Haku

VKL 448/12

Tulosta

Asianumero: VKL 448/12 (2013)

Vakuutuslaji: Keskeytysvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Rikkoutunut röntgenlaitteen osa Oliko laite korvattava sähköilmiövahinkona vai rikkoutumisvahinkona? Näyttötaakan jakautuminen Oliko yritykselle aiheutunut liiketoiminnan menetys korvattava keskeytysvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

SA Oy:n siirrettävä digitaalinen röntgenlaitteisto todettiin toimimattomaksi 24.2.2012. Laitteisto oli toiminut edellisenä päivänä moitteettomasti. Laitteistoon kuulunut ICU-yksikkö todettiin rikkoutuneeksi ja se lähetettiin maahantuojan toimesta valmistajalle huoltoon, jossa siihen vaihdettiin osia. Tarkkaa syytä laitteen toimimattomuudelle ei selvinnyt. Vakuutusyhtiö korvasi rikkoutumisesta aiheutuneet korjauskulut esinevakuutuksesta sähköilmiövikana.

Tapauksessa on kysymys siitä, mistä syystä laite oli rikkoutunut ja onko SA Oy:lle liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset korvattava yrityksen toiminnan keskeytysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön kannan mukaan yrityksen keskeytysturvaan ei sisältynyt sähköilmiöturvaa eikä yritys ollut osoittanut, että laite olisi rikkoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamatta siten, että kyseinen vahinko tulisi korvattavaksi rikkoutumisena.

Vakuutuksenottaja on todennut, että laite ei ole saatujen selvitysten mukaan rikkoutunut sähköilmiöstä. ICU-yksiköstä on rikkoutunut elektronisia osia ja kyseessä on äkillinen ja odottamaton rikkoutuminen, jonka tarkkaa syytä ei ole edes laitteen valmistaja pystynyt määrittelemään. Yritykselle aiheutunut keskeytysvahinko oli korvattava vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on todennut 13.8. ja 30.8.2012 antamissaan päätöksissä, ettei se korvannut keskeytysvahinkoa.  Yrityksen keskeytysvakuutuksessa ei ollut vakuutusta sähköilmiön varalta. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että korvauksenvaatijalla oli näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman olemassaolosta. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja ei ollut pystynyt määrittelemään vakuutusehtojen edellyttämää äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, jonka johdosta röntgenkuvauslaitteisto olisi rikkoutunut. Vakuutuksesta ei korvattu koneen tai laitteen toimintahäiriötä.

 

Valitus

SA Oy on pitänyt vakuutusyhtiön kannanottoja asiassa ristiriitaisina ja virheellisinä ja pyytänyt Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa.

Ratkaisusuosituspyynnössä on kuvailtu laitteen teknisiä ominaisuuksia sekä tapahtumankulkua. Rikkoutumisen jälkeen laitteen tarkastanut yritys U Oy oli todennut, että laitteen sisällä ei ollut havaittavissa mitään palaneita tai silminnähden vioittuneita komponentteja. U Oy ei ollut pystynyt korjaamaan laitetta ja se oli lähetetty maahantuojalle. Maahantuoja S Oy oli kirjallisessa selvityksessään todennut, että ICU-yksiköstä oli rikkoutunut elektroniikkakomponentteja eikä rikkoutuminen ollut aiheutunut yli- tai alijännitteestä tai oikosulusta. Vakuutuksenottajan mukaan rikkoutuneen laitteen toimintaperiaatteesta johtuen kyseessä ei voinut olla vakuutusyhtiön vakuutusehtojen määrittelemä sähköilmiövahinko. ICU-yksikössä ei ollut havaittavissa mitään ulkoisen vaurioitumisen merkkejä ja laitetta oli säilytetty ja kuljetettu asianmukaisesti.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa viitannut aiemmin asiassa lausumaansa ja katsonut, ettei päätöksen muuttamiselle ollut perusteita.

Vakuutusyhtiö on todennut, että keskeytysvahingon tarkoituksena oli korvata vakuutetun riskin toteutumisesta aiheutunut keskeytysvahinko ja korvauksen edellytys oli, että vakuutusyhtiö korvasi keskeytysvahingon aiheuttaneesta omaisuudesta vakuutusehtojen mukaisen esinevahingon.

Vakuutusyhtiö oli korvannut SA Oy:n rikkoutuneen laitteen korjauskulut sähköilmiöriskin perusteella. SA Oy:n röntgenlaitetta ei ollut vakuutettu sähköilmiön osalta keskeytysvakuutuksessa eikä keskeytyksestä aiheutuneita kustannuksia siten voitu korvata.

Vakuutusyhtiö on myös katsonut, että vaikka laitteen korjauskulut eivät tulisi korvattaviksi sähköilmiöriskin perusteella, vakuutuksenottaja ei ollut osoittanut, että laite olisi rikkoutunut rikkoutumista koskevien vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla eli äkillisen ja odottamattoman tapahtuman seurauksena. Vakuutusyhtiö on viitannut laitteen rikkoutumisesta saamiinsa selvityksiin ja todennut, että mikään vakuutusyhtiön käytettävissä oleva tieto ei tukenut sitä, että toimintansa lopettanut röntgenkuvauslaite olisi vahingoittunut jonkin äkillisen tai ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman seurauksena. Vakuutusyhtiön mukaan oli yleisesti tunnettu tosiasia, että ammattikäytössä ja vaihtelevissa olosuhteissa käytettävillä sähköisillä komponenteilla oli rajallinen käyttöikä. Vakuutusyhtiö onkin katsonut, että sähkökomponenttien vikaantumisen syy oli niiden vanheneminen. Laitteen omasta ominaisuudesta johtuva odotettavissa oleva toimintahäiriö, toiminta-asteen aleneminen, ei ollut rikkoutumista koskevien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirissä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Rikkoutuminen

Vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Vakuutus ei korvaa

-   tulipalo-, sähköilmiö-, rikos-, putkivuoto-, luonnonilmiö- ja pilaantumisvahinkoja, jotka on muissa ehtokohdissa mainittu korvattavaksi tai jätetty korvauspiirin ulkopuolelle

-   koneen tai laitteen toiminta-asteen alenemisesta tai toimintahäiriötä.

Sähköilmiö

Vakuutus korvaa yli- tai alijännitteen tai oikosulun sähköjohdolle tai sähkölaitteelle aiheuttaman vahingon. Vakuutus ei korvaa

-   koneen tai laitteen toiminta-asteen alenemista tai toimintahäiriötä

-   ajoneuvon tai moottorikäyttöisen työkoneen sähkömoottoria, generaattoria tai akkua.

Keskeytysvakuutuksen määritys

  1. Keskeytysvakuutuksen tarkoitus
    Vakuutuksen tarkoituksena on ennalta sovitulla tavalla turvata vakuutuksenottajan harjoittaman liiketoiminnan tulos.
  2. Vakuutuksen voimassaoloalue
    Vakuutus on voimassa vakuutuskauden aikana vakuutuspaikassa, jossa vakuutuksenottaja harjoittaa vakuutuskirjaan merkittyä liiketoimintaa.
  3. Vakuutuksen kohde
    Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan harjoittaman ja vakuutuskirjaan merkityn liiketoiminnan tulos määritettynä vakuutusmäärää koskevien säädösten mukaisesti. Keskeytysvakuutuksessa liiketoiminnan tulosta mitataan keskeytysvakuutuskatteella tai myyntikatteella ja mahdollisilla muuttuvilla palkoilla.

Riskin toteutuminen

Vakuutus korvaa vakuutetun riskin toteutumisesta aiheutuvan keskeytysvahingon. Korvauksen edellytys on, että

-   vakuutusyhtiö korvaa keskeytysvahingon aiheuttaneesta omaisuudesta vakuutusehtojen mukaisen esinevahingon

-   vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää rakennusta tai huoneistoa kohtaa vahinko, joka omaisuusvakuutuksen kohteelle sattuessaan kuuluisi vakuutusyhtiön ehtojen mukaan korvauksen piiriin

-   vakuutetulle tapahtuu ehdon Epidemian mukainen tapahtuma.

Yritykselle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Riskit ovat korvauspiiriltään toisensa poissulkevia.

Vakuutuskirja

SA Oy:n 17.6.2011 päivätyssä vakuutuskirjassa on sivulla 4 määritelty siirrettävän röntgenlaitteiston vakuutusmääräksi 80 000 euroa ja laitteet on vakuutettu tulipalon, sähköilmiön, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön ja rikkoutumisen varalta.

Vakuutuskirjan sivulla 7 on todettu keskeytysturvasta seuraavaa: ”Tästä turvasta korvataan rikkoutumisvahingoissa ainoastaan siirrettävälle röntgenlaitteelle korvattavasta rikkoutumisvahingosta seuranneet keskeytysvahingot.” Korvattaviksi riskeiksi on lueteltu riskin toteutuminen, tulipalo, rikos, luonnonilmiö ja rikkoutuminen. Vakuutusmääräksi on merkitty 200 000 euroa.

Selvitykset

Maahantuojan S Oy:n 22.8.2012 lisäselvitys

ICU-yksikön vikaantumisessa oli kyse äkillisestä ja odottamattomasta rikkoutumisesta. Laitevalmistaja ei kyennyt antamaan yksittäistä rikkoutumisen syytä. ICU-yksiköstä oli rikkoutunut elektroniikkakomponentteja. Rikkoutuminen ei ollut aiheutunut sähköilmiöstä.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan sähköilmiövahinkona yli- tai alijännitteen tai oikosulun sähköjohdolle tai sähkölaitteelle aiheuttama vahinko. Toisaalta vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Jos vakuutus korvaa rikkoutumisen edellä mainitun rikkovakuutuksen ehtokohdan mukaan, vakuutuksesta ei korvata sähköilmiövahinkoja, jotka on ehtokohdassa ”sähköilmiö” mainittu korvattaviksi.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa SA Oy:n siirrettävän röntgenlaitteen yksi osa lakkasi toimimasta. Laite käytettiin ensin paikallisessa liikkeessä ja sitten se lähetettiin maahantuojan kautta valmistajalle korjattavaksi. Saatujen selvitysten mukaan laitteessa ei ollut mitään palaneita tai silminnähden vioittuneita komponentteja. Tarkkaa syytä rikkoutumiselle ei kyetty määrittämään ja valmistaja vaihtoi laitteeseen joitakin osia.

Vakuutusyhtiö on korvannut laitteen rikkoutumisen sähköilmiövahinkona.

Rikkoutuneella ICU-yksiköllä oli niin sanottu laaja rikkoutumisvakuutus, jonka tarkoituksena on korvata laitteen äkillinen ja odottamaton rikkoutuminen. Vakuutuksenottaja on velvollinen osoittamaan korvattavan vahinkotapahtuman.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka laitteen rikkoutuminen ei olisi johtunut sähköilmiövahingosta, vakuutuksenottajalla on velvollisuus osoittaa, että rikkoutuminen on tapahtunut vakuutusehtojen mukaisesti äkillisen ja odottamattoman tapahtuman seurauksena. SA Oy:n toimittamien selvitysten mukaan asiassa ei ole ilmennyt mitään äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, jonka perusteella laitteen rikkoutuminen pitäisi korvata rikkoutumisvahinkona.

Vakuutus korvaa vakuutetun riskin toteutumisesta aiheutuvan keskeytysvahingon. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiö korvaa keskeytysvahingon aiheuttaneesta omaisuudesta vakuutusehtojen mukaisen esinevahingon.

ICU-yksikön rikkoutumista ei ole korvattu minään sellaisena vahinkona, että sen johdosta yritykselle aiheutuneet liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet vahingot tulisivat vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi keskeytysvakuutuksesta.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta