Haku

VKL 438/14

Tulosta

Asianumero: VKL 438/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2014

Lakipykälät: 73

Vakuutusehtojen tulkinta. Rajoitusehdot. Rakennusvirhe. Ruuvi oli lävistänyt putken, joka alkoi vuotaa. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaat olivat 2.5.2014 huomanneet omakotitalonsa keittiön seinässä mustaa kasvustoa. Ilmeni, että kalusteruuvi oli ruuvattu keittiön seinän sisässä kulkevaan lämpimän käyttöveden kupariputkeen talon rakennusvaiheessa vuonna 2003. Ruuvin syövyttyä putki oli alkanut vähitellen vuotaa. Vuotovesi oli valunut seinän sisään, koska käyttövesiputken muovinen suojaputki oli ollut liian lyhyt.

Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa. Yhtiön mukaan kyse ei ollut arvaamattomasta vuotovahingosta vaan rakennusaikaisesta asennus- tai työvirheestä johtuvasta vahingosta, jotka oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lisäksi suojaputki oli jätetty rakenteisiin niin, että vuotovedet eivät ohjautuneet näkyville vaan pääsivät suoraan seinärakenteeseen. Putken rikkoutumisen osalta vahingosta oli kulunut yli kymmenen vuotta, ennen kuin korvausta vaadittiin. Korvaus­oikeus oli siltä osin vanhentunut.

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat vaativat vahingon korvaamista. Alustavan laskelman mukaan remonttikustannukset ovat noin 24.000 euroa.

Vuotovahinkoja korvataan yleisesti kotivakuutuksista, ja tämä vahinko oli asiakkaille yllätys. He eivät olleet voineet huomata tällaista piilovahinkoa aiemmin. He olivat ostaneet talon suoraan rakennusliikkeeltä, joten he eivät olleet voineet vaikuttaa rakennuksen työvaiheisiin. Ruuvin poranneen henkilönkin osalta kyse oli varmasti puhtaasta vahingosta. Vakuutusehtoja ei voi tulkita niin, että ainoastaan esimerkiksi maanjäristyksestä johtuvat vuotovahingot olisivat tästä vakuutuksesta korvattavia.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiön tietojen mukaan kyseinen rakennus oli rakennettu vuonna 2003, ja sen vakuutus tässä yhtiössä alkoi 22.12.2003. Viikon kuluttua tästä asiakkaat olivat ilmoittaneet muuttaneensa kyseiseen taloon. Käyttövesiputken rikkoutuminen talon rakennusaikana keittiön kaapin asennuksen yhteydessä on siten tapahtunut ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista, eikä yhtiö ole vastuussa putken korjauskustannuksista. Lisäksi putken rikkoutuminen oli havaittu yli kymmenen vuotta vahingon sattumisen jälkeen, jolloin oikeus korvaukseen oli vakuutussopimuslain 73 §:n perusteella menetetty.

Ruuvin ruuvaaminen putkeen kaapistoa asennettaessa ja suojaputken jättäminen liian lyhyeksi ovat olleet vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisia työvirheitä. Ammattitaitoiseen rakentamiseen ja hyvään rakentamistapaan kuuluu sen varmistaminen, että asennusalueella ei sijaitse mitään sellaista, joka voi vaurioitua asennuksen yhteydessä. Kyseinen kaappi oli kiinnitetty keittiön ja kodinhoitohuoneen väliseen seinään sellaiseen kohtaan, jossa kodinhoitohuoneen puolella sijaitsee lämminvesivaraaja. Kaapin asentajalle ei voi olla ennalta arvaamatonta, että lämminvesivaraajan viereisen seinän sisällä kulkee vesijohtoputki.

Vahinko on aiheutunut huolimattomasta ja ammattitaidottomasta työstä. Työvirheistä seurannut vuotovahinko ei ole ollut arvaamaton, ja se oli vakuutusehdoilla rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkoa ei korvata.

Yhtiö katsoo vielä, että vakuutuksen rajoitusehdot ovat vakuutusalalla yleisesti käytettyjä, ja ne selventävät korvattavalta tapahtumalta edellytettävää äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta. Rajoitusehdot eivät ole kohtuuttomia, eivätkä ne johda siihen, että arvaamattomat vuotovahingot eivät olisi korvattavia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan käyttövesiputken rikkoutumisen ja siitä aiheutuneen vuotovahingon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan KO140 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohtaan sisältyvien yleisten rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, valmistus-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä, työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Ehtojen kohdan KO144 mukaan vakuutus korvaa nesteen, höyryn tai kaasun omaisuudelle aiheuttaman vahingon, kun neste, höyry tai kaasu on vuotanut ennalta arvaamattomasti ja suoraan mm. rakennuksen tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkesta, laitteesta tai säiliöstä.

Ehtojen kohdan KO148 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutus ei korvaa mm. tulipalo-, sähköilmiö-, rikos-, putkivuoto- tai luonnonilmiövahinkoja, jotka on ehtokohdissa KO141-KO145 mainittu korvattavaksi tai jätetty korvauspiirin ulkopuolelle.

Asian arviointi

Käyttövesiputki oli rikkoutunut sen vuoksi, että siihen oli ruuvattu kalusteruuvi keittiön kaapiston asennuksen yhteydessä. Tämä on tapahtunut talon rakennusvaiheessa vuonna 2003, todennäköisesti ennen vakuutuksen voimaantuloa. Lisäksi putken rikkoutumisesta oli kulunut yli kymmenen vuotta, ennen kuin vahinko havaittiin ja siitä ilmoitettiin vakuutusyhtiölle.

Kaapiston asentaminen siten, että käyttövesiputkisto samalla rikkoutuu, on vakuutuksen rajoitusehtojen mukainen asennus- tai työvirhe. Myös suojaputken jättäminen niin lyhyeksi, että vuotovesi pääsee purkautumaan seinärakenteen sisään, on ollut rakennusvirhe. Näistä seurannut rikkoutumis- ja vuotovahinko jää ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Virheelliseen rakentamiseen perustuvat rajoitusehdot ovat vakuutusalalla yleisiä. Ehdot eivät tässä tapauksessa johda kohtuuttomaan lopputulokseen, vaikka remonttikustannukset ovatkin selvityksen mukaan suhteellisen suuret eikä vahinko johdu asiakkaiden omasta toiminnasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Raulos, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia