Haku

VKL 443/14

Tulosta

Asianumero: VKL 443/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Riidan syntyminen. Vakuutuksen voimassaolo. Lunastuspäivä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvo vahingoittui 13.5.2014 lunastuskuntoon ja vakuutusyhtiö suoritti ajoneuvosta 1800 euron lunastuskorvauksen 5.6.2014. Vakuutuksenottaja riitautti korvauksen määrän ja haki korvausta asiamiehen käytöstä syntyneistä kuluista kaskovakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii 18.7.2014 päivätyssä valituksessaan, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun sillä vakuutus ei ollut vakuutuksenottajan mukaan päättynyt 13.5.2014, jolloin liikennevahinko tapahtui.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 30.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että ehtokohdan 3.3. mukaan vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen voimassa, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.

Vakuutussopimus on irtisanottu lunastuksen vuoksi ja ajoneuvon lunastuspäiväksi tulee normaalin lunastuskäytännön mukaisesti merkitä vahinkopäivä. Tämän päivän jälkeen tapahtuu omistajan muutos ja samalla vakuutusten irtisanominen, jotta ajoneuvon entiselle omistajalle ei tulisi maksettavaksi mm. vakuutusmaksuja ja ajoneuvoveroja vahinkopäivän jälkeiseltä ajalta. Tässä tapauksessa omistajan vaihdos ja vakuutusten irtisanominen on tapahtunut 13.5.2014.

Eriävä mielipide ajoneuvon käyvästä arvosta on esitetty tämän jälkeen 21.5.2014 eikä riita ole näin ollen syntynyt ajoneuvon kaskovakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikana, eikä oikeusturvavakuutuksesta voida suorittaa korvausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko lunastuskorvauksen riitauttaminen tapahtunut ennen vakuutuksen päättymistä ja voidaanko tällä perusteella kaskovakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta suorittaa korvausta asiamiehen käytöstä syntyneistä kuluista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdassa ”Yleistä ajoneuvovakuutuksista” todetaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutuksensa päättymään milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiöön. Vakuutus päättyy myös silloin, jos ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuutuksen voimassaoloon vaikuttava muutos, vakuutuksen maksua ei makseta tai vakuutuksenottaja vaihtaa liikennevakuutusyhtiötä.

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus on voimassa ja jatkuu vuosittain, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta tai ellei se pääty muiden, edellä tai laissa mainittujen syiden vuoksi.

Kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutuksen ehdon 3.15.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 3.15.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kohdan 3.15.4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Asian arviointi

Asia liittyy autovakuutuksesta koskevaan valitukseen, jota on käsitelty Vakuutuslautakunnassa diaarinumerolla VKL 442/14.

Autovakuutus ehtojen mukaan vakuutus päättyy jos ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuutuksen voimassaoloon vaikuttava muutos. Vakuutusyhtiön mukaan tällaisena omistajasuhteisiin vaikuttavana muutoksena voidaan pitää lunastuskorvauksen maksamista, jolloin omistus siirtyy vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö on kertonut vastineessaan, että vakuutussopimus on irtisanottu lunastuksen vuoksi ja ajoneuvon lunastuspäiväksi tulee normaalin lunastuskäytännön mukaisesti merkitä vahinkopäivä 13.5.2014. Yhtiön mukaan omistajan vaihdos ja vakuutusten irtisanominen on tapahtunut näin ollen 13.5.2014.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu 21.5.2014 riitautettu sopimus lunastuskorvauksen määrästä. Ajoneuvovakuutuksesta oli suoritettu lunastuskorvaus 5.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä.

Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutuslautakunta katsoo, että lunastuskorvauksen riitauttamista 21.5.2014 voidaan pitää ehtojen mukaisena riitana. Vakuutus on päättynyt vasta 5.6.2014 tehdyn korvauspäätöksen jälkeen, joten vakuutus oli voimassa riidan syntyessä. Koska ehtojen mukainen riita on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, on vakuutuksenottaja voinut käyttää vakuutukseen sisältyvää oikeusturvavakuutusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutuksenottajalle oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia