Haku

VKL 452/14

Tulosta

Asianumero: VKL 452/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Oliko alivuokrasuhteen purkamiseen liittyvässä riidassa kyse asiasta, joka liittyi vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi? Rajoitusehdot. Ansiotoiminta. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A teki 16.3.2014 B:n kanssa alivuokrasopimuksen, jolla vuokrasi B:lle vuokrahuoneistostaan yhden huoneen ja osuuden yhteistiloista 630 euron kuukausivuokraa vastaan. Huhti-toukokuussa 2014 A:n ja B:n välille syntyi erimielisyyttä asunnon käyttöön ja käyttäytymiseen liittyen, minkä seurauksena A antoi B:lle 2.6.2014 kirjallisen varoituksen ja 15.6.2014 ilmoitti purkavansa vuokrasopimuksen. B:n kieltäydyttyä muuttamasta pois asunnosta A pani käräjäoikeudessa vireille häätöä koskevan kanteen. A haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä oli riita, joka liittyi vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi ja hylkäsi oikeusturvahakemuksen tällaista toimintaa koskevan rajoitusehdon nojalla. Lisäksi yhtiö totesi, että vakuutuksen tulee ehtojen mukaan olla voimassa riidan perusteen syntyhetkellä, mikäli vakuutus on itse riidan syntyessä ollut voimassa alle kaksi vuotta. Vakuutus oli alkanut 27.4.2014 ja riidan perusteena oleva vuokrasopimus solmittu 16.3.2014. Korvattavuuden edellytykset eivät siten täyttyneet myöskään vakuutuksen voimassaolon suhteen.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen. A katsoo, että tulonhankkimistoimintaa koskevalla rajoitusehdolla tarkoitetaan ansiotulon hankkimista. Ehdossa tulon hankkiminen rinnastetaan työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- ja ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä. A:n kohdalla kyse ei ole tästä, vaan A on ottanut alivuokralaisen suuren, 1.200 euron suuruisen vuokran jakamiseksi. Kyse ei ole ollut toiminnasta ansiotarkoituksessa. Vakuutuslautakunnan aiemmassa käytännössä asunnon vuokraustoimintaa on pääsääntöisesti pidetty vakuutetun toimintana tulon hankkimiseksi, mutta huomiota tulee kiinnittää siihen, onko kyse pää- vai alivuokrasuhteesta. A huomauttaa vielä, että vakuutusyhtiön kanta tarkoittaisi sitä, ettei A:lla olisi mahdollisuutta lainkaan saada sellaista oikeusturvavakuutusta, joka suojaisi häntä alivuokrasuhteessa syntyneiden oikeusturvavahinkojen varalta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Yhtiö toteaa, että A saa alivuokrasuhteen perusteella vuokratuloja. Vuokraustoiminta on toimintaa tulon hankkimiseksi, eikä sillä, että rahat käytetään oman vuokran maksamiseen, ole asiassa merkitystä. Nimenomaan alivuokralaiselta saatu vuokra on mahdollistanut sen, että A on kyennyt vuokraamaan kalliin asunnon keskeiseltä paikalta. On selvää, että kyseessä on ollut vuokraaminen ansiotarkoituksessa.

Lisäksi yhtiö viittaa vakuutusehtojen ns. kahden vuoden sääntöön. Mikäli vakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa alle kaksi vuotta, on sen täytynyt olla yhtäjaksoisesti voimassa riidan perusteen syntymisestä lähtien itse riidan syntymiseen saakka. Riidan perusteena oleva vuokrasopimus on solmittu 16.3.2014 ja vakuutus on alkanut vasta 27.4.2014, minkä vuoksi vakuutuksen voimassaoloedellytys ei asiassa täyty.

Yhtiö toteaa vielä, että alivuokrattuun kohteeseen on mahdollista ottaa muun kuin omassa käytössä olevan kohteen oikeusturvavakuutus, joka kattaa muun muassa juuri tällaisia vuokrasuhteista aiheutuvia riitoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko alivuokrasuhdetta koskevassa riidassa kyse asiasta, joka liittyy vakuutettu A:n tulonhankkimistoimintaan. Toissijaisesti on kyse vakuutuksen voimassaoloon liittyvästä ns. kahden vuoden säännöstä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Vakuutuksen kohde ja tuomioistuimet) mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. (…)

Ehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.

Ehtojen kohdan 5.1.2 (vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasioissa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. (…) Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. (…)

Asian arviointi

Asiassa on kyse alivuokrasuhteen purkuun liittyvästä riidasta. Vakuutettu A on vuokrannut B:lle vuokra-asunnostaan yhden huoneen sekä osuuden yhteisistä tiloista 630 euron kuukausivuokraa vastaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksenä on vakuutusehtojen mukaan, ettei riita liity vakuutetun sivutoimiseenkaan tulonhankintaan. Sillä, mihin tarkoitukseen hankittu tulo käytetään, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä asian arvioinnissa. Lautakunnan käytettävissä olevien selvitysten mukaan A on vuokrannut B:lle osan asunnostaan kattaakseen suuria, 1.200 euron vuokrakulujaan. Asiassa ei ole väitetty eikä esitetyistä selvityksistä ilmene, että huoneen alivuokraamisella olisi ollut muuta tarkoitusta kuin tulonhankinta, kuten esimerkiksi asumiskumppanuus. Lautakunta katsoo, että kysymyksessä on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettu, vakuutetun sivutoimiseen tulonhankintaan liittyvä riita. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena. Koska riita kuuluu vakuutuksen rajoitusehdon piiriin, lautakunta ei ota kantaa kysymykseen vakuutuksen voimassaolosta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia