Haku

VKL 466/14

Tulosta

Asianumero: VKL 466/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Lakipykälät: 69

Varkaus. Näyttö vakuutustapahtumasta. Velvollisuus toimittaa ostokuitit. Kuka omisti varastetut esineet?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan rakenteilla olevasta asuinrakennuksesta varastettiin työkaluja ja elektroniikkaa 8.1.2013. Vahinkoilmoituksen mukaan saunarakennukseen oli menty leikkaamalla seinään valettu lukkokiinnike poikki voimaleikkureilla. Vahingon määrän on laskettu olevan 45 124,55 euroa. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.6.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, mikä osuus omaisuudesta kuului vakuutuksenottajalle ja mikä osa hänen entiselle puolisolleen. Vakuutusyhtiö kertoo vakuutuksenottajan kieltäytyneen vahinkotarkastajan käynnistä. Vakuutuksenottaja ei ollut myöskään toimittanut ostokuitteja varastetuista tuotteista. Korvausta ei voida suorittaa, koska vakuutuksenottaja ei ole esittänyt riittävää näyttöä korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 15.6.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei oikeuskäytännössä ole vaadittu, että korvauksen hakijan tulisi esittää ostokuitteja. Riittävänä on pidetty, että yhtiöön on toimitettu rikosilmoitus ja esimerkiksi valokuvia, ohjekirjoja tai muita esineitä, joiden perusteella esineiden olemassa olo voidaan todeta. Vakuutuksenottaja kertoo lisäksi, ettei hän ollut kieltäytynyt vahinkotarkastajan käynnistä, vaan vakuutusyhtiön edustaja oli keskustellut hänen entisen puolisonsa kanssa, joka ei suostunut tarkastukseen. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiötä ohjeistetaan suorittamaan vaaditut korvaukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut 25.8.2014 päivätyssä vastineessaan vakuutuksenottajan ilmoittaneen puhelimitse vakuutusyhtiön edustajalle, että kaikki omaisuus on hänen, koska hänen entinen puolisonsa on velkaa hänelle ja tästä syystä omaisuuslistaan voi kirjoittaa jokaisen esineen kohdalle hänen nimensä.

Vakuutuksenottajan on lähettänyt viimeisimpänä lisäselvityksenä vakuutusyhtiöön kaksi valokuvaa erilaisista käyttöohjekirjoista, kaukosäätimistä, johdoista sekä latureista. Ostokuitteja tai muuta selvitystä omaisuuden alkuperästä ei ole toimitettu. Valokuvat itsessään eivät riitä osoittamaan vahingoittuneen omaisuuden alkuperää, ikää eivätkä omistajaa. Puhelimista ei ole toimitettu pyydettyjä ostokuitteja eikä sulkemistodistuksia operaattoreilta.

Vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle selvityksen käräjäoikeuden tuomiosta, jolla vakuutuksenottajan entinen puoliso on velvoitettu maksamaan vakuutuksenottajalle 125 000 euroa 18.11.2013. Vakuutusyhtiö katsoo vakuutuksenottajan näyttövelvollisuuden jääneen täyttämättä ja toteaa, etteivät vakuutuksenottajan ja hänen entisen puolisonsa keskinäiset velat vaikuta vakuutussopimuslain mukaiseen suoritusvelvollisuuteen, eikä tämä velkasuhde poista lakiin perustuvaa näyttövelvollisuutta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta ja menetetystä omaisuudesta ja sen omistajasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan esinevakuutuksella vakuutetaan vakuutuskirjaan merkityssä paikassa olevaa omaisuutta. Vakuutuksen kohteena on vakuutetun omistama omaisuus, ellei näissä ehdoissa tai vakuutuskirjassa ole toisin mainittu.

Kohdan 2.1 (Irtaimistot) mukaan ehdoissa irtaimistolla tarkoitetaan vakuutetun omistamaa koti- ja vapaa-ajan asunnon irtaimistoa, ellei ehdoissa ole erikseen muuta mainittu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.5 (Varkaus ja murto) mukaan vakuutuksesta korvataan varkaudesta tai murrosta aiheutunut vahinko vakuutuspaikassa olevalle irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen.

Vakuutusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen va­kuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asia­kirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korva­us on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kui­tenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuu­det hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korva­usta ennen kuin se on saanut edellä mainitut sel­vitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voi­daan korvausta alentaa tai se voidaan evätä sen mu­kaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on toimittanut yhtiölle rikosilmoituksen ja valokuvia tuotepakkauksista, ohjekirjoista ja esimerkiksi kameran linssinsuojuksesta. Kuitteja ei ollut toimitettu eikä myöskään selvitystä matkapuhelinliittymien sulkemisesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei koti-irtaimiston osalta voida olettaa, että vakuutuksenottaja voisi hankkia kuitit kaikista ostetuista esineistä.

Vakuutuslautakunta pitää uskottavana, että vakuutuksenottajan rakenteilla olevassa omakotitalossa on ollut työkaluja ja muuta koti-irtaimistoa kuten elektroniikkaa. Vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiöön listan, josta käy ilmi kunkin listassa olevan esineen omistaja, ostovuosi, malli ja hinta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on esittänyt riittävästi selvitystä korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla olisi mahdollisuus hankkia selvitys puhelinten ostopaikasta ja koska vakuutuksenottaja ei ole toimittanut pyydettyjä ostokuitteja, ei yhtiöllä ole korvausvelvollisuutta puhelimien osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen anastetuksi ilmoitetusta omaisuudesta ottamatta kantaa omaisuuden omistussuhteisiin ja vahingon määrään. Puhelimien osalta lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia