Haku

VKL 462/12

Tulosta

Asianumero: VKL 462/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu Vastuu autopesukoneen kunnossapidosta

Tapahtumatiedot

A oli pesettänyt henkilöautonsa 7.7.2012 vakuutettuna olevan huoltamoyrityksen autopesukoneessa. Pesutapahtuma oli edennyt normaalisti, mutta siinä vaiheessa, kun pesuharjat olivat tulossa takaisinpäin auton takapuolelta keulaa kohti, oli A:n auton vasemmanpuoleinen sivupeili irronnut. Korvausta peilin vauriosta haettiin huoltamon vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 24.7.20012 ja käsitellyt asian uudelleen 8.8.2012.

Yhtiö on evännyt korvauksen. Kyseinen pesukone on viimeksi huollettu marraskuussa 2011. Pesukoneessa ei ole havaittu pesun aikana tai sen jälkeen minkäänlaista vikaa tai toimintahäiriötä. Samanlaisia vahinkoja ei ole sattunut aikaisemmin eikä myöskään kyseisen vahingon jälkeen. Asiakirjojen perusteella ei voida todeta vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Tällä perusteella korvausvastuuta ei ole eikä siten vakuutuskorvaustakaan makseta.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

A on todennut, että tapahtuman jälkeen huoltamotyöntekijä oli katsonut pesulasta saadun nauhoitteen pesutilanteesta ja todennut, että auto oli oikean sääntöjen mukaan ajettu pesukadulle eikä vika ollut A:n puolella. Yleisen käytännön mukaan pesutilanteessa tulleiden vahinkojen jälkeen pesukone on laitettava käyttökieltoon ja kutsuttava huolto välittömästi paikalle ennen kuin konetta voi käyttää uudelleen. Näin ei toimittu kyseessä olevassa huoltamossa A:n vahinkotapahtuman jälkeen.

Pesukone on huollettu viimeksi marraskuussa 2011. A:n käsityksen mukaan kone tulee huoltaa kuuden kuukauden välein, mikä on tässä asiassa siis laiminlyöty.

Vakuutuksenottaja on maininnut puhelinkeskustelussa, että erinäisiä vahinkoja kyseessä olevalla pesukoneella on sattunut, mutta ei vastaavanlaisia. Näistä voidaan päätellä, että koneen huollossa on ollut laiminlyöntejä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 26.10.2012. Yhtiö kiistää vaatimuksen. Yhtiö toteaa, että kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:stä ilmenevän säännön mukaisesti toiminnanharjoittaja on velvollinen osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Jotta A:n vaatimus voisi menestyä, on kuitenkin A:n osoitettava, että palvelussa on ollut virhe ja että auton sivupeilin irtoaminen johtuu tästä virheestä.

Vakuutuksenottajan selvitysten mukaan pesukone on toiminut virheettömästi. Sillä, että pesukone olisi huollettu edellisen kerran marraskuussa 2011, ei ole tapauksen arvioinnissa merkitystä, koska pesukone on toiminut asianmukaisesti.

A:n auton sivupeili on irronnut pesutapahtuman aikana. Vahingolla ja pesutapahtumalla on siis ajallinen yhteys. A ei ole kuitenkaan osoittanut, että huoltamon myymässä pesupalvelussa olisi tapahtunut virhe. Vahingolla ja pesupalvelutapahtumalla ei siten ole korvausvastuuta synnyttävää syy-yhteyttä.

Esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa Dnro 04/34/244 on katsottu, että normaalikuntoisen auton tulee kestää pesuharjojen aiheuttama paine. Nyt käsillä oleva tapaus on identtinen tuossa ratkaisussa esillä olleen tapauksen kanssa.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja on antanut lautakunnalle vastineen 20.12.2012.

Vakuutuksenottaja on todennut, että pesukoneen huollosta huoltosopimuksen nojalla vastaava yhtiö on käynyt tarkastamassa tapahtuman jälkeen koneen ja koneen toiminnot. Koneessa ei havaittu vikoja. Pesukoneella on tapahtuman jälkeen pesty noin 1800 autoa ilman, että samanlaista vahinkoa olisi sattunut.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissään

  • vahinkoilmoitus 7.7.2012
  • kuluttajariitalautakunnan ratkaisu 6.6.2005 (Dnro 04/34/244
  • vakuutusehdot.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutettuna olevan huoltamoyrityksen vahingonkorvausvastuu asiakkaidensa omaisuuden turvallisuudesta on korostunutta, mikä merkitsee, että huoltamoyrityksen tulee kyetä osoittamaan tehneensä kaiken voitavansa turvallisuudesta huolehtimiseksi.

Jotta kysymys huoltamon mahdollisesta huolimattomuudesta ja siitä seuraavasta vahingonkorvausvastuusta tulee lähemmin arvioitavaksi, tulee A:n kuitenkin vahingon kärsijänä ensiksi osoittaa, että hänen vahinkonsa on syy-yhteydessä eli aiheutunut sellaisesta seikasta, josta huoltamoyritys voisi ylipäänsä olla vahingonkorvausvastuussa. Kysymys on näin ollen siitä, onko A osoittanut, että hänen autonsa sivupeilin vaurio on aiheutunut jostakin viasta tai virheestä pesukoneessa.

Tapauksen arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevan kirjallisen aineiston perusteella voidaan todeta, että A:n auton vasemmanpuoleinen sivupeili on irronnut pesutapahtuman yhteydessä 7.7.2012. Pelkästään se, että autosta irtoaa sivupeili pesutapahtuman yhteydessä, ei vielä riitä näytöksi siitä, että peilin irtoamisen syynä on jokin pesukoneen toimintahäiriö.

Tapahtuma on kirjattu vahinkoilmoitukseen 7.7.2012 näin: ”Auton pesukoneen harja irrotti peilin kuskin puolelta. Kone kulki normaalisti auton taakse osumatta sivuturvaan. Koneen tullessa takaa, harjat ottivat peilin mukaansa. Laitteessa ei ilmennyt vikaa ja se pesi auton normaalisti loppuun saakka. Pesun alkaessa auto oli liian edessä. Sitä siirrettiin eteenpäin, auto oli suorassa ja keskellä pesun alkaessa ns. linjassa”. Huolimatta siitä, että auto oli pesun alkaessa liian edessä ja että sitä oli vielä siirretty eteenpäin, lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että peilin irtoaminen olisi johtunut A:n huolimattomuuden seurauksena, kuten esimerkiksi siksi, että auto olisi ollut pesun aikana virheellisessä paikassa.

Henkilöauton peilin tulee kestää tavanomaista pesukoneessa aiheutuvaa mekaanista kuormitusta. A:n auto on ollut vuoden 2003 vuosimallia oleva Chrysler Sebring. Tuon ikäisen auton sivupeilin kiinnitys ja muovirakenteet voivat olla heikentyneitä monestakin syystä.

Vakuutuksenottajan puolelta korvauskäsittelyn yhteydessä saatujen selvitysten mukaan pesukone oli toiminut normaalisti ennen ja jälkeen nyt puheena olevan vahinkotapahtuman. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan tämän tapahtuman jälkeen pesukone oli tarkastettu huoltosopimuksen mukaisen huoltoedustajan toimesta.  Kone ja koneen toiminnot oli tarkastettu, eikä koneessa havaittu vikoja. Tapauksen jälkeen pesukoneella on vakuutuksenottajan mukaan pesty noin 1800 autoa ilman, että samankaltaista vahinkoa olisi sattunut.

Se, että pesukone on mahdollisesti huollettu ennen kyseessä olevaan tapahtumaa marraskuussa 2011, vaikka huoltoväli on kuusi kuukautta, ei lautakunnan käsityksen mukaan osoita, että pesukoneessa olisi ollut jokin vika. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida muutenkaan todeta, että A:n auton peilin irtoaminen olisi aiheutunut jostakin pesukoneessa olleesta viasta.

Asiassa ei ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että A:n auton sivupeilin vaurioituminen olisi aiheutunut vakuutettuna olevan huoltamotoiminnanharjoittajan puolella olevasta syystä. Tästä syystä myöskään huoltamotoiminnanharjoittajan vahingonkorvausvastuu ei tule kysymykseen.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta