Haku

VKL 459/14

Tulosta

Asianumero: VKL 459/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.12.2014

Lähestymiskiellon rikkomista ja kunnianloukkausta koskeva rikosasia. Asian liittyminen lähestymiskieltoon. Yksityisoikeudellisesta vahingonkorvausvaatimuksesta syntyneiden oikeudenkäyntikustannusten määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu ja valittaja A on ollut asianomistajana lähestymiskiellon rikkomista ja kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa. Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun ja korvannut 1/3 asiamiehen laskusta. Vakuutusyhtiön mukaan oikeusturvaa ei voida myöntää lähestymiskieltoa koskevaan asiaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiö ei ole soveltanut laatimiaan oikeusturvaehtoja oikein. Asiassa on ollut kysymys "lähestymiskiellon rikkomisesta", ei "lähestymiskiellosta". Lähestymiskiellon rikkominen ja lähestymiskieltoa koskeva hakemus käsittelymenettelyltäänkin ovat kaksi eri asiaa. Lähestymiskieltohakemuksessa ei voida tuomita rangaistusseuraamukseen, mutta lähestymiskiellon rikkomista koskevassa asiassa kyllä, mistä nyt on ollut kysymys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on rajannut korvattavuuden ulkopuolelle muun muassa asiat, jotka liittyvät lähestymiskieltoon. Termi "liittyy" on käsitteellisesti laajempi kuin "koskee" ja kattaa sellaisiakin asioita, joilla on välillinen asiayhteys rajoituksen kohteeseen. Näin ollen muutkin kuin lähestymiskieltoa suoranaisesti koskevat asiat voivat tulla rajoitusehdon piiriin. Tähän samaan seikkaan on myös Vakuutuslautakunta ottanut kantaa lausunnossaan VKL 253/08.

Tapauksessa on ollut kysymys muun ohessa lähestymiskiellon rikkomisesta, johon lausunnonpyytäjän vastapuolen on väitetty toistuvasti syyllistyneen. Vaikka kyse ei olekaan ollut lähestymiskiellon hakemisesta (hakemusasiasta) vaan rikosasiasta, lausunnonpyytäjän asia on tältä osin selvästi liittynyt lähestymiskieltoon ja sillä on ollut asiayhteys kyseiseen rajoituksen kohteeseen.

Oikeudenkäyntiasiakirjoista ja lausunnonpyytäjän asiamiehen laskusta on pääteltävissä, että asiamiehen työstä valtaosa on kohdistunut lähestymiskiellon rikkomista koskeviin näyttöseikkoihin tai esitutkintapyyntöön. Vakuutuksesta ei myöskään korvata rikosoikeudenkäyntiin kuuluvasta rangaistusvaatimuksen ajamisesta aiheutuvia kuluja vaan ainoastaan yksityisoikeudellisen vaatimuksen esittämisestä johtuvia kuluja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on ensiksi kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö voinut rajoittaa oikeusturvavakuutuksesta maksamaansa korvausta siltä osin kuin asia on liittynyt lähestymiskieltoon. Toiseksi kysymys on siitä, mikä osa vakuutetulle aiheutuneista kustannuksista on johtunut lähestymiskiellon rikkomiseen liittymättömästä yksityisoikeudellisesta vahingonkorvausvaatimuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lähestymiskieltoon.

Ehtokohdan 7.3.3.1 mukaan rikosasian asianomistajalle korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta asiassa annetussa tuomiosta sekä asiamiehen laskusta käy ilmi, että rikosasiassa on ollut kysymys lähestymiskiellon rikkomisesta sekä kunnianloukkauksesta. Syyttäjä on vaatinut rangaistusta lähestymiskiellon rikkomisesta ja vakuutettu asianomistajana lähestymiskiellon rikkomisen lisäksi törkeästä kunnianloukkauksesta. Oikeus on lukenut vastaajan syyksi lähestymiskiellon rikkomisen ja kunnianloukkauksen.

Lautakunta katsoo, että tapaus on liittynyt lähestymiskieltoon siltä osin kuin siinä on ollut kysymys lähestymiskiellon rikkomisesta. Lähestymiskieltoa ei voi rikkoa, jos sitä ei ole asetettu ja siksi sen rikkomiseen liittyvä rikosasia ja siihen liittyvä vahingonkorvausvaatimus liittyvät lähestymiskieltoon vaikka rikosasia ei sinänsä koskisi lähestymiskieltoa. Rikosasiassa korvataan lisäksi vain yksityisoikeudellisista vaatimuksista aiheutuvia kuluja. Tämän vuoksi kunnianloukkausta koskevan rangaistuksen vaatimisen kuluja ei korvata vakuutuksesta. Siksi korvaus voidaan vakuutusehtojen mukaan maksaa vain siitä osasta asiaa, joka koskee vakuutetun yksityisoikeudellisia vaatimuksia kunnianloukkausta koskevassa asian osassa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutetun yksityisoikeudelliset vaatimukset kunnianloukkausta koskevassa asian osassa kattaa 1/3 asiassa aiheutuneista kustannuksista. Lautakunta toteaa, että rikosasiassa vahingonkorvauksen peruste syntyy, jos vastaaja katsotaan rikoksesta syylliseksi. Tämän vuoksi vahingonkorvausvaatimuksen ajamisesta syntyneet kustannukset syntyvät lähinnä vahingon määrää koskevasta argumentoinnista. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vain pieni osa kustannuksista on syntynyt vahingonkorvausvaatimuksen ajamisesta. Valtaosa oikeudellisesta argumentaatiosta asiassa on liittynyt lähestymiskiellon rikkomista ja kunnianloukkausta koskevaan rikosoikeudelliseen syyksiluettavuuteen. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön maksama korvaus 1/3 asiassa aiheutuneista kustannuksista kattaa vakuutetulle kunnianloukkausta koskevasta vahingonkorvausvaatimuksesta aiheutuneet kulut.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Korpiola
Rusanen
Ilveskoski

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia