Haku

VKL 466/15

Tulosta

Asianumero: VKL 466/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2016

Sääriluun murtuminen hiihtohissiin mentäessä. Palveluntarjoajan vastuu henkilövahingosta.

Tapahtumatiedot

Valittaja A oli laskettelemassa laskettelukeskuksessa 2015. Hänen mennessään tuolihissiin tönäisi hissi häntä vasempaan jalkaan sillä seurauksella, että A:n sääriluu murtui. Korvausta vahingosta haetaan laskettelukeskuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että yrityksellä, joka maksua vastaan tarjoaa yleisölle palvelua, on korostettu velvollisuus huolehtia siitä että palvelua voidaan turvallisesti käyttää. Kyse ei ole ankarasta vastuusta vaan korvausvastuun syntyminen edellyttää virhettä tai laiminlyöntiä kiinteistön ja laitteiden hoidossa tai kunnossapidossa.

Hissin toiminnassa ei ole ollut häiriötä vahinkohetkellä vaan toiminta on ollut täysin normaalia. Vahinko on aiheutunut, koska A on myöhästynyt tuolin lastausvaiheessa. Koska laskettelukeskus ei vakuutusyhtiön mukaan ole vastuussa vahingosta, ei vakuutusyhtiö ole korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

A:n mukaan hän tuli myöhässä lastausalueelle, koska hissivalvoja ohjasi hänet reunimmaiselle portille. Hän ei ollut portin avauduttua vielä valmiina portin takana, koska hän oli alun perin menossa eri portista. Hänen piti hissivalvojan kehotuksesta siirtyä vapaalle portille, sillä kaikki portit oli täytettävä. Portti oli liian pitkään auki, koska se vielä päästi A:n myöhässä lastausalueelle. Lastausalueella ei itse liikuta, vaan liukuhihnamatto vie laskettelijaa eteenpäin. Vasemman reunan porttien pitäisi mennä kiinni aikaisemmin kuin oikean reunan, koska vasemman reunan portit avautuvatkin aiemmin juuri sen takia, että liukuhihna ehtii viedä laskettelijan tarpeeksi pitkälle.

Ison tuolihissin reuna tulee lastausalueelle ennen kääntymistä. Hissimiehen olisi tullut huomioida, että hissin reuna osuu A:han ja sammuttaa hissi vahingon välttämiseksi. A itse noudatti kaikkia ohjeita ja sääntöjä. Ohjeistus on riittämätön, kun alueelle pääsee vielä myöhässä. Laskettelija ei voi itse tietää olevansa myöhässä jos portti päästää vielä sisään. Vahinko olisi ollut vältettävissä joko hissimiehen huomiolla tai teknisellä ratkaisulla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottajan edustajalta saadun selvityksen mukaan hissin toiminnassa ei todettu toimintahäiriöitä vahinkohetkellä, vaan toiminta oli täysin normaalia. Hisseihin tehdään joka aamu tarkastus ennen käyttöönottoa. Myös lähtömatto on tarkastettu, eikä sen toiminnassa todettu puutteita. Etelärinteen hissi on uusi ja oli vahinkohetkellä ensimmäistä kautta käytössä. Käyttöönottotarkastus on tehty lokakuussa 2014. Vahinkopäivänä kyseisessä hississä on ollut 12012 nousua ja 4257 asiakasta, eikä porttien tai hissin kanssa ole ollut muita vastaavia ongelmia. Hissiin ei ole tulossa korjauksia, sillä se toimii normaalisti.

Vakuutuksenottajan edustaja on toimittanut porttien toiminnasta videon. Videolta ilmenee selvästi, että vasemmanpuoleiset portit sekä avautuvat että sulkeutuvat oikeanpuoleisia portteja aikaisemmin. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan portit ovat aina toimineet videoita ilmenevällä tavalla, eli siten, että vasemmanpuoleiset portit sekä avautuvat että sukeutuvat oikeanpuoleisia aikaisemmin. Portit eivät koskaan toimintansa aikana ole sulkeutuneet samanaikaisesti.

Hissivalvoja ei ollut onnettomuusaikaan havainnut mitään normaalista poikkeavaa, minkä johdosta hänen olisi tullut reagoida tilanteeseen. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutuksenottajan huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena, eikä vakuutuksenottaja ole siten korvausvastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen perusteita vahingosta aiheutuneiden kulujen korvaamiselle vastuuvakuutuksen perusteella ei ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu laskettelukeskus vastuussa hissin käytöstä aiheutuneesta henkilövahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö-ja esinevahinko,

— joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

— josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan hissi on ollut viranomaismääräysten mukainen ja toiminut vahinkohetkellä teknisesti oikein. Portit, joiden läpi asiakkaan on mentävä päästäkseen hissiin, avautuvat ja sulkeutuvat kahdessa vaiheessa siten, että hissin vasemmanpuoleiset eli kääntöpaikan sisäreunan puoleiset portit avautuvat ja sulkeutuvat aiemmin kuin oikeanpuoleiset eli ulkoreunan portit. Portit ovat auki vain lyhyen ajan ja ympäristöviranomaisen tekemän tarkastuskertomuksen mukaan hissi liikkuu riittävän hitaasti, jotta asiakas ehtii asettua tuolille. Lastausalue on toisin sanoen suunniteltu siten, että hissiin ehtii turvallisesti, vaikka portista ei menisi heti sen avauduttua. Tämän vuoksi sillä seikalla, että A ei ole hissivalvojan ohjeiden johdosta mennyt portista heti sen avauduttua, ei ole asiassa merkitystä laskettelukeskuksen vastuun kannalta.

Lautakunta katsoo, että laskettelukeskus on toiminut asiassa huolellisesti ja että A:lle aiheutunut vahinko on ollut tapaturma, josta laskettelukeskus ei ole vastuussa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta