Haku

VKL 446/03

Tulosta

Asianumero: VKL 446/03 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.10.2003

Liukastuminen ajoradalla. Oliko vahinko korvattava vakuutuksenottajana olevan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vahingonkärsijä oli liukastunut auratulla ajoradalla. Vahingonkärsijä oli vahinkoilmoituksen mukaan joutunut käyttämään ajotietä, koska jalkakäytävä oli hoitamatta ja paksun lumen peitossa, jonka aura oli työntänyt jalkakäytävälle. Korvausta haettiin vakuutuksenottajana olevan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö toteaa, että kunnan velvollisuus pitää katualueet kunnossa määräytyy kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaan. Lain 2 luvun 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon laatutason määrittelee lähtökohtaisesti kadun osan käyttötarkoitus. Ajorata on pidettävä lähinnä moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa ja jalkakäytävä taas jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Kyseisessä tapauksessa vahinkoa kärsinyt oli vakuutusyhtiön mukaan kaatunut auratulla ajoradalla. Vakuutusyhtiö katsoi, että ajorata oli vahinkohetkellä ollut moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa, mikä on riittävä laatutaso tiellä, jota ei ole tarkoitettu jalankulkuun. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut aiheutunut laiminlyönnistä kadun kunnossapidosta ja siten kaupungin tuottamuksesta eikä se siten katsonut voivansa suorittaa korvausta myöskään kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.

Lausuntopyyntö

Vahingonkärsijän asiamiehen mukaan vahingonkärsijä kaatui liukkaalla, juuri auratulla ajoradalla ennen klo 17.00. Vahingonkärsijä joutui käyttämään ajorataa, koska ajoradan viereisellä jalkakäytävällä ei voinut kulkea auratun lumen peittäessä paksulti jalkakäytävän. Vaikkakin kaatuminen tapahtui ajoradalla. lausunnonpyytäjä katsoo, että kaupunki on korvausvastuussa, koska kaupungin kunnossapitovastuulla oleva jalkakäytävä oli kulkukelvoton. Jos jalkakäytävä olisi ollut asianmukaisessa kunnossa, ei vahingonkärsijän olisi tarvinnut käyttää liukasta ajorataa ja hän olisi välttynyt vahingolta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan nyt kysymyksessä olevaan vahinkoon sovelletaan julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusturvaehtoa 203. Sovellettavien ehtojen 203.1 –kohdan mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan julkisyhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiö uudistaa päätöksessään esittämänsä kannan, jonka mukaan ajorata on pidettävä lähinnä moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vakuutusyhtiön mukaan ratkaisun KKO 1998:147 mukaan sääolojen ja muiden kunnossapidon käytännöllisten rajoitusten huomioon ottaminen on olennaista katualueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen arvioinnissa. Kunnossa- ja puhtaanapitovaatimukset on näin ollen mitoitettava vallitsevien sääolojen sekä puhtaana pidettävän katuosuuden merkityksestä riippuvaisen kiireellisyysjärjestyksen mukaan. Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että tiet eivät olisi koskaan liukkaat.

Vakuutusyhtiön mukaan ajorata, jossa kaatuminen oli tapahtunut, oli juuri ennen vahinkotapahtumaa aurattu. Koska ajoradan aurauksen yhteydessä lunta ajautuu myös kevyen liikenteen väylälle, suoritetaan kevyen liikenteen väylien auraus vasta ajoratojen aurauksen jälkeen. Moottoriajoneuvoliikenteen turvallisen liikennöinnin tärkeyden takia sekä edellä mainitun käytännöllisen rajoituksen vuoksi oli ajorata aurattava ensin. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei se seikka, ettei kyseistä jalkakäytävää ole ennen vahinkotapahtumaa ehditty auraamaan, osoita kaupungilta huolimattomuutta tai laiminlyöntiä katujen kunnossapidossa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan julkisyhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain voimassa olevan 4 §:n 1 momentin (569/1982) mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.

Vahingonkärsijä on juuri ennen klo 17.00 kaatunut auratulla ajoradalla. Vahinkoilmoituksen mukaan jalkakäytävä oli ollut kokonaan hoitamatta ja paksun lumen peitossa, jonka aura oli työntänyt jalkakäytävälle ja tästä syystä vahingonkärsijä oli joutunut käyttämään ajotietä.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että kyseisessä tapauksessa vakuutuksenottajana oleva kaupunki on vastuussa myös kaatumiskohdan jalkakäytävän kunnossapidosta. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että jalkakäytävällä on ollut jalankulkua haittaavasti lunta. Vakuutuksenottajana oleva kaupunki ei ole osoittanut, ettei se olisi ehtinyt täyttää kunnossapitovelvoitettaan kyseessä olevan jalkakäytävän osalta. Näin ollen vakuutuksenottajan voidaan katsoa laiminlyöneen katulain mukaisen kunnossapitovelvollisuutensa. Lausunnonpyytäjä ei ole kuitenkaan liukastunut jalkakäytävällä, vaan ajoradalla kiertäessään hoitamattoman jalkakäytävän ajoradan kautta. Keskeiseksi ongelmaksi tällöin jää se, onko jalkakäytävän hoitamattomuus estänyt jalkakäytävän käyttämisen.

Oikeuskäytännössä on katsottu jalkakäytävän kunnossapidosta vastaavalla olevan todistustaakka siitä, että jalkakäytävä on ollut asianmukaisesti hoidettu. Tässä tapauksessa ei ole kiistettykään, etteikö kyseinen jalkakäytävä olisi ollut auraamatta. Vahingonkärsijä on vahinkoilmoituksen mukaan joutunut kulkemaan ajoradan kautta, koska jalkakäytävä oli kokonaan hoitamatta ja paksun lumen peitossa, jonka aura oli työntänyt jalkakäytävälle. Vakuutuksenottajan laiminlyönnin vuoksi vahingonkärsijä on joutunut kulkemaan ajoradalla, jossa liukastumisriski on suurempi. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta ja vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Kalliomäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia