Haku

VKL 462/05

Tulosta

Asianumero: VKL 462/05 (2005)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2005

Asiamiehen matkakustannusten korvaaminen

Lausunnonpyytäjä R Oy, jonka omistavat toiset lausunnonpyytäjät J.R. ja A.R., tilasi 21.5.2003 K Ky:ltä hirsitalopaketin rakennettavaksi R Oy:n ostamalle määräalalle K:n kuntaan. Tämän jälkeen tehtiin hirsitalon rakennustyön suorittamisesta pääurakkasopimus I Oy:n kanssa sekä sopimus M.V:n kanssa vastaavana työnjohtajana toimimisesta. R Oy myi rakenteilla olleen rakennuksen määräaloineen 8.12.2003 omistajilleen J.R:lle ja A.R:lle. He saivat lainhuudon 19.12.2003. 

Talotoimituksessa ja asennustyössä ilmenneiden virheiden vuoksi sekä lausunnonpyytäjä että sen omistajat vaativat K Ky.ltä ja pääurakoitsija I Oy:ltä, että rakennus puretaan ja rakennetaan uudelleen, tai että vastapuolet yhdessä tai erikseen lunastavat rakennuksen ja kiinteistön. Asiaan haettiin oikeusturvaetua sekä R Oy:n että sen omistajien J.R:n ja A.R:n oikeusturvavakuutuksista.
 
Asia tuli Vakuutuslautakunnan käsittelyyn keväällä 2005 oikeusturvaedun myöntämisen osalta, mutta R Oy:n sekä sen omistajien asianajaja T.M. perui lausuntopyynnön 11.4.2005 vakuutusyhtiön myönnettyä oikeusturvaedut päätöksillään 6.4.2005.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Lausunnonpyytäjä R Oy:tä sekä sen omistajia J.R:ää ja A.R:ää koskevilla päätöksillään 6.4.2005 vakuutusyhtiö myönsi aikaisemmat päätöksensä muuttaen oikeusturvaedut.
 
Matkakustannusten osalta vakuutusyhtiö totesi, että koska asiamiehen toimipaikka ei ole oikeudenkäyntipaikkakunnalla, vakuutetun kotipaikkakunnalla tai niiden läheisyydessä, jäävät matkustamisesta aiheutuva lisäpalkkio ja suoranaiset kulut vakuutettujen kustannettaviksi.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyyntönsä 4.7.2005 asianajaja T.M. toteaa koskevan sekä lausunnonpyytäjä R Oy:lle että sen omistajille J.R:lle ja A.R:lle osoitettuja vakuutusyhtiön päätöksiä siltä osin, kuin yhtiö on jättänyt korvaamatta matkakustannuksia koskevat kulut sillä perusteella, että asiamiehen toimipaikka ei ole oikeudenkäyntipaikkakunnalla, vakuutetun kotipaikkakunnalla tai niiden läheisyydessä.
Asianajaja toteaa päämiestensä puolesta, että asiaa koskeva suosituspyyntö on pantu Vakuutuslautakunnassa vireille 9.3.2005. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on tehnyt asiassa 6.4.2005 päivätyt oikeusturvapäätökset, joita nyt kyseessä oleva suosituspyyntö koskee.
 
Lausunnonpyytäjä R Oy sekä sen omistajat J.R. ja A.R. katsovat, että vakuutusyhtiön päätöksestä ei ilmene, millä nimenomaisella perusteella kyseinen päätös matkakustannuksista on tehty. Päätöksestä ei myöskään ilmene, mitä mainituilla matkustamisesta aiheutuneilla lisäpalkkioilla ja suoranaisilla kuluilla tarkoitetaan.
 
Lausunnonpyytäjät katsovat, että kyseinen päätös ei perustu oikeusturvaehtoihin. Kyseisestä päätöksestä ei ilmene, mihin oikeusturvavakuutuksen ehtoon kyseinen päätös perustuu. He katsovat, että heillä on ollut oikeus valita asianajaja paikkakunnalta, joka on lähellä heidän kotipaikkakuntaansa. Heidän kotipaikkakunnallaan on vain yksi asianajaja, joka harjoittaa asianajotoimintaa.
 
Asianajaja ilmoittaa, että hänen toimipaikkakunnallaan olevat asianajotoimistot toimivat käytännössä koko maakunnan alueella, johon myös lausunnonpyytäjien asuinpaikkakunta kuuluu. Missään lainsäädännössä tai oikeusturvaehdoissa ei ole määrätty, että avustajan tai asianajajan toimipaikka tulisi olla oikeudenkäyntipaikkakunnalla. Asianajajat hoitavat juttuja ympäri Suomen eikä aiemmin ole asetettu tällaisia korvausrajoituksia asiamiehen kotipaikan perusteella.
 
Edellä olevilla perusteilla kyseistä vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä perusteettomana.
 
Asianajaja pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa siitä, onko kyseinen päätös vakuutusehtojen mukainen. Asianajaja pyytää Vakuutuslautakuntaa antamaan lausunnon, jonka mukaan vakuutusyhtiön on muutettava päätöstään niin, että myös matkustamisesta aiheutuvat lisäpalkkiot ja suoranaiset kulut korvataan.
 
Joka tapauksessa Vakuutuslautakuntaa pyydetään määrittämään, mitä matkustamisesta aiheutuvilla lisäpalkkioilla ja suoranaisilla kuluilla edellä mainituissa päätöksissä tarkoitetaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 29.7.2005 lausunnonpyytäjä R Oy:n osalta vakuutusyhtiö kertaa tapahtuma- ja käsittelytiedot.
 
Asiassa sovelletaan 1.11.2000 voimaan tulleita yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtoja.
 
Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen, erityisehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa.
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
 
Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksenottajalle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos kysymys on riidasta, jota on käsitelty tai olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen kohdassa 2 mainituissa tuomioistuimissa (ehtokohta 6.2).
 
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero (ehtokohta 8.3.1).
 
Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäynti- ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen (ehtokohta 8.3.2).
 
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan, tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta (ehtokohta 9).
 
Matkakustannuksia koskeva rajoitus oikeusturvapäätöksessä perustuu vakuutusehtojen tarkoitukseen korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut sekä korvattavia kustannuksia määrittäviin ehtokohtiin kohdassa 6.
 
Vakuutusyhtiön käytännön mukaisesti myönteisessä oikeusturvapäätöksessä vakuutetulle sekä vakuutetun jo mahdollisesti valitsemalle asiamiehelle ilmoitetaan, että asian hoidosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Kyseisiä vakuutusehtoja ei päätöksessä erikseen luetella. Kuitenkin, jos jo oikeusturvapäätöstä tehtäessä on havaittavissa, että asiaan liittyy seikka, joka vakuutusehtojen mukaan vaikuttaa tai voi vaikuttaa vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään, mainitaan tämä seikka vakuutusyhtiön käytännön mukaisesti jo oikeusturvapäätöksessä. Näin on esimerkiksi matkakustannusten osalta asiamiehen ollessa muulta paikkakunnalta kuin oikeudenkäyntipaikkakunnalta, vakuutetun kotipaikkakunnalta tai niiden läheisyydestä. Tarkoituksena on antaa sekä vakuutetulle että asiamiehelle lisäinformaatiota siitä, mitä kuluja vakuutuksesta korvattavilla välttämättömillä ja kohtuullisilla kuluilla tarkoitetaan, ja mitä kuluja vakuutuksesta ei siten mahdollisesti tulla korvaamaan.
 
Matkakustannuksia koskeva rajoituslauseke mainitaan oikeusturvapäätöksessä rutiininomaisesti vakuutetun sekä asiamiehen etua ajatellen, jos oikeusturva-asiaa käsiteltäessä on havaittavissa, että vakuutettu ja asiamies ovat eri paikkakunnalta. Tässä vaiheessa ei välttämättä ole edes tietoa, mikä on asian oikeudenkäyntipaikkakunta, joten ei voida tietää, onko asiamies mahdollisesti oikeudenkäyntipaikkakunnalta. Vaikka matkakustannuksia koskeva rajoitus on päätöksessä mainittu, se ei tarkoita, että yhtiön lopullinen kanta on, ettei matkakustannuksia korvata. Jos oikeudenkäyntipaikkakunta on esimerkiksi asiamiehen toimipaikalla, voidaan mahdolliset matkustamisesta aiheutuvat kulut korvata vakuutuksesta, vaikka oikeusturvapäätöksessä olisikin mainittu, ettei kuluja korvata.
 
Oikeusturvapäätöksen 6.4.2005 tarkoituksena ei ole ollut ottaa lopullista kantaa matkakustannuksien korvattavuuteen tässä asiassa. Rajoitus on mainittu päätöksessä lisäinformaationa vakuutetulle ja asiamiehelle, koska asiakirjoista on ollut havaittavissa, että vakuutettu ja asiamies ovat eri paikkakunnilta. Korvauspäätös matkakustannusten osalta tehdään, kun korvausta vakuutuksesta on haettu ja vakuutusyhtiön käytettävissä on tarvittava selvitys asian käsittelemiseksi. Korvauspäätöstä tehtäessä harkitaan, ovatko matkakustannukset vakuutuksesta korvattavia välttämättömiä kuluja, ja jos ovat, harkitaan lisäksi, miltä osin ne ovat vakuutuksesta korvattavia kohtuullisia kuluja.
 
Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutetulla on täysi vapaus valita asiaa hoitavaksi asiamieheksi kenet tahansa, kunhan tämä on vain oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanut lakimies. Muita vaatimuksia ehdot eivät aseta. Jos asiamies kuitenkin valitaan muulta kuin oikeudenkäyntipaikkakunnalta, vakuutetun kotipaikkakunnalta tai niiden läheisyydestä, jäävät matkustamisesta aiheutuva lisäpalkkio ja suoranaiset kulut vakuutusehtojen mukaan vakuutetun itsensä kustannettaviksi.
 
Tässä asiassa vakuutusyhtiö tulee harkitsemaan matkakustannusten korvaamista koskevan kysymyksen käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen tai asian päätyttyä sovintoon. Siitä huolimatta, mitä oikeusturvapäätöksessä on matkakustannusten korvaamisesta lausuttu, voidaan kustannuksista maksaa korvausta, jos ne ovat vakuutusehtojen mukaan korvattavia välttämättömiä kuluja. Tässä harkinnassa vakuutusyhtiö tulee ottamaan huomioon lausuntopyynnössä esitetyt perustelut matkakustannusten korvaamisesta. Tässä vastineessa vakuutusyhtiö ei kuitenkaan vielä ota kantaa kulujen korvattavuuteen, koska sen käytössä ei ole tarvittavaa selvitystä asian käsittelemiseksi.
 
Koska vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, ei matkustamisesta aiheutuneita kuluja yleensä voida katsoa vakuutuksesta korvattaviksi välttämättömiksi kuluiksi siinä tapauksessa, että asiamies on valittu muualta kuin oikeudenkäyntipaikkakunnalta, vakuutetun kotipaikkakunnalta tai niiden läheisyydestä. Jos asiamies valitaan kyseisiltä paikkakunnilta, vaikuttaa tämä matkakustannusten määrään niitä pienentävästi. Jos kuluja tällaisessa tilanteessa aiheutuu, voidaan he helpommin katsoa vakuutuksesta korvattaviksi välttämättömiksi kuluiksi.
 
Matkustamisesta aiheutuvalla lisäpalkkiolla tarkoitetaan matka-ajalta laskutettavaa asiamiehen palkkiota. Suoranaisilla kuluilla viitataan matkustamisesta aiheutuneisiin kuluihin, joita ovat esimerkiksi asiamiehen laskuttamat kilometrikorvaukset oman auton käytöstä tai yöpymiskulut.
 
Lausunnonpyytäjien J.R:n ja A.R:n osalta vakuutusyhtiö on antanut vastineen 29.7.2005, joka on sisällöltään samanlainen kuin lausunnonpyytäjä R Oy:n osalta annettu.
 
Vakuutusehtojen osalta vastineessa viitataan kotivakuutuksen 1.3.2002 voimaantulleisiin oikeusturvavakuutusehtoihin, jotka ovat sisällöltään lausunnonpyytäjä R Oy:n vastineessa mainittuja ehtoja vastaavat.
 
Haastehakemukset
Vakuutuslautakunnalle on pyynnöstä toimitettu asianajaja T.M:n lausunnonpyytäjien puolesta laatimat K Ky:tä, I Oy:tä sekä vastaavana työnjohtajana toiminutta M.V:tä koskevat 8.7.2005 päivätyt haastehakemukset. Niissä lausunnonpyytäjät vaativat vastaajien velvoittamista korvaamaan yhteisvastuullisesti rakennuksen korjauskustannuksista 26.794,37 euroa, kiinteistön arvon alentumisesta 61.032,52 euroa ja muista pienemmistä kuluista ja haitoista yhteensä 9.464,76 euroa sekä oikeudenkäyntikulunsa.
 
Seikkaperäiset, keskenään enimmiltä osiltaan samansisältöiset hakemukset todistelua koskevine luetteloineen ovat 27–37 –sivuisia. Niissä pyydetään myös kiinteistöllä suoritettavaksi katselmus virheiden suuren määrän, laadun ja vakavuuden vuoksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1. §
Asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.
 
8. §:n 1. mom.
Korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välttämättömästi liittyvästä menetyksestä.
 
Yrityksen oikeusturvavakuutusehdot, voimassa 1.11.2000 alkaen, sekä
kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.3.2002 alkaen
 
Kohta 6 (yritysvakuutus) ja kohta 7.3 (kotivakuutus)
Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:…
 
Kohta 8.3.1 (yritysvakuutus) ja kohta 7.4 (kotivakuutus)
Korvauksen määrän laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse asiamiehen matkakustannusten korvaamisesta oikeusturvavakuutuksesta.
 
Lausunnonpyytäjät R Oy sekä sen omistajat J.R. ja A.R. ovat vaatineet hirsitalotoimituksessa, sen asennustyössä ja työnjohdossa ilmenneiden virheellisyyksien ja puutteiden vuoksi talon toimittaneelta K Ky:ltä, pääurakoitsijana toimineelta I Oy:ltä sekä työnjohtajana olleelta M.V:ltä yhteisvastuullisesti korvausta korjauskustannuksista, kiinteistön arvon alentumisesta sekä muista kuluista ja haitoista yhteensä 97.291,65 euroa ja oikeudenkäyntikulunsa.
 
Vakuutusyhtiö on myöntänyt lausunnonpyytäjille oikeusturvaedut, mutta todennut, että koska heidän asiamiehensä toimipaikka ei ole oikeudenkäyntipaikkakunnalla, vakuutetun kotipaikkakunnalla tai niiden läheisyydessä, jäävät matkustamisesta aiheutuva lisäpalkkio ja suoranaiset kulut vakuutettujen kannettaviksi.
 
Lautakunta toteaa lausunnonpyytäjien kotipaikkakunnan ja asiamiehen toimipaikkakunnan, jossa vaihtoehdot asiamiehen valinnalle ovat moninkertaiset ensin mainittuun verrattuna, sijaitsevan maanteitse noin 60 kilometrin päässä toisistaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo asiamiehen tulleen valituksi vakuutusyhtiön edellyttämin tavoin lausunnonpyytäjien kotipaikkakunnan läheisyydestä.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määräytyvät oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Oikeudenkäymiskaaren mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Oikeudenkäymiskaaren 1 §:n perustelujen mukaan asiamiehen kulujen ja palkkion osalta tarpeellisten toimenpiteiden ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen arvioinnin tulee suhteutua kulloisenkin yksittäisen asian erityispiirteisiin, mutta yleensä myös asian vaikeuteen, asiamiehen suorittaman työn määrään ja laatuun sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytettyyn laskutukseen.
 
Asianajotoimintaan on kuulunut se, että toimeksiantoa hoitava asianajaja on voinut luovuttaa jutun hoitamisen toiselle asiamiehelle tilanteissa, joissa juttu on ollut esillä aivan muualla kuin juttua hoitavan asiamiehen päivittäisellä oikeudenkäyntialueella. Toisaalta riita-asioiden alioikeusuudistus ja rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistus ovat tähdänneet siihen, että jutut pyritään hoitamaan prosessiekonomisesti ja mahdollisimman vähin käsittelyin asiamiehen tuntiessa sen mahdollisimman perusteellisesti.
 
Edellä olevan perusteella myös oikeusturvavakuutusta koskevassa kommentaari- ja lähdekirjassa (Eskuri-Hujala-Hynynen: ”Oikeusturvavakuutus”, 2. painos, v. 2002, s. 104) todetaan, että ”ellei jutun vähäisyydestä tai yksinkertaisuudesta muuta johdu, vakuutettu voi tämän vuoksi käyttää asiamiestä, jonka hän on valinnut kotipaikkakunnaltaan riippumatta siitä, missä oikeudenkäyntipaikkakunta sijaitsee”.
 
Tässä tapauksessa asian valmistelu ja tutkinta ovat edellyttäneet asiamiehen seikkaperäistä ja yksityiskohtaista paneutumista rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin, rakennuksen tarkastuksissa ja sen jälkeen todettuihin virheisiin sekä korjaussuunnitelmaan, korvausvaatimusten perusteisiin ym.
 
Asiapohjan laajuus ja korvausvaatimuksen määrä huomioon ottaen lautakunta katsoo edellä esitetyn nojalla olevan perusteltua, että asianajaja T.M. toimii lausunnonpyytäjien asiamiehenä tapauksen oikeuskäsittelyssä, ja ettei juttua matkakustannusten vuoksi hoidateta kirjeenvaihtoasiamiehen avulla. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että asianajajan matkustamisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäpalkkiot sekä suoranaiset kulut korvataan lausunnonpyytäjien oikeusturvavakuutuksista.
 
Matkustamisesta aiheutuvilla lisäpalkkioilla lautakunta katsoo tarkoitettavan sellaista jutun hoitamiseen liittyvää palkkiointia, joka johtuu jutun edellyttämästä matkustamisesta ja siihen käytetystä ajasta. Suoranaisilla matkustuskuluilla lautakunta katsoo tarkoitettavan matkalippukuluja, kilometrikorvauksia, yöpymiskustannuksia yms. matkustamiseen välttämättä liittyviä kuluja.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Sjögren sekä varajäsen Palosaari. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia