Haku

VKL 433/11

Tulosta

Asianumero: VKL 433/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.12.2011

Toiminnanharjoittajan vastuu. Sadeveden aiheuttama tulviminen. Veden aiheuttama vahinko. Rajoitusehto. Oliko vahinko korvattava vastuuvakuutuksesta? Satunnaisen virheen aiheuttama vahinko. Äkillisesti tapahtunut vahinko.

Vakuutuksenottajan ja vahinkoa kärsineen omistamien hallien lämpöjärjestelmä oli ollut yhteinen vuoteen 1994. Tuolloin vakuutuksenottaja oli laittanut omaan halliinsa oman lämpöjärjestelmän ja hän oli poistanut vanhat lämpöputkistot käytöstä. Niitä ei kuitenkaan ollut tulpattu umpeen, niin että hallien välinen vanha lämpö­putkisto säilyi. Näitä lämpöputkia pitkin vakuutuksenottajan halliin 9.4.2011 tullut sadevesi virtasi 18 metrin päässä olleeseen vahinkoa kärsineen hallin lämpökaivoon ja nousi sieltä huonekaluhallin lattialle ja kasteli hallissa olleita huonekaluja. Vahinkoa kärsinyt haki korvauksia veden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottajalta, joka teki asiasta vahinkoilmoituksen omaan vastuuvakuutusyhtiöönsä.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutusyhtiön käytössä oli piirros hallien sijainnista ja poikkileikkaus lämpökaivoista. Rakennukset olivat 18 metrin etäisyydellä toisistaan ja lämpökaivoja yhdisti maanalainen putkisto. Tulvavesi virtasi vakuutuksenottajan lattian päädyssä olleen liukuoven alta ja täytti samalla lattiapinnan alapuolella olleen lämpökaivon. Siitä tulvavesi siirtyi vanhaa lämpöputkistoa ja sen ympärillä olevaa suojaputkea pitkin vahinkoa kärsineen huonekaluhalliin. Maatilavakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka aiheutui sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta. Nyt kyseessä oli nimenomaan kysymys sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta. Vahingon syynä ei ollut satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen oli syntynyt vika tai puute äkillisesti tai odottamatta. Putket olivat jääneet tulppaamatta vuonna 1994 eikä kysymyksessä siten ollut mikään tilapäinen tapahtuma tai olosuhde. Kun vahinko aiheutui huonekaluhallille sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta eikä siitä, että vakuutuksenottajan hallirakennukseen tai LVI-laitteistoon olisi syntynyt vika tai puute äkillisesti tai odottamatta, vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

 

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö vetoaa päätöksessään siihen, että kyseessä olisi huonekaluhallin vahingon osalta myös sadeveden aiheuttama tulviminen, joten vahinko ei ole korvattava. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan huonekaluhallin vahinkoa ei ole aiheuttanut tulviminen vaan vakuutuksenottajan aiheuttama vahinko, josta hän on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Veden virtaaminen huonekaluhalliin oli äkillistä eikä sitä ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin, joten vahinko oli täysin odottamaton. Huonekaluhalliin virrannut vesi ei ollut sade- tai sulamisveden aiheuttamaa tulvimista, vaan vakuutuksenottajan omasta toiminnasta johtunut tilapäinen tapahtuma. Vastuuvakuutuksen on täten korvattava huonekaluliikkeelle aiheutunut vahinko 38.699 euroa, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksenottaja katsoo, että päätöksessä mainittu vakuutuksen rajoitusehto ei koske huonekaluhallille aiheutettua vahinkoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Puhelimitse 18.4.2011 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan tulvavedet menivät vakuutuksenottajan varastohallin kautta naapurihalliin. Tulva oli tullut vakuutuksenottajan halliin ja mennyt ilmeisesti lämpöputkea pitkin naapurin puolelle. Kyseiset hallit olivat aikaisemmin olleet saman lämpöjärjestelmän piirissä. Vakuutuksenottaja ilmoitti, että vahinkoa ei olisi voinut mitenkään välttää, koska hän ei tiennyt hallien olleen aiemmin yhteydessä toisiinsa. Tulvaveden seurauksena huonekaluhalliin pääsi vettä. Vesi kasteli rakenteita, mattoja ja myynnissä olleita huonekaluja. Aiemmin esitetyn lisäksi vakuutuksenottaja ilmoitti myöhemmin, että hänen olisi tullut vuonna 1994 huolehtia putkistotyön teettäjänä siitä, että katkaistut putket tulpataan. Huonekaluhallin omistaja kertoi myöhem­mässä sähköpostiviestissään, että vakuutuksenottajan kiinteistöön oli noussut vettä lattialle jo ennen putkien katkaisua. Kiinteistö oli ollut aiemmin huone­kaluhallin omistajan edesmenneen isän omistuksessa ja tämä oli kertonut asiasta vakuutuksenottajalle. Putkien katkaisun jälkeen vesi oli noussut joka vuosi parin sentin päähän lattiasta ja lähivuosina muutaman kerran lattialle asti. Vesi pääsi vakuutuksenottajan halliin isojen liukuovien alla olevasta raosta. Vakuutusyhtiö oli katsonut päätöksessään, että vahinko oli aiheutunut sadeveden tulvimisesta eikä korvannut vahinkoa.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toisti edelleen, ettei maatilavakuutukseen liittynyt vastuuvakuutus korvannut vahinkoa, joka aiheutui sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta. Tässä tapauksessa oli nimenomaan ollut kysymys sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta. Vahingon syynä ei ollut satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen oli syntynyt vika tai puute äkillisesti tai odottamatta. Putket olivat jääneet tulppaamatta vuonna 1994 eikä kysymyksessä ollut siten mikään tilapäinen tapahtuma tai olosuhde. Vahinko aiheutui huonekaluhallille sadeveden aiheuttamasta tulvimisesta eikä siitä, että hallirakennukseen tai LVI-laitteistoon olisi syntynyt vika tai puute äkillisesti tai odottamatta. Vahinkoa ei tule korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Maatilavakuutukseen liittyvän toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 40.5.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 40.5.2.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

  • sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja odottamatta.

Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle 30 vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

 

Ratkaisusuositus

Sadevesi on tulvinut huhtikuussa 2011 vakuutuksenottajan halliin. Sieltä sadevesi on virrannut teollisuushallin lattian alapuolella olleeseen lämpökaivoon, mistä vesi on virrannut vanhoja lämpöputkia pitkin naapurissa 18 metrin päässä olleeseen huonekaluhallin lämpökaivoon ja lämpökaivosta vesi on noussut huonekaluhallin lattialle. Vesi on päässyt virtaamaan hallista toiseen, sillä vuonna 1994 käytöstä poistettuja lämpöputkia ei ollut aikanaan tulpattu. Tulvaveden vuotamisen mahdollistavien lämpöputkien käytöstä poisto oli täten tapahtunut vuonna 1994 ja nyt kyseessä oleva vahinko on tapahtunut 9.4.2011.

Sade- ja sulamisveden aiheuttamia tulvavahinkoja korvataan, jos vahingon syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde. Tässä tapauksessa, kun lämmitysjärjestelmä on muutettu vuonna 1994, on vanhan järjestelmän lämmitysputki jätetty epähuomiossa tulppaamatta. Kyseessä on täten satunnaisen virheen aiheuttama vahinko.

Lisäksi korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on edellä mainitun syyn  seurauksena syntynyt äkillisesti, odottamatta ja nopeasti. Nyt tulvavesi on päässyt nopeasti virtaamaan lämmitysputkea pitkin huonekaluhalliin ja tämän seurauksena sekä hallin rakenteita että irtaimistoa on vahingoittunut. Lautakunta viittaa tältä osin myös korkeimman oikeuden päätökseen KKO 1995:108 eli ns. Tienristin päätökseen, jossa bensiinivuodon seurauksena maaperä sekä vesi- ja viemäriverkostoa oli saastunut. Vahinko oli katsottava korvattavaksi huoltoaseman vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää näillä perusteilla nyt kyseessä olevaa vahinkoa ehtojen tarkoittamana korvattavana vahinkona.

Vakuutuslautakunta katsoo täten, että huonekaluhallin vuotovahingot ovat korvattavia vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta ei ole ottanut tällä lausunnolla kantaa korvattavan vahingon määrään. 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia