Haku

VKL 453/14

Tulosta

Asianumero: VKL 453/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Homevahinko. Kotiin kuuluva irtaimisto. Tutkimusaineisto. Oikeudenkäyntimateriaali. Kirjasto. Korvaus omana työnä tehdyistä korjauskuluista.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan rakennuksessa tapahtui vesivahinko, joka huomattiin 5.7.2011. Vahinko johtui wc-istuimen vesisäiliön rikkoutumisesta. Vesivahingon korjauskulut on korvattu kotivakuutuksesta vuotovahinkoa koskevan ehtokohdan perusteella.

Vakuutusyhtiö on katsonut 27.4.2012 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei huoneilmassa oleva home johdu vuotovahingosta, koska vahingon korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi. Vakuutusyhtiön mukaan home on voinut aiheutua esimerkiksi huonekalujen säilytyksestä. Vakuutuksesta korvataan vain vuotovahinko, muita kosteusvaurioita ei voida korvata. Kosteuskartoitusyrityksen mukaan huoneilmassa havaittiin kohonneita mikrobiarvoja. Vakuutuksenottaja hakee korvausta huoneilman mikrobimittauksesta ja homeen aiheuttamista vahingoista huonekaluille, omasta työstä, matkakuluista, tuhoutuneesta prosessiaineistosta, tutkimusaineistosta, vakuutuksenottajan vaimon A:n maalaamista tauluista ja hänen kirjoittamistaan kirjoista, silkkimatosta sekä ulko-oven lukon vaihtamisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo 3.7.2014 päivätyssä valituksessaan, että huoneilman mikrobiopitoisuuden mittaaminen on tärkeää, jotta asunto voidaan tarvittaessa myydä. Mittauksen kustannus on noin 1200 euroa. Vakuutuksenottajan mukaan A:n kirjoittamia teoksia ei ole tarkoitus myydä kaupallisesti, eivätkä kirjojen myyntimäärät ole koskaan olleet niin korkeat, että A:n olisi tullut suorittaa arvonlisäveroa myynneistä. A kirjoittaa teoksia luodakseen uraa tiedeyhteisössä. Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön tulkintaan, jonka mukaan tuhoutuneiden kirjojen ei voida katsoa kuuluvan normaaliin koti-irtaimistoon. Kirjoista on haettu korvausta yhteensä 9380 euroa. Vakuutuksenottaja on hakenut korvusta A:n tutkimusaineistosta yhteensä 3000 euroa.

Vakuutuksenottaja kertoo, että A:sta piti alun perin tulla taidemaalari, mutta hän valitsi akateemisen uran. Maalauksia on ollut esillä ja vakuutuksenottajan vaimo on ollut mm. intendenttinä Turun taidemuseossa. Vakuutuksenottajan mukaan töillä on taideteollista arvoa. Vakuutuksenottaja vaatii maalauksista korvausta yhteensä 2500 euroa, jolloin yhden teoksen arvo on 89,3 euroa.

Vakuutuksenottaja vaatii oikeudenkäyntiaineiston tuhoutumisesta korvausta 3400 euroa. Kyseessä oli yksi Suomen suurimmista jäämistöoikeudenkäynneistä ja sen oikeudenkäyntikulut olivat yhteensä 340 000 euroa. Vakuutuksenottaja vaatii korvausta matkakuluista 0,45 euron kilometrikorvauksen mukaan sekä korvausta itse suoritetusta vahingon korjaustyöstä 275 tunnin ajalta 10 euron tuntitaksan mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 25.8.2014 päivätyssä vastineessaan, että ulko-oven lukon uusiminen voidaan korvata ja yhtiö suorittaa vaaditun 621,66 euron korvauksen. Vakuutuksenottajan hakema korvaus tuhoutuneista kirjoista ei vakuutusyhtiön mukaan kuulu vakuutuskirjassa mainittuun korvauslajiin "annan lösegendom/samling bibliotek" vaan sitä voidaan pitää enemmänkin myyntivarastona. Tuhoutunutta tutkimusaineistoa ja oikeudenkäyntiaineistoa yhtiö pitää omaisuutena, joka ei yleensä kuulu koti-irtaimistoon, eikä tästä syystä vakuutuksenottajan vaatimaa 3000 euron korvausta voida suorittaa.

Silkkimatolle aiheutunutta vahinkoa voidaan pitää ns. lisävahinkona, joka on korvattavissa vakuutuksesta. Maalausten osalta yhtiö ei suorita lisäkorvausta sillä yhtiön mukaan teosten taideteollista arvoa ei voida arvioida suuremmaksi kuin yhtiön suorittama korvaus eikä teoksia voida yhtiön mukaan pitää vakuutuskirjassa erikseen mainittuina arvokkaina taideteoksina. Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei omasta työstä ja ansionmenetyksestä suoriteta korvausta. Korvaus oman auton käytöstä suoritetaan Verohallinnon vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan eli 0,25 euroa kilometriltä. Tämän mukaisesti yhtiö on ilmoittanut suorittavansa lisäkorvausta 98,40 euroa.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja on kertonut 23.9.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että hänen vakuutusturvansa käytiin läpi yhtiön edustajan kanssa vuonna 2007, jolloin hänen vakuutusturvan todettiin olevan täysin kunnossa. Nyt vakuutuksenottaja ihmettelee, miten hänelle suoritettu korvaus vastaakin vain 40 prosenttia syntyneistä kuluista. Vakuutuksenottaja katsoo, että koska hänen koti-irtaimistonsa on vakuutettu 280 000 eurosta, ei kyseessä ole ns. normaali koti-irtaimisto ja tämän mukaisesti korvausta tulisi suorittaa myös oikeudenkäyntiaineistosta, kirjoista ja tutkimusaineistosta. Vakuutuksenottaja katsoo vakuutusyhtiön korvauslinjan tiukentuneen nimenvaihdoksen myötä.

Vakuutusyhtiön lisävastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 3.10.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei nimenmuutokselle ollut vaikutusta vakuutusehtoihin, vaan vahinkoon sovelletaan samoja ehtoja kuin ennen nimenmuutosta. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta silkkimatosta 4000 euroa 2.10.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja on katsonut 31.10.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että vaikka vakuutusyhtiön ehdot eivät olleet muuttuneet poikkeaa yhtiön tulkinta vakuutusehdoista kuitenkin nimenmuutosta edeltävästä tilasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, kuuluvatko mikrobimittaus, oikeudenkäyntiaineisto, tutkimuskirjallisuus sekä vakuutuksenottajan vaimon kirjoittamat kirjat kotivakuutuksen korvauksen piiriin. Lisäksi kyse on sen arvioimisesta, kuinka suuri korvaus vakuutuksesta on suoritettava vakuutuksenottajan tekemistä maalauksista sekä matkakuluista ja omasta työstä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

23.2 Hemmets lösegendom

Med hemmets lösegendom avses de försäkrades personliga lösegendom som normalt kan anses höra till ett hem. Till hemmets lösegendom anses också höra de försäkrade tillhöriga, på försäkringsstället förvarade, pengar och värdepapper upp till ett belopp om sammanlagt 510 euro, delar som lösgjorts från personbil, motorcykel, moped och båt i de försäkrades privata bruk som på vanligt sätt kan lösgöras, jämte sedvanliga tillbehör (med undantag av motorer), och som ifall av skada inte ersätts ur annan försäkring. Ersättning för dessa skall således i första hand sökas från fordonsförsäkringen.

Med pengar avses förutom kontanta medel även bl.a. betalkort, checkar, lunchsedlar, resebiljetter och -kort. Med värdepapper avses bl.a. oanvända frimärken, aktier och obligationer.

Till hemmets lösegendom hör även

•enskilt föremål, värdeföremål eller samlingar upp till ett belopp om 10 000 euro. Överstigande belopp försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet.
•för de försäkrades förvärvsarbete erforderlig utrustning och arbetsredskap upp till ett belopp om 2 000 euro. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet.
…                                                                                                        

Försäkringen omfattar inte

•sådan egendom som de försäkrade lånat eller hyrt till annan
•ADB-program och data som används i förvärvsarbete
•fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft, med undantag av icke registreringsplik-tig trädgårdstraktor, gräsklippare, jordfräs, snöslunga.

25.3.2 Försäkringen ersätter skada på lösegendom förorsakad oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från byggnadens egna fasta vatten-, avlopps-, eller värmeledningsnät ång-, gas- eller oljeledningar.

25.4.1 Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom.

25.4.2.Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats:

...

25.4.2.6 själva föremålet av slitage, korrosion, materialtrötthet, förskämning, röta, svampbildning, murknande, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller annat småningom verkande fenomen.

25.4.2.7 av planerings-, grundläggnings-, eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten.

27.3.3 Försäkringen inte ersätter den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostanader.

Asian arviointi

Homeen aiheuttamat vahingot ja mikrobimittaus

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei suoriteta korvausta sienettymisestä tai muusta vähitellen aiheutuvasta ilmiöstä. Vakuutuslautakunta katsoo, että rajoitusehtoa on tulkittava supistavasti, eikä rajoitusehtoa voida tulkita siten, että sen perusteella voitaisiin evätä korvaus vakuutustapahtuman aiheuttaman homevaurion tutkimuskustannuksista. Tässä tapauksessa tutkimusta ei ollut kuitenkaan tehty suoranaisesti vesivahingosta aiheutuneen homevaurion selvittelemiseksi, vaan tutkimus oli tehtävä, koska oli epäilty, että hometta oli päässyt syntymään korjaustöiden viivästymisen myötä. Lautakunta ei näin ollen suosita korvausta mikrobimittauksen kuluista.

Oikeudenkäyntiaineisto

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksen kohteena olevaa koti-irtaimistoa määrittävä ehto, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan henkilökohtainen omaisuus, joka normaalisti kuuluu koti-irtaimistoon, on tulkinnanvarainen ja vakuutuksenottaja voi mieltää esineen tavanomaisuuden eri tavoin elinolosuhteistaan, varallisuudestaan ja harrastuksistaan riippuen. Perintöön liittyvät oikeudenkäynnit ovat suhteellisen yleisiä ja Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan perintöoikeudenkäyntiaineistoa voidaan pitää vakuutuksesta korvattavana normaalina koti-irtaimistona. Koska vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt vakuutuksenottajan arviota oikeudenkäyntiaineiston arvon vähenemisestä, suosittaa lautakunta yhtiötä suorittamaan korvauksen vakuutuksenottajan vaatiman 3400 euron mukaisesti.

Tutkimusaineisto

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta vesivahingossa tuhoutuneesta tutkimusaineistosta, joka koostui dioista, VHS-filmeistä, ääninauhoista, lehtileikkeleistä sekä artikkelien ja kirjojen käsikirjoituksista. Korvausta on haettu yhteensä 3000 euroa. Ottaen huomioon vakuutuksenottajien elinolosuhteet, katsoo lautakunta, että tutkimusaineiston voidaan katsoa kuuluvan koti-irtaimistoon. Koska vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt vakuutuksenottajan arviota tutkimusaineiston arvon vähenemisestä, suosittaa lautakunta yhtiötä suorittamaan korvauksen vaatimusten mukaisesti.

A:n kirjoittamat kirjat

Vakuutuskirjan mukaan koti-irtaimiston vakuutusmäärä on 153 303 euroa. Vakuutuskirjan kohdassa ”Annan lösegendom/samling: Bibliotek” vakuutusmäärä on 21 420 euroa. Kohdassa ”Annan lösegendom/smycken och värdeföremål: Konst” vakuutusmäärä on 107 100 euroa. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska vakuutuskirjaan oli tehty erillinen merkintä kirjoja varten, on myös kirjavarastosta suoritettava korvaus. Ehdoissa tai vakuutuskirjassa ei ole määritelty, mitä termillä ”Bibliotek” tarkoitetaan ja ottaen huomioon vakuutettujen elinolosuhteet, voidaan kirjojen katsoa kuuluvan vakuutuskirjassa mainittuun korvattavaan omaisuuserään. Vakuutuksenottajan vaimo oli esitetyn selvityksen mukaan kirjoittanut seitsemän kirjaa, joita myytiin 34,30-63,95 euron kappalehintaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että vaadituista 469 kirjasta tulee suorittaa vakuutuskorvaus vakuutuksenottajan esittämien kappalehintojen mukaan, jolloin korvausta tulee maksettavaksi yhteensä 9380 euroa.

Maalaukset

Lautakunta katsoo tuhoutuneiden maalausten käyväksi arvoksi vakuutuksenottajan vaatiman 2 500 euroa eli 98,3 euroa kappaleelta.

Matkakulut

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta matkakuluista 0,25 euroa/km. Lautakunta toteaa, että arvioitaessa syntyvän vahingon määrää ei voida ottaa huomioon esimerkiksi ajoneuvon pääoman kuoletusta kokonaisuudessaan, korkoja, autovakuutusta, liikennevakuutusta ja käyttömaksua, ellei voida selvittää, että näiltä osin kuluja ei olisi syntynyt ilman vakuutustapahtumaa. Korvausta määrättäessä tulee ottaa huomioon ajoneuvon pääomakustannukset sikäli kuin ne liittyvät ajettujen kilometrien aikaansaamaan ajoneuvon arvon alennukseen, rengaskustannukset, huolto-kustannukset, polttoainekustannukset ja muut muuttuvat kulut. Korvauksen hakija on vahinkoa kärsineenä velvollinen esittämään näyttöä vahinkonsa määrästä.

Verohallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 korvaus on 0,44 euroa/km, Kelan hallitus on puolestaan sairausvakuutuslain nojalla vahvistanut oman auton käytön kustannuksen määräksi 0,2 euroa/km. Lautakunta toteaa, että molemmat edellä mainitut laskelmat auton käyttökustannuksista perustuvat Autoliitto ry:n laskelmiin. Verohallituksen päätöksen perusteena olevassa laskelmassa on otettu huomioon myös auton hankkimisesta aiheutunut pääomakustannus. Käyttökustannuksiin puolestaan kuuluvat polttoaine-, rengas-, vakuutus- ym. muuttuvat kulut. Käyttökustannusten osuus on noin 0,2 euroa/km.

Asiassa ei ole väitetty, että vakuutuksenottaja olisi joutunut hankkimaan auton tutkittavana olevan vakuutustapahtuman vuoksi. Hän ei ole osoittanut, että hänelle olisi aiheutunut auton käyttämisestä enempää käyttökulua kuin 0,25 euroa/km. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kilometrikustannuksia koskevaa korvauspäätöstä asianmukaisena.

Korvaus omasta työstä

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan itse suorittama työ on ollut tässä tapauksessa esinevahingon korjauskuluina korvattava kuluerä. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vakuutuksenottajalle korvauksen tämän omana työnä suorittamasta vahingon korjaustyöstä 10 euron tuntitaksan mukaisesti. Koska vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt vakuutuksenottajan esittämää laskelmaa käytetyistä työtunneista, suosittaa lautakunta yhtiötä suorittamaan korvauksen vaatimusten mukaisesti.

Lopputulos                                                                                                    

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen tuhoutuneesta oikeudenkäyntiaineistosta, tutkimusaineistosta, vakuutuksenottajan kirjoittamista kirjosta, maalauksista sekä omana työnä suoritetuista korjaustoimenpiteistä. Muilta osin Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä asianmukaisina.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta