Haku

VKL 447/04

Tulosta

Asianumero: VKL 447/04 (2005)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2005

Tasa-arvolain mukainen hyvitys Vakuutustapahtuman sattuminen

Vakuutettu I.E. pyysi vuonna 2000 tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa siitä, onko E:n kaupunki hänen työnantajanaan menetellyt tasa-arvolain vastaisesti hänen ansiokehityksensä ja koulutuksensa suhteen. Tasa-arvovaltuutettu antoi lausuntonsa asiassa 21.8.2002. Haastehakemuksella 29.9.2002 I.E. pani vireille tasa-arvolain mukaista hyvitystä koskevan oikeudenkäynnin E:n käräjäoikeudessa. E:n kaupunki antoi asiaan vastineen 29.12.2002. Eläkkeelle 1.1.2002 jäänyt I.E. haki 26.2.2003 oikeusturvaetua oikeudenkäyntiin ammattijärjestön jäsenilleen ottaman ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksen perusteella. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 8.4.2003 vakuutusyhtiö toteaa I.E:n lähettäneen sille oikeusturvailmoituksen tasa-arvolain mukaista syrjintää koskevassa asiassa. Haastehakemuksen mukaan työnantajan harjoittama syrjintä oli alkanut vuonna 1994 ja jatkunut eläkkeelle siirtymiseen eli 1.1.2002 asti.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Vakuutustapahtuma on tässä tapauksessa sattunut 29.12.2002 eli silloin, kun E:n kaupunki on kiistänyt 29.9.2002 tehdyssä haastehakemuksessa esitetyt vaatimukset.
 
Kuntien Tekniset KTK ry:n vakuutuksessa vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran- tai toimen haltijoina. I.E. on ollut vakuutettuna edellä mainitussa ominaisuudessa eläkkeelle siirtymiseen eli 1.1.2002 asti. Vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on sattunut vasta sen jälkeen, kun I.E. ei ole enää ollut vakuutuksen piirissä. Edellä mainitun perusteella Kuntien tekniset KTK ry:n vakuutus ei ole ollut voimassa tämän asian käsittelyyn liittyen, eikä vakuutusyhtiö voi korvata asiasta syntyneitä kuluja.
 
Jatkokäsittely

Kirjeessään 10.6.2003 vakuutusyhtiö toteaa sille lähetetyn lisäselvitystä asiassa. Ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtojen 413 kohdassa 6 todetaan, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Lähetetystä lisäselvityksestä käy ilmi, että vakuutetun taholta on vuonna 2000 ryhdytty selvittämään sitä, onko E:n kaupunki menetellyt tasa-arvolain vastaisesti. Selvityksen saaminen on viipynyt niin, että tasa-arvovaltuutettu on antanut asiassa lausuntonsa vasta 21.08.2002. Vasta tämän vakuutetulle myönteisen lausunnon jälkeen asiassa on ryhdytty esittämään ehtojen edellyttämiä vaatimuksia E:n kaupungille. Tätä ennen kysymys on ollut ainoastaan mahdollisten tulevien vaatimusten perusteiden selvittämisestä. Ehtojen edellyttämä riita on syntynyt kuitenkin vasta syksyllä 2002, eli I.E:n eläkkeelle siirtymisen jälkeen.
 
Ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksen ehdoissa 413 sanotaan myös, että vakuutus koskee vakuutettua vakuutussopimuksessa mainitussa työssä, vakuutussopimuksessa mainitun viran- tai toimen haltijana tai siinä mainitun toiminnan harjoittajana.
 
Kuntien Tekniset KTK ry:n vakuutussopimuksessa todetaan, että vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran- tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta, ja josta työ- tai virkasuhteesta jäsen on maksanut jäsenmaksut liitolle. Tämä vakuutus ei siis koske esimerkiksi työttömiä tai eläkeläisiä.
 
Edellä mainittuihin ehtokohtiin viitaten vakuutusyhtiö ei voi myöntää asiaan oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 14.6.2004 I.E:n asiamies H.S. toteaa, että rakennusmestari I.E. on työskennellyt E:n kaupungin teknisessä keskuksessa rakennusmestarina vuodesta 1990 alkaen. Virkaan vuonna 1990 tullessaan I.E. sai verrattuna aiemmin täysin samaa työtä tekevään miespuoliseen viranhaltijaan nähden 1.000 mk pienempää palkkaa.
 
I.E:n työ edellytti myös enenevässä määrin erilaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien hyväksikäyttöä. Kuten tasa-arvovaltuutettu toteaa, miespuolisia rakennusmestareita koulutettiin eri järjestelmien hyväksikäyttöön, mutta I.E. jätettiin järjestelmällisesti näistä syrjään.
 
Syrjintä alkoi selkeästi vuonna 1994 ja jatkui niin kauan kuin I.E. oli kaupungin palveluksessa. I.E. jäi eläkkeelle 1.1.2002.
 
I.E. hankki työnantajan menettelystä tasa-arvovaltuutetun lausunnon 21.8.2002. Siinä vahvistetaan syrjintäolettama. Tämän jälkeen I.E. neuvotteli sovinnollisesta mahdollisuudesta korvaukseen, mutta kaupungilla ei ollut mitään halua sovinnolliseen ratkaisuun.
 
I.E:llä on ammattiyhdistyksensä järjestämä oikeusturvavakuutus. Vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi myöntämästä vakuutusturvaa ja perusteeksi kieltäytymiselleen yhtiö esitti, että I.E. oli vakuutustapahtuman sattuessa eläkkeellä. I.E. jäi, kuten todettu, eläkkeelle 1.1.2002. Vakuutustapahtuma on yhtiön mukaan se, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.
 
I.E. on sittemmin käräjäoikeudessa vaatinut tasa-arvolain mukaisia hyvityksiä ja vahingonkorvauksia. Kanne perustui tasa-arvovaltuutetun toteamukseen syrjintäolettaman olemassaolosta. Kanne tuli vireille 30.9.2002.
 
Tasa-arvovaltuutetun toimistossa sen sijaan jutun käsittely alkoijo vuonna 2000. I.E. esitti tasa-arvovaltuutetulle, että E:n kaupunki oli syrjinyt häntä palkkauksessa ja koulutuksessa. Kaupunki kiisti tämän. I.E. katsoo, että vakuutustapahtuma oli jo tällöin tapahtunut. Kaupunkihan kiisti hänen väitteensä perusteeltaan, eli kaupungin mukaan mitään syrjintää ei ollut tapahtunut.
 
Edellä esitettyyn viitaten I.E. pyytää, että Vakuutuslautakunta suosittaisi vakuutusyhtiötä korvaamaan oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksen mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 31.8.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
KTK ry:n vakuutussopimuksessa todetaan, että vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran- tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta ja josta työ- tai virkasuhteesta jäsen on maksanut jäsenmaksut liitolle.
 
Vakuutusehtojen 6 –kohdassa todetaan, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Tässä tapauksessa asiakirjoista selviää, että riita on syntynyt syksyllä 2002, jolloin E:n kaupunki on kiistänyt sille esitetyn vaatimuksen. Kysymys on tasa-arvolain mukaisesta hyvityskanteesta, joka vaatimus on esitetty vasta haastehakemuksella 29.9.2002. Tämä vaatimus on kiistetty vastineessa 29.12.2002. Tätä aikaisemmin asiassa on tehty lähinnä selvittelytyötä eli tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty lausuntoa. Tässä yhteydessä ei ole vielä esitetty tasa-arvolain mukaista hyvitystä koskevaa vaatimusta tai muitakaan sellaisia yksilöityjä korvausvaatimuksia, jotka olisi nimenomaan kiistetty perusteeltaan tai määrältään. I.E on jäänyt työstään eläkkeelle 1.1.2002.
 
I.E. on ollut KTK ry:n vakuutuksen piirissä em. vakuutussopimuksen mukaan niin kauan kuin hän on ollut toisen palveluksessa oleva liiton jäsen, sillä vakuutussopimuksen mukaan vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet. Eläkkeelle jäämisen jälkeen hän ei ole enää tällä vakuutuksella vakuutettu.
Koska riita on syntynyt vasta sen jälkeen, kun I.E:n ei ole enää kuulunut vakuutuksen vakuutettuihin, ei oikeusturvaetua tähän asiaan voida myöntää.
 
Lisätietoja
                                          
Vakuutuslautakunnan pyytäminä lisätietoina vakuutusyhtiö on toimittanut tietoja KTK ry:n jäsenille oikeusturvavakuutuksesta jäsenkalentereissa ja -lehdissä annetusta informaatiosta. Niinikään yhtiö on toimittanut tasa-arvovaltuutetulle lähetettyjä kirjelmiä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot ja vakuutussopimus
 
Ammattihenkilön oikeusturvavakuutus, vakuutusehdot voimassa 1.1.2000 alkaen
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutussopimuksessa mainitut vakuutuksen ottaneen järjestön jäsenet vakuutetun omaa työtä tai virkaa koskevassa asiassa.
 
Kohta 6, Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.
 
Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Vakuutussopimus
Kohta ”Vakuutetut”
Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran- tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta, ja josta työ- tai virkasuhteesta jäsen on maksanut jäsenmaksut liitolle. Liiton jäsenet ovat vakuutettuina myös asioissa, jotka liittyvät vakuutuksenottajan edunvalvontaan. Vakuutus on toissijainen.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse tasa-arvolain mukaisesta hyvityksestä ja vakuutustapahtuman sattumisesta.
 
Vakuutettu I.E. on vuonna 2000 pyytänyt tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa siitä, onko hänen työnantajansa E:n kaupunki menetellyt vakuutetun palkkauksen ja koulutuksen suhteen tasa-arvolain vastaisesti. Tasa-arvovaltuutetun 21.8.2002 antaman lausunnon jälkeen I.E. on haastehakemuksella 29.9.2002 pannut vireille tasa-arvolain mukaista hyvitystä koskevan oikeudenkäynnin E:n käräjäoikeudessa. E:n kaupunki on antanut vastineen asiassa 29.12.2002. Vakuutettu on jäänyt eläkkeelle 1.1.2002.
 
Tapauksessa noudatettavan ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutustapahtuma riita-asiassa on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. I.E:n mukaan vaatimuksen perusteen kiistäminen on tapahtunut asian ollessa tasa-arvovaltuutetun käsittelyssä tämän lausuntoa varten. Vakuutusyhtiön mukaan tasa-arvovaltuutetun lausunnossa on ollut kyse tulevien vaatimusten perusteiden selvittämisestä. Sen yhteydessä ei ole esitetty tasa-arvolain mukaista hyvitystä koskevaa vaatimusta tai muitakaan yksilöityjä korvausvaatimuksia.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutettu on tasa-arvovaltuutetulle osoittamassaan lausuntopyynnössä ja myöhemmin kaupungin selvityksiin antamissaan vastineissa esittänyt väitteitä kaupungin tasa-arvolain vastaisesta menettelystä. Kaupunki on selvityksissään omalta osaltaan kiistänyt vakuutetun väitteet. Väitteiden vastakkaisuuden nojalla lautakunta katsoo vakuutetun ja kaupungin välille syntyneen tosiasiassa riidan kaupungin menettelyn lainmukaisuudesta. Vaikka kyse on ollut tasa-arvovaltuutetulle osoitetusta pyynnöstä, lautakunta katsoo sen asiallisesti sisältäneen vaatimuksen vakuutetun esittämän perusteen olemassaolon toteamisesta. Sitä, että riidan perusteen toteamiseen on haettu kolmannen osapuolen eli tasa-arvovaltuutetun kannanottoa, lautakunta ei pidä vakuutusehtojen kannalta merkityksellisenä. Koska asia on ollut tasa-arvovaltuutetun käsittelyssä eli riita on syntynyt ennen vakuutetun eläkkeelle jääntiä, lautakunta katsoo, että hänelle tulee myöntää oikeusturvaetu asiassa.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta