Haku

VKL 456/15

Tulosta

Asianumero: VKL 456/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Maaperän pilaantumisesta aiheutuneet tutkimuskustannukset ja pilaantuneen maaperän kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön lämpimässä käyttövedessä havaittiin öljyn hajua joulukuussa vuonna 2012. Maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa vahingon syyksi oli epäilty noin kahta vuotta aikaisemmin tapahtunutta laitehäiriötä, jonka seurauksena lämmönjakohuoneen lattiabetoneille oli valunut öljyputkiston kautta huomattava määrä öljyä. Korvausta putkien vaihtokustannuksista ja maaperän tutkimus- ja kuljetuskustannuksista oli haettu kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli aluksi evännyt korvausvaatimuksen vanhentuneena. Myöhemmin vakuutuksenottaja oli kertonut 12.8.2012 tapahtuneesta öljykattilavuodosta.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vahingon korjauksesta esitetyt laskut yhteismäärältään 56 682,58 euroa, koskivat taloyhtiön historian aikana öljyyntyneiden putkilinjojen vuonna 2013 tapahtunutta uusimista ja näihin liittyviä maankaivu- ja täyttökustannuksia ja tutkimuksia. Koska kustannusten jakaminen eri aikoina sattuneiden öljyvuotojen ja maaperän vahinkojen sekä putkilinjavahinkojen kesken oli hankalaa, oli vakuutusyhtiö kohtuussyistä korvannut laskujen määrän tekemällä korvaussummasta omavastuuvähennyksen lisäksi 84 prosentin ikävähennyksen rikkovahinkoa koskevan ehtokohdan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli vaatinut 6.5.2013 lähetetyssä sähköpostiviestissä alueen maaperän tutkimusta ja puhdistusta. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen maaperän tutkimuskuluista pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ehtokohdan perusteella, jolloin suoritettavasta korvauksesta ei tehty ikäpoistoja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö korvaisi ainakin maansiirtotöistä aiheutuneet kulut ilman ikäpoistoja. Maansiirto oli tehty ELY-keskuksen antaman pakottavan määräyksen perusteella. Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta myös siitä seikasta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä rikkovahingon mukainen ikäpoisto muista vahingosta aiheutuneista korjauskuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vakuutuksenottaja ollut esittänyt selvitystä siitä, että kulut olisivat aiheutuneet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla pilaantuneen maan poistamisesta, vaan kuljetuskustannukset liittyivät öljyisten putkien vaihtamiseen, jolloin kyse oli rikkovahingon korjauskuluista. Vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että öljyvahinko oli tapahtunut vakuutuksen tultua voimaan vuonna 2004, koska öljyvuotojen lukumäärä ja tapahtumisajankohta oli jäänyt jossain määrin epäselväksi. Tämän myötä on jäänyt myös selvittämättä, että viranomaisen määräys olisi annettu ehtojen tarkoittamalla tavalla viimeistään vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, ettei maaperä ollut pilaantunut, eikä pilaantunutta maa-ainesta ollut erotettu muusta maa-aineksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus vahingon korjauskuluista ilman ikäpoistoja pilaantuneen maaperän puhdistuskuluina.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.7 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto. Edellytyksenä on , että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kiinteästi asennetusta

- öljyputkistosta, öljysäiliöstä taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai

- aineen säilytysasiasta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.11 (Koneen tai laitteen rikkoutuminen) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma kohdassa 2.2 mainitulle omaisuudelle.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4.5 (Vahingon määrä koneen ja laitteen rikkoutumisvahingoissa) mukaan kohdassa 2.2 (ES) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa vahingoissa kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan lukien kohdassa 5.2.1 mainitut esinevahinkoon kuuluvat kustannukset tehdään 6 % vähennys jokaista täyttä käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta kohdissa 3.1.1 - 3.1.10 ja 3.1.12 (ES) määritellyissä vahingoissa.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.2 (Muut korvattavat kustannukset) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle sattuneen korvattavan esinevahingon seurauksena vakuutuksenottajan omistaman tai hallitseman kiinteistön maaperän pilaantumisesta aiheutuneet tutkimuskustannukset, puhdistus- tai vaihtokustannukset ja jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset. Edellytyksenä on, että kustannukset ovat syntyneet viranomaisen pakottavasta määräyksestä suoritetuista toimenpiteistä ja, että viranomaisen määräys on annettu viimeistään vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vastuunsa poistavaan seikkaan, tulee sen vastaavasti näyttää tämä seikka. Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan viimeisin öljyvuoto oli tapahtunut 12.8.2012. Koska öljyn hajua havaittiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2012, on todennäköistä, että putkisto oli öljyyntynyt ja maaperä oli saastunut viimeisimmän vuodon seurauksena.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että putkistojen likaantuminen on aiheutunut ehtojen mukaisesta öljykattilan vuodosta, eli kyseessä oli korvattava vakuutustapahtuma. ELY-keskuksen määräys oli annettu ehtojen mukaisesti vuoden sisällä vahingon tapahtumisesta.

ELY-keskuksen edustaja oli ilmoittanut, että sen tulee tietää öljysäiliön alla olevien massojen määrä ja mahdollinen jatkotoimenpide-ehdotus pohjavesitarkkailua varten. Tarkistuskaivojen maaperä ja kaivantojen maaperä tuli puhdistaa huolellisesti, koska pohjavesi oli alueella erittäin korkealla. Työmaan valvojan tuli huolehtia, että hanke tehdään ympäristönsuojelulain mukaisella tavalla ja tehdyistä toimenpiteistä tuli laatia loppuraportti ympäristönsuojelulain mukaisesti. Loppuraportin tuli sisältää mm. kaivantojen puhtauden mittaus, poistettujen massojen tutkiminen ja asiallinen poiskuljettaminen. Näissä töissä valvojana tuli olla ulkopuolinen asiantuntija.

Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportin mukaan öljyiseksi todetut putkimateriaalit toimitettiin käsiteltäväksi jätteenkäsittelykeskukseen ja kaivantoja ympäröinyt maa-aines toimitettiin maankaatopaikalle. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska maa-aineksen todettiin pilaantuneisuustutkimuksessa olleen öljyistä ja se oli viranomaisen määräyksen mukaisesti kuljetettu pois, on vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus maansiirtokustannuksista pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ehtokohdan perusteella. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan maansiirrosta aiheutuneet kulut ilman ikäpoistoja siltä osin kuin kulut liittyivät vuonna 2012 pilaantuneen maan siirtämiseen. Koska laskuista ei käy ilmi, mikä osa tehdyistä töistä liittyi vuonna 2012 pilaantuneen maan siirtämiseen, jää vahingon määrä osapuolten selvitettäväksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vuonna 2012 pilaantuneen maaperän kuljetuskustannuksista ilman ikäpoistovähennystä. Maaperän kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista vahinkoon liittyvien kustannusten määrä jää osapuolten selvitettäväksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia