Haku

VKL 433/04

Tulosta

Asianumero: VKL 433/04 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.04.2005

Julkisyhteisön vastuu. Jalankulkija liukastunut ajoradalla jätettyään käyttämättä jalankulkuväylää. Jalankulkuväylän kunnossapidon laiminlyönti. Kiinteistönomistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä (synt. 1943) oli ollut vakuutuksenottajana olevan kunnan terveyskeskuksen vastaanotolla aamulla 20.1.2003. Käytyään terveyskeskuksen laboratoriossa lausunnonpyytäjä oli noin klo 08.15 lähtenyt ulos. Lausunnonpyytäjän kertoman mukaan tuolloin oli ollut hämärää. Lausunnonpyytäjä oli havainnut terveyskeskuksen edustalla olevan jalkakäytävän ja pihan olleen liukkaan ja hiekoittamattoman. Hän on kertonut kävelleensä varoen paikoista, joissa vähänkin näytti olevan karkeutta. Lausunnonpyytäjän kengissä oli vielä raudat. Hän käveli jalkakäytävää, mutta ylitti parkkipaikalle johtavan ajoradan. Ajoradan keskivaiheilla hän oli liukastunut ja loukannut itsensä.

Korvausta haettiin vakuutuksenottajana olevan kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvauksia tapahtuneen vuoksi. Vahinkotapahtuma on sattunut moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitetulla ajoradalla, joka ei ole tarkoitettu jalankulkuliikenteelle. Tien ylitystä varten on jalkakäytävillä tielle vievät pienet portaat, joita tulee käyttää tietä ylittäessä. Lausunnonpyytäjä ei ole ylittänyt tietä kyseiseltä kohdalta, vaan hän on oikaissut vinosti ajoradan ylitse. Tiealue on ollut moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Terveyskeskuksen piha-alue sekä jalkakäytävät on hiekoitettu vahinkopäivänä klo 05.00 – 06.00 välisenä aikana. Sääolosuhteet ovat olleet vahinkopäivänä hankalat. Keli on ollut märkä ja vetinen ja tämän seurauksena hiekoitushiekka on voinut valua veden mukana pois.

Yhtiön käsityksen mukaan vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Näin ollen korvausta ei makseta.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.

Tapahtumahetkellä oli pimeää ja pihamaalla oli huono valaistus. Keli oli jäinen. Aluetta ei ollut hiekoitettu. Terveyskeskukseen työhön tulijat liukastelivat. Terveyskeskus sijaitsee mäen päällä, ja pihamaa oli täynnä ambulansseja ja invatakseja. Lausunnonpyytäjän kengissä oli jääraudat. Hän lähti parkkipaikalle mäkeä alas, jolloin vastaan oli tullut auto. Hän ylitti kapean tien, koska kertomansa mukaan parkkipaikalle ei muuten pääsekään. Lausunnonpyytäjän mies odotti autossa parkkipaikalla. Tietä ylittäessään lausunnonpyytäjä kaatui. Hänen miehensä voi todistaa, ettei hiekoitusta ollut koko alueella. Kunnan säästötoimien vuoksi ihmiset saavat henkensä edestä tulla terveyskeskukseen korkeita liukkaita rappuja ylös mäelle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää korvausvaatimuksen toistaen korvauspäätöksessä mainitsemansa.

Yhtiö lisää, että kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon laatutason määrittelee lähtökohtaisesti kadun osan käyttötarkoitus. Jalkakäytävät on pidettävä pääasiassa jalankulku- ja polkupyöräliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tiealueet on puolestaan pidettävä moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Lausunnonpyytäjä on ylittänyt ajoradan eikä ajorataa ole lain mukaan pidettävä jalankulkua tyydyttävässä kunnossa. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Käsiteltävänä oleva kysymys

Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjälle aiheutunut henkilövahinko korvattava kiinteistönomistajana olevan kunnan vastuuvakuutuksesta. Lausunnonpyytäjä on kaatunut ajoradan osalla, jota hän on käyttänyt pysäköintialueelle päästäkseen portaiden sijasta. Tästä syystä erityisenä kysymyksenä on, mikä merkitys lausunnonpyytäjän kulkureitin valinnalle on annettava arvioitaessa kiinteistönomistajan vastuuta.

Tapauksen arviointi

Kadun ja eräiden yleisten alueiden puhtaanapidosta annetun lain (katulaki) 4.1 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Tässä tapauksessa huolellisuusvelvollisuus on sinänsä korostunutta. Vastuusta vapautuakseen vakuutuksenottajan on perustilanteessa näytettävä menetelleensä huolellisesti jalkakäytävän kunnossapidossa.

Nyt esillä oleva tapaus on kuitenkin poikkeuksellinen sikäli, että lausunnonpyytäjän vahinko on sattunut ajoradalla, jota kiinteistönomistaja ei ole velvollinen pitämään jalankulkijoiden käyttöön tyydyttävässä kunnossa.

Parkkipaikalle, jonne lausunnonpyytäjä oli pyrkinyt, johtaa jalankulkijoille merkitty kulkuväylä portaineen. Lausunnonpyytäjä oli kuitenkin kulkenut parkkipaikalle ajoradan yli. Hän oli kaatunut tuolla ajoradalla. Ajorata on käytettävissä olevan selvityksen mukaan ollut moottoriajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Ajorataa ei ole ollut velvollisuutta pitää jalankulkijoiden käyttöön tyydyttävässä kunnossa.

Kiinteistönomistajan korvausvelvollisuuden perusteeksi ei tässä tapauksessa riitä yksinomaan se, että jalankulkualueen kunnossapito on mahdollisesti laiminlyöty. Koska lausunnonpyytäjä on käyttänyt ajorataa jalankulkualueen sijasta, edellytetään vastuun syntymiseksi lisäksi, että parkkipaikalle johtava jalankulkuväylä, erityisesti sillä olevat portaat, ovat olleet silminnähden niin puutteellisessa kunnossa, että lausunnonpyytäjällä voidaan katsoa olleen pakottava syy käyttää jalankulkualueen sijasta ajorataa.

Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan jalankulkualueet oli hiekoitettu tapahtuma-aamuna klo 05.00 – 06.00 välisenä aikana. Yhtiön käsityksen mukaan keli oli kuitenkin huono, ja hiekka on voinut liueta pois sateen vuoksi. Lausunnonpyytäjä on kertonut, että aluetta ei ollut lainkaan hiekoitettu. Käytettävissä olevasta selvityksestä, johon liittyy lausunnonpyytäjän piirtämiä tapahtumakuvia, voidaan kuitenkin päätellä, ettei lausunnonpyytäjä ole käyttänyt portaita silloinkaan, kun hän on aamulla mennyt terveyskeskukseen laboratoriotutkimuksiin. Lautakunnan käytettävissä olevista tapahtumapaikkavalokuvista ja kartasta käy ilmi, että sille parkkipaikalle, jolle lausunnonpyytäjä oli menossa, johtavat portaat eivät ole olleet erityisen jyrkät. Askelmia näyttäisi olevan seitsemän kappaletta. Näissä portaissa tosin ei ole kaidetta. Tästä huolimatta valokuvasta ei voida päätellä ainakaan sitä, että kyseiset portaat olisivat hiekoituksen mahdollisen puuttumisenkin vuoksi silminnähden niin vaaralliset, että jalankulkijalla olisi siksi perusteltu syy valita vaihtoehtoinen kulkureitti ajoradan yli.

Kertynyt selvitys ei siten osoita, että lausunnonpyytäjä olisi ollut pakotettu käyttämään ajorataa jalankulkualueeksi merkityn portaikon sijasta.

Kiinteistönomistaja ei ole velvollinen huolehtimaan ajoradan kunnossapidosta jalankulkijoiden turvallisuuden vuoksi. Vahinko ei ole sattunut kiinteistönomistajan huolellisuusvelvollisuuden piiriin kuuluvalla alueella vaan ajoradalla. Pakottavaa syytä tämän alueen käyttämiseen jalankulkualueen sijasta ei ole ollut. Lautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että vahinko olisi sattunut sellaisesta syystä, josta kiinteistönomistaja on vahingonkorvausvastuussa.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia