Haku

VKL 440/15

Tulosta

Asianumero: VKL 440/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Seinän purkamisen yhteydessä rikki sahatusta putkesta vuotaneen nesteen aiheuttama vahinko. Työvirhettä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakotitalon olohuoneessa purettiin 9.11.2014 lastulevyseinää osana remonttia. Kun seinästä sahattiin poikki nauloja, saha osui katossa seinän vieressä kulkeneeseen vesiputkeen. Tämän seurauksena vettä suihkusi rikkoutuneesta putkesta katon suuntaan, jolloin katto ja seinä kastuivat. Talosta ei ole olemassa piirustuksia, joissa olisi merkittynä vesiputkien paikat.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 24.11.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä, koska vahinko ei yhtiön mukaan ollut aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vaan se oli johtunut työvirheestä. 24.2.2015 tekemässään uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko on aiheutunut sen seurauksena, että rakenteissa olevaan kupariseen käyttövesiputkeen on sahattu, eikä putken sijaintia ole varmistettu rakenneilmaisimella. Kyse on rajoitusehdon tarkoittaman työvirheen ennalta arvattavasta seurauksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii korvauspäätöksen muuttamista ja vuotovahingosta aiheutuneiden kustannusten osittaista korvaamista. Hänen mielestään kyse on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, koska heillä ei ollut tiedossa vesiputkien sijaintia kyseisessä kohtaa taloa. Seinien purku tehtiin varovasti ja huolellisesti. Heille ei ollut tullut missään vaiheessa remonttia mieleen, että putki voisi sijaita kyseisessä paikassa. He olivat olettaneet putkien kulkevan keittiöstä vessan katon kautta varastotiloihin, sillä nämä tilat ovat suorassa linjassa toisiinsa nähden.

Jos remontissa olisi vakuutusyhtiön väittämin tavoin välttämätöntä käyttää rakenneilmaisinta, tämä tulisi lukea vakuutusehdoissa ja vakuutusmyyjien tulisi tuoda asia ilmi vakuutussopimuksia tehdessä. On liioiteltua vaatia yksityistalouksia omistamaan rakenneilmaisin. Koska vakuutuksenottaja ei tiennyt rakenneilmaisimen käytön olevan välttämätöntä, ja koska sahan osuminen vesiputkeen oli vahinko, hän pitää sattunutta vahinkoa äkillisenä ja ennalta arvaamattomana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antanut kielteisen korvauspäätöksen 25.11.2014, koska kyse on ollut työvirheestä. Asian uudelleenkäsittelyssä on tuotu esille se seikka, ettei talosta ole olemassa piirustuksia, joista ilmenisi vesiputkien paikat. Vakuutusyhtiö on kuitenkin edelleen katsonut, että kyse on ollut työvirheestä, joka on rajattu pois korvauspiiristä.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että yleisesti korjausrakentamisessa, joka ulottuu tavalla tai toisella kiinteistön rakenteisiin, tulee ottaa huomioon rakenteissa olevat vesiputket ja sähköjohdot sekä niiden sijainti.

Vakuutusyhtiö katsoo myös, että jos käytettävissä ei ole piirustuksia rakenteissa olevista vesiputkista, tulee rakenteissa kulkevien putkien sijainti selvittää esimerkiksi rakenneilmaisimella tai lämpökameralla. Yhtiö katsoo, ettei vakuutusehdoissa voida yksilöidä työvaihekohtaisesti työvirheeksi katsottavaa menettelyä. Vastaavanlainen tilanne on myös rakennusvirheiden kohdalla. Niin työ- kuin rakennusvirheiden osalta arviointi tehdään jokaisessa vahingossa sen tapahtumatietojen ja olosuhteiden perusteella.

Koska rakenteissa olevaan käyttövesiputkeen on sahattu, eikä putken sijaintia ole varmistettu rakenneilmaisimella, kyseessä on vakuutusehtojen tarkoittama työvirhe. Vahinko on aiheutunut huolimattomasta ja ammattitaidottomasta työstä. Vesivahinko on aiheutunut työvirheestä johtuvasta ennalta arvattavasta seurauksesta. Näillä perusteilla yhtiö pitää kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Selvitykset

Vahinkopaikalla 11.11.2014 suoritetusta tarkastuksesta tehdyssä raportissa kuvataan tapahtunutta vahinkoa ja sen aiheuttamia vaurioita. Raportti sisältää mm. kuvia vahingoittuneista rakenteista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä korvauksesta työvirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. Asiassa on riidatonta, että katossa, seinän vieressä ollut vesijohto on sahattu rikki niin, että johdosta on vuotanut vettä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Laaja Kotivakuutus kohta 3.1: Laaja Kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Rakennus-, valmistus- tai työvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä taikka rakenne-, valmistus- tai aineviasta.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei korvata työvirheestä aiheutuvaa vahinkoa.

Keskeisenä kysymyksenä on se, onko tapahtunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko vai onko kyse työvirheestä johtuvasta ennalta arvattavasta seurauksesta?

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ennen seinän purkutoimiin ryhtymistä on selvitettävä, onko seinässä kenties sellaisia putkia tai johtoja, jotka voisivat vaurioitua purkamisen yhteydessä.

Lautakunta katsoo, että kyseessä on vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittama työvirhe. Työvirheestä johtuvaa vahinkoa ei tee korvattavaksi se, että lausunnonpyytäjä ei ole ollut tietoinen putkien sijainnista. Vahinko olisi voitu välttää selvittämällä etukäteen mahdollisten putkien ja johtojen olemassaolo.

Lopputulos

Koska ennen seinän purkutoimiin ryhtymistä ei ole selvitetty mahdollisten vesiputkien sijaintia, kyseessä on rajoitusehdon tarkoittama työvirhe. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta