Haku

VKL 447/15

Tulosta

Asianumero: VKL 447/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Viemäriputken vuotovahinko. Ehtojen tulkinta. Putken lävistänyt ruuvi. Hirsirakenteen painuminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Asennus- tai rakennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Kelohirrestä rakennetun vapaa-ajan asunnon parven wc-tiloista tulevassa viemäriputkessa havaittiin vuoto. Vahingon aiheutti putkeen painunut ruuvin kärki. Vakuutusyhtiö ei pitänyt vuotoa korvattavana vahinkona, vaan katsoi, että vahinko johtui joko hirsirakenteen painumisesta taikka asennus- tai rakennusvirheestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että vakuutusyhtiö suorittaisi vesivahingon korjauskustannuksia kertakorvauksena 4 500 euroa. Hän korostaa, että vuotanut putki oli asennettu rakennusmääräysten ja standarditarvikkeiden avulla parvelta eteisen kautta poistoviemäriin. Aluksi putkimies ja kosteusmittaaja epäilivät, että ruuvi olisi porattu putken läpi. Myöhemmin selvisi, että ruuvi on lävistänyt putken hirsirakenteen painumisen vuoksi. Vakuutuksenottaja ihmettelee, miten vakuutusyhtiön voi muutella kielteisen korvauspäätöksensä perusteluja sitä mukaan, kun vahingon syystä selviää uusia seikkoja. Hän myös korostaa menetelleensä kaikin tavoin huolellisesti, eikä vahinko miltään osin johdu hänen tuottamuksestaan. Vakuutuksenottaja katsoo myös, että vahinko pitäisi korvata hänen vakuutuksestaan myös siitä syystä, että putken asentanut yritys on mennyt konkurssiin.

Viemäriputken muhviosa painui laskeutuessaan suojakotelon alaosaan. Kotelon alaosa on lankkua. Lankussa kiinni olleen ruuvin pää tuli lankun kuivumisen takia esille 0,5-0,8 mm. Tämä riitti lävistämän putken ja nostamaan toista putkea sen verran ylöspäin, että vesi pääsi valumaan välistä. Vakuutuksenottajan mukaan muualla talossa painuminen on ollut arvioidun mukaista, eikä esimerkiksi ikkunoita tai oviaukkoja ole tarvinnut suurentaa. Tuntemattomasta syystä tässä osassa taloa rakenne on painunut enemmän.

Vakuutuksenottaja katsoo, että vuotovahinko on ollut täysin ennalta arvaamaton, sillä rakenteen painumiseen on varauduttu. Parven käyttö on satunnaista, yöpymisiä on ollut 5-6 vuosittain. Muutoin parvella on siivottu ja wc-pönttö pesty kerran 2 viikossa. Vuoto ilmeni, kun parvella yöpyjiä oli kolme, puolen vuorokauden käytön jälkeen. Putken äkilliseen rikkoutumiseen viittaa voimakas tulviminen.

Vakuutuksenottaja korostaa hoitaneensa vuodon korjauksen niin, että vahingot olisivat mahdollisimman pienet. Vakuutuksenottaja perustelee vaatimaansa korjauskustannusten määrää sillä, että kosteiden eristeiden poistamiseksi kattoa oli purettava. Katto on tuppeensahattua keloa ja lautojen pituus noin 5 metriä. Laudoissa on 9 ledivalaisinta. Myös jälkisiivous oli kallista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingon arveltiin ensin johtuneen siitä, että viemäriputkeen oli aikaisemman palovahingon korjaustyön yhteydessä porattu ruuvi. Näin ollen yhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen vedoten rakennus- tai asennusvirheitä koskevaan rajoitusehtoon. Myöhemmin yhtiö on kuitenkin antanut asiasta uuden korvauspäätöksen, jossa todetaan, että vahingon syynä on ollut hirsien välisen eristeen painuminen. Yhtiö toteaa, että silloin, kun vahinkoasiasta saadaan uutta tietoa, korvauspäätös tai sen perustelut voivat tämän seurauksena muuttua.

Vakuutusyhtiö katsoo, että mikäli vahingon syynä on ollut hirsien välisen eristeen painuminen, tapahtuma ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, vaan syntyy hitaasti ajan kuluessa. Vahinko on toki ilmennyt äkillisesti, kun viemäriputken vuoto on käytön seurauksena tullut ilmi, mutta vahingon alkuperäinen syy ei ole äkillinen. Lisäksi eristeiden painuminen on hirsirakentamiselle ominaista eikä vahingon syynä näin ollenkaan ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vaihtoehtoisesti vahingon voidaan katsoa johtuvan myös asennus- tai rakennusvirheestä. Jos rakennuksen painumiseen liittyvät laskelmat puolestaan ovat olleet virheelliset ja nyt aiheutunut vahinko on syntynyt riittämättömän liukuvaran vuoksi, kyse on vakuutusehtojen tarkoittamasta asennus- tai rakennusvirheestä eikä vahinko tällöinkään tule vakuutuksesta korvattavaksi. Sillä, että putken asentanut yritys on mennyt konkurssiin, ei korvattavuuden kannalta ole merkitystä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. vahinkokartoitusraportit nyt kyseessä olevasta vuotovahingosta sekä aikaisemmasta palovahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko vahingon katsottava johtuvan vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai onko vahingon syynä asennus- tai rakennusvirhe taikka hitaasti tapahtunut ilmiö.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot, poikkeukselliset tulvavahingot (ehtojen kohdan 3.2.9 mukaisesti) sekä rikkoutumisvahingot.

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata

- vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä, kuten

       - syöpymisestä tai pilaantumisesta

       - homehtumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta tai hajusta

       - kulumisesta tai aineen väsymisestä

- vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen

       - pakkasesta tai jäätymisestä

       - kuumuudesta, kuivuudesta tai kondenssivedestä

       - maan painumisesta tai routimisesta

- vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

       - suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä

       - perustamis- tai rakennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Asian arviointi

Vakuutuksen ottaja on esittänyt, että tässä tapauksessa putkeen ei olisi porattu ruuvia, vaan hirsirakenteen painumisen vuoksi putki olisi vasta myöhemmin painunut ruuvia vasten. Myöskään vakuutusyhtiö ei ole väittänyt, ettei vahinko olisi voinut syntyä näin. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että tällaisen vahingon syyksi on katsottava joko hitaasti tapahtuva ilmiö taikka asennus- tai rakennusvirhe.

Lautakunta toteaa, että hirsirakenteen painumista voidaan sinänsä pitää vakuutusehtojen tarkoittamana hitaasti tapahtuvana ilmiönä. Vuotovahinko ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole suoraan syy-yhteydessä hirsirakenteen painumiseen, vaan vahinko johtuu siitä, että ruuvi on lävistänyt viemäriputken.

Vakuutusyhtiö on esittänyt, että vahinko johtuisi työ- tai asennusvirheestä. Ensinnäkin yhtiö katsoo, että putken lävistänyttä ruuvia poratessa olisi sattunut vakuutusehdoissa tarkoitettu työ- tai asennusvirhe. Lautakunta toteaa, että näyttötaakka rajoitusehdon soveltuvuudesta on vakuutusyhtiöllä. Rajoitusehtoa ei myöskään voida tulkita sen sanamuotoa laajentavasti. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, mikä ruuvi putken liitoskohtaa on vaurioittanut, ja onko ruuvi ylipäätään asennettu väärin, vai onko sen pää tullut jostain muusta syystä tullut ulos lankusta, johon se on porattu. Ottaen huomioon, ettei ruuvi ole välttämättä edes lävistänyt putkea poraushetkellä, lautakunta katsoo, ettei ruuvia ole näytetty asennetun niin, että sitä voitaisiin pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna suunnittelu-, asennus- tai rakennusvirheenä.

Vakuutusyhtiö on myös katsonut, että ruuvi on päässyt lävistämään putken, koska rakennuksen suunnittelussa ei olisi otettu rakenteen painumista riittävästi huomioon. Yhtiön mukaan myös tätä voitaisiin pitää ehdoissa tarkoitettuna suunnittelu- tai rakennusvirheenä. Edellä ruuvin asennuksesta todettuun viitaten lautakunta toteaa asiassa jäävän näyttämättä, että rakennuksessa ja sen suunnittelussa ei olisi otettu asianmukaisesti huomioon hirsirakenteen painumista. Näin ollen lautakunta katsoo, että vahinko ei tässä tapauksessa ole johtunut rakennus-, suunnittelu-, asennus- tai työvirheestä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vuotovahinko on vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Näin ollen lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia