Haku

VKL 433/12

Tulosta

Asianumero: VKL 433/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Ansvarsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Villkorsbegränsning som gäller egendom som den försäkrade åtagit sig att sköta om.

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt skadeanmälan hade försäkringstagaren A 2.8.2012 skött om eldningen i sonen B:s egnahemshus medan sonen var på resa. A hade öppnat vattenkranen till eldningssystemet, varpå han gjorde annat arbete i dryga två timmar och då glömde att vattenkranen var öppen. När A nästa gång kom till pannrummet märkte han att golvet där var översvämmat.

A ansökte om ersättning från sin ansvarsförsäkring för de vattenskador som han hade vållat B:s fastighet.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget hänvisar i sitt ersättningsbeslut till punkt 34.2.4 i ansvarsförsäkringsvillkoren. Enligt punkten ersätter försäkringen inte skada på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse hade åtagit sig att behandla eller sköta om. Eftersom huseldningen vid skadetidpunkten sköttes av A kan ersättning från ansvarsförsäkringen inte betalas för skadan.

Besvär                              

A var missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

Enligt besvärsskriften hade A som grannhjälp lovat sköta om sonen B:s hus. I samband med att A fyllde på vatten i värmepannan glömde han för en stund stänga kranen, varvid vattenskada på fastigheten uppstod. Enligt besvärsskriften bör den uppkomna skadan anses ha varit helt oväntad och överraskande. A:s uppdrag kan jämföras med att tömma grannens postlåda eller vattna hans blommor då grannen är bortrest.

I besvärsskriften konstateras det ytterligare att ansvarsförsäkringen inte har något existensberättigande om den inte ersätter sådana skador som kan jämställas med en olyckshändelse.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet. Bolaget hänvisar också till sitt ersättningsbeslut och till motiveringarna i det.

I sitt bemötande anser bolaget alltjämt att ingen ersättning från ansvarsförsäkringen kan betalas, eftersom B:s hus och eldningen av det var i A:s skötsel vid skadetidpunkten.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 34.2.4 ersätter försäkringen inte skada på egendom som den försäkrade eller någon annan för hans räkning vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, transportera, uppbevara eller på annat sätt behandla, hantera eller sköta om.

Rekommendation till avgörande

I det aktuella fallet gäller tvisten om den vattenskada på B:s fastighet som den försäkrade A har vållat ska ersättas från ansvarsförsäkringen eller om A när skadan inträffade hade åtagit sig att sköta om huset på det sätt som avses i ett begränsningsvillkor som gäller ansvarsförsäkringen.

Enligt de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringen inte skada på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse hade åtagit sig att behandla eller sköta om. Nämnden konstaterar att det begränsningsvillkor som gäller egendom som den försäkrade åtagit sig att sköta om är tillämpligt när egendomen inte direkt är föremål för en arbetsprestation från försäkringstagarens sida men försäkringstagaren är skyldig att se till att egendomen inte tar skada.

Enligt de handlingar som Försäkringsnämnden haft tillgång till hade försäkringstagaren A lovat att sköta om sonen B:s hus medan sonen var på resa. Under ett besök hos B hade A för ett par timmar glömt att han hade öppnat vattenkranen för att fylla på värmepannan. Under den tiden hade han enligt skadeanmälan gjort annat arbete i huset. På basis av den tillgängliga utredningen anser nämnden därmed att B:s egnahemshus på det sätt som avses i punkt 34.2.4 i försäkringsvillkoren hade varit i försäkringstagaren A:s skötsel.

På de ovannämnda grunderna anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets beslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Eskuri, Karimäki, Korpiola och Rusanen. Sekreterare var Hanén.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia