Haku

VKL 453/13

Tulosta

Asianumero: VKL 453/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Kiinteistökauppaa koskeva riita. Oikeudenkäyntikulujen jakautuminen. Vakuutusmäärän ylittävät oikeudenkäyntikulut.

Tapahtumatiedot

Valittajat S.H. ja T.H. olivat kantajina kiinteistön virhettä koskevassa asiassa, jota käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 13.–14.12.2012. Valittajien vastapuoli määrättiin maksamaan valittajien oikeudenkäyntikuluista 16 935,15 euroa. Kaikkineen oikeudenkäyntikulut olivat 21 168,93 euroa.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiassa oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on korvannut oikeudenkäyntikuluja 1 700 euroa.

Valitus

Käräjäoikeus tuomitsi 31.12.2012 tekemällään päätöksellä valittajien vastapuolet korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluista 16 935,15 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 31.1.2013 lukien. Kaikkineen oikeudenkäyntikulut olivat 21 168,93 euroa.

Vakuutusyhtiölle lähetettiin maksupyyntö 31.12.2012. Vakuutusyhtiö teki asiassa korvauspäätöksen 8.2.2013. Maksupäätöksen mukaisesti vakuutusyhtiö maksoi maksimikorvaussumman 8 500 euroa. Valittajien vastapuolet kuitenkin maksoivat 8.2.2013 tuomituista oikeudenkäyntikuluista 16 935,15 euroa suoraan valittajien asiamiehen asiakasvarojen tilille. Asiamies palautti vakuutusyhtiölle sen maksaman 8 500 euroa takaisin 19.2.2013.

Valittajat halusivat periä oikeudenkäyntikulut itse, koska käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi vastoin aiemmin saatua tietoa. Siksi he muuttivat mielensä vakuutuksen käytön osalta.

Valittajien vastapuolen 16 935,15 euron suorituksen jälkeen oikeudenkäyntikuluja oli edelleen maksamatta 4 233,78 euroa. Valittajien asiamies lähetti tästä määrästä uuden laskun vakuutusyhtiölle. Valittajien omavastuu on 20 prosenttia eli 4 233,78 eurosta 846,76 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiön korvattavaksi jää 3 387,02 euroa. Vakuutusyhtiö lähetti asiassa uuden korvauspäätöksen 21.2.2013. Uuden korvauspäätöksen mukaan vakuutusyhtiö korvaa asiassa oikeidenkäyntikuluista vain 1 700 euroa.

Vakuutusyhtiö viittasi uudessa korvauspäätöksessään oikeusturvavakuutuksen ehtokohtaan 5.3, jonka mukaan vakuutetun joutuessa maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät korvauksen enimmäismäärän 8 500 euroa, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta. Asiassa ei kuitenkaan tulisi soveltaa kyseistä ehtokohtaa, sillä vakuutusyhtiölle lähetetty 4 233,78 euron lopullinen lasku ei ylitä enimmäiskorvausmäärää.

Vakuutettu on itse palauttanut vakuutuskorvauksen 8 500 euroa ja ilmoittanut, että hän ei käytä vakuutusta niiltä osin kuin vastapuolet ovat maksaneet oikeudenkäyntikuluja asiamiehelle. Vakuutusyhtiö ei ole edes vaatinut vastapuolen maksamia oikeudenkäyntikuluja itselleen. Vakuutetut eivät myöskään ole palauttaneet oikeudenkäyntikuluja koskevaa siirtokirjaa, sillä he ovat hoitaneet tuomittujen oikeudenkäyntikulujen perinnän itse.

Vakuutuslautakuntaa pyydetään antamaan ratkaisusuositus, jonka perusteella vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutuksesta oikeudenkäynnistä aiheutuneista kustannuksista 3 387,02 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Valittajille on myönnetty oikeusturvaetu kiinteistökauppaan liittyvään riitaan. Valittajien oikeudenkäyntikulut ovat kokonaisuudessaan olleet 21 168,93 euroa. Vastapuoli on tuomiolla velvoitettu maksamaan oikeudenkäyntikuluista 4/5 osaa eli 80 prosenttia. Vastapuoli on maksanut oikeudenkäyntikuluja tuomion mukaisen määrän eli 16 935,15 euroa valittajien asiamiehelle.

Vakuutuksesta voidaan korvata enintään 8 500 euroa, joka on vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä. Kokonaiskustannukset asiassa ovat olleet 21 168,93 euroa. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä vastaa 40 prosentin osuutta kokonaiskustannuksista. Vastapuolelta saatavasta 16 935,15 eurosta kuuluisi siis tässä tapauksessa vakuutusyhtiölle 6 800 euroa, joka vastaa 40 prosentin osuutta vastapuolen maksettavaksi tuomitusta määrästä. Vakuutuksesta korvattava erotus on siis tuo suoritettu korvaus 1 700 euroa.

Sillä, missä vaiheessa korvausta vakuutuksesta haetaan tai mille määrälle, ei ole vaikutusta siihen, että vastapuolelta saatava kulukorvaus jaetaan suhteutusehdon mukaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa. Myöskään sillä, kumpi osapuoli on kulut vastapuolelta perinyt, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, mikä osuus kustannuksista kuluu vakuutusyhtiölle ja mikä vakuutetulle.

Vakuutuslautakunta on useissa ratkaisuissaan päätynyt siihen lopputulokseen, että ehtokohtaa sovelletaan juuri niin kuin kyseisessä tapauksessakin on tehty eli oikeudenkäyntikulujen ylittäessä vakuutuksen enimmäismäärän, saavat vakuutettu ja vakuutusyhtiö lukea hyväkseen tuomituista kuluista maksamaansa määrää vastaavat osuudet.

Valituksen tiedoista poiketen vakuutusyhtiölle on toimitettu valittajien allekirjoittama siirtokirja ja vakuutusyhtiö on lähtenyt perimään tuomittuja kuluja vastapuolilta. Vakuutusyhtiö on lopettanut perinnän, koska se on saanut tietää vastapuolien suorittaneen tuomion mukaiset kulut valittajien asiamiehelle. Tosin siirtokirjan puuttumisellakaan ei olisi merkitystä asiassa.

Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää valituksen aiheettomana.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Kohdan 5.3 mukaan vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut tai vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, on vakuutetun palautettava ne vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta maksettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät ehtokohdassa 5.2 mainitun enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen määrästä.

Oikeudenkäyntikulut tapauksessa ovat olleet 21 168,93 euroa, josta vastapuolen maksettavaksi on tuomittu 4/5 osaa eli 16 935,14 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut oikeudenkäyntikuluja 1 700 euroa.

Oikeusturvavakuutuksella vakuutusyhtiö kantaa riskin vakuutetun oikeudenkäyntikuluista vakuutusmäärään saakka. Vakuutetun riskiä ja oikeudenkännin aiheuttamaa taloudellista rasitusta vähentävät voittotapauksessa vakuutetulle tuomitut vastapuolen maksettaviksi määrätyt oikeudenkäyntikulut. Vakuutusyhtiö on ehdoissa pidättänyt itselleen oikeuden näihin kuluihin siltä osin, kun niistä on maksettu vakuutuskorvausta. Oikeudenkäyntikulujen ylittäessä vakuutusmäärän, saavat vakuutettu ja vakuutusyhtiö lukea hyväkseen tuomituista kuluista kummankin maksamaa määrää vastaavat osuudet. Tämä ehdoissa todettu periaate on lautakunnan mielestä kohtuullinen ja oikeudenmukainen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu on hakenut oikeusturvaetua ja vakuutusyhtiö on maksanut vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutettujen asiamies on saanut vastapuolen maksettavaksi määrätyn oikeudenkäyntikulukorvauksen. Vakuutusmäärä 8 500 euroa on 40,2 prosenttia vakuutettujen kokonaisoikeudenkäyntikuluista. Vakuutetun vastapuolen maksamasta kulukorvauksesta kuuluu siten vakuutusyhtiölle 6 800 euroa, mihin summaan vakuutusyhtiöllä on vakuutusehtojen mukaan oikeus. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudeksi tapauksessa jää siten näiden summien erotus eli 1 700 euroa.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta