Haku

VKL 447/14

Tulosta

Asianumero: VKL 447/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Ajoneuvon määritelmä. Kuuluiko kuormausnosturi vakuutettuun irtaimeen käyttöomaisuuteen?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen kuorma-autossa kiinni ollut kuormausnosturi kaatui työmaalla 30.8.2013. Korvausta kuormausnosturin korjauskuluista on haettu yritysvakuutukseen sisältyvän irtaimen käyttöomaisuuden vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli ensin evännyt korvauksen 23.12.2013 annetulla korvauspäätöksellä ajoneuvon kaskovakuutuksesta, koska yhtiön mukaan pulttien katkeaminen ja laipan irtoaminen eivät olleet johtuneet ulkoisesta tekijästä. Sen jälkeen korvausvaatimus on irtaimen käyttöomaisuuden vakuutukseen perustuvana evätty 19.5.2014 annetulla päätöksellä, sillä vahinko ei ollut aiheutunut vakuutetulle omaisuudelle, vaan ajoneuvolle. Vakuutuksesta korvattiin ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja vain silloin, kun kyse oli ollut vaihto-omaisuudesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 4.7.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei kyseessä ole ollut ajoneuvo, vaan yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluva irtain esine. Vakuutuksenottaja on lausunut lisäksi 20.1.2015 päivätyssä lisävastineessaan kuormausnosturin ja vetoauton olevan yksikkö, jonka osat eivät voineet toimia erillään ja osat oli myös katsastettu yhdessä. Asetuksen 403/2008 33 §:n mukainen määräaikaistarkastus suoritetaan sekä ajoneuvolle että kuormausnostimelle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 15.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuskirjan sivulla kuusi oli ”Ajoneuvokohteet ja niiden vakuutusturva”-otsikon alle merkitty kuorma-auto, yli 8 tonnia, Volvo FM12 lisävarusteineen. Kyseinen nosturi oli näin ollen vakuutettu ajoneuvokohteena. Kuormausnosturia ei ollut myöskään vakuutettu vakuutuskirjan sivulla viisi mainittuna mukana olevana irtaimena käyttöomaisuutena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko kuormausnosturia pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamana ajoneuvona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan irtain omaisuus koostuu yrityksen toimintaan liittyvästä käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja vieraasta omaisuudesta sekä rakennelmista ja asennuksista, jotka eivät kohdan 1.6 mukaan sisälly rakennukseen. Vakuutuksessa irtaimena omaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita.

Ehtokohdan 1.2 mukaan käyttöomaisuus koostuu yrityksen omistamista, liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävistä kalusteista, koneista, tuotantovälineistä sekä muista irtaimeen omaisuuteen kuuluvista omaisuuseristä, jotka eivät sisälly vaihto- tai rahoitusomaisuuteen tai rakennukseen. Vakuutuksessa käyttöomaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita. Poikkeuksena ovat vain sisätiloissa käytettävät trukit.

Kohdan 1.7 mukaan ajoneuvoja ovat autot, moottoripyörät, moottorikelkat, perävaunut ja vastaavat moottorikäyttöiset henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoitetut laitteet.

Kohdan 2.1 mukaan vakuutuksen kohde, vakuutusmäärä, vahingon määrästä vähennettävä omavastuu sekä vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika on merkitty vakuutuskirjaan.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan käyttö- tai irtaimena omaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita.

Vakuutusehtojen määritelmän mukaan ajoneuvoja ovat autot, moottoripyörät, moottorikelkat, perävaunut ja vastaavat moottorikäyttöiset henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoitetut laitteet. Vahingoittunut nosturi on lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusehtojen ajoneuvoja koskevan määritelmän mukainen tavarankuljetukseen tarkoitettu moottorikäyttöinen laite. Vakuutusehtojen mukaan käyttöomaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita. Koska kyse on ehtojen määritelmän mukaisesta ajoneuvosta, ei nosturi näin ollen kuulu vakuutuksen piiriin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta