Haku

VKL 439/12

Tulosta

Asianumero: VKL 439/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Lakipykälät: 5, 31, 33, 34

Irtainta anastettu autosta Korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella Jatkuva valvonta

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön pysäköintipaikalla olleeseen farmariautoon murtauduttiin 1.8.2012 klo 01-07 välisenä aikana. Autosta anastettiin vakuutuksenottajan irtainta, josta hän vaati kotivakuutuskorvausta seuraavasti:

  • päätesilmälasit 610 euroa
  • Rayban-aurinkolasit vahvuuksin 270 euroa
  • parkkikolikoita 20 euroa
  • Navigon-navigaattori telineellä 210 euroa
  • 32 gt muistitikku

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusehtojen kohdan 20.10.1 mukaan ajoneuvossa olevaa yhteisarvoltaan yli 350 euroa olevaa koti-irtaimistoa on valvottava jatkuvasti. Yhtiö alensi koti-irtaimesta maksettua korvausta 25 %:lla suojeluohjeen laiminlyöntiin vedoten.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo tekevänsä myyntityötä, jossa hänen täytyy aina asiakaskäynnin jälkeen käyttää kannettavaa tietokonetta autossaan. Tätä varten hän oli hankkinut autoon ns. päätelasit. Myös navigaattori on työssä tarpeen. Nämä tarvikkeet vakuutuksenottaja poikkeuksetta siirtää auton keskikonsolin kannelliseen koteloon suojaan, kun hän palaa kotiinsa. Hänen asuntonsa on paritalo rauhallisella alueella. Autopaikat ovat suojassa aidatulla alueella, asunnon tuntumassa, hyvin valaistulla parkkipaikalla. Auto oli lukittuna. Vakuutuksenottaja katsoo, ettei hän ole myötävaikuttanut rikokseen.

Vakuutuksenottaja vaatii täyttä korvausta. Hän ihmettelee, onko suojeluohje liitetty kotivakuutukseen jälkikäteen. Vakuutussopimuksessa ei ole eritelty mitään prosenttikohtaisia vähennyksiä, eikä vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan mielestä voi tehdä tapauskohtaisesti erisuuruisia vähennyksiä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa vakuutussopimuslain 31 §:ään ja vakuutusehtoihinsa. Yhtiö pitää korvauspäätöksensä mukaista 25 %:n alennusta perusteltuna.

Vakuutuksenottajan kotivakuutus tuli voimaan 1.7.2009. Hän on 1.6.2009 allekirjoittanut vakuutusehdotuksen, jossa hän vahvistaa saaneensa kotivakuutuksen tuote-esitteen. Esitteessä on kerrottu kotivakuutuksen suojeluohjeista ja siitä, että suojeluohjetta laiminlyötäessä vakuutusyhtiö voi vähentää korvausta tai evätä sen. Asiakas oli siten saanut tiedon myös ehtoihin liittyvistä suojeluohjeista ennen sopimuksen solmimista.

Vakuutusehtojen mukaan ajoneuvossa olevaa arvokasta omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on varkauksien estäminen ja ehkäiseminen. Tapauksessa auto ja siinä ollut koti-irtain oli jätetty taloyhtiön parkkipaikalle yön ajaksi ilman vakuutusehtojen edellyttämää valvontaa. Vahinkotarkastajan mukaan ajoneuvossa oli tuolloin näkyvillä matkapuhelimen eli elektronisen laitteen laturi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan laiminlyönti on syy-yhteydessä vahinkoon, ja autossa säilytetyn irtaimen laatu ja arvo huomioon ottaen laiminlyönti on ollut vähäistä suurempi. Yhtiö ei muuta päätöstään.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 20.10.1 mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Tässä lueteltuja esineitä on valvottava jatkuvasti silloin, kun ne ovat moottoriajoneuvossa, asuntovaunussa, kevytperävaunussa, veneessä tai teltassa:

  • rahat, muut maksuvälineet ja arvopaperit
  • arvoesineet ja kokoelmat
  • optiset ja elektroniset laitteet
  • sähkötyökalut
  • yhteisarvoltaan 350 euroa ylittävä muu koti-irtaimisto.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa 1.6.2009 päivätyssä vakuutusehdotuksessa vakuutuksenottaja on allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa mm. kotivakuutuksen tuote-esitteen. Lautakunnalle toimitetussa 1.10.2008 päivätyssä tuote-esitteessä on todettu, että vakuutusehdoissa on suojeluohjeita esimerkiksi mukana olevan omaisuuden valvomisesta ja että suojeluohjeiden laiminlyönnin seurauksena vakuutusyhtiö voi vähentää korvausta tai evätä sen kokonaan. Vakuutusyhtiö on näin osoittanut antaneensa vakuutuksenottajalle tietoa mm. vakuutuksen suojeluohjeista ennen sopimuksen solmimista. Kyse ei ole siitä, että suojeluohje olisi lisätty vakuutukseen jälkikäteen.

Vakuutussopimuslaki ei edellytä sitä, että vakuutusehdoissa tulisi etukäteen määritellä erityyppisistä laiminlyönneistä seuraavan korvauksen alennuksen suuruus. Vahinkotilanteiden vaihtelevuuden vuoksi tällainen ei olisi käytännössä mahdollistakaan. Korvauksen alentaminen ei kuitenkaan ole vakuutusyhtiön vapaassa harkinnassa, vaan huomioon on otettava kyseisen laiminlyönnin vaikutus vahinkoon ja muut lain 34 §:stä ilmenevät tekijät.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja oli suojeluohjeiden kohdan 20.10.1 vastaisesti jättänyt suhteellisen arvokasta omaisuutta pysäköintipaikalla olleeseen autoon yön ajaksi ilman valvontaa. Tämä laiminlyönti on syy-yhtey­dessä vahingon syntyyn, ja omaisuuden laatu, arvo ja valvonnatta olon kesto huomioon ottaen huolimattomuus on ollut vähäistä suurempaa. Vakuutusyhtiöllä on näiden syiden vuoksi oikeus alentaa vakuutuksenottajalle maksettavaa korvausta 25 %:lla.

Lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia