Haku

VKL 46/13

Tulosta

Asianumero: VKL 46/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus.

Tapahtumatiedot

Rakennusyrittäjänä työskentelevä vakuutuksenottaja oli 19.10.2012 lastaamassa kaivinkoneella puutavaraa vaihtolavalle valtatien varressa paikassa, jossa niin sanotuilla betoniporsailla maaliikennettä varten eristetty ajokaista kulki kaivinkoneen ja muun liikenteen käyttämän ajoradan välissä. Tällöin työmaaliikenteelle varattua kaistaa pitkin saapui näkemäesteen takaa kuorma-auto, joka ei voinut ajoissa nähdä puutavaraa juuri nostamassa ollutta kaivinkoneenkuljettajaa seurauksin, että kääntyvän kaivinkoneen kauha osui kuorma-autoon. Korvausta kuorma-autolle aiheutuneesta vahingosta on haettu vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 16.11.2012 päivätyssä päätöksessään, että kuorma-auto oli vahinkohetkellä kaivinkoneenkuljettajan vahingontorjuntavelvoitteen piirissä. Työsuoritusten välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus oli yleensä alttiina normaalia suuremmalle vahinkoriskille. Tämän vuoksi työn suorittajalla on katsottu olevan työhönsä liittyvä velvoite huolehtia tällaisesta omaisuudesta ja välttää aiheuttamasta sille vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja oli tiennyt, että kaistalla saattoi esiintyä liikennettä, koska kaista oli eristetty työmaaliikennettä varten. Vahingon syntyminen ei ollut äkillistä ja yllättävää.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut, että molemmat osapuolet olivat syyllisiä vahinkoon. Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 603/04. Tuossa asiassa lautakunta katsoi, että talon perustukset olivat kaivinkoneenkuljettajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena, kun kaivinkonetta käytettiin rikkoontuneen perustuksen vieressä. Tapauksessa VKL 401/07 lautakunta katsoi, että poravaunu oli kaivinkoneenkuljettajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena, kun se oli kaivinkoneen kauhan ulottuvilla ja kaivinkoneenkuljettaja oli ennen työsuoritusta voinut todeta porakoneen sijainnin kaivinkoneeseen nähden.

Vakuutusyhtiö on todennut, että se, kuinka kaukana oleva omaisuus voi olla rajoitusehdon piirissä, riippui työsuorituksen sisällöstä. Huomioiden eristetyn ajokaistan käyttötarkoitus sekä kaivinkoneen sijainti ja käyttötapa, oli ollut etukäteen odotettavissa, että ajokaistaa pitkin saattoi liikkua ajoneuvoja, jotka voivat osua kaivinkoneen kauhaan. Riski kaivinkoneen kauhan osumisesta liikkuviin ajoneuvoihin oli ollut ilmeinen. Eristetyllä ajokaistalla liikkuvat ajoneuvot siirtyivät työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin niiden tullessa kaivinkoneen kauhan ulottuville. Kuljettajalla oli ollut velvollisuus huolehtia siitä, että kaivinkoneen välittömään läheisyyteen tulevat ajoneuvot eivät vahingoittuneet. Se, että kaivinkone saapui paikalle vasta vakuutuksenottajan jo aloitettua työt, ei sellaisenaan estänyt rajoitusehdon soveltamista. Ehtokohdan sanamuodon mukaan on riittävää, että vahingoittunut omaisuus oli vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ehdot

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingoittunut omaisuus ollut vakuutuksenottajan vahingontorjuntavelvollisuuden piirissä. Rakennusyrittäjänä työskentelevä vakuutuksenottaja oli 19.10.2012 lastaamassa kaivinkoneella purkupuuta vaihtolavalle niin sanotuilla betoniporsailla työmaaliikennettä varten eristetyn kaistan vieressä. Lastattavien puiden ja vaihtolavan sijainnin vuoksi kaivinkoneen nosto- ja kääntymisliike tapahtui osaksi työmaaliikennettä varten varatun ajokaistan yllä. Näkemäesteen vuoksi kaivinkoneenkuljettaja ei ehtinyt ajoissa havaita työmaakaistaa saapunutta kuorma-autoa, vaan kääntyvän kaivinkoneen kauha osui siihen.

Vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutetun työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on työn vuoksi velvollisuus huolehtia siitä, ettei omaisuus vahingoitu. Koska kyse on rajoitusehdosta, tulee ehtokohtaa tulkita suppeasti. Ehtoa ei tule soveltaa siten, että kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua, jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingontorjumisvelvollisuus ei tässä tapauksessa ulottunut kuorma-autoon, koska kysymys on ollut näkemäesteen takia paikalle satunnaisesti saapuneesta kuorma-autosta, jonka liikkumiseen työn suorittamisen vaikutusalueella vakuutuksenottajalla ei ole ollut mahdollista vaikuttaa. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudestaan korvausvelvollisuuden arvioinnin osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta