Haku

VKL 463/14

Tulosta

Asianumero: VKL 463/14 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Näyttö. Maston vaurioituminen. Veneen talvisäilytys.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan veneen köli kolahti kiveen 19.8.2010 ja koska veneeseen ei tullut vettä, arvioitiin, ettei vene ollut kärsinyt suurempia vahinkoja. Vakuutusyhtiö A on suorittanut korvausta veneen kuljetuksesta korjaamolle ja kölin korjauskuluista vuonna 2011.

Veneen mastossa huomattiin 19.4.2014 15 ja 13 millimetrin hiusmurtumat puolessa välissä mastoa, kun mastoa siirrettiin talvisäilytystelineestä. Vakuutuksenottaja haki korvausta maston vahingoista vakuutusyhtiö B:stä, jossa venevakuutus oli voimassa vahingon havaitsemishetkellä. Vakuutusyhtiö B eväsi korvauksen ja katsoi vahingon johtuvan vahingosta, joka sattui vuonna 2010 jolloin vakuutuksenottajan venevakuutus oli entisessä vakuutusyhtiö A:ssa. Vakuutusyhtiö A eväsi korvauksen ja katsoi, ettei vahinko todennäköisesti johdu karilleajosta vuonna 2010.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiö A:n korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja on kertonut 16.6.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei maston rikkoutumista huomattu vahinkotarkastuksessa. Baltic Riggingin ja Vene-Bremerin asiantuntijat olivat kuitenkin arvioineet mastovaurion aiheutuneen karilleajosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö A on katsonut 21.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottajalla oli venevakuutus, joka on sisältänyt mm. veneilyturvan ja kuljetus- ja säilytysturvan 5.7.2010- 24.10.2013. Jos vaurio olisi syntynyt törmäyksen yhteydessä vuonna 2010, olisi maston murtuma huomattu, kun masto on otettu alas tai muutoin mastoa käsiteltäessä jo ennen vuotta 2014, ottaen huomioon että masto oli vakuutuksenottajan mukaan laskettu joka talvi.

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa on näin ollen jäänyt näyttämättä, että maston vaurio olisi johtunut törmäysvahingosta vuonna 2010.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja näyttänyt maston vahingon aiheutuneen vuonna 2010 tapahtuneen kölivahingon yhteydessä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vesillä sattuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on

-myrsky, keskituulen nopeus 15 metriä/sekunnissa
- törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen
- muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, edellä mainittujen kaltainen, ulkoinen tapahtuma.

Kohdan 3.4 (Kuljetus- ja säilytysturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, joka sattuu, kun vakuutuksen kohteena olevaa venettä lasketaan vesille, nostetaan vesiltä, säilytetään maissa tai kuljetetaan maissa.

Asian arviointi

Vahinkoilmoituksen mukaan veneen köli kolahti kiveen 19.8.2010 ja koska veneeseen ei tullut vettä, arvioitiin, ettei vene ollut kärsinyt suurempia vahinkoja. Vakuutusyhtiö A on suorittanut korvausta veneen kuljetuksesta korjaamolle ja kölin korjauskuluista vuonna 2011.

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta maston korjauskuluista, jotka ovat syntyneet vuonna 2014. Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusyhtiö A:lle 20.5.2014 lähettämässään sähköpostiviestissä ajaneensa vuonna 2010 seitsemän solmun tuntivauhdilla täysin purjein karille, eikä mastoa tarkastettu vahinkotarkastuksen yhteydessä. Vahinkotarkastusraportin mukaan kölissä havaittiin kolhuja ja kölin ylempi etupää ja takapää olivat vääntyneet. Kölisauma oli auennut ja teräksisen kölipalkiston takaosa oli irronnut rungosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijan tulee näyttää vahingon johtuvan korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottajan vakuutus on päättynyt vakuutusyhtiö A:ssa 24.10.2013. Vahinko huomattiin, kun mastoa siirrettiin talvisäilytystelineestä 19.4.2014.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahingon ole näytetty johtuneen vuonna 2010 sattuneesta törmäysvahingosta, koska mastossa ei havaittu vahinkoja vuonna 2010 ja vahingot huomattiin vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Koska asiassa ole esitetty muutakaan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunutta vahinkoa, joka olisi voinut aiheuttaa maston rikkoutumisen, ei lautakunta suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Rantala

Tulosta