Haku

VKL 43/15

Tulosta

Asianumero: VKL 43/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutusmäärä. Ennen pääkäsittelyä syntyneet kulut. Asiassa saavutettu sovinto.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu R.T. haki oikeusturvaetua kiinteistönkaupan purkua koskevaan riita-asiaan kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvailmoituksen mukaan riita sovittiin 6.6.2013 ennen pääkäsittelyä, joka oli sovittu pidettäväksi 7.6.2013.

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun 3.7.2013 päivätyllä päätöksellään, jonka mukaan asiassa, joka on ratkaistu ennen pääkäsittelyä sekä asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on vakuutuksesta maksettavien korvauksien enimmäismäärä 50 % korvauksen enimmäismäärästä. Päätöksen mukaan korvauksen enimmäismäärä on tapauksessa 10.000 euroa, jolloin maksettavan korvauksen määrä on 5.000 euroa, josta vähennetään ehtojen mukainen omavastuu 15%. Edellä mainituin perustein yhtiö suoritti R.T:lle 4.250,00 euroa.

Asiakkaan valitus

R.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan kiinteistön kaupan purkua koskenut riita-asia oli saatu sovittua vain päivää ennen pääkäsittelyn aloittamista. Näin ollen pääkäsittelyyn valmistautuminen oli jo vaatinut asiassa tavanomaisen työmäärän ja kaikki suoritetut toimenpiteet olivat niin ikään tähdänneet asian menestyksekkääseen hoitamiseen tulevassa pääkäsittelyssä. Valituksen mukaan asiassa tulee niin ikään huomioida, että R.T:n intressi on ollut asiassa erittäin suuri ja näin ollen sovinnollisen ratkaisun saaminen asiassa on ollut tärkeää.

Valituksessa todetaan myös, että asiamiehen yksi tärkeimpiä velvollisuuksia on olla aiheuttamatta päämiehelleen ylimääräisiä kuluja ja näin on myös tässä tapauksessa toimittu. Edelleen kyseessä on ollut R.T:n kannalta niin merkityksellisestä asiasta, ettei asian vieminen pääkäsittelyyn yksinomaan sen varmistamiseksi, että oikeusturvavakuutus saadaan käyttöön täysimääräisesti, voi valituksen mukaan olla hyvän vakuutuskäytännön mukaista.

Edellä mainituin perustein R.T. katsoo, että hänelle tulisi korvata vakuutusmäärä kokonaisuudessaan. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toteaa, että oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä on asiakkaan käytettävissä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin. Puolet vakuutusmäärästä voidaan käyttää ennen tuomioistuinkäsittelyn aloittamista kohdistuviin kustannuksiin ja toinen puoli itse pääkäsittelyssä ja sen jälkeen. Vastineen mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa R.T:lle aiheutuneet kulut ovat syntyneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, joten niihin voidaan soveltaa vakuutusmäärän puolittamista koskevaa ehtokohtaa.  Näin ollen vakuutusyhtiö pitää antamaansa korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiön päätös suorittaa puolet vakuutusmäärästä sellaisista kuluista, jotka olivat syntyneet ennen pääkäsittelyä asianmukainen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Ehtojen kohdan 7.2 mukaan korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Vakuutuskirjan mukaan enimmäiskorvausmäärä oikeusturvavakuutuksesta on 8.500. Omavastuu on 15 % korvausmäärästä, vähintään 150 euroa

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa oikeusturvaedun myöntöpäätöksessään todennut, että se korvaa asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti. Vakuutusehtojen mukaan yhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Lautakunta toteaa, että puolitettua vakuutusmäärää sovelletaan sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista. Korvausmäärän rajoitusta koskeva ehto on myös asianmukaisesti mainittu vakuutuksenottajalle annetuissa korvauspäätöksissä. Tässä tapauksessa vakuutetuille aiheutuneet kulut ovat syntyneet ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, joten niihin voidaan lautakunnan näkemyksen mukaan soveltaa vakuutusmäärän puolittamista koskevaa ehtokohtaa.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään virheellisesti todennut vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärän olevan 10.000 euroa, joka puolittamalla ja josta vähentämällä omavastuu saadaan 4.250 euroa. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei omavastuuta kuitenkaan ehtojen mukaan vähennetä enimmäiskorvausmäärästä vaan korvattavista kustannuksesta. Näin ollen, mikäli korvauksen enimmäismäärä olisi 10.000 euroa, olisi ennen pääkäsittelyä ratkaistussa asiassa mahdollista saada korvausta enimmillään 5.000 euroa.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan enimmäiskorvausmäärä oikeusturvavakuutuksesta on 8.500 euroa. Myös vakuutuskirjaan merkitty oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 8.500. Yhtiö on myös päätöksessään todennut, että korvauksen enimmäismäärä tapauksessa on 4.250 euroa. Näin ollen lautakunnan näkemyksen mukaan ehtojen ja vakuutuskirjan merkintöjen perusteella R.T:lla ei ole ollut aihetta olettaa varsinaisen vakuutusmäärän ylittävän 8.500 euroa ja puolittamisen jälkeen 4.250 euroa.

Lopputulos

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa asiassa lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia