Haku

VKL 46/08

Tulosta

Asianumero: VKL 46/08 (2008)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2008

Lakipykälät: 9, 69

Epidemiavakuutus Pakkasvaraston lämpötilan nousu Elintarvikkeiden hävittäminen Vakuutuksen tarkoitus Vakuutustapahtuman määritelmä Tartuntatautilaki Elintarvikelaki Myrskyvakuutus

Vakuutuksenottaja KL Oy:n vahinkoilmoituksen 21.9.2006 mukaan vakuutuksenottajan pakkasvaraston lämpötila oli heinäkuussa 2006 kohonnut useita kertoja öljyvahdin häiriöistä ja sähkökatkoista johtuen. Tästä oli aiheutunut varastossa olleiden lihatuotteiden pilallemeno. 

Vahinkoilmoituksen mukana olleessa R:n kaupungin elintarvikelaboratorion elintarviketutkimuksessa 31.8.2006 todettiin, että laboratoriossa oli tutkittu kaksi paikallisesta marketista otettua lihanäytettä. Niistä otettujen aerobisten bakteerien, koagulaasipositiivisten stafylokokkien sekä E. coli -bakteerien määrät olivat ylittäneet moninkertaisesti huonona pidettyjen raja-arvojen määrät. Lausuntonaan laboratorio totesi, että suoritettujen tutkimusten perusteella näytteiden hygieeninen laatu oli tutkimushetkellä huono, vaikka molemmilla tuotteilla oli useita kuukausia myyntiaikaa jäljellä. Molemmissa näytteissä oli runsaasti sidekudosta. Runsas sidekudosmäärä oli tuotteelle epätyypillistä.
 
Kaupungin terveystarkastajan valvontalomakkeen 31.8.2006 mukaan marketista otetut näytteet olivat laadultaan huonoja bakteriologisesti ja muutenkin. Kyseiset erät oli löydettävä ja niiden edelleenmyynti estettävä, kunnes erästä oli tehty laboratoriotutkimukset laadun tarkistamiseksi.
 
Terveystarkastajan toisen valvontalomakkeen 11.9.2006 mukaan pakkasvarastosta otetuissa näytteissä kaikissa tuotteissa laatu oli huono. Pakastin oli ilmeisesti päässyt sulamaan jossain vaiheessa. Pakastimessa olevia elintarvikkeita ei voitu käyttää mihinkään ennen laajoja tutkimuksia. Lomakkeen mukaan pakaste tyhjennettiin ja elintarvikkeet toimitettiin kaatopaikalle.
 
Korvausta vahingosta haettiin KL Oy:n epidemiavakuutuksen ja epidemiakeskeytysvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Korvauspäätöksessään 25.9.2006 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
 
Epidemiavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 1, Yleiskuvaus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden vakuutusehtojen mukaisesti vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu viranomaisten määräämistä, tarttuvien tautien leviämisen (epidemia) estämiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittuihin vakuutusmääriin asti omaisuuden menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vakuutuksen kohteena olevaa vaihto- tai käyttöomaisuutta joudutaan viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella hävittämään taikka saneeraamaan tai puhdistamaan tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi.
 
Vahinkoilmoituksessa eikä myöskään tarkastusraporteissa ole todettu epidemiavakuutuksen ehtojen mukaista eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla annettua määräystä hävittää lihatuotteita tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi.
 
Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Kirjeessään 24.5.2007 vakuutusyhdistykselle vakuutuksenottaja KL Oy:n asiamies asianajaja M.E. toteaa vakuutuksenottajan kääntyneen hänen puoleensa. Yritys on tehnyt vakuutusyhdistykselle esinevakuutusilmoituksen 21.9.2006. Vakuutusyhdistys on tehnyt asiassa kielteisen päätöksen 25.9.2006. Päätöksessä yhdistys on perustellut, että vahinko ei ole korvattavissa epidemiavakuutuksesta.
 
Ilmeisesti vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan tuotteiden pilaantumisen taustalla ei olisi esinevahinko. 11.9.2006 tehdyssä tarkastusasiakirjassa on kuitenkin todettu, että pakastinta ei saa käyttää, ennen kuin uusi kylmäkone on asennettu ja toimii. Lisäselvityksenä laitteen toimimattomuudesta ja siitä, että ne ovat olleet rikki, on ohessa K:n Kylmä- ja sähköpalvelu Oy:n lausunto, jossa todetaan, että kylmäkone oli rikkoutunut. Ohessa on myös KL Oy:n tekemä luettelo pakkasvarastossa olleista tavaroista ja niiden hinnat sekä muut vahingot, mitkä tapahtumasta seurasivat.
 
Epidemiavakuutuksen osalta asiamies toteaa, että tuntuu hiukan erikoiselta, että KL Oy:lle ollaan myyty vakuutus, joka korvaa vain eläintautilain ja tartuntatautilain mukaiset vahingot. Toinen koskee eläimestä eläimeen tai ihmiseen leviävää tautia ja toinen ihmisten välillä leviäviä tauteja.
 
KL Oy pyytää vakuutusyhdistystä käsittelemään asian uudelleen ja katsomaan, mistä vakuutuksesta korvaus tulee korvattavaksi. Asiamies toteaa myös, että toiminta on luonnollisesti ollut keskeytyneenä tapahtuman vuoksi. Hän toimittaa tarpeellisia lisäselvityksiä ne saatuaan. Lisäksi asiamies haluaa mahdollisimman pian tiedon, tuleeko tällainen vahinko korvattavaksi ja mistä vakuutuksesta ja lisäksi, minkä kaiken vakuutus korvaa.
 
Asiamiehen kirjeen mukana olleessa K:n Kylmä- ja sähköpalvelu Oy:n lausunnossa todetaan, että heinäkuussa 2006 KL Oy:ssä tapahtui pakkasvaraston kylmäkoneen rikkoutuminen. Kylmäkoneeseen vaihdettiin aluksi kannet, ja kylmäkone toimikin jonkin aikaa moitteettomasti. Jonkin ajan kuluttua kylmäkone lopetti toimintansa uudelleen. Tämän jälkeen kylmäkonetta tutkittiin uudelleen ja todettiin, että kylmäkoneen lauhdutin oli mennyt tukkoon ja aiheutti uudelleen kylmäkoneen rikkoutumisen. Tämän jälkeen lausunnonantajayritys katsoi parhaaksi vaihtaa vanhan kylmäkoneen uuteen, samoin kuin lauhduttimen. Näillä toimenpiteillä kylmäkone on toiminut saatujen tietojen mukaan normaalisti ilman mitään ongelmia.
 
Vakuutuksenottaja KL Oy:n asiamiehelle, asianajaja M.E:lle 20.6.2007 osoittamassaan korvauspäätöksessä vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot. Yhdistys toteaa antaneensa kielteisen korvauspäätöksen voimassa olleen epidemiavakuutuksen vakuutusehtoihin perustuen. Vakuutuksenottaja on pyytänyt asiassa päätöstä voimassa olevan yritysvakuutuksen perusteella.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
 
Yritysvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 1, Yleiskuvaus
Yritysvakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen irtaimisto ja yritystoiminta sekä yrityksen omistamat rakennukset, joita yritys käyttää liiketoiminnassaan. Vakuutussopimukseen valitaan vakuutettavaan liiketoimintaan parhaiten sopiva vakuutusyhdistelmä riskikartoituksen perusteella.
 
Vakuutussopimukseen sisältyy aina palovakuutus. Valinnaisina vakuutuksina voidaan sopimukseen sisällyttää seuraavista vakuutuksista tarvittavat:
-         varkausvakuutus
-         ilkivaltavakuutus
-         vuotovahinkovakuutus
-         myrskyvakuutus
-         rikkoutumisvakuutus irtaimiston koneille ja laitteille
-         rajoitettu rikkoutumisvakuutus irtaimiston koneille ja laitteille
-         rikkoutumisvakuutus kiinteistön koneille ja laitteille
-         pakastevakuutus
-         irtaimistovakuutus työmatkalle
-         keskeytysvakuutus omaisuusvahinkojen varalta
-         keskeytysvakuutus henkilövahinkojen varalta
-         toiminnan vastuuvakuutus
-         tuotevastuuvakuutus
-         oikeusturvavakuutus
 
Esinevahinkoilmoituksen mukaan yrityksen vaihto-omaisuutta olevat lihat olivat pilaantuneet pakasteessa. Lihojen pilaantuminen tapahtui, kun lämpötila pakkasvarastossa oli kohonnut useita kertoja. Selvityksen perusteella lämpötilan kohoaminen pakkasvarastossa on tapahtunut useita kertoja öljyvahdin häiriöistä, sähkökatkoksista ym. tekijöistä johtuen.
 
KL Oy:n yritysvakuutus sisältää palovakuutuksen. Valinnaisina vakuutuksina vakuutuksenottaja on sisällyttänyt vakuutussopimukseen seuraavat vakuutukset:
-         varkausvakuutus
-         ilkivaltavakuutus
-         vuotovahinkovakuutus
-         myrskyvakuutus
-         keskeytysvakuutus omaisuusvahinkojen varalta
-         toiminnan vastuuvakuutus
-         tuotevastuuvakuutus
-         oikeusturvavakuutus
 
Koska vahinkoilmoituksessa kerrottu tapahtumakuvaus lihojen pilaantumisesta ei johdu mistään vakuutussopimuksessa luetellusta vakuutustapahtumasta, ei vakuutusyhdistys voi vakuutusehtojen mukaisesti maksaa korvausta tästä vahingosta.
 
Keskeytysvakuutus omaisuusvahinkojen varalta
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus korvattavasta esinevahingosta. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että:
-         vahinko sattuu vakuutuskauden aikana
-         vahinko sattuu vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa
-         vahinko sattuu vakuutuskirjassa mainitulle rakennukselle, vakuutuskirjassa mainitulle irtaimelle omaisuudelle tai vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödykseen käyttämälle rakennukselle tai huoneistolle
-         vahinko on vakuutuskirjassa mainitun vakuutussopimukseen valitun
palo-, varkaus-, ilkivalta-, vuotovahinko-, myrsky- tai kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoutumisvakuutuksen ehtojen perusteella korvattava. Jos keskeytysvakuutus on otettu pelkän palovahingon varalta, keskeytyskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että keskeytys on aiheutunut palovakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta.
 
Kuten keskeytysvakuutuksen vakuutusehdossa todetaan, vakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus korvattavasta esinevahingosta.
 
Koska korvattavaa esinevahinkoa ei ole syntynyt, ei vakuutusyhdistys voi vakuutusehtojen mukaan maksaa korvausta keskeytysvakuutuksen perusteella.
 
Kirjeellään 9.8.2007 vakuutusyhdistykselle KL Oy:n konkurssipesän asiamies asianajaja L.Y. toteaa, että vakuutuksenottaja KL Oy asetettiin konkurssiin käräjäoikeuden päätöksellä 26.6.2007. Konkurssipesän hoitajaksi määrättiin asianajaja L.Y.
 
KL Oy on tehnyt vakuutusyhdistykselle esinevahinkoilmoituksen 21.9.2006 koskien pakkasvaraston lämpötilan noususta johtunutta vahinkoa. Lämpötilan nousun johdosta pakkasvarasto on jouduttu eläinlääkäri A-M.P:n määräyksestä tyhjentämään ja varastossa olleet elintarvikkeet hävittämään ja kuljettamaan kaatopaikalle.
 
Vakuutusyhdistys on tehnyt korvausasiassa kielteisen päätöksen 25.9.2006 perustellen asiaa sillä, että em. vahinko ei ole korvattavissa epidemiavakuutuksesta.
 
Yritysvakuutus
 
KL Oy / asianajaja M.E. on lähettänyt asiaa koskevan päätöspyynnön 24.5.2007 esittäen asiaan lisäselvitystä. KL Oy:llä on ollut vakuutusyhdistyksessä yritysvakuutus, jonka vakuutuksen kohteena on ollut muun muassa yrityksen irtaimisto, irtain käyttöomaisuus ja irtain vaihto-omaisuus.
 
Asiamies L.Y:n käsityksen mukaan edellä mainittu pakastimen lämpenemisestä aiheutunut vahinko on sellainen vahinko, joka tulee korvattavaksi yrityksen esinevakuutuksesta, kuten asianajaja M.E. on kirjeessään todennut.
 
KL Oy ei ole saanut vastausta kirjeeseensä 24.5.2007, minkä johdosta asiamies L.Y. pyytää yhdistykseltä asiaa koskevan korvauspäätöksen tai ainakin ilmoituksen siitä, onko vahinko yhdistyksen käsityksen mukaan korvattavissa yrityksen esinevakuutuksesta.
 
Keskeytysvakuutus
 
KL Oy:llä on ollut myös keskeytysvakuutus, joka asiamiehen käsityksen mukaan korvaa yrityksen liiketoiminnalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Yritys ei ole vielä tehnyt vahinkoilmoitusta keskeytysvahingon osalta, mutta tulee sen tekemään, mikäli tehtävien selvitysten yhteydessä ilmenee, että keskeytyksestä on yritykselle ja sen toiminnalle aiheutunut vahinkoa ja vahingon määrä pystytään täsmentämään.
 
Asiamiehen kirjeen liitteenä on kaupungineläinlääkäri A-M.P:n lausunto koskien KL Oy:n pakkasvaraston tyhjentämistä syyskuussa 2006. Pakkasvaraston tyhjentäminen tehtiin elintarvikelain puitteissa elintarvikehygieenisen riskin minimoimiseksi. Pakkasvaraston lämpötiloissa oli tapahtunut huomattavia muutoksia (tarkastusraportti 6.9.2006), joiden seurauksena kyseisessä varastossa olevien elintarvikkeiden laatu oli tehtyjen tutkimuksien mukaan heikentynyt. Pakkasvarastossa olevien tuotteiden käyttö elintarvikkeina olisi saattanut olla mahdollista, mutta olisi vaatinut laajat tutkimukset erikseen aina jokaisesta käytettävästä erästä, kuten on todettu 11.9.2006 päivätyssä tarkastuskertomuksessa. Yrityksen edustaja päätyi eläinlääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen siihen, että pakastimen tyhjennys oli parempi ratkaisu kuin em. tutkimukset elintarvikkeista.
 
Toisessa kirjeessään vakuutusyhdistykselle 5.11.2007 konkurssipesän asiamies L.Y. kertaa vakuutuksenottajan konkurssiin asettamisen sekä kaupungineläinlääkärin määräyksen elintarvikkeiden hävittämisestä ja kuljettamisesta kaatopaikalle.
 
Vakuutusyhdistys on tehnyt korvausasiassa kaksi kielteistä päätöstä 25.9.2006 ja 20.6.2007. Ensimmäisen päätöksen perusteluna oli, että em. vahinko ei ole korvattavissa epidemiavakuutuksesta, koska kysymyksessä ei ole eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla annettu määräys hävittää lihatuotteita tarttuvan taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
 
Epidemiavakuutus
 
Epidemiavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutusehtojen mukaisesti vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu viranomaisen määräämistä tarttuvien tautien leviämisen (epidemia) estämiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
 
Vakuutuksen mukaan korvattavia vakuutustapahtumia ovat omaisuuden menettämisestä aiheutunut esinevahinko sekä ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat siitä, että vaihto- tai käyttöomaisuutta joudutaan viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella hävittämään tai puhdistamaan taudin leviämisen estämiseksi.
 
KL Oy on joutunut eläinlääkärin määräyksestä hävittämään pilaantuneet ja huonolaatuiset elintarvikkeet, koska eläinlääkäri on katsonut niiden sisältävän elintarvikehygieenisen riskin.
 
Terveydensuojelulain 8 luvun 33 §:n mukaan myytäviksi tai luovutettaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita muun muassa valmistettaessa, varastoitaessa ja säilytettäessä on meneteltävä siten, että tartuntatautien leviäminen sekä muiden terveyshaittojen syntyminen estyy.
 
Vakuutuksenottaja on joutunut hävittämään osittain sulaneet pakastetut lihatuotteet sen johdosta, että ne oli tarkastuksessa todettu pilaantuneiksi, ja valvova viranomainen on todennut niiden sisältävän terveyshygieenisen riskin eli riskin siitä, että nämä pilaantuneet lihatuotteet aiheuttavat leviävän tartuntataudin.
 
Asiamies toteaa, että ensimmäinen pilaantunut lihatuote on löydetty valvovan viranomaisen tarkastuksessa marketista, eli tuotteet olivat jo siirtyneet myymälöihin, ja tartuntataudin vaara oli konkreettisesti olemassa.
 
Edellä olevan perusteella asiamies katsoo, että KL Oy:n vahinkotapahtuman kohdalla on ollut nimenomaisesti kysymys epidemiavakuutuksen tarkoittamasta vahingosta, joka vakuutetulle on aiheutunut tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. Tämän perusteella asiamies katsoo, että KL Oy:lle aiheutunut vahinko tulee korvata epidemiavakuutuksesta.
 
Keskeytysvakuutus
 
KL Oy:llä on ollut myös voimassa oleva keskeytysvakuutus, ja asiamies katsoo, että keskeytysvakuutuksesta tulee korvata toiminnan keskeytymisestä aiheutuneet vahingot, joiden osalta laaditaan tarkemmat laskelmat tämän uudelleenkäsittelemistä koskevan hakemuksen liitteeksi.
 
Korvauspäätöksessään 26.11.2007 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot.
 
Vahinkoilmoituksessa eikä myöskään tarkastusraporteissa ole todettu epidemiavakuutuksen ehtojen mukaista eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla annettua määräystä hävittää lihatuotteita tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi.
 
Epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden menettämisestä aiheutuneita kuluja eläintautilain ja tartuntatautilain nojalla annettujen määräysten seurauksena. Tässä vahingossa rikkovahingon seurauksena pilaantuneet elintarvikkeet on määrätty hävitettäväksi eläinlääkärilausunnon perusteella elintarvikelain (13.1.2006) nojalla. Sulaneiden pakasteiden hävittämisessä on eläinlääkärinlausunnonkin perusteella ollut siis kyse elintarviketurvallisuuden varmistamisesta eikä suoranaisesti epidemian ehkäisemisestä. Mitään eläintautilain tai tartuntatautilain mukaista tautia ei pilaantuneissa tuotteissa ole ollut.
 
Luonnollisesti epidemiakeskeytys- ja puhdistuskulut eivät tule korvattaviksi, koska korvattavaa vakuutustapahtumaa ei ole taustalla.
 
Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 16.1.2008 KL Oy:n konkurssipesän hoitaja, asianajaja L.Y. kertaa tapahtumatiedot sekä vakuutusyhdistyksen esinevakuutuksen perusteella tekemän korvauspäätöksen 20.6.2007.
 
KL Oy:n konkurssipesä katsoo, että lämpötilan kohoaminen pakkasvarastossa on johtunut sähkökatkoksista ja niihin liittyvistä teknisistä häiriöistä. Hakijan mukaan paikkakunnalla on heinäkuussa 2006 ollut useita voimakkaita ukkosmyrskyjä ja niihin liittyvät salamaniskut ovat aiheuttaneet lukuisia sähkökatkoksia alueella. Ukkosmyrskyjen voimakkuus ja määrä ilmenee oheisesta Ilmatieteen laitoksen laatimasta lausunnosta, jossa on todettavissa ukkosten määrä ja niiden voimakkuus.
 
Esitetyn selvityksen perusteella hakija KL Oy:n konkurssipesä katsoo, että pakkasvaraston lämpötilan kohoaminen on aiheutunut ukkosen ja salamaniskujen aiheuttamista sähkökatkoksista.
 
Hakijalla on ollut vakuutusyhdistyksessä irtaimen omaisuuden ja kiinteistön esinevakuutus, johon on sisältynyt myrskyvakuutus. Myrskyvakuutuksen ehtojen mukaan korvataan vahinko, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai sisällä olevaa irtaimistoa. Edelleen myrskyvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo omaisuutta.
 
Hakija katsoo, että ukkosmyrskyt ja niihin liittyvät salamaniskut ovat aiheuttaneet vian ja katkoksen sähkölaitteisiin, mistä on aiheutunut pakkasvaraston lämpeneminen ja varastossa olleen omaisuuden pilaantuminen. Hakijalle syntynyt vahinko tulee korvata yritysvakuutukseen liittyvästä myrskyvakuutuksesta.
 
Tämän jälkeen asiamies kertaa vakuutusyhdistyksen epidemiavakuutuksen perusteella tekemät korvauspäätökset 25.9.2006 ja 26.11.2007 sekä vakuutusyhdistyksen esille tuomat epidemiavakuutuksen ehtokohdat samoin kuin vakuutusyhdistykselle 5.11.2007 osoittamassaan kirjeessä esille tuomansa seikat.
 
Asiamiehen mukaan epidemiavakuutuksen ehtojen perusteella vakuutuksen tarkoituksena on korvata vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu viranomaisen määräämistä tarttuvien tautien leviämisen (epidemia) estämiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Aiheutunut vahinko on nimenomaisesti ollut seurausta viranomaisen määräyksestä, ja tarkoituksena on ollut estää tarttuvan taudin (esim. ruokamyrkytys) leviäminen. Tämän perusteella asiamies katsoo, että KL Oy:lle aiheutunut vahinko tulisi korvattavaksi myös epidemiavakuutuksesta.
 
KL Oy:llä on ollut myös voimassa oleva keskeytysvakuutus. Vakuutusyhdistys ei ole korvannut keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa, koska korvattavaa esinevahinkoa ei ole syntynyt.
 
Asiamies katsoo, että syntynyt vahinko on korvattava joko esinevakuutuksen tai epidemiavakuutuksen perusteella, ja siihen liittyen yrityksellä on peruste saada korvaus myös toiminnan keskeytymisestä aiheutuneesta vahingosta, jonka osalta laaditaan tarkemmat laskelmat sen jälkeen, kun Vakuutuslautakunta on antanut asiasta ratkaisusuosituksen ja lausunnon.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 7.3.2008 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot, antamansa korvauspäätökset sekä päätöksissään siteeratut vakuutusehtokohdat. Lisäksi vakuutusyhdistys toteaa noudatettavina vakuutusehtoina ja lainkohtina seuraavaa:
 
Myrskyvakuutusehdot
 
Kohta 2.1, Myrsky
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai rakennusta ja sen sisällä olevaa irtaimistoa taikka piha-alueella olevia kiinteitä tavanomaisia rakenteita. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa mitattuna vahingon tapahtumapaikkaa lähimpänä olevalla säähavaintoasemalla. Vahingon tapahtuma-ajankohdan on oltava tarkoin määriteltävissä.
Vakuutuksesta ei korvata myrskyvahinkoa, joka on kohdannut ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevaa irtainta omaisuutta, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilassa.
 
Kohta 2.2, Salamanisku
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta.
 
Vakuutussopimuslain 9 §
 
Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista
Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
 
Vakuutussopimuslain 69 §
 
Korvauksenhakijan velvollisuus antaa selvityksiä
Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.
 
Vahinkoon sovellettavien epidemiavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan omaisuuden menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat siitä, että vakuutuksen kohteena olevaa vaihto- tai käyttöomaisuutta joudutaan viranomaisen eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella hävittämään taikka saneeraamaan tai puhdistamaan tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi. Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut ja kuinka suuri vahinko on syntynyt. Toimitettujen asiakirjojen perusteella ei voida todeta, että omaisuutta olisi jouduttu viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella hävittämään tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi. Vakuutusyhdistys katsoo, että kyseessä ei ole epidemiavakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan korvattava vakuutustapahtuma, koska korvattavan vakuutustapahtuman määritelmä ei täyty.
 
Epidemiakeskeytysvakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuskaudella sattuneesta, näiden vakuutusehtojen esinevakuutusosassa määritellystä korvaukseen oikeuttavasta vakuutustapahtumasta. Koska asiakirjojen perusteella ei ole todettavissa epidemiavakuutusehtojen mukaista korvattavaa vakuutustapahtumaa, korvausta ei voida suorittaa myöskään mahdollisesta keskeytysvahingosta epidemiakeskeytysvakuutuksen ehtokohdan 4 mukaisesti.
 
Yrityksen irtaimistolle valitun myrskyvakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai rakennusta ja sen sisällä olevaa irtaimistoa taikka piha-alueella olevia kiinteitä tavanomaisia rakenteita. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa mitattuna vahingon tapahtumapaikkaa lähimpänä olevalla säähavaintoasemalla. Vahingon tapahtuma-ajankohdan on oltava tarkoin määriteltävissä. Vahinkoilmoituksen mukaan vahinkoajankohdaksi on merkitty heinäkuu 2006, ja lisäselvityksenä vakuutusyhdistykselle on toimitettu Ilmatieteen laitoksen 14.1.2008 päivätty raportti. Vahinkoilmoituksen sekä toimitetun lisäselvityksen perusteella vakuutusyhdistys katsoo, ettei vahinkotapahtumaa ole kyetty yksilöimään myrskyvakuutusehdon 2.1 mukaan edellyttämällä tavalla. Lisäksi ehtokohdan 2.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta. Saatujen selvitysten mukaan aiheutuneessa vahingossa ei ole todettavissa omaisuuteen kohdistunutta suoraa salamaniskua, joka olisi rikkonut mekaanisesti omaisuutta ja aiheuttanut kyseessä olevan vahingon. Myrskyvakuutusehtojen osalta vakuutusyhdistys toteaa, ettei se ole saanut vakuutussopimuslain 69 §:n mukaista tarpeellista selvitystä korvausvastuutaan varten.
 
Omaisuusvahinkojen varalle otetun keskeytysvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus korvattavasta esinevahingosta. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahinko on vakuutuskirjassa mainitun vakuutussopimukseen valitun palo-, varkaus-, ilkivalta-, vuotovahinko-, myrsky- tai kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoutumisvakuutuksen ehtojen perusteella korvattava. Korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavaksi haetusta vakuutustapahtumasta. Koska vahinkotapahtumassa ei ole kyetty näyttämään toteen korvattavaa esinevahinkoa, ei keskeytysvakuutusomaisuusvahinkojen varalle ehtojen mukaan voida suorittaa korvausta mahdollisesta keskeytysvahingosta.
 
Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan ne ennakkotiedot, jotka vakuutusyhdistyksen edustaja on antanut vakuutustapahtuman jälkeen mahdollisesta korvattavuudesta, eivät vaikuta korvausvelvollisuuteen. Vakuutustapahtuman jälkeen annetut tiedot vahingon korvaamisesta eivät velvoita vakuutusyhdistystä korvaamaan vahinkoa mahdollisten lupausten mukaisesti.
 
Vakuutusyhdistys katsoo, ettei vakuutuksenottajan uudelleenkäsittelypyynnössä ole mitään sellaista uutta, jonka perusteella yhdistyksen tulisi muuttaa asiassa aiemmin antamaansa ratkaisua. Yhdistys katsoo, että sen suorittama korvaus on vakuutusehtojen mukainen. Lisäksi yhdistys viittaa korvauspäätöksissään perusteluina esitettyyn.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Tartuntatautilaki
Lain 1 §
Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään.
 
Lain 2 §
Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä laissa sellaista sairautta tai tartuntaa, jonka aiheuttavat elimistössä lisääntyvät pieneliöt (mikrobit) tai niiden osat taikka loiset. Tartuntatautina pidetään myös pieneliön myrkyn (toksiinin) aiheuttamaa tilaa. Tartuntatautilakia voidaan soveltaa myös prionin aiheuttamaan tautiin.
 
Lain 3 §
Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sairaalainfektioiden torjunta.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1)    tartuntataudin ehkäisyllä rokotusten, vasta-aineiden ja lääkkeiden antamista, terveyskasvatusta sekä muita yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tartuntataudin ilmenemisen tai leviämisen estäminen;
2)    tartuntatautien varhaistoteamisella taudin etsimiseksi järjestettyjä terveystarkastuksia ja seulontatutkimuksia;...
4)    epidemialla tautitapausten lukumäärän lisääntymistä odotettua enemmän jonakin ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella;...
 
Lain 4 § 1 mom.
Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, ilmoitettaviin ja muihin tartuntatauteihin.
 
Lain 5 § 1 ja 2 mom.
Tartuntatautiin sairastuneeksi epäiltynä pidetään henkilöä, jossa havaitaan tautiin viittaavia oireita tai jonka muulla perusteella voidaan päätellä levittävän tartuntaa.
 
Sairastuneena pidetään henkilöä, jossa tauti on todettu tai jonka yleisesti hyväksytyin lääketieteellisin perustein voidaan todeta saaneen tartunnan, jos taudin leviäminen on perustellusti mahdollista.
 
Lain 7 §
Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa ja tässä laissa säädetään.
 
Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.
 
Elintarvikelaki
Lain 1 §
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on
1)    varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu;
2)    varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan;
3)    suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta....
 
Myrskyvakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 2, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
Kohta 2.1, Myrsky
 
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai rakennusta ja sen sisällä olevaa irtaimistoa taikka piha-alueella olevia kiinteitä tavanomaisia rakenteita.
 
Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa mitattuna vahingon tapahtumapaikkaa lähimpänä olevalla säähavaintoasemalla.
 
Vahingon tapahtuma-ajankohdan on oltava tarkoin määriteltävissä.
 
Vakuutuksesta ei korvata myrskyvahinkoa, joka on kohdannut ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevaa irtainta omaisuutta, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilassa.
 
Kohta 2.2, Salamanisku
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta.
 
Keskeytysvakuutus omaisuusvahinkojen varalta, vakuutusehdot voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus korvattavasta esinevahingosta...
 
Epidemiavakuutus, vakuutusehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 1, Yleiskuvaus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden vakuutusehtojen mukaisesti vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu viranomaisten määräämistä, tarttuvien tautien leviämisen (epidemia) estämiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittuihin vakuutusmääriin asti omaisuuden menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat siitä, että vakuutuksen kohteena olevaa vaihto- tai käyttöomaisuutta joudutaan viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella hävittämään taikka saneeraamaan tai puhdistamaan tarttuvan taudin (epidemian) leviämisen ehkäisemiseksi.
 
Epidemiakeskeytysvakuutus
 
Kohta 1, Yleiskuvaus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen kohdan 5 mukaisesti vakuutustapahtumasta aiheutuneet keskeytysvahingot, jotka ovat suoranainen seuraus viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamista vakuutuspaikkaa koskevista määräyksistä, joilla tarttuvien tautien (epidemian) leviämistä estetään tai rajoitetaan.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse pakkasvaraston lämpötilan noususta, elintarvikkeiden hävittämisestä, vakuutuksen tarkoituksesta, vakuutustapahtuman määritelmästä, tartuntatautilaista, elintarvikelaista sekä myrskyvakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottaja KL Oy:n toimittaman selvityksen mukaan yrityksen pakkasvaraston lämpötila on heinäkuussa 2006 kohonnut useita kertoja öljyvahdin häiriöistä ja sähkökatkoksista johtuen. Tämän johdosta kauppaan ehtineet ja varastossa olleet elintarvikkeet on jouduttu hävittämään.
 
Elintarvikelaboratorion tutkimuksen mukaan kahden kauppaan asti ehtineen lihatuotteen hygieeninen laatu on ollut huono. Tuotteiden aerobisten bakteerien, stafylokokkibakteerien ja E. coli -bakteerien määrät ovat ylittäneet moninkertaisesti huonoksi määritellyt bakteerien raja-arvot. Kaupungin terveystarkastajan valvontalomakkeen mukaan pilaantuneet, myynnissä olleet lihaerät on tullut löytää ja niiden myynti estää. Terveystarkastajan toisen valvontalomakkeen mukaan elintarvikkeet on tullut toimittaa kaatopaikalle.
 
Kaupungineläinlääkärin lausunnon mukaan pakkasvaraston tyhjentäminen on tehty elintarvikelain puitteissa elintarvikehygieenisen riskin minimoimiseksi. Varastossa olleiden elintarvikkeiden laatu on tehtyjen tutkimusten mukaan heikentynyt.
 
Korvausta aiheutuneesta vahingosta on haettu vakuutuksenottaja KL Oy:n epidemia- ja epidemiakeskeytysvakuutusten sekä yritysvakuutukseen sisältyvän myrskyvakuutuksen ja omaisuusvahinkojen varalle otetun keskeytysvakuutuksen perusteella. Korvausta on ensin haettu vakuutuksenottajan ja myöhemmin vakuutuksenottajan tultua 26.6.2007 asetetuksi konkurssiin konkurssipesän nimissä.
 
Epidemiavakuutuksen ehtojen mukaan sen tarkoituksena on korvata vahinko, joka vakuutetulle aiheutuu viranomaisten määräämästä, tarttuvien tautien leviämisen eli epidemian estämiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Korvattava vahinkotapahtuma on omaisuuden menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat siitä, että vakuutuksen kohteena olevaa vaihto- tai käyttöomaisuutta joudutaan viranomaisten eläintautilain tai tartuntatautilain nojalla antamien määräysten perusteella mm. hävittämään tarttuvan taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Epidemiakeskeytysvakuutuksen tarkoituksena on korvata edellä määritellystä vahinkotapahtumasta aiheutuneet keskeytysvahingot.
 
Tartuntatautilain mukaan tartuntataudilla tarkoitetaan sellaista sairautta tai tartuntaa, jonka muun muassa aiheuttavat elimistössä lisääntyvät pieneliöt tai niiden osat. Tartuntatauti nimensä mukaisesti tarttuu ja leviää ihmisestä toiseen. Tässä suhteessa taudit on luokiteltu eri vaarallisuusasteisiin. Ihmisestä toiseen leviämätön sairaus ei ole tartuntalain mukainen tauti.
 
Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvat muun muassa epidemian torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Epidemialla tarkoitetaan lain mukaan tautitapausten lukumäärän lisääntymistä odotettua enemmän jonakin ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella. Kunnallisella tasolla terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin tehtävänä on selvittää tartuntatautiepäilyt ja ryhtyä tarpeellisiin estämistoimenpiteisiin.
 
Elintarvikelain mukaan sen tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvä terveydellinen laatu sekä suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan pakkasvaraston lämpötilan kohoaminen on johtanut siihen, että lihatuotteet ovat bakteriologisesti tulleet huonoiksi ja ne on elintarvikeriskin vuoksi ollut hävitettävä. Huonolaatuisina tuotteina ne olisivat voineet aiheuttaa kuluttajille ruokamyrkytyksiä. Hävittäminen on tapahtunut kaupungin terveystarkastajan valvontalomakkeen sekä kaupungineläinlääkärin elintarvikelain puitteissa antaman lausunnon nojalla.
 
Lautakunta katsoo, ettei riski ruokamyrkytyksistä, joka rajoittuu sairastuneeseen henkilöön leviämättä hänestä eteenpäin, ole ollut uhka tartuntalain tarkoittaman taudin leviämisestä eli epidemiasta. Eläinlääkärin ja terveystarkastajan, jotka eivät ole tartuntatautilain mukaisia toimivia kunnallisia viranomaisia, antamat määräykset, joita ei ole annettu tartuntalain nojalla, eivät täytä epidemiavakuutuksen mukaista korvattavan vakuutustapahtuman tunnusmerkistöä. Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo vakuutusyhdistyksen epidemia- ja epidemiakeskeytysvakuutuksia koskevat epäyspäätökset ehtojen mukaisiksi.
 
Vakuutuksenottajan yritysvakuutukseen sisältyvän myrskyvakuutuksen ehtojen mukaan siitä korvataan vahinko, jonka myrsky on aiheuttanut rikkomalla rakennusta tai sen sisällä olevaa irtaimistoa. Myrskyksi katsotaan ehtojen mukaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa. Vahingon tapahtuma-ajankohdan on oltava tarkoin määriteltävissä. Myrskyvakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja KL Oy:n konkurssipesä vakuutuksesta maksettavan korvauksen vaatijana on näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta.
 
Selvitystä myrskyvahingosta ja sen ajankohdasta tai vakuutuksenottajan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta omaisuutta rikkoneesta salamaniskusta ei käsillä olevaan aineistoon sisälly. Vakuutuksenottajan puolelta toimitettua Ilmatieteen laitoksen lausuntoa paikkakunnan salamoinnista heinäkuussa 2006 lautakunta ei katso ehdoissa edellytetyksi selvitykseksi korvattavasta vahingosta. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut korvattavan myrsky- tai salamaniskuvahingon tapahtuneen, ja pitää vakuutusyhtiön tätä koskevaa epäyspäätöstä ehtojen mukaisena. Koska omaisuusvahinkojen varalta otetusta keskeytysvakuutuksesta maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että aiheutunut taloudellinen vahinko on suoranainen seuraus korvattavasta esinevahingosta, lautakunta katsoo, että myös keskeytysvakuutusta koskeva epäyspäätös on ehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia