Haku

VKL 462/13

Tulosta

Asianumero: VKL 462/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Lakipykälät: 69, 70, 72

Renkaiden ja vanteiden varkaus. Selvitys anastetusta omaisuudesta. Korvauksen riidaton osuus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakkaan Audi A6 –henkilöautosta oli varastettu renkaat ja vanteet 18.7.2012. Auto oli ollut rivitalon pysäköintialueella. Tutkintailmoituksen mukaan vanteet olivat Audin alkuperäiset kevytmetallivanteet, renkaat Continental Sport Contact 5 –kesärenkaat.

Vakuutusyhtiö pyysi asiakkaalta selvitystä anastettujen renkaiden arvosta. Asiakas on ulkomaalainen ja asioi englanniksi. Hän ilmoitti 21.8.2012 päivätyssä sähköpostiviestissään, että renkaat oli ostettu kesällä 2011 ja että kuittia ei enää ole tallella. Hän toimitti merkkiliikkeen myyntiarvion, jonka mukaan tutkintailmoitusta vastaavien renkaiden ja vanteiden hinta on 3.160 euroa.

Vakuutusyhtiö pyysi 22.8.2012 asiakkaalta uudestaan alkuperäisiä kuitteja varastetuista renkaista ja ohjeisti asiakasta pyytämään merkkiliikkeestä uuden kuitin. 10.10.2012 päivätyssä viestissään asiakas kertoo, että on sattunut jokin virhe. Hän ei voi hankkia merkkiliikkeestä kuittia, koska renkaita ei ollut ostettu sieltä. Hän toimitti renkaista ja vanteista virolaisen myyjän antaman kuitin, joka oli päivätty 12.6.2011 ja jonka loppusumma oli 2.180 euroa.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on tiedustellut rengasliikkeestä Continental Sport Contact 5 –mallin myyntiaikaa. Liikkeen mukaan kyseistä rengasta on ollut myynnissä vuoden 2012 alusta.

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen yhtiön vastuun selvittämiseksi. Vakuutusyhtiö pitää asiakkaalta saatuja tietoja ristiriitaisina ja epäluotettavina, minkä vuoksi se ei korvaa renkaiden ja vanteiden varkautta.

Valitus

Asiamiehen laatimassa valituksessa asiakas vaatii renkaiden ja vanteiden korvaamista. Itse varkauden tapahtumista yhtiö ei ole kiistänyt. Ongelmat johtuvat asiakkaan ja hänen puolisonsa heikosta kielitaidosta ja kulttuurimuurista. Käytännössä asiakkaan puoliso on hoitanut sähköpostiasioinnin, koska asiakas itse ei puhu englantia. Kummankin suomen kielen taito on heikko.

Renkaat ja vanteet oli ostettu Virosta kesällä 2011. Alkuperäistä kuittia ei ole tallella. Jo ennen rikosilmoituksen tekemistä asiakas oli pyytänyt suomalaisesta merkkiliikkeestä hintatiedon varastetuille pyörille niiden arvon selvittämiseksi. Renkaista hän oli kertonut vain merkin; hintatietoon tullut malli Sport Contact 5 ei siten ollut asiakkaan antama, mutta hän on kuvitellut sen koskevan häneltä anastettuja renkaita. Asiakas ei tiedä, onko näitä renkaita ollut myytävänä Virossa jo ennen kuin Suomessa. Joka tapauksessa pyörien arvon kannalta Continental-renkaiden tarkalla mallilla ei ole olennaista merkitystä.

Asiakkaan 21.8.2012 päivätty sähköpostiviesti oli kirjoitettu huonolla englannin kielellä. Vakuutusyhtiö oli ymmärtänyt sen virheellisesti siten, että renkaat olisi ostettu suomalaisesta merkkiliikkeestä, vaikka asiakas oli tarkoittanut, että alku­peräinen kuitti oli hukassa ja että vakuutusyhtiöllä on suomalaisen merkkiliikkeen hintatieto samanlaisista renkaista ja vanteista. Yhtiön 22.8.2012 päivätyn lisätietopyynnön asiakas oli ymmärtänyt siten, että hänen pitäisi saada virallisempi hintatieto merkkiliikkeestä, mitä liike ei luonnollisesti ole pystynyt antamaan. Kun yhtiön väärinymmärrys selvisi asiakkaalle, hän tilasi kuitin renkaat ja vanteet myyneeltä virolaiselta henkilöltä ja toimitti sen vakuutusyhtiölle. Tämän kuitin merkinnät renkaiden merkistä ja koosta perustuvat asiakkaan kuvaukseen, koska myyjä ei osannut epäillä tietojen paikkansapitävyyttä.

Asiakas katsoo, että varastetuista vanteista ja renkaista on annettu niin tarkka tieto kuin voidaan antaa. Väärinymmärrys kuittia ja jälleenhankinnan hintatietoa koskevassa asiassa on selvitetty. Asiakas ei ole yrittänyt johtaa vakuutusyhtiötä harhaan luulemaan, että renkaat olisi ostettu merkkiliikkeestä. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kielitaidon puutteesta johtuvista epätarkoista lausumista ei pidä pyrkiä löytämään jälkikäteen ristiriitaisuuksia, sillä se johtaa syrjintään. Lisäksi kun lienee yksimielistä, että varkaus on tapahtunut, vakuutusyhtiön tulisi ehtojensa mukaisesti maksaa ainakin riidattomaksi katsomansa osuus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mielestä 21.8.2012 päivätty asiakkaan viesti on yksiselitteinen, ja sen mukaan renkaat oli ostettu suomalaisesta merkkiliikkeestä kesällä 2011. Tämän kanssa ei ole sopusoinnussa se, että yhtiölle toimitetaan kuitti, jonka mukaan renkaat olikin ostettu Virosta 12.6.2011. Renkaat ja vanteet tulivat myyntiin Suomessa vasta 2012.

Vakuutusyhtiö katsoo, että autosta ei ole anastettu rikosilmoituksessa mainittuja renkaita ja vanteita.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Lain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Lainkohdan 4 momentin mukaan jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutuksenantaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan 1 momentissa mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Lain 72 §:n mukaan jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen yhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, että asiakkaan autosta on anastettu renkaat ja vanteet 18.7.2012. Riitaa on siitä, mikä näiden vanteiden ja erityisesti renkaiden merkki ja malli on ollut. Samalla on riitaa vahingon määrästä.

Renkaista ja vanteista annetut tiedot

Vakuutuslautakunnalle toimitetut asiakkaan sähköpostiviestit on kirjoitettu heikolla englannin kielellä enimmäkseen ilman välimerkkejä, minkä vuoksi ne ovat osin vaikeaselkoisia. Vakuutusyhtiö on erityisesti vedonnut 21.8.2012 päivättyyn viestiin ja sen kohtaan: ”…we do not have that recipe because after 6 months on that receipe nothing not seen and also we lost it wheels was bought last summer from [merkkiliike] you have that receipe wich one and tires you have that paper.”

Lautakunta toteaa, että välimerkkien puuttuessa kyseisen tekstin voi jakaa lauseisiin kahdella eri tavalla: joko niin, että renkaat oli ostettu kesällä 2011 suomalaisesta merkkiliikkeestä mutta kuitti on hukassa, tai niin, että renkaat oli ostettu kesällä 2011 (”wheels was bought last summer”) ja mukana on suomalaisen merkkiliikkeen hintatieto, koska alkuperäinen kuitti on hukassa (”from [merkkiliike] you have that recipe wich ones…”). Asiakkaan tästä ja muista viesteistä ilmenevät kielivaikeudet huomioon ottaen jää näyttämättä, että hän olisi 21.8.2012 päivätyllä viestillään yrittänyt johtaa vakuutusyhtiötä harhaan.

Vahingon ja korvauksen määrä

Asiakkaalla on näyttövelvollisuus vahingon määrästä. Korvattavaksi vaadittua rengasmallia ei selvityksen mukaan myyty Suomessa vielä kesällä 2011. Viron markkinoiden tilanteesta ei ole tietoa. Mitään alkuperäistä, ostohetkeltä peräisin olevaa yksilöityä kuittia renkaiden ja vanteiden hankinnasta ei ole esitetty.

Vakuutuslautakunnalle esitetty selvitys jättää epäselväksi, mitkä vanteet ja renkaat autossa oli. Itse varkauden sattumisesta ei kuitenkaan ole riitaa, joten vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksen riidattoman osuuden. Lautakunta arvioi riidattoman osuuden suuruudeksi 600 euroa ja suosittaa sen mukaista korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta