Haku

VKL 447/10

Tulosta

Asianumero: VKL 447/10 (2011)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.04.2011

Lakipykälät: 20

Sjukförsäkring. Höjning av försäkringspremier. Hade försäkringsbolaget preciserade grunder för höjningen? En oförutsedd ökning av kostnadsnivån som påverkar försäkringen.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringsbolaget har beviljat de tre barnen till den som begär utlåtandet en personförsäkring, till I 1997, till II 1999 och till III 2000. Bolaget har höjt försäkringspremierna den 1 juli 2009 med 9,51 % och den 1 juli 2010 med 9,88 %.

Begäran om utlåtande

Den som begär utlåtandet är missnöjd med försäkringsbolagets beslut att höja försäkringspremierna 2009 och 2010. Enligt punkt 16.3 i försäkringsvillkoren har försäkringsbolaget rätt att ändra premien om orsaken är en oförutsedd utveckling, men enligt punkt 16.4 kan premien ändras högst i samma grad som grunden för ändringen har förändrats. Försäkringsbolaget har inte motiverat premiehöjningarna på cirka 10 % åren 2009 och 2010. Bolaget har sålunda inte haft rätt enligt försäkringsvillkoren eller 20 § i lagen om försäkringsavtal att höja premierna.

Enligt försäkringsbolagets bokslut 2009 gick försäkringsersättningarna för livförsäkringar ned från 86,7 miljoner euro till 79,8 miljoner euro. Nedgången berodde främst på kraftigt minskade återköp av placeringsförsäkringar under andra halvåret. Utbetalningar för pensioner och sjukersättningar ökade däremot. Hur mycket sjukersättningarna ökade framgår inte av bokföringen och inte av det brev som försäkringsbolaget skickat till den som begär utlåtandet. Livförsäkringens driftskostnader sjönk från 13,4 miljoner euro till 13,3 miljoner euro. Livförsäkringens skadekvot uppgick 2008 till 81 % och 2009 till 79 % vilket är en nedgång.

Försäkringsbolaget hade också get en positiv vinstvarning den 22 juni 2010. Enligt pressmeddelandet hade driftskostnaderna från livförsäkringsverksamheten sjunkit till 3,3 miljoner euro från 3,7 miljoner euro året innan, dvs. en nedgång på 12,12 %. Också de övriga kostnaderna hade sjunkit. Den som begär utlåtandet kräver att försäkringsbolaget återtar premiehöjningarna 2009 och 2010.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget bestrider kraven. Försäkringarna har trätt i kraft 1997, 1999 och 2000. Rent allmänt kan man konstatera att enligt Folkpensionsanstaltens statistiska årsbok 2008 sida 143 har de allmänna sjukvårdskostnader som FPA ersätter från 1997 till 2008 stigit med 117 %. Premieförhöjningarna 2009 och 2010 gällde sjukkostnadsförsäkringens premie. I brevet av den 15 april 2009 framgår detta i början av brevet där det konstateras att sjukkostnadsersättningarna har stigit.

Försäkringsbolagets förbättrade resultat för 2010 beror på bolagets ökade premieinkomster på placeringsförsäkringar. Den sjunkande omkostnadsprocenten beror på att bolaget har kört ner sin egen försäljningsorganisation vars andel av alla kostnader har varit betydelsefull. Skadekvoten för olika försäkringsslag varierar mycket. Enligt skälighetsprincipen som tillämpas inom livförsäkringsverksamhet måste varje försäkringsslag bära sin egen risk. Detta betyder att livförsäkringsbolaget inte kan överföra positivt resultat från ett lönsamt försäkringsslag till ett förlustbringande försäkringsslag utan varje försäkringsslag måste vara lönsamt i sig. Den skadekvot som nämns i bolagets bokslut är ett medeltal av alla försäkringsslag som bolaget har.

Sjukkostnadsdelens skadekvot för barnpersonförsäkringar har stigit från 104,6 % 2004 till 126,6 % 2009. För en enskild försäkring har sjukkostnadsersättningarna ökat tydligt. Från 2004 till 2009 har ökningen varit 46,4 %. Samtidigt har levnadskostnadsindexet stigit med 10,8 %. De genomförda premieförhöjningarna 2009 och 2010 har varit mindre än ersättningskostnadsökningen. Bolaget anser att dess beslut att höja premien 2009 och 2010 fyller kraven i lagstiftningen och försäkringsvillkoren.

Utredningar som nämnden haft till sitt förfogande

Nämnden har till sitt förfogande haft:

- försäkringsbolagets brev 15.4.2009 och 16.4.2010

- försäkringsbolagets produktionschefs brev 22.6.2010

- FPA:s statistiska årsbok sid 143

- försäkringsbrev

- försäkringsvillkor.

Försäkringsnämndens utlåtande

Lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 20 § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994) kan i försäkringsvillkoren för en personförsäkring bestämmas att försäkringsgivaren har rätt att på grunder som närmare anges i försäkringsvillkoren ändra premien och övriga avtalsvillkor. Enligt 20 § 6 mom. skall försäkringsgivaren sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den premieperiod eller, om det inte avtalats om premieperioden, vid ingången av det kalenderår som först följer en månad efter att meddelandet sänts.

Enligt punkt 7.1 i försäkringsvillkoren justeras premien årligen enligt levnadskostnadsindex.

Enligt punkt 16.3 i försäkringsvillkoren har bolaget rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor för sjuk- och olycksfallsförsäkring, om orsaken till ändringen är en oförutsedd utveckling i skadekostnaderna eller annan nedannämnd oförutsedd förändring i omständigheterna rörande förändring i den kostnadsnivå som påverkar försäkringen, förutsatt att förändringen är större än förändringen i det index som tillämpas på försäkringen och att den beror på omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll. Enligt villkorspunkt 16.4 kan premien och övriga avtalsvillkor ändras högst i samma grad som grunden för ändringen har förändrats.

Frågeställning

Det är i ärendet fråga om försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren och 20 § i lagen om försäkringsavtal har haft rätt att höja försäkringspremien 2009 med 9,51 % och 2010 med 9,88 %.

Bedömning av fallet

Det är av betydelse om försäkringsbolaget har påvisat att det i detta fall aktuella sjukkostnadsförsäkringarna för just detta försäkringsslag har skett en sådan oförutsedd höjning av försäkringsutgifterna som ligger utanför bolagets kontroll och som överskrider det årliga levnadskostnadsindexet. Den som begär utlåtandet har presenterat en utredning över hur försäkringsbolagets allmänna premieinkomst har utvecklats och hur bolagets försäkringsutgifter har minskat för livförsäkringar. Dessa omständigheter har ingen betydelse för bedömningen av fallet.

Av Folkpensionsanstaltens statistiska årsbok framgår att de sjukvårdskostnader som ersätts av FPA har ökat betydligt från 1997 till 2008. Enligt den utredning som bolaget framfört i sitt bemötande har uttryckligen sjukkostnadsförsäkringens skadekvot försvagats med 46,4 % från 2004 till 2009. När ersättningsutgifterna ökat och skadekvoten försvagats så märkbart inom en så kort tid och flerfaldigt överstigit levnadskostnadsindexet anser nämnden att kostnadsutvecklingen också har varit oväntad.

Eftersom kostnadsökningen har varit betydlig, oväntad och utanför försäkringsbolagets kontroll har försäkringsbolaget haft rätt att höja premierna för barnens personförsäkringar under 2009 och 2010 på det sätt som bolaget gjort.

Slutsats

Nämnden anser att försäkringsbolagets beslut att höja försäkringspremierna överensstämmer med 20 § i lagen om försäkringsavtal och försäkringsvillkoren.

I detta utlåtande deltog enhälligt ordförande Rissanen samt ledamöterna Helle, Kauppila, Korpiola och Lehti. Sekreterare var Saarikoski.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia