Haku

VKL 431/14

Tulosta

Asianumero: VKL 431/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Tilaajan vastuu vuokraamalleen autonosturille työmaalla sattuneesta vahingosta. Nosturiauton kaatuminen. Vuokrattua tai lainattua omaisuutta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli vuokrannut X Oy:ltä autonosturin kuljettajineen voimalinjatyömaalleen pylväiden pystyttämistä varten. Voimalinjan suolla olleelle kulkureitille oli jäädytetty tie pylväiden välille. Siirryttäessä nostopaikasta toiselle nosturin edellä noin 100 metrin päässä oli ajanut opastusauto. Kun autonosturia oltiin siirtämässä 17.2.2014 seuraavalle nostopaikalle, se oli ajautunut kulkusuunnassaan vasemmalle kaartuneessa mutkassa vasemmalle, jolloin tien reuna oli pettänyt ja nosturi oli juuttunut kiinni. Nosturia ei saatu takaisin tielle vaan se kaatui ja sen seurauksena vaurioitui.

Autonosturin vuokrasopimus oli tehty noudattaen ajoneuvonostureiden yleisiä vuokrausehtoja. Niiden mukaan nosturin kuljettaja toimi tilaajan työjohdon alaisuudessa ja tilaaja vastasi työmaa-alueen teiden kantavuudesta. X Oy on vaatinut A Oy:tä korvaamaan autonosturille aiheutuneet noin 60 000 euron vahingot, minkä perusteella A Oy on hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen 2.4.2014 päivätyllä päätöksellään lausuen, ettei vahinko ollut aiheutunut A Oy:n sopimusrikkomuksesta tai tuottamuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ollut johtunut tilaajan vastuulla olleen tien pettämisestä vaan siitä, että autonosturin kuljettaja ei ollut noudattanut hänelle osoitettua ajolinjaa. Kuljettaja ei ollut kieltäytynyt tehtävästä, mihin hänellä olisi ollut vuokrausehtojen mukaan oikeus. X Oy ei myöskään ollut määritellyt tielle laatuvaatimuksia.

Päätöksen saatuaan X Oy vetosi siihen, että nosturi oli kaatunut vasta, kun maata oli kaivettu sen tukijalkojen saamiseksi maahan. Menettely oli ollut virheellinen. X Oy:n mukaan nosturi olisi pitänyt tukea puomistaan nostoliinoilla kaatumisen estämiseksi. Työnjohto oli sopimuksen mukaan kuulunut A Oy:lle, joten se oli vastuussa vahingosta. Uudessa päätöksessään 7.5.2014 vakuutusyhtiö on pysyttänyt korvausratkaisunsa huomauttaen, ettei X Oy:n kuvaama pelastustapa ollut ollut tilanteessa työturvallisuussyistä mahdollinen. Pelastamistapa oli päätetty yhdessä X Oy:n edustajan kanssa. A Oy:n sopimuksen mukainen työnjohtovelvoite oli koskenut vain nosturilla tehtävää nostotyötä.

Asiakkaan valitus

X Oy on pyytänyt asiasta Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta lausuen, että autonosturin opastaminen seuraavaan nostokohteeseen oli ollut A Oy:n vastuulla. Myös jäätie oli ollut A Oy:n vastuulla. Tiellä ei ollut merkintöjä, joista kuljettaja olisi voinut havaita sen pehmeät osat. X Oy on viitannut vahinkopaikalta otettuihin valokuviin.

Pelastustoimista oli vastannut A Oy, jonka työnjohdon päätöksellä kaivinkone oli kaivanut maata nosturin kallistuman puolelta tukijalkojen asettamiseksi, minkä seurauksena autonosturi oli kaatunut. X Oy:n näkemyksen mukaan nosturia tukeneen maa-aineksen kaivaminen pois oli ollut väärä toimenpide. Sen sijaan nosturia olisi pitänyt tukea paikalla olleen kaivinkoneen kauhalla.

X Oy on katsonut, että A Oy oli syypää nosturin kaatumiseen, koska opastus oli ollut puutteellista opasauton oltua liian kaukana, jotta nosturi olisi voinut seurata oikeaa reittiä. Lisäksi pelastustoimet olivat olleet virheellisiä, mikä viime kädessä aiheutti nosturin kaatumisen. Ajoneuvonostureiden yleisissä vuokrausehdoissa kerrotaan nosturin kuljettajan toimivan tilaajan työnjohdon alaisuudessa, jolloin tilaaja vastaa ja varmistaa, että nosturinkuljettaja toimii ohjeistuksen mukaisesti. A Oy:n vastuuvakuutusyhtiön tuli korvata aiheutunut vahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut nosturin kuljettajan ja paikalla olleen A Oy:n edustajan vahingosta antamiin kertomuksiin sekä 1.10.2009 alkaen voimassa olleisiin ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiin ehtoihin.

Nosturinkuljettajan kertoman mukaan:

"Olin siirtämässä nosturiamme pylväiden välissä [A Oy:n] tekemää tietä pitkin. Edelliseltä pylväältä toiselle siirrettäessä ajoin [A Oy:n] käskystä, ja [A Oy:n] auton opastamana seuraavalle pylväälle. Noin 75 metriä ennen määränpäätä tie petti yllättäen alta ja nosturi kaatui."

A Oy:n edustajan kertoman mukaan:

"Ajoimme työparin kanssa talvitiellä noin 300 metriä nosturin edellä kunnes huomasimme että nosturi oli pysähtynyt, käännyimme ympäri ja ajoimme nosturin luokse, huomasimme että nosturi oli oikaissut mutkan ja painahtanut talvitien sivuun. Oheisessa liitteen kuvassa näkyy selvästi että nosturi kuski oli poistunut talvitien ajouralta ajosuuntaan nähden vasemmalle puolelle. Ja noin 15 minuutin kuluttua nosturi kaatui vasemmalle kyljelleen."

Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkopaikalla otetuista valokuvista oli nähtävissä, että tie oli ehjä ja nosturi oli poistunut tieltä oikaistessaan vasemmalle kääntyvässä mutkassa. Vahinko ei ollut aiheutunut A Oy:n tuottamuksesta. Nosturin kuljettajaa opastaneen edellä kulkeneen ajoneuvon kuljettaja oli kertonut nosturin oikaisseen mutkan ja kaatuneen talvitien sivuun. Tietä ei ollut merkitty, mutta jäädyttämällä tehty noin viisi metriä leveä ajoväylä on ollut selkeästi näkyvissä. Mikäli kuljettaja olisi ollut epävarma tien linjauksesta, hänen olisi tullut pysäyttää nosturi ja pyytää A Oy:n työntekijöitä osoittamaan tien sijainti. Tiessä ei ole ollut X Oy:n väittämiä pehmeitä paikkoja, vaan nosturi oli poistunut tieltä pehmeälle suolle.

Tie oli tehnyt aina samalla tavalla mutkan pylvään kohdalla ja nosturi oli saapunut edellisille nostopaikoille ilman vahinkoja. Vahinkopäivänä oli ehditty nostaa yksi pylväs ja edellisellä viikolla kolme pylvästä. Tien linjaus oli vahinkopaikalla samanlainen kuin aikaisemmillakin pylväspaikoilla ja tuttu nosturin kuljettajalle. Edellä kulkenut A Oy:n työntekijän kuljettama ajoneuvo on opastanut nosturin kuljettajaa voimatta kuitenkaan vaikuttaa nosturin kulkuun tiellä. Koska vain nosturin kuljettaja oli voinut päättää nosturin ajolinjasta ja sijainnista tiellä, edellä ajaneen ajoneuvon kuljettajan ei voitu katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntyyn. Nosturin ajautuminen pois tieltä oli aiheutunut yksinomaan nosturin kuljettajan menettelystä.

Nosturi ei vaurioitunut valitun pelastamistavan vuoksi, vaan se olisi kaatunut ja vaurioitunut vallinneissa olosuhteissa joka tapauksessa. Nosturi ei ollut kaatunut heti, vaan alkanut vähitellen kallistua, joten päätös pelastamistavasta oli ollut tehtävä nopeasti. A Oy ei ollut päättänyt pelastustoimenpiteistä yksin vaan yhdessä nosturinkuljettajan kanssa. Nostoliinan kiinnittämistä nosturin puomiin oli harkittu, mutta sen kiinnittäminen kiipeämällä oli todettu liian vaaralliseksi. Vakuutusyhtiön mukaan nosturin kuljettaja ei ollut ehdottanut X Oy:n muutoksenhakukirjelmässä esittämää pelastustapaa eli nosturin tukemista kaivinkoneen kauhalla.

Nosturin vuokrausta koskevien sopimusehtojen mukaan A Oy on vastannut maapohjan riittävästä kantavuudesta nostopaikalla, työmaa-alueella ja käytetyillä teillä. Vahinkotapahtumasta saatujen kertomusten ja vahinkopaikalla otettujen valokuvien perusteella oli selvää, että tie ei ollut pettänyt, vaan nosturi oli kaatunut muusta syystä.

Sopimuksen mukaan nosturinkuljettajan oli työssään noudatettava tilaajan työnjohdon antamia määräyksiä ja ohjeita. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella vakuutusyhtiö on katsonut, että nosturin kuljettaja ei ollut noudattanut hänelle osoitettua ajolinjaa vaan oikaissut mutkassa. Kuljettajalla olisi yleisten sopimusehtojen mukaan ollut oikeus kieltäytyä tehtävästä, mutta hän tai kukaan muukaan X Oy:n edustaja ei ollut reklamoinut A Oy:n suolle jäädyttämästä tiestä. X Oy ei ollut myöskään asettanut tielle laatuvaatimuksia. X Oy:n voitiinkin katsoa hyväksyneen tien sellaisena kuin se työn alkaessa ja vahinkohetkellä oli.

Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisten ehtojen kohdassa 2.1, Työnjohto ja nostotyön suunnittelu, todetaan: "Tilaaja vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta" Työnjohtovelvoite ei siis ole koskenut nosturin pelastamista vaan nosturilla tehtyä nostotyötä. Ehtojen kohdassa 1 todetaan, että "…ajoneuvonosturin työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa.". A Oy:n vastuu nosturin vaurioitumisesta ei voi perustua ehtokohtaan 2.1.

Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisten ehtojen kohdassa 4.1, Tilaajan vahinkovastuu, todetaan: "Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden suorittamatta jättämisestä vuokralleantajalle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, ellei tilaaja näytä toimineensa moitteettomasti." Sopimusehdon mukaan A Oy:lle voi syntyä korvausvastuu X Oy:tä kohtaan näissä yleisissä sopimusehdoissa mainitun velvollisuuden laiminlyönnistä. Kun nosturin pelastamisvelvollisuus ei yleisten sopimusehtojen mukaan kuulunut A Oy:lle ja päätös pelastamistavasta oli tehty yhdessä X Oy:n edustajan kanssa, A Oy:n ei voitu katsoa olevan vastuussa nosturille aiheutuneista vahingoista.

Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että mikäli A Oy katsottaisiin korvausvelvolliseksi nosturille aiheutuneista vahingoista, korvausta vaurioituneen nosturin korjauskuluista ei kuitenkaan voitu maksaa A Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella, koska vakuutusehtojen kohdan 10.6 mukaan vakuutuksen perusteella ei korvata omaisuusvahinkoja, jotka ovat kohdistuneet vuokrattuun omaisuuteen. Rajoitusehdon 10.6 mukaan: "The Insurance does not cover property losses during such time as the insured or another person acting on the insured's behalf rents, leases, borrows or in any other manner utilizes property, irrespective of when the loss occurs."

Välitoimi

Lautakunta on varannut A Oy:lle kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajana tilaisuuden esittää asiassa oma laumansa. A Oy ei ole antanut lausumaa asiasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja A Oy vastuussa X Oy:ltä kuljettajineen vuokraamalleen autonosturille aiheutuneesta vahingosta ja oikeuttaako vahinko kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti vakuutuskorvauksen saamiseen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vastuuvakuutukseen 1.1.2013 alkaen sovellettujen yleisten vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan ”The insurance covers the insured’s liability in damages for losses covered by the insurance.”

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 10.6, Leased property, mukaan "The Insurance does not cover property losses during such time as the insured or another person acting on the insured's behalf rents, leases, borrows or in any other manner utilizes property, irrespective of when the loss occurs."

Asian arviointi

1) Oliko A Oy menettelyllään aiheuttanut autonosturin vaurioitumisen?

Lautakunnan käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan autonosturia oli oltu vahingon sattuessa siirtämässä A Oy:n jäädyttämää työmaatietä pitkin uuteen nostopaikkaan A Oy:n edustajan kuljettamaa opasautoa seuraten. Tielinjan kulun osoittamiseksi annetusta opastuksesta huolimatta lautakunta katsoo, että nosturin ajolinjan lopullinen valinta ja vastuu sen käyttöön osoitetulla tiellä pysymisestä on lähtökohtaisesti voinut kuulua vain nosturin kuljettajalle, jonka on myös katsottava olleen parhaiten perillä kuljettamansa ajoneuvon ominaisuuksista. Siinä tapauksessa, että tielinjan kulku ei olisi ollut opasautosta huolimatta riittävästi kuljettajan havaittavissa, hänen olisi tullut pysäyttää nosturi ja pyytää tielinjan tarkempaa osoittamista ennen ajon jatkamista.

Lautakunta katsoo käytettävissä olevien valokuvien perusteella, että työmaatien kulku on ollut tässä tapauksessa vahinkopaikalla riittävästi kuljettajan havaittavissa.  Valokuvien perusteella nosturi oli ajautunut kulkusuunnassaan liikaa tien vasempaan reunaan, minkä seurauksena se on pudonnut tieltä. Valokuvista ei ole pääteltävissä, että tielinjalta ajautuminen olisi johtunut tien pettämisestä tai muusta vastaavasta nosturin kuljettajan havaintomahdollisuuksien ulkopuolella olleesta tien puutteellisuudesta. Asiakirjojen mukaan nosturia oli käytetty työmaalla jo edeltäneellä viikolla ja aiemmin vahinkopäivänä ilman, että nosturin kuljettaja olisi huomauttanut A Oy:lle siitä, että hänen käsityksensä mukaan tien kunto ei olisi ollut nosturille riittävä.

Asiassa annettujen kertomusten mukaan nosturi ei ollut kaatunut välittömästi tieltä suistuttuaan vaan vasta myöhemmin, kun sitä ei ollut onnistuttu tukemaan kaatumisen estämiseksi. Lautakunta toteaa, että tilannetta jälkeenpäin arvioitaessa on mahdollista osoittaa, että toisin toimien nosturin kaatuminen olisi ehkä voitu estää. Tämä ei kuitenkaan välttämättä osoita, että nosturin kaatuminen olisi aiheutunut A Oy:n tuottamuksesta.

Paikalla olleet A Oy:n edustajat ja X Oy:n nosturinkuljettaja olivat yhdessä yrittäneet saada nosturin kaatumisen estetyksi. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että osapuolet olisivat olleet erimielisiä valitusta pelastamistavasta. A Oy:n ja X Oy:n välisessä vuokrasopimuksessa noudatetuissa ajoneuvonostureiden vuokrauksen 1.10.2009 alkaen voimassa olleissa yleisissä ehdoissa ei myöskään ole määräyksiä siitä, kenelle työnjohtovelvollisuus mahdollisissa onnettomuustilanteissa kuuluu.

Selostamistaan syistä lautakunta katsoo, ettei nosturin tieltä suistuminen ole saadun selvityksen perusteella johtunut A Oy:n tuottamuksesta tien rakentamisessa, kunnossapidossa tai nosturin kuljettajan opastamisessa eikä A Oy myöskään ole vastuussa siitä, että nosturi on tieltä suistumisen jälkeen toteutettujen pelastusyritysten yhteydessä kaatunut ja vaurioitunut.

2) Vahingon korvattavuudesta vakuutusehtojen mukaan

Kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 10.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan vuokraamalleen tai lainaamalleen omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja. Rajoituksen lähtökohtana on se, että vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutetun huolenpitovelvollisuuden alaiselle omaisuudelle. Muussa tapauksessa vakuutuksenottaja voisi päästä vastuuvakuutuksen avulla vierasta omaisuutta käyttämällä parempaan asemaan kuin ollessaan saman omaisuuden omistajana.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut A Oy:n käyttöönsä vuokraamalle autonosturille, joten mainitun rajoituksen perusteella vahinko jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle siinäkin tapauksessa, että A Oy:n katsottaisiin tuottamuksellaan aiheuttaneen nosturin vaurioitumisen.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia