Haku

VKL 449/12

Tulosta

Asianumero: VKL 449/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Vesivahinko Korvattavan vahingon määrä Korvaussäännöt Ikävähennykset Selvitykset

Tapahtumatiedot

A:n omakotitalossa (rakennusvuosi 1986) sattui keväällä 2011 vesivahinko. Lattiarakenteessa suojaputkessa kulkevassa kylmän käyttöveden putkessa oli vuoto. Vettä valui rakenteisiin suojaputkesta keittiössä ja pesuhuoneessa. Vuotovesi oli vahingoittanut talon rakenteita.

Vakuutusyhtiö korvasi A:n laajasta kotivakuutuksesta vuotovahingon korjauskuluina O Oy:n suorittamasta korjaustyöstä 8 264,60 euroa ja 24 153,51 euroa. Näiden korvausten jälkeen A esitti vakuutusyhtiölle 28.12.2011 korvausvaatimuksen, jonka kokonaismäärä oli 12 711,12 euroa. Väliaikaisasunnon vuokrasta ajalta 20.5.2011–2.11.2011 korvausta haettiin 4 122,20 euroa ja muuttokustannuksista 344,40 euroa. Kuivaukseen käytetyn sähkön osalta korvausvaatimus oli 220 euroa (n. 2 000 kWh) ja säilytykseen käytetyn merikontin osalta 1 113,45 euroa. A ilmoitti, että sähkö- ja putkitöistä sekä näihin töihin käytetyistä tarvikkeista oli vähennetty A:n maksettavaksi jäävä osuus. A:n korvausvaatimuksen mukaan sähkötöiden ja tarvikkeiden kustannusten kokonaissumma oli 2 708,25 euroa ja työn määrä 37 tuntia. Vakuutuksesta A haki 1 855,03 euron korvausta. Putkitöiden ja tarvikkeiden kokonaissumma oli A:n mukaan 6 547,01 euroa ja työn määrä oli 65,5 tuntia. Korvausta putkitöistä ja tarvikkeista A vaati 3 342,62 euroa. A:n korvausvaatimuksen mukaan pesuhuonetta koskeva omamaksuosuus, joka koostui kahdesta seinästä ja vesierityksestä, oli maksettu suoraan urakoitsijalle.

Lisäksi A haki korvausta O Oy:n tuulikaapin laatoitusta koskevasta 1 186,68 euron laskusta, joka korvausvaatimuksen mukaan oli sovittu vakuutuksesta korvattavaksi. Korvausta haettiin myös elinkeinonharjoittajan tekemästä loppusiivouksesta (383,22 euroa) kahdesta hätäkäynnistä, jotka aiheutuivat ylilämmöstä ja ukkosesta (33,12 euroa), sekä kahdeksasta tarkastuskäynnistä (yht. 240 km, á 0,46 euroa eli 110,40 euroa). A:n korvausvaatimuksen mukaan laskukopiot toimitetaan pyydettäessä.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö korvasi A:n korvausvaatimuksen perusteella O Oy:n laatoitusta koskevan laskun kokonaisuudessaan. Muista kustannuksista vakuutusyhtiö suoritti A:lle korvausta 7 447,87 euroa. Päätöksen mukaan asunnon vuokrasta korvattiin 709,98 euroa ja muuttokustannuksista 309,96 euroa. Kuivaussähköstä korvaus oli 260 euroa. Merikontin vuokra ja siivousta koskeva lasku korvattiin vaatimuksen mukaan. Tarkastuskäynneistä korvausta suoritettiin yhteensä 60 euroa (á 0,25 euroa). Sähkötöiden ja tarvikkeiden osalta korvaus oli päätöksen mukaan 575,05 euroa. Putkitöiden ja tarvikkeiden osalta se oli 1 036,21euroa.

 

Valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön tekemään korvauspäätökseen. Vuokran ja muuton osalta omalle kustannukselle jää 446,66 euroa. O Oy:n laskun osuus huomioiden haetun korvauksen ja suoritetun korvauksen erotus on 3 629,91 euroa A:n päätelmä on, että sähkö- ja LVI-töistä on korvattu vain tarvikkeet eli työ on jätetty korvaamatta. Valituksen mukaan tarvike- ja työkustannukset käytiin urakoitsijan kanssa läpi useamman kerran ja eroteltiin ne työt, jotka eivät kuulu vahinkoon.

Valituksen mukaan E-nimisen sähköurakoitsijan vian hakua ja kilometrikor­vausta koskeva kustannus on ollut 109,72 euroa kahdelta työtunnilta. J-nimisen sähköliikkeen osalta korvauspiiriin kuuluu purku- ja asennustyöstä 29 työtuntia ja niiden kustannus on ollut 1 432,60 euroa. Tehdyistä sähkötöistä korvauspiiriin kuuluu vian haku mukaan lukien 31 tuntia. Näiden töiden kustannus on ollut 1 542,32 euroa. Korvauspiiriin kuuluvien sähkötarvikkeiden osuus on 617,75 euroa. Suoritettu korvaus huomioiden sähkötöistä ja tarvikkeista tulisi suorittaa lisäkorvausta 1 585,02 euroa.

LVI-urakoitsijan korvauspiiriin kuuluvat työtunnit ovat yhteensä 44 tuntia ja ne koostuvat vian hakemisesta ja purkamisesta (8 tuntia), viemäriasennuksesta (16 tuntia) ja kalusteasennuksesta (20 tuntia). Korvattavien LVI-työtuntien yhteiskustannus on 2 200,00 euroa. Korvauspiiriin kuuluvien LVI-tarvik­keiden osuus on 1 142,62 euroa. Suoritettu korvaus huomioiden LVI-töistä ja tarvikkeista tulisi suorittaa lisäkorvausta 2 306,41 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan LVI-korjauskuluista on vähennetty ikäpoistoina 69 prosenttia sekä asumisen keskeytystä koskevissa kuluissa on huomioitu 10 prosentin omavastuuosuus. Kilometrikorvaukset on maksettu polttoainekuluihin perustuen (0,25 euroa/km.) Kuivaussähköstä on korvattu enemmän kuin mitä kor­vausta on haettu eli 260 euroa (2 000 kWh x 0,13 euroa/kWh).

Vastineen mukaan vakuutusyhtiö on korvausasian jatkamiseksi pyytänyt 22.10.2012 A:ta toimittamaan korvausvaatimukseen liittyvät korjauslaskut. Lisäksi A:ta on pyydetty erittelemään laskuihin ne kustannukset, jotka A:n käsityksen mukaan ovat vahingosta johtuvia korjauskustannuksia. Yhtiön mukaan se on uudistanut lisäselvityspyynnön 21.3.201[3]. A ei ole 3.6.2013 mennessä toimittanut pyydettyjä selvityksiä.

Vakuutusyhtiö viittaa ikävähennyksiä koskevaan ehtokohtaan 6.3.1 sekä yleisten sopimusehtojen korvauksen hakijan selvitysvelvollisuutta koskevaan kohtaan. Vuotanut käyttövesiputki on vuodelta 1986, joten kaikista LVIS-korjaus­kuluista, sisältäen työn ja tarvikkeet, on vähennetty ikäpoistoina 69 prosenttia. Ehtojen mukaan ikävähennys olisi 72 prosenttia (1988–2011). LVIS-laskuja ei ole käytettävissä, joten ikäpoistojen oikeellisuutta ei ole voitu tarkistaa. Vahingon johdosta aiheutuneista LVIS-korjaustöistä vähennetään ikäpoistoina 72 prosenttia. Ikäpoisto vähennetään korjauskustannuksista, jotka sisältävät asennustyön ja tarvikkeet. Nämä seikat huomioiden ja käytettävissä olevin tiedoin ikäpoistojen soveltaminen on ollut vakuutusehtojen mukaista.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2011 alkaen

Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä

LVISA-laitteet

LVISA-laitteita (lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteet) ovat kaikki rakennuksen lämmittämiseen, veden käsittelyyn, valaistukseen tai ilmastointiin käytettävät kiinteät laitteet, kuten sähkölaitteet, sähkövastukset ja ‑elementit, lämmityskattilat, keskuspölynimuri, säiliöt ja rakennuksen turvatekniikka sekä näihin liittyvät putkistot, johdot, kaapelit ja automaattiset ohjausjärjestelmät. LVISA-laitteisiin rinnastetaan kylmähuoneen koneisto.

LVISA-laitteita eivät ole kodinkoneet, kuten astianpesukone ja liesi, vaikka ne olisikin asennettu rakennukseen kiinteästi.

6.3.1 Vahingon määrän laskeminen määriteltyjen ikäpoistojen avulla

Vahingon määrää laskettaessa vähennetään omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vuotuiset poistot ikäpoistotaulukon mukaisesti. Ehtokohdassa 6.3.2 ja 6.3.3 kerrotaan muun kuin tässä taulukossa olevan omaisuuden vahingon määrän laskemisesta. Ikäpoistoa ei vähennetä käyttöönottovuodelta, eikä sitä seuraavalta vuodelta. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikäpoisto vähennetään myös vahinkovuodelta. --

Taulukkoon merkityn omaisuuden arvoksi jää aina vähintään 10 % jälleenhankinta-arvosta. Atk-laitteille, vaatteille ja jalkineille, silmä- ja aurinkolaseille, matkapuhelimille sekä rakennuksen LVISA-­laitteille ei kuitenkaan jää korvattavaa arvoa niiden laskennallisen käyttöiän lopussa.

Vahingoittuneen omaisuuden korjauskelpoisuus vaikuttaa vahingon määrän laskemiseen seuraavasti: --

  • Jos rakennuksen LVISA-laitteisiin kuuluva omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, josta vähennetään omaisuuden ikään perustuvat poistot.
  • Jos irtaimistoon tai rakennuksen LVISA-laitteisiin kuuluvaa omaisuutta ei voida korjata, vahingon määrä on jälleenhankinta-arvo, josta vähennetään omaisuuden ikään perustuvat poistot.

Vakuutuksesta LVISA-laitteiden rikkoutumisvahingoissa laitteen korjaus- ja asennuskustannusten lisäksi myös vian etsimisestä aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja täyttökustannuksista vähennetään vahingoittuneen omaisuuden ikään perustuvat poistot.

Ikäpoistoja ei kuitenkaan vähennetä vian etsimisestä tai vahingon korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista, eikä maankaivu- ja täyttökustannuksista, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta rakennuksen vuotovahingosta.

Ikäpoistotaulukko

                                                                                         Ikäpoisto-%

Rakennuksen LVISA-laitteista putkisto,

sähköjohdot sekä polttoaine- ja jätevesisäiliöt                        3

Muut rakennuksen LVISA-laitteet                                          6

6.3.2.1 Uudishinnan mukainen vahingon määrä

Jos omaisuuden arvo on vahinkohetkellä vähintään puolet uudishinnasta ja omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin enintään omaisuuden uudishinta.

Yleiset sopimusehdot

11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisu

Asiassa on riita LVI- ja sähkötöiden korvauksesta. Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että se pitää vakuutusyhtiön käyttämää kilometrikorvauksen perustetta tapauksessa asianmukaisena. Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella vakuutusyhtiö ei ole korvauspäätöksessä ottanut kantaa A:n hätäkäyntejä koskevaan vaatimukseen. A ei Vakuutuslautakunnalle toimitetussa valituksessa ole vaatinut tätä kuluerää korvattavaksi, eikä lautakunta käsittele tässä ratkaisussa kyseisen vaatimuksen korvattavuutta.

Vakuutusyhtiö on tehnyt A:n LVI- ja sähkötöitä koskevasta korvausvaatimuksesta 69 prosentin ikävähennyksen. Yhtiö on viitannut ehtokohtaan 6.3.1. A on vaatinut kulujen korvaamista ilman ikävähennystä. Hänen kirjelmänsä perusteella sähkö- ja LVI-urakoitsija on tehnyt myös sellaisia töitä, jotka eivät liity puheena olevaan vahinkotapahtumaan. A ei ole kirjelmän mukaan huomioinut näitä kuluja korvausvaatimuksessaan.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu kopiot 22.10.2012 ja 21.3.2013 päivätyistä A:lle osoitetusta lisäselvityspyynnöistä, joissa vakuutusyhtiö on pyytänyt A:ta toimittamaan puheena olevaan korvausvaatimukseen liittyvät korjauslaskut. Lisäksi vakuutusyhtiö on pyytänyt A:ta erittelemään laskuihin ne kustannukset, jotka ovat johtuneet vahingosta. Vakuutusyhtiön mukaan A ei ole toimittanut em. selvityksiä. Vakuutuslautakunnalla ei ole käytettävissään LVI- ja sähkötöitä koskevia laskuja.

Tässä tapauksessa A:n taloa on selvityksen perusteella kohdannut sekä putken rikkoutumisvahinko että rakenteille aiheutunut vuotovahinko. Vakuutusehtojen kohdassa 6.3.1 on määrätty mm. LVISA-laitteiden korvauksesta tehtävistä ikäpoistoista. Ehtokohdan perusteella ikävähennys on lähtökohtaisesti yleinen ja koskee kaikenlaisia vahinkoja. Ehtokohdan mukaan ikäpoistoja ei kuitenkaan vähennetä vahingon korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista, jos nämä kustannukset ovat olleet tarpeen vuodon rakennukselle aiheuttaman vahingon korjaamiseksi.

Vakuutusyhtiö on korvauskäsittelyssä tehnyt ikäpoiston kaikista A:n korvattavaksi vaatimista LVIS-töistä ja -tarvikkeista. A ei ole toimittanut Vakuutuslautakunnalle tai vakuutusyhtiölle sen pyynnöistä näitä LVIS-töitä ja -tarvikkeita koskevia laskuja.

Korvauksen hakijalla on vahingon määrää koskeva selvitys- ja näyttövelvollisuus. Vakuutuslautakunta ei voi sen käytettävissä olevan selvityksen perusteella arvioida, mikä osa A:n korvattavaksi vaatimista kuluista liittyy vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaan rikkoutumis- tai vuotovahinkoon. Lautakunta ei voi myöskään arvioida sen käytössä olevan selvityksen perusteella sitä, miltä osin puheen olevia kustannuksia voidaan mahdollisesti pitää sellaisina rakennuksen vuotovahingon korjaamisesta johtuvina rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksina, joista ehtokohdan 6.3.1 viimeisen kappaleen mukaisesti ei tehdä ikävähennystä. Näiden asioiden tarkastelu edellyttäisi lautakunnan näkemyksen mukaan ensi vaiheessa sitä, että A esittäisi asiassa niitä selvityksiä, joita vakuutusyhtiökin on lautakuntamenettelyn aikana A:lta pyytänyt.

Vakuutuslautakunta ei ole voinut sille esitetyn selvityksen perusteella todeta, että vakuutuksesta korvattava vahingon määrä olisi riidanalaisten LVI- ja sähkötöiden osalta ollut korkeampi kuin vakuutusyhtiön asiassa suorittama korvaus. Tämän takia lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta