Haku

VKL 442/12

Tulosta

Asianumero: VKL 442/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Yksityishenkilön vastuu Vastuu pesukoneliitännän aiheuttamasta vesivuodosta

Tapahtumatiedot

Vakuutettuna oleva yksityishenkilö A oli vuokrannut valittajana olevalta yksityishenkilö X:ltä vuonna 2005 asunnon. A oli saanut X:ltä luvan asentaa keittiöön astianpesukoneen liitännän. Putkimies oli asentanut kyseisen liitännän. Kun A oli muuttanut pois asunnosta 1.3.2011, A oli vienyt mukanaan oman astianpesukoneensa. A:n kertoman mukaan pesukoneen letkut jätettiin tiskipöydälle havaittavaan paikkaan, jotta vesivahinkoa ei sattuisi. X oli kuitenkin laittanut putket kaapiston sisään ja jättänyt tarkistamatta putkien liitännän tulppauksen asianmukaisuuden. Kun X:n uusi vuokralainen oli asunut asunnossa noin kahdeksan kuukautta, oli havaittu 23.11.2011, että liitännät olivat tulppaamattomia ja että niistä oli aiheutunut vesivahinko X:n asuntoon ja eräisiin muihin asunto-osakeyhtiön tiloihin.

Korvausta 23.11.2011 todetusta vesivahingosta haettiin A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 2.5.2012 ja käsitellyt asiaa uudelleen 18.6. ja 29.8.2012. Yhtiö on evännyt korvauksen A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta katsoen, että A:n ei ole näytetty menetelleen asiassa huolimattomasti. Selvitysten mukaan vesivahinko ei ole aiheutunut A:n tuottamuksesta. A ei ollut tulpannut putkia pois muuttaessaan, mutta oli kuitenkin nimenomaisesti vesivahingon välttämiseksi jättänyt putket näkyville pöydälle ja vielä ilmoittanut asiasta vuokranantaja X:lle. Näin ollen A:ta ei voida pitää vastuussa vesivahingosta. Vahinko on aiheutunut sen johdosta, että tulppaamattomat putket on laitettu kaapin sisään, ja toiseksi siitä, että asunnon uusi asukas on kartoitusraportin mukaan avannut suljetun pesukoneventtiilin ilmeisesti tiskipöytää pyyhkiessään. Yhtiö on katsonut myös, että osakkeenomistajana X:n olisi tullut itsensä varmistua siitä, että putket on tulpattu ennen kuin hän on siirtänyt ne kaappiin.

 

Valitus

X on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. X vetoaa siihen, että hän ei itse saa missään nimessä tehdä putkiasennuksia, joihin tulppaus olisi kuulunut. X on vedonnut seuraaviin seikkoihin: ”On sama, jos letkun jättää pöydälle tai lattialle. Se työ on tehtävä ammatti-ihmisen, jolla on siihen pätevyys sekä oikeus. Työhän on tehtävä niin, että siitä ei aiheudu vahinkoa eikä vaaraa muille ihmisille, kiinteistölle, yhteiskunnalle tai ympäristölle. Vastuussahan aina on työn suorittaja.”

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 12.10.2012. Yhtiö kiistää vaatimuksen. A oli välttääkseen vesivahingon jättänyt putket tiskipöydälle vuokranantajaa varten näkyviin. Vuokranantaja on ollut tietoinen tulppaamatta jääneistä putkista A:n muuttaessa pois asunnosta. Vuokranantaja X on kuitenkin laittanut putket kaappiin, ja uusi vuokralainen on aiheuttanut vesivahingon ilmeisimmin osumalla kädellään pesukoneventtiiliin, jolloin vettä on alkanut valua tuloputkea pitkin kaappiin ja lattialle.

A sen kummemmin kuin X eivät ole putkialan ammattilaisia, mutta X on kuitenkin harjoittanut vuokraustoimintaa ansiotarkoituksessa, johon liittyy välttämättä tiettyjä ominaisia riskejä. Vuokranantajan tulee tarkistaa asunnon kunto vuokralaisen lähdettyä ennen uuden vuokralaisen tuloa jo pelkästään nähdäkseen, onko huoneisto luovutettu sovitussa kunnossa. Vastuu huoneistosta ja sen huollosta on siirtynyt takaisin vuokran­antajalle vuokrasopimuksen päätyttyä ja vuokralaisen luovutettua asunnon avaimet. Tässä tapauksessa, vaikka vuokranantaja X ei oman kertomuksensa mukaan ole ymmärtänyt putkien olevan tulppaamattomia, hän on kuitenkin siirtänyt ne kaappiin tarkistamatta keneltäkään, miten tilanteessa tulisi toimia. Vuokranantaja X on ottanut tietoisen riskin ensinnäkin alkaessaan harjoittaa vuokratoimintaa ja toiseksi laittaessaan hänelle tuntemattomat vesijohdossa kiinni olevat putket kaappiin piiloon.

Käsillä olevassa tapauksessa vahinko ei ole aiheutunut A:n tuottamuksesta. Korvausvelvollisuutta ei siten ole. Lisäksi yhtiö toteaa, että vahinko on todettu 23.11.2011. Vakuutusehdon 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun aiheuttama vakuutuksen voimassaoloaikana todettu vahinko. A:n vastuuvakuutus on päättynyt 1.3.2011, ja vahinko on todettu vasta 23.11.2011, joten vahinko on todettu vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tälläkään perusteella korvausta vastuuvakuutuksesta ei tulisi maksettavaksi.

 

Vakuutuksenottajan vastine

A on ilmoittanut lautakunnalle 7.11.2012, ettei hänellä ole lisättävää asiassa.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus 24.4.2012
  • korvauspäätökset
  • asunto-osakeyhtiön isännöitsijän sähköposti vakuutusyhtiölle 17.6.2012
  • korjauskustannuksista kertyneitä laskuja, työkortteja ja muuta selvitystä
  • kosteuskartoitusraportti 23.11.2011
  • vakuutuskirja
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko X:n omistamalle ja edelleen vuokraamalle asunnolle ja taloyhtiön vastuulla oleville rakenteille aiheutunut vesivahinko, joka on todettu 23.11.2011, korvattava A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella.

Tapauksen arviointi

Lautakunta toteaa, että vahinko on todettu 23.11.2011 eli sen jälkeen, kun vakuutus oli päättynyt 1.3.2011. Kysymys on siten joka tapauksessa A:n vastuuvakuutusyhtiön ehdon 2.1 mukaisen korvausvastuun ulkopuolelle jäävästä vahingosta, vaikka A mahdollisesti olisikin henkilökohtaisesti korvausvastuussa.

Lautakunta toteaa myös selvyyden vuoksi, että A:n ei ole näytetty menetelleen asiassa huolimattomasti, koska hän oli jättänyt putket näkyville ja myös ilmoittanut putkien tulppaamattomuudesta X:lle luovuttaessaan asunnon takaisin vuokranantaja X:n hallintaan. Vesivahinko on aiheutunut siitä, että huoneiston omistaja X on laiminlyönyt valvoa, että huoneisto on ollut keittiön vesijärjestelmän osalta turvallisesti jälleenvuokrattavassa kunnossa silloin, kun hän on luovuttanut asunnon uudelle vuokralaiselle. Merkitystä ei ole sillä, oliko A:n toimesta tapahtunut putkien asennus tehty asianmukaisesti vai ei. Vesivahinko ei ole syy-yhteydessä putkien asennukseen vaan siihen, että X:n toimesta ei ole varmistettu käyttövesijärjestelmän toimintaa ja turvallisuutta ennen kuin asunto on luovutettu uudelleen uudelle vuokralaiselle.

Koska A ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa vesivahingosta, ei korvausta hänen vastuuvakuutuksestaan tulisi tästäkään syytä maksettavaksi.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön vastineessaan esittämää lopputulosta asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta