Haku

VKL 449/13

Tulosta

Asianumero: VKL 449/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus. Vakuutettu toimiala. Kiinteistön hoito. Kiinteistön laite.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajayritys suoritti lämpövoimalarakennuksessa kiinteistön hoitoa. Vakuutuksenottajayritys oli 17.1.2013 saanut alilämpöhälytyksen. Yritettäessä palauttaa lämpövoimalaitoksen toiminta normaaliksi hakkeen siirtämisestä huolehtinut siirtoruuvi oli rikkoutunut. Korvausta on haettu vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 14.2.2013 antamassaan päätöksessä lausunut, että siirtoruuvi oli vahingon sattuessa asentajan käsiteltävänä, minkä vuoksi vahinkoa ei tilanteeseen soveltuvan rajoitusehdon vuoksi voitu korvata.

Myöhemmässä 4.3.2013 päivätyssä päätöksessään yhtiö on lausunut, että vakuututettuna toimialana oli kiinteistöjen ja ulkotilojen hoito. Vakuutusturva sisälsi kiinteistöjen hoidolle laajennuksen, joka kattaa hoidettavaksi otetulle kiinteistölle ja sen laitteelle aiheutetun vahingon. Kiinteistön laitteella tarkoitettiin kiinteistöä palvelevaa laitetta, kuten kiinteistön omaa lämmitysjärjestelmää. Kun nyt oli kysymys voimalaitoksen laitteesta, joka tuotti energiaa kiinteistön ulkopuolelle, kyse ei ollut kiinteistöä palvelevasta laitteesta.

Lisäksi yhtiö on 18.7.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään katsonut, että kiinteistön laitteella tarkoitetaan kiinteistössä pääsääntöisesti kiinteänä olevaa laitetta, joka ylläpitää kiinteistöä. Tällainen laite voi olla esimerkiksi kiinteistön putkisto tai ilmanvaihto. Nämä laitteet palvelevat yksinomaan kiinteistöä, eivätkä tuota hyötyä ulkopuolisille. Lämpövoimalan laitteet olivat kiinteistössä olevia laitteita, mutta eivät kiinteistön laitteita. Vakuutuksen tarkoitus on kattaa normaalia kiinteistönhoitoa ja sen piiriin kuuluvia laitteita, kuten lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Lämpökattilan toiminnan valvonta ei ollut kiinteistönhoitoa vaan lämpövoimalatoiminnan harjoittamista.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan siirtoruuvi ei ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä vahingon sattuessa. Työntekijä oli käsitellyt haketta, jota oli tarkoitus saada kattilaan. Käsittelyn ajaksi hän oli muuttanut automatiikan käsikäytölle.

Vaikka siirtoruuvin katsottaisiin olleen käsiteltävänä, vahinko olisi siitä huolimatta korvattava, sillä vakuutus sisälsi laajennuksen, joka kattaa kiinteistölle ja sen laitteille aiheutetut vahingot. Siirtoruuvi ei ole ollut laitoksen käyttöomaisuutta, vaan se kuului lämpölaitoskiinteistöön.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutetun vahingon. Lämpövoimalaitoksen tuotantolaitteiston toiminnasta huolehtiminen ei kuitenkaan kuulunut vakuutetun toimialan piiriin. Se ei ollut kiinteistönhoitoa, vaan osallistumista energiantuotantotoimintaan lämpövoimalan yhteistyökumppanina. Jos kysymys olisi kiinteistön hoidosta, ei kyseinen siirtoruuvi kuitenkaan ole vakuutusehdoissa tarkoitettu kiinteistön laite, vaan liiketoiminnan tuotantolaite. Se on ollut vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana vakuutuksenottajan käsiteltävänä ja huolehdittavana olevaa omaisuutta. Näillä perusteilla vahinko ei kuulunut vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

Selvitykset

Vakuutuksenottajayrityksen työntekijä on kertonut, että alilämpöhälytys oli saatu, kun voimalassa oli tapahtunut holvaus sekä välikaukalossa että hakevarastossa. Tämän vuoksi uuni ei saanut haketta. Työntekijä käynnisti öljypolttimet ja käänsi T.T.:ltä saadun ohjeistuksen mukaan telojen hydrauliikan käsikäytölle, jotta hän saisi purettua hakevaraston holvausta ja jotta sammunut pannu saataisiin uudestaan tulille. Työtekijä yritti hakevarastossa lapion ja rautakangen avulla saada kasaa sorrutettua sen verran, että hän saisi kattilan sytytettyä. Työntekijä kävi tekemässä tulet ja seurasi tilannetta hetken. Työntekijä luuli kääntäneensä kaikki katkaisijat takaisin siihen asentoon, jossa ne olivat, kun hän saapui paikalle. Työntekijä kertoi tarkistaneensa kytkimet useampaan kertaan, mutta ilmeisesti toinen hydrauliikka jäi kuitenkin käsikäytölle, ja tästä aiheutui vahinko siirtoruuville.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen VA340 kohdan 4 mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 5.3 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai tämän lukuun jonkun muun

-valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

-säilytettävänä

- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja välitön vaikutuspiiri

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutusehtojen kohdan 5.13 (muu toiminta) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta tai tuotannosta kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu ja vakuutuskirjaan merkitty.

Vakuutusehtojen VA350 kohdan 2.1 (Vahingonkorvaus) mukaan vakuutus korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan V3374 (Kiinteistöjen hoito) mukaan yrityksen vastuuvakuutusehtoa VA340 noudatetaan seuraavin poikkeuksin:

Kohdasta 5.3 poiketen vakuutus korvaa myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutetun vahingon. Omavastuu on näissä tapauksissa vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen määrä.

Vakuutusturva ei koske hoidettavaksi otetun kiinteistön omistajan vastuuta.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajayritys suoritti lämpövoimalarakennuksessa kiinteistön hoitoa. Vakuutuksenottajayritys oli 17.1.2013 saanut alilämpöhälytyksen. Yritettäessä palauttaa lämpövoimalaitoksen toiminta normaaliksi hakkeen siirtämisestä kattilaan huolehtinut siirtoruuvi oli rikkoutunut. Korvausta on haettu vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu toimiala oli kiinteistön hoito. Vakuutusehtojen kohdan V3374 mukaan kohdasta 5.3 poiketen vakuutus korvaa myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutetun vahingon. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on ensin arvioitava sitä, onko vahinko syntynyt vakuutetussa toiminnassa. Jos näin on, on arvioitava sitä, oliko vahinko aiheutunut kiinteistön hoitoa koskevan vastuuvakuutuksen laajennuksen mukaiselle kiinteistön laitteelle.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että lämpölaitoksen energiantuotannon valvonta ja laitteistojen toimintojen ylläpitoon liittyvät tehtävät eivät ole kiinteistönhoitoa, vaan osallistumista energiantuotantoon vahinkoa kärsineen yrityksen yhteistyökumppanina. Vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutus kattaa korjausrakentamisen, maanrakennustyöt, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, kiinteistöjen ja ulkotilojen hoidon sekä kotipalvelun. Lämpölaitoksen tuotantotoiminnan hoitamisesta huolehtiminen ei kuulu vakuutusyhtiön mukaan mihinkään näistä toimialoista.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehdoissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön hoidolla tarkoitetaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että miehittämättömän lämpölaitoksen huoltamista voidaan pitää ehtojen mukaisena kiinteistön hoitona. Näin ollen kyse on ollut vastuuvakuutuksella vakuutetusta toiminnasta.

Vakuutusehtojen V3374 (Kiinteistöjen hoito) mukaan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 poiketen vakuutus korvaa myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutetun vahingon.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehdoissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön laitteella tarkoitetaan. Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistön laitteen tulee palvella kiinteistöä. Vakuutusehdoissa tätä ei ole kuitenkaan mainittu. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan hoidettavana on ollut lämpölaitoskiinteistö. Vakuutuslautakunta katsoo, että siirtoruuvi on ollut kyseisen lämpölaitoskiinteistön laite, joka palvelee kyseistä kiinteistöä. Sillä seikalla, palveleeko laitteisto mahdollisesti myös kiinteistön ulkopuolisia tarpeita, ei ole vakuutusehtojen kohdan 5.3 sanamuodon perusteella merkitystä. Vakuutuslautakunta suosittaa edellä mainituin perustein, että vakuutusyhtiö käsittelee asian uudestaan tuottamuksen ja vahingon määrän osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä ja Sjögren. Puheenjohtaja Rauloksen ja jäsenten Pesonen ja Sarpakunnas eriävä mielipide on liitteenä. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Rauloksen ja jäsenten Pesonen ja Sarpakunnas eriävä mielipide:

Nyt kysymyksessä olevaan tapaukseen lähimmin soveltuvana toimialana on ollut kiinteistöjen hoito. Kun vakuutusehdoissa ei selvitetä, mitä kiinteistön hoidolla tarkoitetaan, se on ratkaistava yleisen kielenkäytön mukaisesti. Tämän perusteella katsomme, kuten vakuutusyhtiökin, että sillä tarkoitetaan itse kiinteistöön ja siihen kuuluviin samaa kiinteistöä palveleviin laitteisiin kohdistuvia hoitotoimenpiteitä. Sitä vastoin sillä ei tarkoiteta esimerkiksi sellaisia toimenpiteitä, joiden ainoana tai lähes yksinomaisena tarkoituksena on kiinteistöllä harjoitettavan elinkeinotoiminnan edistäminen ilman että samalla on kysymys itse kiinteistön huoltamisesta.

Nyt on kysymys kiinteistöllä toimivan lämpövoimalan koneiston huoltamisesta tai korjaamisesta. Katsomme, että kysymys on sellaisesta toisen harjoittamaan elinkeinotoimintaan osallistumisesta, joka ei ole kiinteistön hoitoa. Toiminta, jossa vahinko on tapahtunut, ei siten ole kuulunut vakuutettuun toimialaan. Sanotuilla perusteilla pidämme vakuutusyhtiön korvausratkaisun lopputulosta vakuutusehtojen mukaisena.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia