Haku

VKL 448/02

Tulosta

Asianumero: VKL 448/02 (2003)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2003

Rajoitusehdon tulkinta Ansiotoiminta Kaupallisen yrityksen osakkuus

Vakuutettu omistaa 980 kpl RP Oy:n osakkeista (noin 16 % yhtiön osakepääomasta). Kyseisessä yhtiössä on yhteensä kuusi osakkeenomistajaa. Vakuutettu on saanut osakkeet osin perintönä, osin lahjana. Hän on ollut aikaisemmin yhtiön hallituksen varajäsen. Vakuutettu vaati yhtiökokouksessa 12.12.2001 muiden vähemmistöosakkeiden kanssa minimiosingonjakoa. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen jakaa osinkoa, mutta huomattavasti vähemmän kuin vähemmistöosakkaat vaativat. Vakuutettu ja muut vähemmistöosakkaat nostivat yhtiötä vastaan kanteen vaatien minimiosingonjakoa. Vakuutetun osuus vaaditusta minimiosingosta oli noin 300.000 euroa.

Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys viittasi oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 5.2 ja ilmoitti, että koska asia liittyy vakuutetun ansiotoimintaan ja aikaisempaan osakkuuteen kaupallisessa yrityksessä, oikeusturvaetua ei voida myöntää.
 
Uusintakäsittely              

Vakuutettu pyysi asian uusintakäsittelyä vedoten siihen, että hän ei ole hankkinut osakkeita erityisesti sijoitustoimintaa varten eikä hän ole käynyt aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Hallituksen varajäsenenä ollessaan hän ei ole mitenkään aktiivisesti toiminut yrityksessä ansiotoimintamielessä. Vakuutettu ei ole myöskään ollut yhtiön palveluksessa pitkään aikaan.

Vakuutusyhdistys totesi, että RP Oy ei ole pörssiyhtiö vaan perheyhtiön kaltainen osakeyhtiö, jolla on vain viisi suurempaa osakkeenomistajaa, joista vakuutettu on yksi. Paitsi huomattava osakkeenomistaja, hän on aiemmin ollut myös yhtiön palveluksessa ja toiminut yhtiön hallituksen varajäsenenä. Haastehakemuksen mukaan vakuutetun lainmukainen minimiosingon määrä olisi lähes 300.000 euroa. Vakuutusyhdistys piti kiistattomana, että riita liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai vähintäänkin muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Lisäksi vakuutusyhdistys viittasi siihen, että vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät pääsääntöisesti ne riidat, jotka liittyvät kaupallisen yrityksen osakkuuteen. Tätä ehtokohtaa on korvauskäytännössä sovellettu niin, ettei vakuutetulta ole sen perusteella evätty oikeusturvaetua esimerkiksi pörssiyhtiön osakkeita koskevassa riidassa silloin, kun vakuutettu on ollut osakkeenomistajan tavallisen riviosakkaan asemassa. Ehtokohta tulee sen sijaan osakkeiden hankkimistavasta riippumatta sovellettavaksi tilanteissa, joissa yhtiön osakkaiden lukumäärä on pienehkö ja vakuutetun omistusosuus yhtiössä ja taloudellinen intressi yhtiön menestyksen suhteen merkittävä. Tällaisessa tapauksessa osakkuus yhtiössä on sinänsä riittävä peruste oikeusturvaedun epäämiselle eikä asiassa ole merkitystä sillä, ottaako vakuutettu aktiivisesti osaa yhtiön toimintaa koskevaan päätöksentekoon vai ei. Ottaen huomioon vakuutetun merkittävän omistusosuuden yhtiössä sekä osakkuuteen liittyvän suuren taloudellisen intressin, vakuutusyhdistys katsoi, että kyseessä on vakuutusehdoissa tarkoitettu kaupallisen yrityksen osakkuus.
 
Lausuntopyyntö               

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhdistyksen päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.

Korvauspäätöksessä viitataan siihen, että vakuutettu on aikaisemmin ollut yhtiön hallituksen varajäsenenä. Varajäsenyys yrityksessä on ollut pelkkä muodollisuus eikä hän ole koskaan toiminut aktiivisesti yrityksen hallituksessa tai hallinnossa muutoinkaan. Vakuutettu ei ole edes enää eikä ollut viime vuonnakaan, hallituksen varajäsenenä. Vakuutettu on ollut yhtiön palveluksessa toimistotyöntekijänä aikaisemmin. Työsuhde on päättynyt jo vuosia ennen kyseisen riidan syntymistä eikä kyseinen työsuhde liity mitenkään käsillä olevaan riitaan.

Vakuutettu on jo vuosia sitten osittain perinyt, osittain saanut lahjana riidan perusteena olevat osakkeet. Näin ollen hän ei ole hankkinut osakkeita erityisesti sijoitustoimintaa varten. Riidan peruste ei myöskään liity mitenkään aktiiviseen sijoitustoimintaan, vaan kyseessä on vähemmistöosakkaan osakeyhtiölaissa suojattu oikeus saada niin sanottu minimiosinko. Vakuutettu ei ole myöskään käynyt aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Osingon vastaanottaminen ei siten voi olla aktiivista sijoitustoimintaa.

Näin ollen koska osinkoihin liittyvä riita ei mitenkään liity vakuutetun ansiotoimintaan tai aikaisempaan tai nykyiseen työhön ja koska hän ei ole milloinkaan toiminut aktiivisesti yrityksen hallituksessa tai hallinnossa muutoinkaan, ja koska hän on saanut osakkeet haltuunsa perintönä, vakuutusyhdistyksellä ei ole perusteita evätä oikeusturvaetua kyseessä olevaan ehtokohtaan viitaten.

Vakuutettu viittaa Vakuutuslautakunnan käsittelemään tapaukseen VKL 64/98, jossa oikeusturvaetu on myönnetty.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistys viittaa antamiinsa päätöksiin ja toteaa, että vakuutusehtojen mukaan myös riidat, jotka liittyvät osakkuuteen kaupallisessa yrityksessä, ovat korvauspiirin ulkopuolella. Kyseistä rajoitusta sovelletaan tilanteissa, joissa yrityksessä on vain muutama osakkeenomistaja ja vakuutettu omistaa huomattavan osan osakkeita ja hänellä on suuri taloudellinen intressi asiassa. Tällöin ei ole merkitystä sillä, onko vakuutettu toiminut aktiivisesti yrityksen päättävissä elimissä.
Vakuutettu omistaa lähes kuudesosan RP Oy:n osakepääomasta. Minimiosinko, jota hän on vaatinut itselleen, olisi lähes 300.000 euroa.

Vakuutettu omistaa siis huomattavan osan yrityksen osakkeista ja hänen taloudellinen intressinsä asiassa on myös suuri. Tällä perusteella vakuutusyhdistys katsoo, että asia liittyy kaupallisen yrityksen osakkuuteen. Tämän vuoksi vakuutusyhdistys katsoo, että vakuutetulla ei ole oikeutta oikeusturvaetuun kotivakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka aiheutuvat vakuutetulle asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.
 
Lautakunta toteaa, että osakkeiden omistamista ei sinällään voida pitää sellaisena kaupallisen yrityksen osakkuutena, jota edellä selostetussa rajoitusehdossa tarkoitetaan. Kyseistä rajoitusehtoa tulee lukea kokonaisuutena, minkä vuoksi kaupallisen yrityksen osakkuutta koskevan kohdan soveltaminen edellyttää sitä, että osakkuus voidaan rinnastaa muihin kyseisessä ehtokohdassa mainittuihin tulon hankkimiseen tähtääviin toimintoihin. Tällaisena yrityksen osakkuutta voidaan pitää mm. silloin, kun vakuutetun omistusosuus on niin suuri, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu omistaa kyseisen yrityksen osakepääomasta noin kuudesosan. Kyseessä on perheyritys, jolla on vain kuusi osakkeenomistajaa. Vakuutetun taloudellinen intressi asiassa on huomattava.

Ottaen huomioon vakuutetun omistusosuuden suuruuden lautakunta katsoo, että kyseessä oleva riita-asia liittyy vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutetun osakkuuteen kaupallisessa yrityksessä ja näin ollen riita jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhdistyksen hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Uimonen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia