Haku

VKL 441/12

Tulosta

Asianumero: VKL 441/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.02.2013

Pakettiauton katon vaurioituminen lastauksessa Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva omaisuus Huolehdittavana ollut omaisuus Rajoitusehto vastuuvakuutuksessa

Tapahtumatiedot

Vakuutetun maanrakennusyrityksen työntekijä oli 6.3.2012 lastaamassa kaivinkoneella tavaraa pakettiautoon, kun kaivinkoneen puomi otti kiinni pakettiauton takaosan kattoon vaurioittaen sitä.

Korvausta vahingosta haettiin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan lastattavana oleva pakettiauto on ollut suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa.

 

Valitus

Maanrakennusyrityksen valituksen mukaan vakuutuksenottaja on velvollinen näyttämään toteen vakuutustapahtuman, kun taas vakuutusyhtiön on korvausvelvollisuuden välttääkseen näytettävä toteen rajoitusehdon toteutuminen.

Vakuutusehdoissa ei ole säännöksiä siitä, että lastauksen suorittajan tulee suojata pakettiauto. Yleinen alalla vallitseva työskentelytapa ei edellytä vakuutusyhtiön ratkaisussa mainittuja suojaustoimenpiteitä. Vaikka pakettiauton takaosa olisi suojattu panssarilla, kaivinkoneen puomi olisi aiheuttanut autolle vahinkoa. Toisin sanoen mikään suojaustoimenpide ei olisi kyennyt estämään aiheutunutta vahinkoa. Näillä perusteilla vakuutusyhtiön tuli korvata vahinko.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehdoissa rajataan korvauspiirin ulkopuolelle vahingot sellaiselle omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ottaen huomioon toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Vakuutus ei myöskään korvaa huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteesta huolehdittu tai sillä, että työn yhteydessä ei yleensä käytetä suojaustoimenpiteitä, vaikka siihen liittyisi lähiympäristöön kohdistuvia riskejä.

Lastaustilanteisiin liittyy aina suuri riski siitä, että joko lastattavat tavarat vaurioituvat tai että lastattavalle ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa. Lastaustilan seinät, lattiat ja katto voivat vaurioitua, kun lastattava omaisuus osuu niihin. Tässä tapauksessa tavaroiden nostamiseen pakettiauton takatilaan on käytetty suurikokoista moottorikäyttöistä konetta. Koska kyseessä on ollut suuri kone, on lastaaminen ollut erityisen riskialtista. Kuljettajan olisi tullut noudattaa erityistä varovaisuutta ja harkita työn tekemistä vähemmän riskialttiilla tavalla.

Koska vakuutusehdot eivät sisällä konkreettisia suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteita jokaista mahdollista työsuoritusta varten, ehdoissa on kuvattu se kaikkia työsuorituksia koskeva velvoite, jonka mukaan vahinkoja työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä olevalle omaisuudelle tulee välttää. Tässä tapauksessa pakettiautoa ei ehkä olisi ollut mahdollista suojata, mutta työssä olisi tullut noudattaa suurempaa varovaisutta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että pakettiauton takatila ja katto on ollut kaivinkoneen kuljettajan huolehdittavana sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun hän on lastannut tavaraa koneella auton takatilaan.

Vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, jonka mukaan lastattavana olevan ajoneuvon lastaustila on työnsuorittajan huolehdittavana sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

Vakuutusyhtiön mielestä sillä ei ole aihetta muuttaa tekemäänsä korvauspäätöstä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli

  • vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä,
  • suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri,
  • taikka muulla tavoin huolehdittavana.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys pakettiautolle lastauksessa aiheutuneen vahingon korvattavuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja omaisuudelle, joka oli vahingon aiheuttaneen teon aikana vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut, kun pakettiautoa lastanneen kaivinkoneen puomi on osunut lastattavan pakettiauton takaosan kattoon vaurioittaen sitä. Vaurioitunut kohta katossa on aivan auton peräluukun yläpuolella. Lautakunta katsoo, että kattoon on kohdistunut suuri vahinkoriski etenkin kun otetaan huomioon, että lastaus on tehty kaivinkoneella. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että pakettiauton katto on ollut kaivinkoneen kuljettajan huolehdittavana vahingon sattuessa. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko vahingoittunutta omaisuutta suojattu eikä sillä, onko sitä ollut edes mahdollista suojata.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia