Haku

VKL 462/15

Tulosta

Asianumero: VKL 462/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Vesivahinko. Rakennusvirhettä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vuonna 1962 valmistuneen rakennuksen ammeen poistoputken venttiili oli vuotanut pitkäaikaisesti aiheuttaen vesivahingon kylpyhuoneen lattiarakenteille. Korvausta vahingon korjauskuluista on haettu rakennuksen kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen rakennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa koskevan ehtokohdan perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että korvaus vesivahingon korjauskuluista tulisi suorittaa, koska vakuutusyhtiö oli korvannut vuonna 2005 tapahtuneen, samankaltaisen vahingon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vuonna 1962 sovellettavien rakennusmääräysten mukaan kylpyhuoneen lattiaan on tehtävä vedeneristys. Vesieristys on nostettava seinillä paikoilleen muurattavan ammeen kohdalla noin 1520 senttimetriä ammeen reunojen yläpuolelle ja muualla noin 1520 senttimetriä lattian yläpuolelle. Paikoilleen muuratun ammeen alle valetaan betonikoroke, jonka pinta tehdään kaltevaksi lattiakaivoon päin ja teräshierretään. Jos ammeen edessä käytetään muurattua etuseinää, on lattiakaivo sijoitettava muurauksen ulkopuolelle. Ammeen laskuputki johdetaan lattiakaivoon. Koska kylpyhuonetilan lattiaan ja seiniin ei ollut tehty ohjeiden mukaista vesieristystä, oli ammeen pohjaventtiilin irtoamisen seurauksena lattialle valunut vesi päässyt kastelemaan rakenteita. Vesivahingossa ei ollut kyse ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä vahingosta, vaan vahinko oli rakennusvirheestä aiheutunut luonnollinen seuraus. Näin ollen myöskään vuoden 2005 vahinkoa ei olisi tullut korvata.

Vakuutusehtoihin ei ole tehty muutoksia rakennusmääräystä koskevien ehtojen osalta, joten vakuutusyhtiöllä ei ollut velvollisuutta tiedottaa vakuutuksenottajaa vakuutuksen voimassa ollessa. Vakuutussopimuksen tekeminen ei ole kannanotto rakennuksen rakennusmääräysten mukaisuuteen eikä myönteinen korvausratkaisu vuonna 2005 merkinnyt, että vakuutusyhtiö luopuisi soveltamasta rakennusvirhettä koskevaa vakuutusehtoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus rakennusvirhettä koskevan ehtokohdan perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10.6.5 (Rakennus- ja asennusvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle itselleen

...

- perustamis- tai rakennusvirheestä

Vakuutusehtojen kohdan 13.1.1 (Neste-, kaasu- ja höyryvuodot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista.

Muiden kuin edellä mainittujen putkien ja laitteiden tai veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen aiheuttamia vahinkoja ei korvata (poikkeuksena vesikattovuodot, kohta 13.1.3).

Rakennuskortissa RT 893.33 on todettu, että kylpyhuoneen vesieristys on nostettava seinillä paikoilleen muurattavan ammeen kohdalla noin 1520 senttimetriä ammeen reunojen yläpuolelle ja muualla noin 1520 senttimetriä lattian yläpuolelle. Rakennuskortissa on todettu lisäksi, että paikoilleen muuratun ammeen alle valetaan betonikoroke, jonka pinta tehdään kaltevaksi lattiakaivoon päin ja teräshierretään. Jos ammeen edessä käytetään muurattua etuseinää, on lattiakaivo sijoitettava muurauksen ulkopuolelle. Ammeen laskuputki johdetaan lattiakaivoon.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vuonna 1962 sovellettavien rakennusmääräyksen mukaan kylpyhuoneen vesieristys oli nostettava seinillä paikoilleen muurattavan ammeen kohdalla noin 1520 senttimetriä ammeen reunojen yläpuolelle ja muualla noin 1520 senttimetriä lattian yläpuolelle. Rakennuskortissa on todettu lisäksi, että paikoilleen muuratun ammeen alle valetaan betonikoroke, jonka pinta tehdään kaltevaksi lattiakaivoon päin ja teräshierretään. Jos ammeen edessä käytetään muurattua etuseinää, on lattiakaivo sijoitettava muurauksen ulkopuolelle. Ammeen laskuputki johdetaan lattiakaivoon.

Koska tapauksessa on riidatonta, ettei kylpyhuoneessa ja ammeen alla ollut lainkaan vesieristystä, katsoo Vakuutuslautakunta, että vahinko oli aiheutunut vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennusvirheen seurauksena, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei myönteinen korvausratkaisu vuonna 2005 merkinnyt, että vakuutusyhtiö luopuisi soveltamasta rakennusvirhettä koskevaa vakuutusehtoa, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata vahinkoa aiemman korvauspäätöksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia