Haku

VKL 451/15

Tulosta

Asianumero: VKL 451/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Bilförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Ersättningsbart försäkringsfall. Skada som orsakats av eld som kommit lös.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren upptäckte 5.6.2015 att det kom in rök i bilkupén. Kabelhärvor i motorrummet hade smält och rykte. Försäkringsbolaget avslog ersättningsanspråket, eftersom det inte hade varit fråga om eld som kommit lös.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren har i klagomålet berättat att han först fick höra att skadan skulle gå på brandförsäkringen och att det skulle göras en närmare kostnadskalkyl som skulle skickas till försäkringbolaget. Delarna och arbetet skulle kosta sammanlagt 1200 euro. Följande dag sades det ändå till försäkringstagaren att skadan inte skulle ersättas, eftersom det inte hade varit fråga om öppen eld.

Försäkringstagaren har yrkat på att försäkringsbolaget ska betala motorskadan. Om lukten av rök inte hade lett till en snabb reaktion skulle elden ha kommit lös, och det skulle ha varit fråga om ett ersättningsbart skadefall.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande hänvisat till ersättningsbeslutet.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida skadan på det sätt som avses i försäkringsvillkoren hade orsakats av eld som kommit lös.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

24.5. Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter brandskada som förorsakats av

- eld som kommit lös

- direkt blixtnedslag i själva fordonet

Brandförsäkringen ersätter inte skada;

- eller felet på själva anordningen, delen eller delarna som förorsakat brandskadan.

- som har förorsakats av upphettning, såsom av t.ex. av cigarett.

Bedömning

Försäkringsnämnden anser att uttrycket ”eld som kommit lös” i försäkringsvillkoren avser en situation där människor inte längre kan bemästra en eld som brinner med låga. Också annan eld än öppen eld kan därmed vara en i försäkringsvillkoren avsedd eld som kommit lös.

Enligt kalkylen över reparationskostnader hade skadan fått sin början i och med att vevhusventilationens värmeledningar hade blivit hårda och gått sönder. Ledningarna hade smält, och inga tecken på öppen eld kunde upptäckas i motorn. På de fotografier som sänts in till Försäkringsnämnden kan det ses att motorn var fri från sot. Försäkringsnämnden anser på basis av den utredning som lagts fram i ärendet att skadan hade orsakats av att motordelar hade överhettats och att det inte var fråga om en skada som berodde på eld som kommit lös. Försäkringsbolaget är därmed inte skyldigt att ersätta skadan.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat.   

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia