Haku

VKL 457/13

Tulosta

Asianumero: VKL 457/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Lakipykälät: 61

Vakuutuksenottajan hallussa olleiden yleisavainten katoaminen. Lukkojen sarjoituskulujen korvattavuus. Oliko välitön vahingonvaara vielä olemassa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja M Oy oli tehnyt urakkasopimuksen perusteella putkisto­saneerausta asunto-osakeyhtiö S:lle. Urakkaa varten M Oy:n projektipäällikölle oli luovutettu 19.12.2012 neljä asunto-osakeyhtiön yleisavainsarjaa. M Oy:n urakkaan osallistuneen työryhmän työntekijöiden irtisanouduttua M Oy joutui sopimaan toisen yrityksen kanssa saneeraustyön hoitamisesta aliurakkana.

M Oy:n 27.3.2013 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan, kun urakan jatkamisesta keskusteltiin työmaakokouksessa 22.2.2013, havaittiin, että vain kolme asunto-osakeyhtiön avainsarjoista oli tallessa. Neljättä avainsarjaa ei etsinnöistä huolimatta löydetty. Avaimet olivat kadonneet 19.12.2012 ja 22.2.2013 välisenä aikana. Kuka avaimet oli hukannut ja kuinka se oli tapahtunut, ei selvinnyt. Luovutushetkellä avaimissa ei ollut tunnistetietoja.

Avainten katoamisen vuoksi asunto-osakeyhtiö päätti lukkoturvallisuuden palauttamiseksi sarjoittaa lukot uudelleen, mistä aiheutui yhteensä 27.925,07 euron kustannukset. M Oy haki siltä vaadittujen kustannusten korvaamista vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt 12.4.2013 ja 17.6.2013 päivätyillä päätöksillään korvaamasta avainten katoamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 201.2, jonka mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu toisen käytössä oleviin tiloihin pääsyn mahdollistavan avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen tai järjestelmien sarjoitus- tai uusimiskustannuksista. Saman kohdan mukaan vakuutusturvasta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi edellyttäen, että seuraavat kohdat täyttyvät yhtäaikaisesti

1. avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö- tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö,

2. on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai sen koko sarjan uudistaminen.

Koska avaimen katoamispaikkaa ei tiedetty eikä avaimessa ollut taloyhtiön tunnistetietoja, vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asunto-osakeyhtiön tiloissa ollutta omaisuutta uhannut välitön vaara. Avain oli kadonnut 22.2.2013 mennessä eikä sitä ollut vielä 17.6.2013 mennessä käytetty luvatta.

Valitus

M Oy on vaatinut yhteensä 27.925,07 euron uudelleen sarjoituskustannusten korvaamista vakuutuksesta. Isännöitsijän verollinen lasku asiaan liittyvistä toimenpiteistä oli 3.057,66 euroa ja lukkoliikkeen verollinen lasku 24.867,41 euroa. Vakuutusyhtiö oli tulkinnut vakuutusehtoja virheellisesti. Asunto-osakeyhtiö S:n omaisuutta oli uhannut välitön vaara ja kustannukset oli korvattava vakuutusehtojen kohdan 201 perusteella.

Vakuutusyhtiön päättelymallissa vakuutuskorvausta ei voida saada mistään avainten katoamiseen liittyvästä vahingosta, jos avainta ei käytetä. Omaisuutta kuitenkin voi tällöinkin uhata välitön vaara ja tässä tapauksessa oli myös uhannut. Vakuutuksenottajan kannalta ei ollut kohtuullista tehdä avainten katoamistilanteissa kielteisiä korvauspäätöksiä ja "odottaa", käytetäänkö avaimia. Kadonneiden avainten käyttäminen on ollut mahdotonta sen jälkeen, kun asunto-osakeyhtiö kesäkuun alussa 2013 sarjoitti lukot uudestaan. Vahingonkärsijä on vaatinut, että M Oy korvaa uudelleensarjoituksesta aiheutuneet kustannukset, mistä seikasta vakuutusyhtiölle oli esitetty selvitys.

Vahingonkärsijä oli pitänyt vahingon vaaraa täysin oikeutetusti niin ilmeisenä, että uudelleensarjoitus oli pakko tehdä. Lukot olivat luvattomalle tunkeutumiselle alttiit lyhyen ajan, ehkä noin 4-6 kuukautta. Koska asunto-osakeyhtiö oli toiminut asiassa nopeasti, oli välittömän vaaran konkretisoituminen saatu tehokkaasti estettyä.

Avaimet olivat kadonneet olosuhteissa, joissa niiden tosiasialliset haltijat olivat irtisanoutuneet M Oy:n palveluksesta. Ei voitu sulkea pois mahdollisuutta, että avaimet olivat sellaisen hallussa, jolla on ollut aikomus käyttää niitä luvatta. Merkitystä ei tullut antaa sille, että avaimissa ei ollut tunnistetietoja, sillä pahantahtoisen luvattoman käytön suhteen tällä ei ollut merkitystä. Vaikka ketään irtisanoutuneista ei sinällään olisi syytä epäillä avainten käyttöaikomuksesta, voi tieto heidän kauttaan tahallisesti tai tahattomasti kulkea sille, joka niitä olisi valmis luvattomasti käyttämään.

Avaimen katoamispaikkaa ei ollut pystytty tarkasti yksilöimään, mutta tälläkään seikalla ei ollut merkitystä. Avaimia oli etsitty muun ohella työmaan kulkureiteiltä tuloksetta. Riittävää oli perusteltu epäily siitä, että katoamiseen liittyi todellinen vaara niiden käyttämisestä tilanteessa, jossa kadottajilta ei ollut saatavissa lisätietoa. Koska mahdolliset kadottajat olivat irtisanoutuneet M Oy:n palveluksesta ja perustaneet kilpailevan yrityksen, he ovat olleet haluttomia selvittämään avainten katoamista. Irtisanoutuneen ryhmän vetäjä ei noudattanut lupaustaan sopia avainten luovuttamisesta, joten niitäkään avaimia, jotka nyt oli saatu taloyhtiön haltuun, ei palautettu asianmukaisesti. Tämäkin oli yksi syy pitää välitöntä vaaraa todellisena.

M Oy on viitannut Vakuutuslautakunnan antamiin avainten katoamisia koskeviin ratkaisuihin, joista useimmat eroavat tosiseikastoltaan nyt kysymyksessä olevasta tapauksesta. Asiassa VKL 419/08 katoamisesta oli kulunut neljä vuotta eikä avaimia tässä ajassa ollut käytetty eikä lukkoa myöskään ollut sarjoitettu uudestaan. Tilanne oli täysin erilainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on pitänyt ratkaisupyyntöä aiheettomana. Vakuutusehtojen mukaan lähtökohtana on, että avaimen katoamisen seurauksena syntyneitä lukkojen sarjoitus- ja uusimiskustannuksia ei makseta vakuutuksesta lainkaan. Vakuutusehdoissa on kuitenkin määritelty poikkeustilanne, jolloin vakuutuksesta voidaan korvata välittömästi tarpeellisia toimenpiteitä.

Ensinnäkin oli ratkaistava, oliko ilmeistä, että avain oli sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta. Saatujen selvitysten mukaan ei ollut selvää, oliko avain edelleen entisen työntekijän hallussa vai oliko se kadotettu. Siitä, missä avain oli mahdollisesti kadonnut, ei myöskään ollut selvitystä. Mikäli avain oli kadonnut, löytäjä ei osannut yhdistää sitä asunto-osakeyhtiö S:n taloon, koska avain ei ollut sisältänyt mitään tunnistetietoja, eikä ollut selvitetty, että avain olisi pudotettu taloyhtiön pihalle tai sen välittömään läheisyyteen. Avainta oli pihapiiristä yritetty etsiä, mutta sitä ei ollut löydetty. Tämä viittasi siihen, että mikäli avain oli pudonnut, se ei ollut pudonnut pihamaalle, vaan mahdollisesti jonnekin muualle.

Ei ollut esitetty selvitystä, että avain olisi sellaisen hallussa, jolla olisi aikeita käyttää sitä väärin. Tällaisessa hallussa olosta oli oltava pelkkää vaaran mahdollisuutta tarkempi selvitys. Päinvastoin vakuutuksenottaja oli itsekin todennut, että mikäli avain oli edelleen entisen työntekijän hallussa, ei ollut mitään syytä olettaa, että he käyttivät avainta väärin. Toisaalta taas entinen työntekijä oli ilmoittanut palauttaneensa avaimen takaisin.

Toiseksi tiloissa olevaa toisen omaisuutta tuli uhata välitön vaara. Mikäli avainten katoamisesta oli kulunut jo useita viikkoja, ei voitu yleensä enää katsoa, että välittömästi uhkaava vaara olisi käsillä. Kokemus oli osoittanut, että pääsääntöisesti avainten katoamistapauksissa niillä tehdyt varkaudet tehtiin muutaman päivän sisällä, ei juurikaan enää tätä myöhemmin.

Esimerkiksi tapauksessa VKL 361/02 on katsottu, että omaisuutta ei ole uhannut välitön vaara, koska tiloista ei avainten varastamisen jälkeen usean kuukauden aikana ollut varastettu mitään. Tapauksessa todettiin, että oli ilmeistä, että avaimet olisivat sellaisen hallussa, jolla ei ole niihin oikeutta ja että avaimet on helppo yhdistää oikeaan kohteeseen. Välitöntä vaaraa ei kuitenkaan ajan kulumisen johdosta enää ollut.

Tässä tapauksessa ei ollut selvää, olivatko avaimet ylipäätään jonkun hallussa. Joka tapauksessa lukot oli sarjoitettu vasta 4-6 kuukauden kuluttua katoamisesta, joten välitöntä vaaraa ei ole ollut käsillä, koska tiloista ei varastettu mitään avainten katoamisen jälkeisten kuukausien aikana. Avaimet oli luovutettu vakuutuksenottajan työntekijöille 19.12.2012 ja työmaakokous oli pidetty 22.2.2013, joten avaimet olivat kadonneet aikavälillä 19.12.2012 - 22.2.2013.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen mukaan välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ollut lukon tai sen koko sarjan uudistaminen. Näin ollen sitä ei vakuutuksesta korvata. Vakuutusyhtiöllä ei kustannusten ja niiden määrän osalta ollut tässä vaiheessa tarvittavia ja riittäviä selvityksiä. Vakuutusehdon tarkoituksena ei kuitenkaan ole saattaa vakuutuksenottajaa tai vahingon kärsinyttä siihen asemaan, jossa he olivat ennen vahinkoa.

Asuntojen lukkojen sarjoituskustannukset eivät ole korvattavia myöskään vakuutussopimuslain 61 §:n mukaisina pelastamiskustannuksina, koska kustannukset eivät ole vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon torjuntakustannuksia.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevan toiminnanvastuuvakuutuksen 1.1.2012 lukien voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 201.2 rajoitusten alakohdan ”Avaimen katoaminen” mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu toisen käytössä oleviin tiloihin pääsyn mahdollistavan avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen tai järjestelmien sarjoitus- tai uusimiskustannuksista.

Vakuutusturvasta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi edellyttäen, että seuraavat kohdat täyttyvät yhtäaikaisesti

1. avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö- tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö,

2. on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai sen koko sarjan uudistaminen.

Asian arviointi

Asia koskee asunto-osakeyhtiön yleisavaimen katoamisen vuoksi tehdyn lukkojen uudelleensarjoituksen kustannusten korvaamista M Oy:n vastuuvakuutuksesta. Avaimet oli luovutettu M Oy:n edustajalle asunto-osakeyhtiössä tehtävää putkistosaneerausurakkaa varten.

Lautakunnalle annetuista asiakirjoista ilmenee, että avainten katoaminen on havaittu sen jälkeen, kun M Oy:n kuusi urakkaan osallistunutta työntekijää oli irtisanoutunut perustaakseen oman kilpailevan yhtiön. M Oy:n työntekijöiden käyttöön annetusta asunto-osakeyhtiön lukitusta lämmönjakohuoneesta oli löydetty 22.2.2013 pidetyn työmaakokouksen yhteydessä vain kahdet avaimet. Eräs työntekijöistä on myöhemmin palauttanut kolmannet avaimet. Yksi avainsarja on kuitenkin jäänyt kateisiin. Siitä, millä tavalla, missä yhteydessä ja kenen M Oy:n työntekijän hallusta avaimet ovat kadonneet, ei ole saatu tarkempaa selvitystä. Avaimet ovat kadonneet 19.12.2012 ja 22.2.2013 välisenä aikana.

Asiassa on ilmeistä, että avaimet ovat kadonneet M Oy:n palveluksessa olleen henkilön huolimattoman menettelyn seurauksena. Suoranaisena esinevahinkona korvattavaa on tällöin kadonneiden avainten arvo. Vahingosta aiheutuvina muina vahingonkorvauslain mukaisina kuluina korvattavaksi voivat tulla asunto-osakeyhtiön lukkojen uudelleensarjoituskustannukset, edellyttäen, että toimenpide on aiheellinen välittömästi uhkaavan kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi.

Kysymyksessä on ollut vastuuvakuutusehtojen kohdassa 201.2 mainittu avaimen katoamisvahinko. Vahinko oikeuttaa ehtokohdan mukaan korvaukseen vain, mikäli sen on aiheuttanut vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö ja on ilmeistä, että avain on joutunut sellaisen haltuun, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara. Lukkojen sarjoituskustannusten korvattavuudelle ehtokohdassa asetetut edellytykset vastaavat yleisiä vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksiä ja vakuutussopimuslain vaatimusta pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Tässä tapauksessa asiasta saadun selvityksen perusteella ei voida päätellä sitä, ovatko avaimet joutuneet jonkun ulkopuolisen henkilön haltuun. Myöskään sitä, että avainten katoaminen olisi tapahtunut olosuhteissa tai tavalla, joissa niiden tunnistaminen on ollut mahdollista, ei voida todeta. Vakuutuksenottaja ei ole itsekään esittänyt, että asiassa olisi aihetta epäillä irtisanoutuneita työntekijöitä siitä, että he olisivat jättäneet avaimet palauttamatta käyttääkseen niitä myöhemmin luvatta.

Tämän vuoksi ja kun avaimia ei myöskään ollut käytetty niiden katoamisesta lukkojen uudelleen sarjoittamiseen kuluneen liki neljän kuukauden aikana, lautakunta katsoo, ettei avainten katoamisesta ole tässä tapauksessa selvitetty aiheutuneen vakuutusehtojen kohdassa 201.2 edellytettyä välitöntä vaaraa. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia