Haku

VKL 453/12

Tulosta

Asianumero: VKL 453/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2013

Uskotun miehen palkkion määrää koskeva riita Avioliittoon liittyvää riitaisuutta koskeva riita

Tapahtumatiedot

Asianajaja H.R. määrättiin 12.5.2006 uskottuna miehenä hoitamaan vakuutetun K.U:n ja hänen entisen puolisonsa P.U:n yhteistä maatilataloutta. H.R. toimi myös pesänjakajana. H.R. esitti toimenpiteistään laskun. Koska laskua ei maksettu, Asianajotoimisto R Oy nosti velkomiskanteen ja vaatii, että K.U. velvoitetaan suorittamaan uskotun miehen palkkiona ajalta 12.5.2006–15.2.2008 yhteensä 19 993,47 euroa korkoineen. K.U. on kiistänyt vaatimuksen ja katsonut kohtuulliseksi palkkioksi 8 000 euroa.

Oikeusturvaetua haettiin tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen taikka rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen.

Vakuutusyhtiö on todennut, että riidan kohteena oleva asianajolasku koski H.R:n toimintaa uskottuna miehenä K.U:n ja P.U:n yhteisen maatilatalouden hoitamiseksi ja liittyi siten näiden väliseen avioeroon. Rajoitusehdossa vakuutuksen ulkopuolelle oli rajattu itse avioeroa koskevien riitaisuuksien lisäksi myös muut siihen liittyvät riidat. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ilmoituksensa mukaan voinut maksaa korvausta asian yhteydessä syntyvistä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.

 

Valitus

Vakuutettu K.U. on pyytänyt asiassa ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta. Kuluttajariitalautakunta on katsonut, ettei sillä ollut asiassa toimivaltaa ja lähettänyt valituksen ja siihen liittyvän vastineen edelleen Vakuutuslautakuntaan.

Ratkaisusuosituspyynnön mukaan oikeusturvahakemus on koskenut uskotun miehen palkkiosta syntynyttä riitaa. Käräjäoikeus oli 12.5.2006 määrännyt K.U:n hakemuksesta asianajaja H.R:n uskottuna miehenä hoitamaan entisten puolisoiden yhteistä maatalousomaisuutta. H.R:n toimestaan esittämä lasku ei liittynyt avioerosta johtuviin riitoihin. Uskottu mies oli määrätty yhteisomistuslain perusteella hoitamaan omaisuutta eikä määräystä ollut sidottu mitenkään avioeroon, ositukseen eikä aikaan.

Tämä tarkoitti, että uskotun miehen toimivalta jatkui niin kauan kuin omaisuus oli yhteisomistuslain alaista. Osituksessa omaisuus voidaan jättää yhteiseksi tai erottaa molemmille osuus. Uskottu mies voidaan määrätä hoitamaan avioliiton aikana puolisoiden yhteistä omaisuutta tai toisilleen vieraiden henkilöiden omaisuutta. Ei voida vetää keinotekoista rajaa niin, että puolisoiden eron jälkeen uskotun miehen palkkioriita katsottaisiin kuuluvan avioeroon liittyviin varallisuusriitoihin.

Kyse ei ollut ositusta varten määrätyn pesänjakajan laskusta, ei itse osituksesta eikä ylipäätään millään tavalla K.U:n avioeroon tai sen aiheuttamiin varallisuusriitoihin liittyvästä riidasta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

K.U. ja P.U. olivat omistaneet tilalla kasvatetun lihakarjan puoliksi 19.10.2007 asti, jolloin K.U. oli luovuttanut oman osuutensa karjasta tasinkona P.U:lle. Valtaosa H.R:n toimenpiteistä oli kohdistunut karjaan.

H.R. oli määrätty 28.7.2005 pesänjakajaksi toimittamaan ositus K.U:n ja P.U:n välillä. H.R:n 19.10.2007 toimittama ositus oli hovioikeuden 21.4.2010 antamalla päätöksellä palautettu H.R:lle korjattavaksi. Tämän jälkeen asia ei kuitenkaan ollut edennyt ja ositus oli edelleen kesken. Myös H.R:n uskotun miehen toimi jatkui samaan aikaan. K.U. ja P.U. tuomittiin avioeroon 1.4.2005. Ositus on ollut kesken ainakin 7 vuotta.

Vireillä oleva riita koski ajalla 12.5.2006–15.2.2008 syntyneitä uskotun miehen kuluja. Uskotun miehen palkkio oli aiheutunut ajalta, jolloin ositus oli ollut kesken ja puolisojen omaisuus siten jakamatta. H.R. oli uskottuna miehenä hoitanut jakamatonta omaisuutta ja samaan aikaan omaisuuden jakoa, joka oli johtunut yhteiselämän lopettamisesta.

H.R:n asianajolaskun suuruudesta syntyneen riidan hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voitu korvata oikeusturvavakuutuksesta, koska kysymys oli asiasta, joka koski varallisuusriitoja tai vaatimuksia, jotka liittyivät avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen. Riitaisessa asianajolaskussa oli kyse asianajajan toimista uskottuna miehenä sekä osituksen toimittaneena asiamiehenä. Molemmat toimet ovat liittyneet avioeroon. H.R. oli määrätty uskotuksi mieheksi pian sen jälkeen, kun K.U. ja P.U. oli tuomittu avioeroon.

Uskotun miehen valitsemiseen ja osituksen tekemiseen oli päädytty avioeron vuoksi. Uskotuksi mieheksi ja osituksen tekijäksi valittu henkilö oli laskuttanut tehtävästään. Kyseinen asianajolasku liittyi vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla avioeroon. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asianajolaskun suuruudesta syntyneen jutun kustannuksia voitu korvata K.U:n oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 50.6.15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa joka koskee

  • avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista
  • varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen taikka rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen.

Ratkaisu

Asiakirjoista ilmenee, että K.U. ja P.U. on tuomittu avioeroon 1.4.2005. H.R. on 28.7.2005 määrätty pesänjakajana toimittamaan omaisuuden ositus entisten puolisoiden välillä. H.R. on lisäksi 12.5.2006 määrätty käräjäoikeuden päätöksellä uskottuna miehenä hoitamaan entisten puolisoiden yhteistä maatilataloutta. Toiminta, jota koskevasta laskutuksesta on vireillä riita, on siis koskenut yhteisen omaisuuden hallintaan yhteiselämän lakkaamisen ja osituksen loppuunsaattamisen välisenä aikana.

Vakuutusehtojen kohdassa 50.6.15 puhutaan muun muassa asiasta, joka koskee varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka ”liittyvät” avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen. Vaikka rajoitusehtoja ei yleisesti ottaen ole perusteltua tulkita laajasti, käytetty sanonta ilmaisee tarkoituksena selvästi olleen sulkea avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen jollain lailla liittyvät asiat vakuutusturvan ulkopuolelle. Koska yhteisen maatalousomaisuuden määräämiseen uskotun miehen hoidettavaksi on selvästikin jouduttu turvautumaan määräystä edeltäneen avioeron ja yhteiselämän lopettamisen vuoksi, Vakuutuslautakunta katsoo, että kysymyksessä olevalla palkkioriidalla on niin läheinen liittymä avioeroon ja yhteiselämän lopettamiseen, että siitä aiheutuvat kustannukset on perusteltua sulkea vakuutusturvan ulkopuolelle.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia