Haku

VKL 444/08

Tulosta

Asianumero: VKL 444/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2008

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rikkoutuminen Television vaurioituminen Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 10.5.2008 mukaan lausunnonpyytäjän 24.3.2006 hankittu Hyundai-taulutelevisio oli mennyt epäkuntoon. Kaukosäätimen vaihtaminen ei auttanut. Ostokuitin mukaan televisiolla on kahden vuoden takuu. Televisio oli rikkoutuessaan kaksi vuotta ja kaksi kuukautta vanha, eli takuuaika oli umpeutunut. Lausunnonpyytäjä kertoi, että kyseinen televisio oli saatu takuuvaihtona edellisen mennessä rikki takuuaikana.

Televisiokorjaajan korjausarviossa on todettu, että vastaanottimen tietokonevika aiheuttaa sen, ettei vastaanotin toimi normaalisti. Vian korjaaminen edellyttäisi osien uusimista, mutta kyseisen merkin varaosien saanti on vaikeuksissa. Merkillä ei ole huoltopalvelua Suomessa. Tässä tilanteessa television korjaus tulisi korjaajan arvion mukaan liian kalliiksi, eikä se ole kannattavaa.

Lausunnonpyytäjä haki korvausta laajasta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö toteaa, että korvausneuvoja oli soittanut televisiokorjaajalle selvittääkseen tarkemmin rikkoutumisen syytä. Neuvoja kysyi, näkyikö televisiossa jälkiä jännitepiikistä. Jälkiä ei ollut nähtävissä. Korjaaja kertoi, että televisioiden rikkoutumisen yleisin syy on jännitepiikki. Niitä voi tulla esim. silloin, kun ympäristössä tehdään sähkötöitä. Jännitepiikin ei tarvitse olla suuri, jotta se rikkoo mikroprosessorin. Tällaisesta jännitepiikistä ei jää jälkeä, ja ainoa oire on, että laite toimii vain osittain.

Korvausneuvoja kysyi korjaajalta, voiko tämä varmasti sanoa, että tässä tapauksessa televisio olisi rikkoutunut jännitepiikin takia. Korjaaja sanoi, että hän uskoo vahvasti vian johtuneen jännitepiikistä, mutta sitä on vaikea todistaa. Neuvoja kysyi lisäksi, onko mahdollista, että laitteessa olisi itsessään jokin vika. Tähän korjaaja vastasi, että kaikki on mahdollista. Vahingon on voinut aiheuttaa jännitepiikki tai laitteessa itsessään oleva vika. Korjaaja kuitenkin painotti, että hänen kokemuksensa mukaan syy olisi jännitepiikissä.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei lausunnonpyytäjän television vaurioitumisen syyksi ole pystytty varmuudella toteamaan mitään äkillistä tai odottamatonta ulkoista tekijää. Korjaajan lausunto perustuu hänen kokemukseensa televisioiden rikkoutumisen yleisistä syistä. Hän ei pystynyt todistamaan, että nyt kyseessä oleva televisio olisi rikkoutunut juuri jännitepiikistä. Hän ei pitänyt mahdottomana, että laitteessa itsessään olisi jokin vika. Yhtiö katsoo, ettei vahingon syystä ole saatu riittäviä selvityksiä vahingon korvattavuuden selvittämiseksi, minkä vuoksi vahinkoa ei korvata.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajankaupassa tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe. Myyjän on korvattava tavaran virheestä ostajalle aiheutunut vahinko. Vahingonkorvausvaatimus voidaan kohdistaa myös myyjää aikaisempaan myyntiportaaseen, eikä laki aseta kuluttajansuojan perusteella esitettävälle vaatimukselle euromääräistä alarajaa.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan taulutelevision tulee kestää normaalia käyttöä pidempään kuin kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Takuuaika ei ole sama kuin myyjän vastuuaika virheestä, eikä virhevastuu lopu mahdollisen takuuajan päättymiseen. Yhtiön mukaan myyjäliikkeellä on näyttövelvollisuus siitä, että aiheutunut vahinko ei kuulu virhevastuun piiriin. Lausunnonpyytäjän tulisi hakea kuluttajansuojalain perusteella korvausta television valmistajalta myyjäliikkeen kautta.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä katsoo, että televisio pitäisi korvata vakuutuksesta. Korjaaja totesi television äkillisen rikkoutumisen johtuneen jännitepiikistä, ei valmistusvirheestä. Asia on häneltä vielä puhelimitse vahvistettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esitettyä. Korjaaja on sanonut uskovansa vahvasti, että vahingon syynä on jännitepiikki, mutta sitä on vaikea todistaa. Hän ei ole pitänyt poissuljettuna, että vahingon syynä voisi myös olla laitteessa itsessään ollut vika. Korvausneuvojan ja lausunnonpyytäjän välisissä keskusteluissa ei tullut esille mitään sähkötöihin tai mahdolliseen ylijännitepiikkiin viittaavaa. Lausunnonpyytäjä ei myöskään ole ilmoittanut, että mitään muita laitteita kuin televisio olisi samassa yhteydessä vaurioitunut.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm.

-  vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen
      o  suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
      o  rakenne-, valmistus- tai aineviasta
      o  perustamis- tai rakennusvirheestä

-  vahinkoa, joka korvataan jonkin lain, takuun tai muun sopimuksen perusteella.

Tapauksessa on riitaa lausunnonpyytäjän rikkoutuneen television korvaamisesta laajan kotivakuutuksen perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, että turva rikkoutumisvahinkojen varalta on keskeisin yksittäinen ero laajan ja suppeamman peruskotivakuutuksen tarjoaman turvan laajuudessa. Rikkoutumisvahinkojen korvaaminen on siten laajan kotivakuutuksen tarjoaman turvan ydinsisältöä, minkä vuoksi lautakunta pitää perusteltuna suhtautua erilaisten rikkoutumisvahinkojen korvattavuuteen lähtökohtaisesti myönteisesti laajan kotivakuutuksen ottaneiden vakuutusasiakkaiden kohdalla.

Selvityksen perusteella lausunnonpyytäjän kaksi vuotta ja kaksi kuukautta vanha televisio on äkillisesti rikkoutunut. Televisiot kestävät yleensä normaalia käyttöä pidempään kuin kaksi vuotta. Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan tämänkaltainen laitteen äkillinen rikkoutuminen sen normaalin käyttöiän kestäessä on lähtökohtaisesti ehtojen kohdan 3.1 mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, joka oikeuttaa korvaukseen.

Vakuutusyhtiö voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa vahingon johtuvan jostakin vakuutuksen rajoitusehdoissa mainitusta syystä. Tapauksessa vakuutusyhtiö on vedonnut valmistusvikaa koskevaan rajoitusehtoon ja siihen, että televisiossa on ollut kuluttajansuojalain tarkoittama virhe, jolloin tavaran myyjä on korvausvastuussa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että television vaurioitumisen syystä ei ole esitetty tarkkaa selvitystä. Televisiokorjaaja on kokemuksensa perusteella pitänyt jännitepiikkiä todennäköisimpänä vaihtoehtona. Jonkinlainen valmistusvika lienee mahdollinen vahingon syy, mutta sellaisesta ei ole näyttöä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvauksesta valmistusvikaa ym. koskevan rajoitusehdon perusteella.

Yhtiö on lisäksi katsonut, että tapauksessa television myyjä ja valmistaja ovat kuluttajansuojalain mukaisessa virhevastuussa lausunnonpyytäjälle, minkä vuoksi vahinkoa ei tule korvata vakuutuksen perusteella. Televisiokorjaaja on pitänyt vahingon todennäköisenä syynä laitteen ulkoista syytä eli jännitepiikkiä. Esitetystä selvityksestä ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ilmene myyjän ja valmistajan virhe­vastuun perustavaa tuotteen virhettä.

Kokonaisuutena Vakuutuslautakunta pitää nyt kyseessä olevaa television rikkoutumista äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vakuutustapahtumana, eikä vakuutusyhtiö ole näyttänyt, että jokin vakuutuksen rajoitusehto soveltuisi tapaukseen. Lautakunta suosittaa korvaamaan television vahingon ehtojen mukaisesti. 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta