia.

Edellä todetun lisäksi matkavakuutuksessa vahinkotapatuma on matkan peruuntuminen, ei peruuntumisen syynä oleva sairastuminen. Tästä syystä vakuutusyhtiö ei voi periä useita omavastuita, vaikka matkan peruuntuminen johtuisi useasta sairastumisesta tai useamman vakuutetun yhtäaikaisesta sairastumisesta, joista jokaisen sairastuminen olisi riittävä peruste matkan peruuntumiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko molempien vakuutettujen matkan peruuntumista käsitellä omina vakuutustapahtuminaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 ”Vakuutusturva” mukaan Korvauslaji: Matkan peruuntuminen, Vakuutusmäärä (EUR): enintään 1700, omavastuu 100 EUR. Jokainen taulukossa mainittu vakuutusmäärä koskee yksittäistä vakuutettua, ellei vakuutusehdoissa toisin todeta.

Vakuutusehtojen kohdan 10 ”Korvaus matkan peruuntumisesta” mukaan

Vakuutusmäärä enintään 1 700 EUR.

Omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 100 EUR.

Kohdan 10 mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että valittaja ja hänen puolisonsa ovat vakuutuksen vakuutettuja ja että heidän matkansa peruuntuminen on vakuutuksesta korvattava vahinko.

Vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma on matkan peruuntuminen, joka on johtunut omasta tai lähiomaisen tapaturmasta. Omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 100 euroa. Valittajan osalta korvattava vakuutustapahtuma on hänen omasta tapaturmastaan johtunut matkan peruuntuminen. Valittajan puolison osalta kyse on ollut lähiomaisen tapaturmasta johtuneesta matkan peruuntumisesta. Kyseessä ovat siten erilliset vakuutustapahtumat, minkä vuoksi niissä on myös oma korvausmäärä ja erillinen omavastuu.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia