Haku

VKL 468/14

Tulosta

Asianumero: VKL 468/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Valmentajasopimuksesta maksettaviin korvauksiin liittyvä riita-asia. Tulon hankkimiseksi tehty sopimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.K. on 11.6.2010 solminut N Ry:n kanssa valmentajasopimuksen, jonka mukaan J.K:lle maksetaan kilometri- ja päivärahakorvauksia sekä hyvitetään valmentajaa hänen hankkimistaan mainostuloista.

J.K. on vaatinut N Ry:tä maksamaan hänelle sopimuksen mukaisia kulukorvauksia ja mainossopimustuloja. N Ry on kiistänyt J.K:n vaatimuksen 6.2.2014. J.K:n vakuutus on alkanut 10.12.2012.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen, koska se on katsonut kyse olevan toiminnasta tulon hankkimiseksi. Tällaisiin riitoihin ei vakuusehtojen mukaan myönnetä oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan valmentajasopimuksissa kysymys ei ole ollut työsuhteesta. Sopimusten mukaan N Ry on maksanut J.K:lle kilometri- ja päivärahakorvauksia sekä J.K:n hankkimiin mainossopimuksiin perustuvia korvauksia. J.K. on toiminut joukkueen valmentajana täysin harrastuspohjalta. Normaalisti J.K. toimii yrittäjänä N -nimisessä yrityksessä. Myöskään joukkueen pelaajat eivät pelaa jääkiekkoa ammatikseen. J.K:n valmentajana toimimisessa ei ole ollut kysymys hänen työstään, ammatinharjoittamisesta, elinkeino- tai ansiotoiminnasta tai muusta pää- tai sivutoimisesta toiminnasta tulon hankkimiseksi. Vakuutusyhtiön päätös on virheellinen ja vakuutusehtojen mukaisesti J.K:lle on myönnettävä oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Valmentajasopimusten mukaan kyse ei ole ollut työsuhteesta. Kyse ei ole myöskään vakuutetun pääasiallisesta keinosta hankkia tuloja, sillä hän toimii yrittäjänä. Valmentajasopimuksen mukaan vakuutetun velvollisuus on vastata ja suunnitella joukkueen harjoituksista keskimäärin 3-4 kertaa viikossa sekä johtaa joukkuetta peleissä yhdessä toisen valmentajan kanssa. Seuran velvollisuus on maksaa valmentajalle sopimuksessa eritellyt korvaukset eli kilometri- ja päiväkorvaukset (kaudella 2010–2012 maksimissaan 700 euroa) sekä hyvittää vakuutetulle 100 % hänen hankkimistaan mainostuloista (kaudella 2010–2012 maksimissaan 3.000 euroa/pelikausi).

Kaudelle 2012–2014 kulukorvausten maksimimäärä on nostettu 5.000 euroon ja mainossopimushyvitysten maksimimäärä on laskettu 2.000 euroon. Vakuutettu saa siis valmennuksen vastikkeena kilometri- ja päivärahakorvaukset. Tämän lisäksi hänelle hyvitetään 100 % hänen hankkimistaan mainostuloista tiettyyn rajaan asti. Kyse ei ole siitä, että vakuutettu saisi tietyn murto-osuuden mainostuloista, jotta hänellä olisi kannustin hankkia näitä mainostuloja. Kyse on siitä, että vakuutettu käytännössä hankkii oman palkkionsa, jonka seura hyvittää hänelle valmentajasopimuksen perusteella. Vakuutettu saa kiistattomasti seuralta vastineen valmennuksesta. Kyse ei ole harrastuspohjalta tapahtuvasta vastikkeettomasta toiminnasta, jossa seura korvaisi valmentajalle tälle aiheutuneet suoranaiset kulut. Myös käräjäoikeudessa vaadittujen summien suuruus (11.318 euroa, 7.000 euroa ja 1.500 euroa korkoineen) osoittaa, että kyse on ollut vakuutetun sivutoimisesta toiminnasta tulon hankkimiseksi, ei vakuutetun ilman vastiketta tekemästä harrastustoiminnasta.

Vaikka lautakunta katsoisi, ettei asiassa ole kyse tulonhankinnasta, ei oikeusturvaetu kuitenkaan ole myönnettävissä. Mikäli vakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutettu on vahinkoilmoituksessaan kertonut vastapuolen kiistäneen vaatimuksen 6.2.2014. Vakuutus on alkanut 10.12.2012, joten riidan syntyessä vakuutus ei ole vielä ollut voimassa kahta vuotta. Vakuutuksen vaatimukset perustuvat maksamattomiin korvauksiin vuosilta 2010–2014. Vakuutus ei siis ole ollut voimassa myöskään perusteesta lähtien. Oikeusturvaetu ei tälläkään perusteella ole myönnettävissä asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, liittyykö vakuutetun riita-asia hänen toimintaansa tulon hankkimiseksi.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ehtojen kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu on tehnyt valmentajasopimuksen, jonka mukaan vakuutetulle maksetaan kulukorvauksia sekä hyvitetään vakuutetulle hänen itse hankkimansa mainostulot täysimääräisesti 3000 euroon asti.

Mainossopimuksista saadut tulot ovat vakuutetun tuloa. Vakuutettu on saanut korvauksen valmentamisesta mainossopimustulojen muodossa. Valmentaminen on siten vakuutetun toimintaa tulon hankkimiseksi. Myös valmentamisesta aiheutuneet kulut ja niistä maksetut korvaukset liittyvät siksi vakuutetun valmennustoimintaan. Tämän vuoksi riita-asia koskee vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun toimintaa tulon hankkimiseksi. Tällaisiin asioihin liittyviä kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, kuten nyt käsillä olevassa tapauksessa, tulee myös riidan perusteena olevien seikkojen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Riidan perusteena olevat sopimukset on solmittu 11.6.2010 ja 25.7.2012 eli ennen vakuutuksen voimassaolon alkua. Vakuutusturvaa ei tämänkään vuoksi vakuutusehtojen mukaan tule myöntää.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta