Haku

VKL 442/09

Tulosta

Asianumero: VKL 442/09 (2010)

Vakuutuslaji: Keskeytysvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.04.2010

Korvattavan vahingon määrä Miten liiketoiminnan keskeytyminen oli vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon? Oliko korvattavaa vahinkoa syntynyt? Vesivahinko Riittävä näyttö

Hautaustoimiston toimitiloihin vuoti vettä WC-istuimen tuloveden sulkuventtiilin liittimen rikkouduttua 14.4.2005 ja vettä tulvi toimitiloihin 14. ja 15.4. välisen yön. Tämän vuoksi liiketoiminta keskeytyi kyseisissä tiloissa. Korvauksia liiketoiminnan keskeytyksestä haettiin 14.5. ja 30.9.2005 väliseltä ajalta toimiston keskeytysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on maksanut hautaustoimistolle muuttuvien palkkojen osuuden. Vakuutusyhtiöllä on ollut käytössään vahinkovuoden ja sitä edeltävän vuoden kuukausikohtaiset tuloslaskelmat huhtikuusta elokuuhun. Koska kyseisen viiden kuukauden tutkinta-ajanjakson aikana ei ole todettu liikevaihdon alenemista (liikevaihdon kasvu kyseessä olevana aikana noin 6 %), vakuutusyhtiö ei ole maksanut hautaustoimistolle sen vaatimaa keskeytyskorvausta. Uudelleenkäsittelypyynnössä on hautaustoimiston puolelta todettu, että liikevaihto on ollut selvässä nousussa vuoden 2005 alussa verrattuna samaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Sama nousujohde olisi jatkunut vahinkoaikana 15.4. – syyskuun loppuun ja tämä seikka tuli vakuutusyhtiön mukaan huomioida liikevaihdon alenemista ja myyntikatetta korvattaessa. Nousujohde ei jatkunutkaan, koska vahinko tapahtui. Vaikka myyntiä ei ole ollut, on hautaustoimisto joutunut maksamaan koko keskeytysvahingon ajalta palkat työntekijöille. Espoon toimistosta ei ole yhtään asiakasta siirtynyt Helsingin toimistoon. Espoon liikevaihto on siis pudonnut nollaan, koska sitä ei ole voitu pyörittää Helsingistä käsin. Hautaustoimiston palvelut ovat luonteestaan johtuen sellaisia, että ne hankitaan omalta paikkakunnalta. Espoolaiset eivät valitse helsinkiläistä toimistoa ja päinvastoin helsinkiläiset eivät siirry Espooseen. Lisäksi vuonna 2003 on kaksi hautaustoimiston työntekijää aloittanut kurssin, joka vei kaksi työpäivää kuukaudessa, mutta jonka tarkoitus oli työntekijöiden sitouttaminen liiketoimintaan ja sitä kautta saada liikevaihto nousuun.
 
Vakuutusyhtiö ei muuttanut aikaisempaa kantaansa. Yrityksen toteutuneiden liikevaihtotietojen perusteella ei varsinaisena keskeytysaikana ollut todettu liikevaihdon vähentyneen keskeytysvakuutusehtojen mukaisesti ja tämän vuoksi ei myyntikatteen menetyksestä maksettu korvauksia.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä on mm. todettu, että hautaustoimistolla on kaksi toimipistettä, toinen Espoossa ja toinen Helsingissä. Espoon toimipisteessä on ollut vesivahinko ja tämän seurauksena on toimipiste ollut 15.4.–3.10.2005 suljettuna. Liikevaihto on alentunut, koska liikevaihto ja myyntikate ovat keskeytymisen aikana olleet Espoon toimitiloissa 0 euroa. Hautaustoimisto on ilmoittanut vakuutusyhtiölle menetetyn myyntikatteen olleen vesivahingon ajalta 34 375 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vesivahingon korjaustöiden aikana ole liikevaihto alentunut, vaan laskelman mukaan se on kasvanut edellisvuodesta. Hautaustoimiston puolesta katsotaan, että liikevaihdon alenemista on kuitenkin aivan ilmiselvästi tapahtunut Espoon toimitiloissa, sillä toimipiste on ollut kokonaan suljettuna. Vuoden 2004 liikevaihto on ollut 243 995,95 euroa ja vuoden 2005 liikevaihto on ollut 235 231,49 euroa. Vesivahinko on vaikuttanut koko loppuvuoden liikevaihtoon laskevasti. Liikevaihtoa kaunistaa se, että Helsingin toimistossa liikevaihto on parantunut. Yrityksen liikevaihto on kuukausitasolla ollut noin 20 000 euroa ja tästä liikevaihdosta noin 50 % on tullut Helsingistä ja 50 % Espoosta. Espoon osuus on täten 10 000 euroa/kk ja kuudessa kuukaudessa tämä tekisi 60 000 euroa. Vakuutusyhtiöltä vaadittu korvaus 34 375 euroa on täten maltillinen.
 
Vakuutusyhtiölle toimitetut tulotiedot koskevat kumpaakin toimipistettä. Näistä luvuista Espoon osuus on normaalitilanteessa 50 %. Kasvu on kuitenkin ollut budjetoitua matalampaa, sillä Espoon toimipiste on ollut suljettuna. Tätä vakuutusyhtiö ei ole huomioinut päätöksessään. On päivänselvää, että myynti on puolessa vuodessa nollaantunut ovien ollessa suljettuna. Vaikka myyntiä ei ole, on hautaustoimisto kuitenkin koko keskeytysvahingon ajan maksanut palkat työntekijöilleen. Espoon toimistosta ei ole siirtynyt yhtään asiakasta Helsingin toimistoon. Hautaustoimiston palvelut ovat luonteestaan johtuen sellaisia, että ne hankitaan omalta paikkakunnalta.
 
Espoon toimiston tulokseen on vaikuttanut vuonna 2004 ja vuoden 2005 alussa se, että Espoon toimitilojen taloyhtiössä on ollut suuri remontti, joka on haitannut liiketoiminnan harjoittamista liiketilassa. Lisäksi kaksi työntekijää on ollut Suomen Hautaustoimistojen Liiton koulutuksessa syksyllä 2004. Kurssi on vienyt kaksi työpäivää kuukaudessa, mutta sen tarkoitus oli saada työntekijät sitoutettua liiketoimintaan ja sitä kautta saada liikevaihto nousuun. Hautaustoimiston yrittäjä on suorittanut Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityksille suunnatun yrittäjän erikoisammattitutkinnon ja tämä koulutus on loppunut helmikuussa 2005. Tämä oli yksi suunnitelluista panostuksista tulevan liiketoiminnan kasvattamiseen. Lisäksi toimistossa tehtiin vielä tammi-helmikuussa 2005 remontti. Kasvusuunnitelma vuosille 2005–2010 sisälsi näiden panostusten myötä nimenomaan liikevaihdon kasvattamisen. Toimitilojen parantaminen ja mittavat koulutuspanostukset ovat tähdänneet tähän, mutta vesivahingon vuoksi ennustettu ja budjetoitu kasvu ei toteutunut täysimittaisesti. Liikevaihto on vuonna 2006 ollut 240 505,53 euroa, vuonna 2007 248 998,04 euroa ja vuonna 2008 279 515,01 euroa. Tästä voidaan päätellä, että liikevaihto on lähtenyt nousuun vesivahingon jälkeen siten kuin oli budjetoitukin. Siten liikevaihdon lasku vuonna 2005, yhteensä 235 231,49 euroa osoittaa, että budjetoituihin lukuihin tai edes edellisvuoden lukuihin ei ole päästy vesivahingon vuoksi.
On päivänselvää, että Espoon toimipisteen oltua kiinni yhtäjaksoisesti lähes puoli vuotta, on siitä seurannut vahinkoa hautaustoimistolle. Jos kokonaisen toimipisteen sulkemisen puoleksi vuodeksi ei voida katsoa aiheuttaneen keskeytystä, tulee koko keskeytysturvavakuutuksen tarkoitus tyhjäksi. Asiaan pyydetään Vakuutuslautakunnalta lausuntoa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vuoden 2004 ensimmäisen kvartaalin aikana on liikevaihto ollut hautaustoimistolla 68 484,95 euroa. Vuoden 2005 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto on ollut 53 892,57 euroa. Verrattaessa vuosien 2004 ja 2005 ensimmäisiä vuosineljänneksiä voidaan huomata, että yrityksen liikevaihto on vuonna 2005 laskenut tällä tarkastelujaksolla 14 592,38 euroa. Näin ollen voidaan todeta, että ennen 14.–15.4.2005 tapahtunutta vesivahinkoa yrityksen liikevaihto on painunut 14 592,38 euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä liikevaihdon lasku ei liity mitenkään huhtikuussa tapahtuneeseen vahinkoon ja on selvää, että tämän ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku näkyy koko vuoden liikevaihdossa. Ilman ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskua olisi vuosi 2005 ollut vuotta 2004 parempi. Vuoden 2005 liikevaihto jäi vain 8 764,46 euroa pienemmäksi kuin vuoden 2004 liikevaihto.
 
Keskeytysvakuutuksen ehtojen mukaan keskeytyslaskelmassa otetaan huomioon liikevaihdon ja myyntikatteen perustellut kehityssuunnat. Lausuntopyynnössään vakuutuksenottaja on kertonut panostuksista (kurssit), joita yritys oli tehnyt liikevaihtonsa kasvattamiseksi. Vakuutuksenottaja ei ole toimittanut vakuutusyhtiölle yrityksen mahdollisesti laatimaa kasvusuunnitelmaa. Yrityksen liikevaihto on vuonna 2006 ollut 240 505,53 euroa, mikä on pienempi kuin vuoden 2004 liikevaihto. Vakuutusyhtiö päättelee tästä, että vakuutuksenottajan esittämillä vuonna 2005 tehdyillä panostuksilla ei ole ollut vaikutusta yrityksen liikevaihdon kasvuun. Myöskään vuoden 2007 liikevaihdosta, joka oli suuruudeltaan 248 998,04 euroa, ei ole huomattavissa liikevaihdon merkittävää muutosta. Näin ollen asiassa ei ole huomattavissa liikevaihdon kehityssuunnan muutosta panostusten seurauksena.
 
Korvattavan keskeytysajan pituuden osalta on vakuutusyhtiö todennut, että vahinkokohteen rakenteiden avauksen yhteydessä todettiin kohteessa rakennusvirheistä johtuvia aiempia vesivaurioita. Rakennusvirheistä johtuvat aiemmat vesivahingot ja niiden korjaustyöt eivät kuulu 14.–15.4.2005 aiheutuneen keskeytysvahingon piiriin.
 
Hautaustoimiston edustajan 15.7.2005 päivätystä ja allekirjoitetusta kirjeestä voi huomata, että 15.7. toimitilassa oli suoritettu kaikki korjaustyöt lukuun ottamatta pieniä ilmastointi- ja sähkötöitä sekä kalusteiden paikoilleen laittamista. Vakuutusyhtiö katsoo, että kohteessa ilmenneiden vahinkojen korjaustöiden olisi pitänyt olla valmiina viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Todellinen keskeytysaika tulisi olla siis kolme ja puoli kuukautta. Tavanomaisia kuivaus- ja korjausmenetelmiä käyttäen 14.–15.4.2005 aiheutuneen vahingon korvaus veisi varovaisenkin arvion mukaan noin kaksi kuukautta. Näin ollen loput puolitoista kuukautta keskeytysajasta on käytetty vanhojen rakennusvirheistä johtuvien vesivahinkojen korjaamiseen. Vakuutusyhtiö katsoo, että ei ole aihetta muuttaa sen korvauspäätöstä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Keskeytysvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan liiketoiminnan keskeytymisellä tarkoitetaan vakuutetun liiketoiminnan pysähtymistä tai hidastumista toiminnassa käytettyä, keskeytysvakuutuksella vakuutetuksi merkittyä omaisuutta kohdanneen esinevahingon tai vakuutuskirjaan merkittyä henkilöä kohdanneen tapaturman seurauksena. Tällöin omaisuuden normaali käyttö tai vakuutetun henkilön työ on estynyt vakuutustapahtuman vuoksi.
 
Vakuutusehtojen kohdan 1.3 mukaan liikevaihto saadaan yrityksen myyntituotoista, joista on vähennetty arvonlisävero, alennukset ja muut myynnin oikaisuerät.
 
Vakuutusehtojen kohdan 1.5 mukaan myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut. Myyntikatteen vakuuttamisesta tehdään merkintä vakuutuskirjaan.
 
Vakuutusehtojen kohdan 2.1.2.1 mukaan vahingon määrä menetetyn myyntikatteen perusteella lasketaan seuraavasti:
-           Lasketaan yrityksen tuloslaskelma- ja budjettitietojen perusteella mikä olisi ollut liikevaihto keskeytysaikana ilman keskeytysvakuutustapahtumaa. Tätä verrataan keskeytysaikana toteutuneeseen liikevaihtoon, jolloin erotus on vahingosta aiheutunut liikevaihdon pieneneminen.
-           Myyntikatteen menetyksen keskeytysaikana lasketaan olevan yhtä suuri prosenttiosuus vakuutetusta myyntikatteesta kuin liikevaihdon pienenemisen prosenttiosuus on lasketusta liikevaihdosta ilman vakuutustapahtumaa.
-           Laskelmissa otetaan lisäksi huomioon liikevaihdon ja myyntikatteen perustellut kehityssuunnat ja mahdolliset toimialalle tyypilliset kausivaihtelut.
-           Vakuutus korvaa taloudellisesti perustellut jouduttamiskulut, joilla myyntikatteen menetystä voidaan pienentää. Jouduttamistoimenpiteistä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa.
-           Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon keskeytysaikana mahdollisesti säästyneet tai pienentyneet kulut.
 
Vakuutusehtojen kohdan 2.1.3.3 mukaan jos osa keskeytysajasta kuluu perusparannusten, laajennusten tai muiden muutosten toteuttamiseen, niin tältä osin ei makseta keskeytyskorvausta.
 
Ratkaisusuositus
 
Hautaustoimistolla on kaksi toimipistettä. Toinen toimipiste on ollut suljettuna vesivahingon vuoksi. Tässä toimipisteessä ei ole ollut liikevaihtoa lainkaan vesivahingon korjauksen aikana. Toimipisteet ovat olleet kahdessa eri kaupungissa. Käytössä ollut toimipiste ei ole korvannut käytöstä pois ollutta toimipistettä. Suljetusta toimipisteestä on aiheutunut myyntikatteen ja liikevaihdon menetystä vesivahingon seurauksena. Ratkaisevaa tapauksessa ei ole ollut se, miten suuri yrityksen kokonaisliikevaihto on ollut vahinkoajankohtana.
 
Keskeytysvahinkona korvataan vahingon seurauksena aiheutuneita keskeytysajan menetyksiä. Korvausta ei voi saada ns. vanhojen kosteusvaurioiden korjauksesta aiheutuneesta keskeytyksestä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on keskeytysaika pidentynyt tällaisten vanhojen vahinkojen korjausten vuoksi. Korjaus pitää myös tehdä hyvää korjaustapaa noudattaen ilman turhia viivytyksiä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa korjaustyöt ovat olleet hyvin pitkällä 15.7.2005. Korjausten ilmoitetaan kuitenkin kestäneen aina 3.10.2005 asti.
 
Vakuutuslautakunta arvioi kaiken saamansa kirjallisen materiaalin perusteella, että vesivahingon aiheuttama keskeytysaika on kaksi kuukautta vahinkotapahtumasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että keskeytysaikana on aiheutunut ehtojen mukaista keskeytysvahinkoa, jota vakuutusyhtiön tulee korvata.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Piipari ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia