Haku

VKL 444/12

Tulosta

Asianumero: VKL 444/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Konesaumatun peltikaton vuotaminen Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Myrskyvahinko

Tapahtumatiedot

A oli vakuuttanut huvilan päärakennuksen (rakennusvuosi 1989) laajalla kotivakuutuksella. Hän havaitsi elokuussa 2012, että katosta vuotaa kovalla sateella vettä. Talossa on konesaumattu peltikatto. Katon epätiiviyden syynä A piti 26.12.2011 puhaltanutta Tapani-myrskyä. P Oy:n kartoitusraportin perusteella vuotoa oli terassin kohdalla eristetyn kattotilan ulkopuolella. Raportin mukaan sama terassin kohta voi myös kastua viistosateella roiskeista. Sen kohdan lähellä kohdalla, josta vettä tippui terassille, havaittiin katossa muita saumoja avonaisempi kohta. Raportin mukaan katolla ei todettu poikkeavaa lukuun ottamatta tätä hieman avonaisempaa saumakohtaa. Kattorakenteessa ei ollut aluskatetta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kyseessä ei ole myrskyn aiheuttama vahinko. Jos peltisauman avonaisuuden olisi aiheuttanut myrsky, olisi katossa ja ympäristössä ollut havaittavissa muitakin vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, joissa sadevesi on läpäissyt vesikaton.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan peltikaton asentamisvuosi oli 2001 ja se on maalattu 2009. Kyseessä on peltikatoksi nuori katto. Paikka on pohjoistuulelle avoin. Tuuli on ainoa voima, joka on voinut venyttää sauman tai saumoja. Peltikatto ei hajoa kuin keraaminen materiaali eli yhdellä iskulla, vaan vääntyy vähitellen paineen kasvaessa. P Oy:n edustaja kertoi tarkastuksen yhteydessä, että hänen käsityksensä mukaan syy-yhteys myrskyn ja sauman vuotamisen välillä on "hyvin mahdollinen". P Oy:n raportista ei ole pääteltävissä, että syy-yhteyttä ei olisi tai ei olisi voinut olla.

Myrskyn yhteydessä aivan rakennusten vierestä kaatui suuri kuusi juuristoineen ja toinen katkesi rungon keskeltä. Vahinkojen jäljet ovat vielä nähtävissä. Vuotohavainnot on tehty pystysuoran rankkasateen aikana ja katon läpäissyt vesi putoaa terassille. A huomauttaa, että P Oy:stä kartoituksen tehneen henkilön koulutus ei ilmene asiakirjoista. Hän ei ole kertomansa mukaan peltiseppä. Kartoitus on vakuutusyhtiön kustantama. Saatu selvitys on ollut suppea ja päätös perustelematon huomioiden, että vuoto voi aiheuttaa laajan homevahingon.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahingon sattumisesta. Tässä tapauksessa ei ole näyttöä siitä, että katto olisi rikkoutunut ja kattovuoto aiheutunut jostakin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä, kuten myrskystä. Vahingon aiheutuminen myrskystä on ainoastaan vakuutetun jälkikäteinen olettama. Mikäli myrsky olisi rikkonut peltisauman, olisi katossa ollut havaittavissa muitakin jälkiä myrskystä. Peltikaton myrskyvahinko on tyypillisesti sellainen, että myrsky on repinyt peltiä kulmasta ylös tai rullalle.

Kovankin tuulen vaikutuksesta vähitellen tapahtuva sauman rikkoutuminen ei ole vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan korvauspiirin ulkopuolelle rajattu hitaasti kehittyvä tapahtuma. Veden pääsy rakenteisiin johtuu yleensä joko asennusvaiheessa tehdyistä virheistä tai sääolo­suhteiden vaihtelemisen aiheuttamasta materiaalin aikaa myöten tapahtuvasta kulumisesta. Etenkin Suomen ilmastossa kattoa rasittavat talven ja kevään jäätymis- ja sulamisrasitukset, mitkä kuluttavat kattoa aikaa myöten. Virheellisestä rakentamisesta sekä materiaalin rasittumisesta aiheutuneet vahingot on kuitenkin rajattu vakuutusehdoissa kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle . Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jossa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt vesikaton.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisuositus

Vakuutusehdot

3.1 Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

  • äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

3.3 Luonnonilmiöturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet. --

4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

  1. omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta kuten
  • suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä --

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan taikka sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin, perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

  1. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
  • syöpymisestä tai pilaantumisesta
  • sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta
  • kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta voidaan korvata äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksessa on lisäksi erillinen korvausperuste myrskytuulen aiheuttamia vahinkoja silmällä pitäen.

A oli elokuussa 2012 havainnut katon vuotavan kovalla sateella. Konesaumatussa katossa havaittiin kartoituksessa sauma, joka oli muita avonaisempi. Käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene muuta syytä, joka olisi aiheuttanut veden valumisen terassille. Selvityksestä ei ilmene, että muut katon saumat olisivat auenneet tai että kattopellit olisivat vaurioituneet jollakin muulla tavalla. A on kertonut, että myrsky kaatoi puun ja katkaisi puun rakennusten lähellä.

A:n mukaan katto on asennettu vuonna 2001. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan myös tämän ikäisen konesaumatun peltikaton sauma voi aueta vähitellen tapahtuman ilmiön seurauksena. Tiiviyden menettämiseen voi myötävaikuttaa asennustyössä aikanaan tapahtunut virhe.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuslautakunta pitää asiassa osapuolten kesken riidattomana, että vakuutuspaikalla on puhaltanut joulukuussa 2011 poikkeuksellisen kova tuuli. A:n huvilarakennuksen peltikatossa ei esitetyn selvityksen perusteella ole kuitenkaan havaittu yhden sauman aukeamisen ohella muita vaurioita. Katon on havaittu vuotavan reilu puoli vuotta A:n mainitseman Tapani-myrskyn jälkeen. Lautakunta katsoo, että tällaisessa tilanteessa tuulen ja sauman aukeamisen välistä yhteyttä ei voida päätellä peltikaton iän ja vakuutuspaikalla kahdelle puulle aiheutuneiden vaurioiden perusteella. Sauman aukeamisen syy jää selvittämättä. Vakuutuslautakunta ei ole käytettävissä olevan selvityksen perusteella voinut todeta, että peltikaton sauman aukeaminen olisi seurausta myrskyvahingosta tai jostakin muusta äkillisestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Lautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta