Haku

VKL 471/06

Tulosta

Asianumero: VKL 471/06 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2006

Kaivinkoneen kuorma-auton perävaunulle aiheuttama vahinko Vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus

Vakuutuksenottaja J Oy:n kaivinkone kuormasi 14.11.2005 vahinkoa kärsineen UJ Oy:n kuorma-auton perävaunuun maa-ainesta. Kuorman tultua valmiiksi konetta käyttänyt J.V. antoi äänimerkin, ja kuorma-auton kuljettaja siirsi autoa vähän eteenpäin pysähtyen siihen. J.V. siirsi osaltaan kaivinkonetta taaksepäin. Hänen kääntäessään tämän jälkeen kaivinkoneen ylävaunua osui koneen vastapaino perävaunun takakulmaan vaurioittaen sitä. 

Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 27.12.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yrityksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Yritysvakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti ei kuitenkaan korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Vakuutusyhtiön saamien selvitysten mukaan vakuutuksenottaja J Oy:n työntekijä lastasi kuormaa perävaunuun ja kaivinkoneen vastapaino osui perävaunuun, jonka seurauksena perävaunu vaurioitui.
 
Vakuutuksenottajan huolehdittavana on ollut kuormaustilanteessa välittömässä läheisyydessä olevat sellaiset perävaunun osat, joista kuorman nostajan työn luonteen vuoksi kuuluu huolehtia sen vuoksi, etteivät ne vahingoitu kuormaustilanteessa. Kun vahinko on näin ollen sattunut omaisuudelle, joka yllä mainitun perusteella on ollut vakuutuksenottajan huolehdittavana, ei vakuutusyhtiö voi käsitellä asiaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Vakuutuksenottaja J Oy on lähettänyt vahingon johdosta vakuutusyhtiölle 18.4.2006 päivätyn vahinkoilmoituksen.
 
Kirjeessään 25.4.2006 vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa vahinkoilmoituksen koskien vahinkoa kärsineelle UJ Oy:lle aiheutunutta vahinkoa. Vakuutusyhtiö toteaa edelleen, ettei vahinkoa korvata omaisuudelle, joka vahingon tapahtuessa oli vakuutuksenottajan lukuun käsiteltävänä tai muulla tavoin huolehdittavana sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 26.7.2006 J.V. vakuutuksenottaja J Oy:n edustajana toteaa, että hän oli kuormannut ajoneuvon perävaunua. Perävaunun ollessa kuormattu hän oli antanut äänimerkin kuorman valmiina olemisesta autonkuljettajalle. Kuljettaja oli siirtänyt autoa hieman eteenpäin ja jäänyt siihen parkkiin. J.V. oli aloittanut kaivinkoneellaan muuta työtä, joka ei enää liittynyt perävaunun kuormaamiseen, ja tätä työtä suorittaessaan hän oli osunut kaivinkoneen vastapainolla perävaunuun niin, että se vaurioitui. Kuorma-autolle oli annettu lähtömerkki, koska kuormaus ei ollut enää kesken. Näin ollen vaurioitunut perävaunu ei ollut enää työn kohteena eikä kyseinen perävaunu ollut vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajan lukuun käsiteltävänä tai muulla tavoin huolehdittavana eikä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.
 
Vakuutusyhtiön 27.12.2005 antamaa kielteistä korvauspäätöstä perusteltiin Vakuutuslautakunnan lausunnolla VKL 419/01, jossa trukki oli kuormaa purkaessaan vaurioittanut perävaunua. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahinko ei tapahtunut kuormauksen yhteydessä eikä perävaunu ollut työn kohteena niin kuin tapauksessa VKL 419/01. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakuntaa tutkimaan asian.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiön pitäisi korvata vastuuvakuutuksesta perävaunulle aiheutetut vahingot tarkastusyhtiön tekemän korvauslaskelman mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 21.9.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Kun fyysinen esineeseen kohdistunut työsuoritus on päättynyt, esine ei enää ole työn kohteena, mutta se voi edelleen olla vakuutuksenottajan huolehdittavana. Vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa on vakuutuksen korvauspiiristä suljettu pois paitsi työn kohteelle aiheutuneet vahingot myös sellaiset vahingot, jotka kohtaavat vakuutuksenottajan huolehdittavana olevaa omaisuutta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunnossa VKL 419/01 todetaan, että vakuutuksenottajan huolehdittavana on ollut kuormannostotilanteessa välittömässä läheisyydessä olevat sellaiset perävaunun osat, joista kuorman nostajan työn luonteen vuoksi kuuluu huolehtia sen vuoksi, etteivät ne vahingoitu kuormannostotilanteessa.
 
Nyt käsiteltävässä tapauksessa on perävaunu ollut vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan lausunnonpyytäjän huolehdittavana paitsi varsinaisen kuormaustilanteen aikana myös välittömän kuormaustilanteen päätyttyä, kun kaivinkoneella edelleen työskennellään perävaunun välittömässä läheisyydessä. Tilanne on verrattavissa tapaukseen, jossa auki kaivetut kaapelit ovat huolehdittavana. Kun kaapelit on selkeästi nähtävissä, tulee niiden läheisyydessä työskenneltäessä varoa niiden vaurioittamista. Samalla tavoin perävaunua kuormattaessa tulee varoa vaurioittamasta perävaunua. Se, että perävaunun vaurioituminen tapahtuu välittömästi sen jälkeen, kun kuormaus faktisesti lopetetaan, ei muuta miksikään sitä tosiseikkaa, että perävaunu on edelleen huolehdittavana.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aikaisemmin tehtyä korvauspäätöstä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.3.2003 alkaen
 
Kohta 2, Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa
Kohta 2.1, Vakuutus ei korvaa...
Kohta 2.1.11
vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
-         vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kaivinkoneen kuorma-auton perävaunulle aiheuttamasta vahingosta sekä vahingontorjuntavelvoitteen alaisesta omaisuudesta.
 
Vakuutuksenottaja J Oy:n kaivinkone on kuormannut 14.11.2005 vahinkoa kärsineen UJ Oy:n kuorma-auton perävaunua. Kuormauksen tultua valmiiksi on kuorma-auto kaivinkoneen kuljettajan antaman äänimerkin jälkeen siirtänyt autoa vähän eteenpäin. Kaivinkone on osaltaan siirtynyt hieman taaksepäin tekemään muuta työtä. Koneen kuljettajan kääntäessä tämän jälkeen sen ylävaunua on koneen vastapaino osunut kuorma-auton perävaunun takakulmaan, joka on vaurioitunut. Tästä vauriosta on haettu korvausta vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on ollut vakuutuksenottajan huolehdittavana tai vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena hänen toimintansa tai työsuorituksensa luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen. Kyseessä on vakuutusyhtiön laatima rajoitusehto, jota korvauskäytännössä tulee tulkita suppeasti. Näin ollen kaikki omaisuus, joka on ollut kaivinkoneen vaikutuspiirissä, ei ole kuulunut rajoitusehdon piiriin.
 
Esillä olevassa tapauksessa kuormaus on tapahtunut perävaunuun. Vahinko on sattunut kuormauksen päätyttyä sekä kuorma-auton että kaivinkoneen siirryttyä pois kuormauksenaikaisilta paikoiltaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei kuorma-auto ole enää ollut ehdon tarkoittamassa mielessä kaivinkoneen toiminnan kohteena. Se on ollut tapahtumapaikalla ollutta ulkopuolista omaisuutta, joka on ollut kaivinkoneen vaikutuspiirissä ja johon muuta työtä suorittamaan siirtyneen kaivinkoneen vastapaino on ylettynyt osumaan. Edellä olevan nojalla ja kuormaukseen perustuneen huolehtimis- ja vahingontorjuntavelvoitteen päätyttyä kuorma-auton osalta lautakunta katsoo, että vastapainon perävaunun takakulmalle aiheuttama vahinko tulee korvata J Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia