Haku

VKL 466/13

Tulosta

Asianumero: VKL 466/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2014

Työkonevakuutus. Oliko kysymyksessä ulkoapäin ennalta arvaamattomasti vahingoittavasta syystä johtunut vahinko. Traktorin hytin vaurioituminen. Kiinteästi asennettu lisälaite. Kuormain.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan kuormaajan pystypilari taittui 11.4.2013, kun tukkia nostettiin kuormaan. Pilari taittui lisää, kun puomia käännettiin eteen, jotta koura voitaisiin kiinnittää telineeseen. Tuolloin sylinteri otti kiinni traktorin hyttiin rikkoen takalasin ja katon ja vaurioittaen hyttiä. Korvausta on haettu traktorin työkonevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 18.4.2013, 25.4.2013 ja 9.7.2013

Vakuutusyhtiö on kertonut, että yhtiön vahinkotarkastajan mukaan vahinko aiheutui nosturin alimman kiinnityskohdan katketessa väsymismurtuman johdosta, eikä mitään ulkoista syytä ollut havaittu. Näin ollen vahinko ei ollut korvattava rajoitusehtokohdan 15.1 mukaan. Sittemmin vakuutusyhtiö on katsonut, että kuormain oli ehtojen kohdan 12.1 mukainen kiinteästi asennettu lisälaite, joten kyse ei voinut olla ulkoisesta syystä aiheutuneesta vahingosta.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan kysymyksessä ei ollut traktoriin kiinteästi asennettu kuormain. Traktoria käytettiin pääsääntöisesti muissa maatilatalouden töissä ilman kyseistä kuormainta. Kytkentäjärjestelmän valmistajan mukaan kuormain ei ole kiinteä osa traktoria. Vakuutuksenottaja on pyytänyt lausuntoa myös maatalousagrologilta, jonka lausunnon mukaan kyseessä oleva tuppisovitteinen maatilakuormain ei ollut kiinteä osa traktoria.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä oli kiinteä lisälaite, sillä nosturi oli ollut kiinni traktorissa kahdella pultilla. Se seikka, kuinka nopeasti kuormain oli kytkettävissä traktoriin, ei ollut ratkaisevaa sen arvioinnissa, oliko kyseessä kiinteä asennus. Vahinkotarkastajan mukaan valokuvien perusteella leikkauskohdassa näkyy rajoja eri aikaan tapahtuneiden hiusmurtumien johdosta. Tuo leikkauspinta on suhteellinen tasainen. Kun katkeaminen tapahtuu äkillisesti, murtumapinta on rosoinen, ja tällaista rosoisuutta on nähtävissä viimeksi murtuneella alueella. Vahinkotarkastajan mukaan akselin heikentyminen oli tapahtunut useiden kuukausien ja vuosien aikana, kun tuohon kohtaan oli tullut normaalin käytön aikana voimakkaita rasituksia moneen eri suuntaan.

Vaikka asiassa toisaalta katsottaisiin, että kyse ei ole ollut väsymismurtumasta, ei vahinkoa voitaisi korvata, koska ajoneuvolla ei ollut törmätty ajamalla mihinkään ja mitään ulkoapäin tulevaa ennalta arvaamattomasti vahingoittavaa syytä ei ollut osoitettu.

Selvitykset

Vakuutuksenottajan 23.4.2013 antaman lisäselvityksen mukaan hän oli vahingon sattuessa nostamassa tukkia kärryyn, kun hän kuuli pamahduksen ja huomasi, että kuormaimen pystypilari oli kallistunut. Vakuutuksenottaja laski tukin kourasta takaisin maahan ja nousi ohjaamosta ulos katsomaan tilannetta. Vakuutuksenottaja arvioi, että lisävaurioita välttääkseen hänen tuli kääntää kuormaimen puomi varovasti eteen, traktorin nokalla olevaan telineeseen, jossa sitä pidetään traktoria siirrettäessä. Vakuutuksenottaja kävi vielä tarkistamassa, että puomin nostosylinteri ei ota ohjaamoon kiinni. Vakuutuksenottaja sai kouran telineeseen, mutta kun hän oli kiristämässä kouran leukoja kiinni, pilari repesi lisää ja alkoi nojata ohjaamoon hajottaen takalasin. Vakuutuksenottaja jätti kärryn pois perästä, ja ajoi varovasti korjaamolle, jossa asentaja nosti kuormaimen pois hallinosturilla ja poisti ohjaamon katon, jolloin ilmeni, että kuormain oli taivuttanut myös ohjaamon rakenteita.

Laitteen valmistajan 29.4.2013 antaman selvityksen mukaan Jake-tuppisovite on pikakytkentäjärjestelmä, jolla puutavarakuormain tai vastaava työlaite kytketään traktoriin. Järjestelmän tarkoituksena on se, että työlaitteen kiinnitys on välyksetön, mutta asennus ei ole kiinteä. Työlaitteen irrotus traktorista tapahtuu muutamassa minuutissa, ja vastaa siltä osin minkä tahansa työnkoneen kiinnittämistä traktorin nostolaitteeseen.

Maatalousagrologi Mika Mäenpään 3.5.2013 päivätyn lausunnon mukaan tulkinta maatilakuormaimen kiinnityksestä on yksiselitteinen. Maatilakuormaimen kytkentätapa on kuin minkä tahansa nostolaitesovitteisen työkoneen kytkentä. Tuppisovitteisen maatilakuormaimen ajatus on alun perin ollut se, että se ei missään tapauksessa ole kiinteä työkoneyhdistelmä. Pikakytkentä mahdollistaa työkoneen kytkennän ja irrotuksen vaivattomasti, jolloin traktoria pystytään hyödyntämään pääsääntöisesti muussa maatalousajossa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutuksen ehtojen kohdan 12.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kone tai laite vakiovarusteineen. Työkonevakuutukseen sisältyvät myös kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäviksi tarkoitetut lisälaitteet.

Ehtokohdan rajoituksen mukaan kiinteänä asennuksena ei kuitenkaan pidetä vakuutuksen kohteeseen kiinnitettyjä hinattavia perävaunuja, muita vaunuja, koneita, laitteita ja lisälaitteita, jotka on varustettu kantavalla pyörällä, ja vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, mikäli kone, perävaunu, muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus on vakuutettu maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutukseen.

Vaunuvahinkovakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 14.4 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteen kaatumisesta tai tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, maapohjan sortumisesta tai muusta vakuutuskohdetta ulkoapäin ennalta arvaamattomasti vahingoittavasta syystä taikka vajoamisesta/uppoamisesta jäihin, suohon tai veteen sekä siihen liittyvät koneen nosto yms. kustannukset (Kts. kohta 18.4.2 Erityisomavastuut). Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut ulkoapäin vakuutuksen kohdetta kuormattaessa tai kuljetuksen aikana.

Rajoitusehtokohdan 15.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella.

Rajoitusehtokohdan 15.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai liian kovasta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan kuormaajan pystypilari taittui 11.4.2013, kun tukkia nostettiin kuormaan. Pilari taittui lisää, kun puomia käännettiin eteen, jotta koura voitaisiin kiinnittää telineeseen. Tuolloin sylinteri otti kiinni traktorin hyttiin rikkoen takalasin ja katon ja vaurioittaen hyttiä. Korvausta on haettu traktorin työkonevakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkotarkastajan lausunnon perusteella on mahdollista, että akselin murtuminen on johtunut aineen väsymisestä. Asiassa on näin ollen kysymys sen arvioimisesta, voidaanko kuormainta pitää vakuutusehtojen kohdan 12.1 mukaisena kiinteästi asennettuna, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäviksi tarkoitettuna lisälaitteena, ja onko kyseessä näin ollen ehtokohdan 15.1 mukainen vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen aineen väsymisestä aiheutunut vahinko.

Ehtokohdan 12.1 mukaan kiinteänä asennuksena ei pidetä vakuutuksen kohteeseen kiinnitettyjä hinattavia perävaunuja, muita vaunuja, koneita, laitteita ja lisälaitteita, jotka on varustettu kantavalla pyörällä. Koska tässä tapauksessa kyse on ollut lisälaitteesta, jota ei ole varustettu kantavalla pyörällä, katsoo Vakuutuslautakunta, että kyse on ollut kiinteästä asennuksesta. Kuormaajan putoamisesta traktorille aiheutunut vahinko ei näin ollen ole aiheutunut vakuutuksen kohteelle ulkoapäin vaikuttaneesta syystä. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia