Haku

VKL 457/15

Tulosta

Asianumero: VKL 457/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Parisuhteen aikana syntynyt velkasuhde. Varallisuusriidan koskeminen parisuhteen päättymistä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut vastaajana velkomusta koskevassa riita-asiassa, jossa kantajana on ollut hänen entinen seurustelukumppaninsa B. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua asiaan, koska kyseessä on yhteiselämän päättymiseen liittyvä varallisuusriita.

Asiakkaan valitus

A:n mukaan riidan osapuolet eivät ole eläneet avioliitossa, avoliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai rekisteröimättömässä parisuhteessa vaan ainoastaan seurustelleet keskenään ja asuneet omissa asunnoissaan. Riita ei myöskään koskenut parisuhteen päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai vaatimuksia. Kyse oli yksityisoikeudellisesta velkasuhteesta.

Vakuutusehtojen mukaan riidan on koskettava selkeästi avioliiton, avoliiton tai muun näihin rinnastuvan suhteen päättymistä ja tähän liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Myös vakuutusyhtiön käsityksen mukaan riidan on synnyttävä yhteiselämän päättymisestä.

Nyt oikeusturvaetuhakemuksen kohteena olevalla riita-asialla ei kuitenkaan ole liityntää asianosaisten väliseen seurustelusuhteen päättymiseen eikä vakuutusehtojen rajoitus siten sovellu. Riidan liittymättömyys asianosaisten välisen yhteiselämän päättymiseen on vahvistettu asiassa 24.6.2015 annetussa lainvoimaisessa käräjäoikeuden tuomiossa. Osapuolille olisi voinut syntyä ja varmasti olisikin syntynyt asiassa riita, vaikka parisuhde ei olisi päättynyt, koska kyse oli allekirjoituksella vahvistetusta velkakirjasta, jonka syntytilanteesta osapuolilla oli vahvaa erimielisyyttä eri aikoina.

Riidan kohteena on B:n 34 993 euron saatava. Tämä saatava on syntynyt B:n vuoden 2010 aikana tekemistä erinäisistä suorituksista, jotka ovat liittyneet erilaisiin tarkoituksiin. Tätä velkaa koskien valittaja on allekirjoittanut velkakirjan. Velkakirjassa on velan eräpäivästä on todettu seuraavaa:

"Tunnustan olevani velkaa seuraavan summan [B:lle]. Kun ositukseni entisen aviomiehen […] ja minun välillä on selvinnyt, sitoudun maksamaan velkani ensitilassa."

Asianosaiset ovat seurustelleet ajanjaksolla syksy 2009 — kesä 2011. Riidan kohteena ollut velka on syntynyt asianosaisten seurustelun aikana, eikä velan erääntyminen ollut millään tavalla sidottu parisuhteen päättymiseen. Osapuolilla ei ole ollut velkakirjan tekohetkellä elokuussa 2010 mitään tietoa siitä, milloin eräpäiväksi sovittu ositusriita ratkeaa saati sitten siitä, että osapuolet mahdollisesti velkakirjan allekirjoittamisen jälkeen tulevat eroamaan. Olennaista velan erääntymisen kannalta oli ositusriidan ratkeamisen hetki, ei parisuhteen jatkuminen tai päättyminen.

Asianosaiset ovat eronneet kesällä 2011, eikä valittajan vastapuoli ole tällöin ryhtynyt perimään edellä mainittua velkaa. Ero tapahtui vasta noin vuosi velkakirjan allekirjoittamisen vuonna 2011 ja velan periminen alkoi vuoden 2013 lopussa. Perintä ei siis liittynyt mitenkään parisuhteeseen riidan osapuolten välillä.

Kun valittaja ja hänen entinen aviomiehensä saivat sovittua ositusriitansa 18.11.2013, ryhtyi valittajan vastapuoli perimään velkaansa. Valittajan vastapuoli on vaatinut velan maksua lähes välittömästi osituksen tultua sovituksi 27.12.2013, jolloin myös kyseistä velkaa koskeva toinen velkakirja ja maksusuunnitelma on allekirjoitettu. On huomionarvoista, että velan perintä on alkanut reilu kaksi vuotta yhteiselämän päättymisen jälkeen ja välittömästi velkakirjassa sovitun eräpäivän jälkeen.

On selvää, ettei kyseisellä velalla ole ollut tosiasiassa liityntää osapuolten väliseen seurustelusuhteeseen saati sen päättymiseen. On ollut puhdasta sattumaa, että velan periminen ja erääntyminen on tapahtunut vasta yhteiselämän päätyttyä ja tämä olisi aivan yhtä hyvin voinut tapahtua myös yhteiselämän jatkuessa. Varmaa on, että se ei liittynyt parisuhteeseen tai sen päättymiseen.

Myös käräjäoikeus on käsitellyt asiaa velkasuhteeseen perustuvana saatavana, kuten tuomiosta ilmenee. Valittaja on käräjäoikeudessa väittänyt, että perityt saatavat olisivat liittyneet asianosaisten väliseen parisuhteeseen, ne olisivat olleet lahjoituksia, velan periminen olisi johtunut ainoastaan osapuolten välisen yhteiselämän päättymisestä ja että velkoja koskevat asiakirjat olisivat olleet pätemättömiä. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole näitä väitteitä hyväksynyt tai ottanut näitä tuomionsa perusteiksi. Nämä valittajan väitteet eivät siten voi myöskään olla oikeusturvahakemuksen hylkäämisen perusteena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutetun kertoman mukaan velassa on ollut alun perin kyse parisuhteen järjestämisen menoista ja yhteiselämän kustannuksista, jotka muuttuivat lainoiksi vasta siinä vaiheessa, kun suhteessa oli kriisi. Vakuutetun mukaan velkakirja tehtiin vain erotilanteen varalle ja että vastapuoli oli sanonut hänelle, että mikäli parisuhde jatkuu ja he ovat yhdessä, ei vakuutettu ole hänelle mitään velkaa. Vakuutettu oletti, että vastapuoli repisi lainapaperin lepyttyään. Seurustelukumppanit voivat vapaasti sopia keskinäisistä velkasuhteistaan siitäkin huolimatta, että lainavarat olisi tosiasiassa käytetty yhteisiin menoihin ja yhteiselämään liittyviin asioihin. Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, että velkakirja on pätevä ja siksi vakuutettu on hävinnyt velkomusta koskevan asian oikeudessa. Käräjäoikeus ei ole ottanut kantaa siihen, mihin velkarahat on alun perin tarkoitettu tai mihin ne on tosiasiallisesti käytetty, eikä myöskään siihen oliko velkakirja tehty vain erotilanteen varalle.

Annettujen selvityksen perusteella velkomusriita koskee luottoa, jolla on rahoitettu osapuolten yhteiselämää. Velan periminen on tullut ajankohtaiseksi yhteiselämän päättymisen vuoksi. Näin ollen kyseessä on vakuutusehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle rajattu yhteiselämän lopettamiseen liittyvä varallisuusriita.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, koskeeko valittajan velkomusta koskeva riita-asia parisuhteen päättymiseen liittyviä varallisuusriitoja.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Asian arviointi

Asiassa oikeusturvaetua on haettu riitaan, joka koskee parisuhteen aikana syntyneitä saatavia. Käräjäoikeus on katsonut lainvoimaisessa tuomiossaan, että kyse on ollut velanannosta ja että valittajan on tullut mieltää B:n valittajan tilille maksamat summat velaksi eikä lahjoiksi.

Lautakunta toteaa, että parisuhteen osapuolten välillä voi olla myös muita kuin parisuhteeseen liittyviä velkasuhteita. Edellytyksenä rajoitusehdon soveltamiselle on se, että riita koskee parisuhteen päättymistä. Tällaisia riitoja ovat esimerkiksi omaisuuden jakamista koskevat riidat sekä riidat, joissa peritään toiselta osapuolelta tämän osuutta parisuhteen aikaisista yhteisistä menoista.

Asiassa käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että B:n valittajalle tekemät suoritukset olisivat tulleet osapuolten yhteiseen käyttöön. Ensimmäinen velkakirja saatavista on tehty osapuolten parisuhteen aikana. Velka on sovittu erääntyväksi, kun valittajan ositusriita hänen entisen puolisonsa kanssa on ratkennut. B olisi siten voinut velkoa saataviaan riippumatta parisuhteen päättymisestä. Se, että B:n aktiivisuus saatavien velkomisessa mahdollisesti liittyy osapuolten parisuhteen päättymiseen, ei tarkoita sitä, että itse riita koskee parisuhteen päättymiseen liittyviä varallisuusriitoja.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiassa oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia