Haku

VKL 469/11

Tulosta

Asianumero: VKL 469/11 (2013)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Lakipykälät: 11

Vakuutusyhtiön vastuun poikkeavasta alkamisajankohdasta sopiminen

Tapahtumatiedot

A:lle (synt. 1965) oli myönnetty hänen 6.5.2010 tekemänsä hakemuksen johdosta lainaturvavakuutus 10.5.2010 alkaen. A oli ollut työsuhteessa 15.4.2004 alkaen, josta hänet oli irtisanottu 12.5.2010. Irtisanominen oli A:n mukaan tapahtunut sillä perusteella, että työnantajayritys lopetetaan. Korvausta lainaturvavakuutuksesta haettiin A:n 12.7.2010 alkaneen työttömyyden johdosta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen 14.10.2010. Yhtiö katsoo, että koska vakuutuksen alkamispäivästä A:n työttömäksi joutumiseen ei ole kulunut vähintään ehdossa 7.3.2 määriteltyä 60 päivää ja koska A:n työsuhteen päättyminen ei ole aiheutunut työnantajaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta kohdanneesta ulkoisesta syystä, ei korvausta vakuutuksen perusteella makseta.

 

Valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. A kertoo, että hän oli ottanut vakuutuksen 6.5.2010 vaihtaessaan pankkilaitosta. Selvityksen vakuutusehdoista hän oli saanut vasta pitkän ajan kuluttua. Hän oli saanut yllättäen 12.5.2010 tiedon, että yritys lopetetaan ja hänet irtisanotaan, koska yrittäjää oli kohdannut äkillinen ylipääsemätön este. Vakuutusta otettaessa tilanne oli näyttänyt hyvältä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vaatimuksen. Yhtiö vetoaa ehtoon 7.3.2 samalla tavoin kuin korvauspäätöksessä ja toteaa lisäksi, että työnantajan lausunnon mukaan ”uusi omistaja ei suostunut jatkamaan vuokrasopimusta”. Yhtiön käsityksen mukaan vuokrasopimuksen päättyminen sopimuksen perusteella omistajamuutoksen takia ei ole ehdossa 7.3.2 tarkoitettu työnantajaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta kohdannut ulkoinen syy.

Vakuutusyhtiö viittaa myös A:n työpaikkakunnan kunnanhallituksen pöytäkirjoista 1.2., 12.4. ja 26.4.2010 ilmi käyviin tietoihin vuokrasopimuksen päättämisestä ja hallin mahdollisesta myynnistä. Kunnanvaltuuston pöytäkirja 10.5.2010 sisältää päätöksen asiasta. Valtuuston pöytäkirjan mukaan hallista on jo useampia tarjouksia, ja ”vuokralainen on 8.4.2010 tiedon mukaan tyhjentämässä hallia toukokuun puoleenväliin mennessä”. Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat ja kokouskutsut ovat julkisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Kokouskutsu on asetettu nähtäville 3.5.2010 eli ennen kuin A on ottanut vakuutuksen. Samoin kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat olleet julkisia ennen kuin vakuutus on otettu.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on käytettävissään:

  • vakuutusehdot 18.1.2010
  • kunnanhallituksen kokouskutsu 1.2.2010, 12.4.2010 ja 26.4.2010
  • kunnanvaltuuston kokouskutsu ja pöytäkirja 10.5.2010
  • korvaushakemus 8.9.2010
  • sähköpostiviestejä
  • työnantajan hallituksen puheenjohtajan selvitys 7.1.2011
  • vakuutushakemus.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohta

Ehdon 7.1.1 mukaan työttömyys tarkoittaa mm. sitä, että työnantaja on lopettanut tai ryhtynyt lopettamaan sen toiminnan tai osan siitä, jota varten palkansaaja on palkattu.

Ehdon 7.3.2 mukaan korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutuksen alkamispäivästä on kulunut vähintään 60 päivää, kun vakuutettu saa tiedon tulevasta työttömyydestä ja sen seurauksena joutuu työttömäksi, ellei esitetä selvitystä siitä, että työttömyyden aiheuttanut työnantajaa koskeva tuotannollinen, taloudellinen tai vastaava syy on saanut alkunsa tuon ajan kuluessa työnantajaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta kohdanneesta ulkoisesta syystä.

Vakuutussopimuslain 11.1 §:n mukaan, sellaisena kuin se oli nyt puheena olevaa vakuutussopimusta tehtäessä voimassa olleessa laissa (28.6.1994/543), vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole erityisesti sovittu, silloin, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Ratkaisu

A on joutunut työttömäksi ehdossa 7.1.1 määritellystä syystä eli siksi, että työnantaja on lopettanut toimintansa. A ei ole joutunut työttömäksi työnantajaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta kohdanneesta ulkoisesta syystä.

Jotta vakuutusyhtiöllä olisi oikeus evätä korvaus viittaamansa 60 päivän karenssiaikaa koskevan ehdon 7.3.2 nojalla, on vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta vasta tuon karenssiajan jälkeen tullut vakuutussopimuslain 11.1 §:ssä säädetyin tavoin erityisesti sopia vakuutusyhtiön ja A:n välillä. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun erityisen sopimisen kriteereitä ei täytä se, että vakuutusturvan poikkeavasta alkamisajankohdasta on mainittu yleisissä vakuutusehdoissa. Vakuutushakemuksesta 10.5.2010 tai muustakaan lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että tarkasteltavana olevasta karenssiajasta olisi erityisesti sovittu. Vakuutusyhtiöllä ei siten ole ollut oikeutta evätä korvausta esittämillään ehdon 7.3.2 soveltamiseen liittyneillä perusteilla.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan lisäksi esittänyt näkökohtia siitä, että A:n työttömäksi joutumisen syy olisi mahdollisesti ollut tiedossa jo 3.5.2010 eli ennen kuin A on ottanut vakuutuksen. Yhtiö ei kuitenkaan edes väittänyt, että nimenomaan A:lla olisi pitänyt olla tieto työttömäksi joutumisestaan ennen vakuutuksen ottamista.

Vakuutusyhtiöllä ei siten ole ollut esittämillään perusteella oikeutta evätä A:lta korvausta.

Lautakunta suosittaa, että yhtiö maksaa A:lle ehtojen mukaisen korvauksen hänen työttömyytensä perusteella.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Ahlroth, Kauppila ja Kummoinen sekä varajäsen Sibakov. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia