Haku

VKL 439/04

Tulosta

Asianumero: VKL 439/04 (2004)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2004

Murto- ja ryöstövakuutus Korvattava vahinkotapahtuma Oliko pizzeriaan murtauduttu ehtojen edellyttämällä tavalla? Suojeluohjeen laiminlyönti

Ravintolan hoitaja oli poliisin tutkintailmoituksen mukaan lähtenyt ravintolasta kotiin 27.10.2003 klo 23.30. Hän oli yrittänyt lähtiessään laittaa ravintolan ulko-ovea turvalukkoon, mutta ei ollut siinä onnistunut. Hän oli sulkenut oven pintalukolla, jossa ei ollut takalukitusta. Lisäksi ravintolan sisempi ovi oli lukittu pintalukolla, jossa oli takalukitus. Kun ravintolan hoitaja oli seuraavana päivänä tullut paikalle noin klo 09.30, hän oli huomannut, että ravintolan sisempi ovi oli murrettu auki. Hän oli pyytänyt poliisit paikalle ja jäänyt ulos odottamaan poliisin saapumista. Poliisipartio oli havainnut, että ulko-oven turvalukkoon oli laitettu katkaistu tulitikku, minkä takia avain ei ollut mennyt lukon pohjaan asti, eikä turvalukkoa ollut saanut lukittua. Ulko-oven takalukitsematon pintalukko oli väljä. Lisäksi oven ja karmin välissä oli väljyyttä. Pintalukon lukkoteljestä oli löytynyt tuoreita naarmuja ja lisäksi telkipesässä oli naarmuja. Ravintolan sisempi takalukittu ovi oli väännetty auki vääntöraudalla ja lukko oli haljennut siten, että karmin puoleinen vastalevy oli irronnut paikaltaan ja ovi oli saatu näin auki. Ravintolasta varastettiin mm. tupakkatuotteita, virvoitus- sekä alkoholijuomia, kahvituotteita, makeisia, ruokailuvälineitä ja ruokaa sekä cd-soitin ja cd- ja dvd-levyjä ja c‑kasetteja.

Korvauksia vahingoista haettiin ravintolan murto- ja ryöstövakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessä on todettu mm., että rikosilmoituksen mukaan ravintolaan tunkeuduttiin ulko-oven kautta. Ovessa ollut varmuuslukko ei ollut ollut tapahtumahetkellä lukittava ja oven toinen lukko oli takalukitsematon hyväksymätön pintalukko, joka yksinään ei antanut tyydyttävää suojaa murron varalta.
 
Korvauspäätöksessä oli viitattu vakuutusehtojen kohtaan 3.1, jonka mukaan vakuutuksesta korvattiin vahinko, jonka oli aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon oli murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Lisäksi oli viitattu vakuutukseen liittyviin suojeluohjeisiin ja murtosuojeluohjeeseen S852. Vielä oli todettu, että yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaan vakuutetun tuli noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu oli tahallisesti tai huolimattomuudes­ta, jota ei voitu pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voitiin hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Vakuutusyhtiön käytettävissä olevien tietojen mukaan lausunnonpyytäjän toimitiloihin päästiin ulko-ovesta, jonka varmuuslukko oli lukitsematon ja jonka käyttölukkoa ei saanut takalukittuun asentoon sen vanhanaikaisuuden takia. Kun näitä murtosuojauksen puutteita käytettiin hyväksi anastusta suoritettaessa, vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.1 tarkoitettu tilanne eikä korvannut vahinkoa lainkaan.
 
Lausuntopyyntö
Asiaan pyydetään Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Kohteeseen oli otettu palo-, murto- ja vuotovakuutus. Poliisitutkintapöytäkirjan mukaan paikkaan oli murtauduttu siten, että murtautujan toimesta ylälukko oli tehty ensin toimintakyvyttömäksi ja murtauduttu ovea ja lukkoa vääntämällä sisään. Miksi korvausta ei suoriteta?
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan käsitys tapahtumien kulusta on yhtenevä.
 
Rikosilmoituksen mukaan ovi oli tapahtumahetkellä puutteellisesti lukittu siten, että ainoa hyväksytty lukko, I luokan varmuuslukko, ei ollut lukittuna, koska sen avainpesään oli käytön estämiseksi työnnetty tulitikku. Oletettavaa on, että anastuksen suorittaja on valmistellut tekoa edellä kuvatulla tavalla. Kun avainta ei liikettä suljettaessa saatu varmuuslukon lukkopesään, lukko jäi auki. Ovi jäi siis helposti avattavaksi, koska ovea piti kiinni ainoastaan takalukitsematon käyttölukko, joka ei ole hyväksytty rakenteellinen murtosuojalaite ja joka mahdollisti oven avaamisen liian suuren käyntivälin ja oven väljyyden vuoksi. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole, että ovea, karmia tai lukkoja olisi mitenkään vahingoitettu tapahtuman yhteydessä tai korjattu tapahtuman jälkeen. Tutkintailmoituksessakaan ei ole mainintaa muusta kuin lukon teljen naarmuista. Naarmujen syntymisen ajankohdasta ei ole mitään tietoa. Tekijä käytti hyväkseen rakenteellisen murtosuojauksen puutteita, lukitsematonta varmuuslukkoa, jota ei tarvinnut murtaa ja hyväksymätöntä takalukitsematonta käyttölukkoa, joka ei oven väljyyden vuoksi pitänyt ovea kiinni. Sisäoven murtaminen auki vääntöraudalla ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan voi vaikuttaa korvattavuuteen, koska rakenteellisella murtosuojauksella on tarkoitus vaikeuttaa pääsyä vakuutushuoneistoon, ei liikkumista vakuutushuoneistossa. Koska vahinkotapahtuma ei täytä korvattavan murtovahingon tunnusmerkkejä, ei vahinko ole vakuutuksesta korvattava.
 
Jos Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma, vakuutusyhtiö toteaa seuraavaa:
 
Yritysvakuutukseen liittyvien yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeiden laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus ja huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.
 
Vakuutukseen liitetyn murtosuojeluohjeen S852 mukaan ulko-ovet on lukittava kahdella lukolla, joista toinen voi olla hyväksytty takalukittava käyttölukko ja toisen on oltava I luokan hyväksytty varmuuslukko.
 
Vakuutusyhtiö pitää ilmeisenä, että vilkasliikenteisellä pääkadulla keskellä Helsinkiä vahinko olisi joko jäänyt kokonaan syntymättä tai ainakin sen määrä olisi jäänyt ajanpuutteen vuoksi vähäiseksi, jos tekijä olisi joutunut rikkomaan liikehuoneistoon johtavan katutasossa olevan metallisen ulko-oven karmeineen lukittuna olleen varmuuslukon murtamiseksi. Tällaisessa tilanteessa korvausta tulisi alentaa 25 % suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutuksenottajaravintolan vakuutuskirjan mukaan murto- ja ryöstövakuutukseen on sovellettu ehtoja YL, ESAK sekä ES02. Lisäksi tapaukseen on sovellettu murtosuojeluohjetta 2.2.
 
Murto- ja ryöstövakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.
 
Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjassa mainittuja sekä jäljempänä olevia suojeluohjeita (ks. yleiset sopimusehdot kohta 6.1).
 
Ehtojen kohdan 5.1 mukaan säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen on oltava suojaavasti suljettu murtautumisen ja varkauden varalta. Suojausten ja lukitusten on lisäksi täytettävä vakuutuskirjassa mainitut rakenteellista murtosuojausta koskevat vaatimukset, jotka ovat vakuutuskirjan liitteenä.
 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus ja huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.
Murtosuojeluohjeen 2.2 kohdan 3.2 ”Lukot” mukaan ulko-ovet on lukittava kahdella lukolla. Toinen lukoista tulee olla käyttölukko, mutta toisen on oltava varmuuslukko, tai kiinnikkeineen hyväksytty IV luokan riippulukko. Lukkojen etäisyys toisistaan on oltava 40 cm.
 
Ratkaisusuositus
 
Korvattava vahinkotapahtuma
Ravintolan ulko-ovi ei ole ollut takalukossa. Ulko-oven pintalukko on väännetty auki niin, että lukkotelkeen on jäänyt tuoreita naarmuja. Tuulikaapin sisempi takalukittu ovi on väännetty auki vääntöraudalla. Väännön yhteydessä on lukon karmin puoleinen vastalevy irronnut paikaltaan.
 
Ehtojen mukaan korvataan varkaus, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutuslautakunta katsoo, että ravintolahuoneistoon on murtauduttu huoneiston lukkoja vahingoittaen ja täten vahinko on aiheutunut korvattavasta murtovahingosta.
 
Suojeluohjeen laiminlyönti
Ravintolan ulko-ovessa ei ole ollut takalukittavaa lukkoa eikä turvalukko ole ollut päällä. Tuulikaapin oven lukko on ollut takalukossa. Ulko-oven turvalukkoa ei ole saatu lukkoon, sillä lukkoon on työnnetty tulitikku. Ravintolan lukot eivät ole olleet murtosuojeluohjeen mukaisia ja tämän vuoksi ravintolaan on ollut helpompi murtautua. Kun vakuutuksenottajaravintolan edustaja on havainnut, että turvalukon käyttö on estetty, olisi hänen tullut kutsua lukkoseppä paikalle tai muutoin selvittää vian syyn. Koska hän ei ole näin menetellyt, on suojeluohjetta laiminlyöty vähäistä enemmän ja korvausta tulee alentaa. Suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi korvausta tulee alentaa ¼ vahingon määrästä.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Tervonen. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia