Haku

VKL 452/03

Tulosta

Asianumero: VKL 452/03 (2004)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.03.2004

Suojeluohjeet Myötävaikutusvähennys

Järvenpäässä olevalla rakennustyömaalla murtauduttiin 30.1.2003 varastokomeroon ja anastettiin vakuutuksenottaja RV Oy:n työkaluja vahinkoilmoituksen liitteen mukaan 5.915,21 euron arvosta. Varastokomerossa oli väliaikainen ovi, jossa oli ollut riippulukko. Oven karmi ja reuna olivat lohjenneet sekä lukko ja sen kiinnikkeet hävinneet. Tutkinnassa ei selvinnyt, mistä ja miten työmaalle oli päästy sisään. Korvausta haettiin RV Oy:n yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 23.3.2003 vakuutusyhtiö toteaa, että sille toimitetun selvityksen mukaan hallin sisälle on päästy selittämättömällä tavalla (ei murron jälkiä). Hallin sisällä lukitussa huoneessa oli ollut väliaikainen ovi, joka oli ollut riippulukolla kiinni. Huoneen oven karmi ja reuna olivat lohjenneet ja lukko ja sen kiinnikkeet hävinneet. Komerosta oli anastettu työkaluja.
 
Omaisuussuojeluohjeen 401 mukaan vahinkojen ehkäisemiseksi edellytetään, että vakuutushuoneisto on lukittu ja rakenteellisesti suojattu seuraavissa kohdissa esitettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
 
Lisäksi tapausta ei voida katsoa varkaudeksi, jolla tarkoitetaan yksilöityä, välittömästi havaittua muun omaisuuden kuin rahan tai arvopapereiden anastusta, kun syy ei ole ollut murto eikä ryöstö. Korvattavuuden edellytyksenä on, että toimipaikan henkilökunta havaitsee anastustapahtuman sen tapahtumahetkellä, ja kykenee yksilöimään anastetun omaisuuden sekä antamaan anastajan tuntomerkit.
 
Anastettuja tavaroita ei korvata vakuutuksesta, sillä niitä ei ole säilytetty tarpeeksi suojatusti ja tiloihin (halliin) on päästy murron jälkiä jättämättä.
 
Myöhemmät päätökset
Korvauspäätöksellä 20.4.2003 vakuutusyhtiö maksoi työkaluista nykyarvokorvauksena 3.394,09 euroa, vähentäen tuosta summasta myötävaikutuksena 1/3:n eli 1.131,36 euroa. Myötävaikutusvähennys perustui omaisuussuojeluohjeen kohtaan 3.
 
Korvauspäätöksellään 28.5.2003 vakuutusyhtiö maksoi jälleenhankinta-arvon mukaista lisäkorvausta 1.637,01 euroa vähentäen tästäkin korvauksesta myötävaikutusvähennyksenä 1/3:n eli 545,67 euroa.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnöllään 4.6.2003 RV Oy hakee oikaisua myötävaikutusvähennykseen ja pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä virheellisenä, koska
1.      rakennus tai sen osa oli rakenteellisesti riittävän luja, että kohteeseen ei päässyt murtautumaan ilman työkaluja,
2.      murronjäljet olivat havaittavissa heti aamulla, kun poliisi tuli paikalle. Itse rakennuksen ulkokuoreen kohdistuvia murronjälkiä ei ollut havaittavissa, koska työmaa oli laajennustyömaa, jossa vakuutuksenottajalla oli yksi huone lukittuna työkaluille.
3.      Lisäksi kohteessa oli S Oy:n palkkaama vartiointiliike.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 4.12.2003 vakuutusyhtiö toteaa valittajan käsityksen mukaan varastokomeron oven ja sen lukituksen olleen riittävän vahvoja suojaamaan varastokomeroon jätetyn omaisuuden anastukselta. Asiassa saadun rikosilmoituksen mukaan työkalut oli jätetty työvajan sisällä sijainneeseen varastokomeroon, johon oli tehty väliaikainen ovi, jossa oli ollut riippulukko. Oven karmi ja reuna olivat lohjenneet, ja lukko ja sen kiinnikkeet olivat hävinneet. Työmaalle pääsi sisään murtautumatta, jolloin varkaiden oli mahdollista suorittaa murto varastotilaan ilman häiriötä.
 
Omaisuussuojeluohjeen kohdan 3 mukaan murtovahinkojen ehkäisemiseksi edellytetään, että vakuutushuoneisto on lukittu ja rakenteellisesti suojattu seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaan:
 
Ovet: Vakuutushuoneistoa rajoittavien ovien on oltava sellaista rakennetta, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Ovien saranapuolella on oltava vähintään kolme karmiin tai ovilevyyn kiinnitettyä murtosuojatappia mikäli saranat voidaan purkaa oven ulkopuolelta. Kaikki puiset ovet on suojattava käyttölukon kohdalta rakoraudalla.
 
Lukitus: Vakuutushuoneistoa rajoittavat ovet on lukittuva Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymillä lukoilla. Riippulukolla lukittaessa on käytettävä hyväksyttyjä kiinnikkeitä.
 
Sisäänkäyntiovet: Umpiovi, lukitus takalukittavalla käyttölukolla.
 
Asiassa saadun selvityksen mukaan kyseinen ovi on ollut lukittuna ainoastaan riippulukolla, jossa ei ole ollut em. suojeluohjeen mukaista takalukittavaa käyttölukkoa, joka olisi jo sinällään estänyt tai ainakin hankaloittanut anastusta. Ovi itsessään ei myöskään ole saadun selvityksen mukaan täyttänyt em. suojeluohjeiden vaatimuksia, koska mikäli se olisi ollut niiden mukainen, olisivat murronjäljet olleet paljon mittavammat kuin mitä niiden on kuvattu olleen. Myöskään rakorautaa ei käsityksen mukaan ovessa ole ollut.
 
Asiassa kaiken kaikkiaan saadun selvityksen mukaan vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusyhtiön antamia velvoittavia suojeluohjeita ja tällä perusteella vakuutusyhtiö on vähentänyt korvauksesta 1/3:n.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehdot, voimassa 1.1.2003
 
Omaisuussuojeluohje 401
Kohta 0, ”Tarkoitus ja velvoittavuus”
Tämä vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.
 
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 8 mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.
 
Kohta 3, ”Rikosten torjunta”
Murtovahinkojen ehkäisemiseksi edellytetään, että vakuutushuoneisto on lukittu ja rakenteellisesti suojattu seuraavissa kohdissa esitettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
 
Ovet:
Vakuutushuoneistoa rajoittavien ovien on oltava sellaista rakennetta, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista.
 
Ovien saranapuolella on oltava vähintään kolme karmiin tai ovilevyin kiinnitettyä murtosuojatappia, mikäli saranat voidaan purkaa oven ulkopuolelta.
 
Lukitus:
Vakuutushuoneistoa rajoittavat ovet on lukittava Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymillä lukoilla. Riippulukolla lukittaessa on käytettävä hyväksyttyjä kiinnikkeitä.
 
Käyttölukot on takalukittava ja varmuuslukot sekä riippulukot on lukittava, kun kohteessa ei oleskella. Lukko on takalukossa, kun sen telki lukitusasennossa on liukumaton.
 
Sisäänkäyntiovet:
Umpiovi: lukitus takalukittavalla käyttölukolla.
 
Ratkaisu
 
Nyt esillä olevassa asiassa on kyse omaisuussuojeluohjeiden noudattamisesta ja siihen liittyvästä myötävaikutusvähennyksestä.
 
Vahinkojen syntymisen ehkäisemiseksi ja sitä kautta korvausmenon pienentämiseksi vakuutusehtoihin sisältyy suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajien tulee noudattaa. Mikäli noudattaminen laiminlyödään ja vahingon voidaan katsoa johtuneen siitä, on vakuutusyhtiöllä ehtojen mukaan oikeus alentaa korvausta tai evätä se.
Rakennustyömaat ovat alttiita anastusrikoksille, koska niillä tiedetään säilytettävän arvokkaita materiaaleja ja työkaluja. Lautakunta katsoo tämän seikaksi, joka on rakennusliikkeillä yleisesti tiedossa. Tämän vuoksi ovia ja lukitusta koskevilla suojeluohjeilla on rakennustyömailla korostunut merkitys.
 
Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ovessa on käytetty vähimmäisvaatimuksena edellytetyn takalukittavan lukon sijasta riippulukkoa, jonka laadusta ei ole selvitystä. Niin ikään ei ole selvitystä siitä, että lukon kiinnikkeet olisivat olleet hyväksyttyä mallia, ja että ovessa olisi ollut rakorauta.
 
Lautakunta katsoo, että murrettu väliaikainen ovi ja sen lukitus eivät ole olleet vakuutusehtojen omaisuussuojeluohjeissa edellytetyn kaltaisia, ja että vakuutuksenottajan huolimattomuutta tältä osin ei voida pitää vähäisenä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön tekemän 1/3:n vähennyksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta