Haku

VKL 43/11

Tulosta

Asianumero: VKL 43/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Lakipykälät: 5, 9

Toiminnanharjoittajan vastuu. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Mitä rajoitusehdoista oli puhuttu vakuutusta tehtäessä? Mitä materiaalia vakuutusta tehtäessä oli vakuutuksenottajalle annettu? Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun taikka -uskotun omaisuuden vahinko. Tuottamusarviointi.

Vakuutuksenottajayritys on aloittanut talonrakentamistoiminnan toukokuussa 2010. Kun yritys on saanut ensimmäisen ison projektin kaupungilta, on yritys päättänyt ottaa rakennustoimintaa varten vakuutukset. Vakuutuksenottajayritys on tuolloin ottanut toiminnan vastuuvakuutuksen. Kaupungin rakennusurakkaan kuuluneen rakenteilla olleen varaston toinen pääty paloi 7.10.2010, sillä rakentamisen yhteydessä oli palon syttymispaikkaan jäänyt sähköjohto, josta palo oli saanut alkunsa. Korvauksia vahingoista haettiin vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on viitannut rajoitusehtokohtaan 201.2 ja todennut, että vahinko oli aiheutunut työn kohteena olevalle omaisuudelle. Vahingoittunut omaisuus oli rajoitusehtokohdan tarkoittamalla tavalla vahingon sattuessa yrityksen käsiteltävänä, huolehdittavana ja toiminnan kohteena. Koska kyseessä oli rajoitusehtokohdan mukainen tapahtuma, ei korvausta vastuuvakuutuksesta suoritettu.

Vakuutuksenottajayritys valitti asiasta vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen ja ilmoitti, että ennen kyseessä olevaa rakennusprojektia vakuutuksenottajayritys oli neuvotellut vakuutusyhtiön myyntipäällikön kanssa. Myyntipäällikkö oli neuvonut ottamaan vastuuvakuutuksen. Myyntipäällikkö on myös vahingon jälkeen ollut sitä mieltä, että vakuutuksen pitäisi korvata kyseessä oleva palovahinko. Vakuutuksenottajayrittäjä on kysynyt valituksessaan mm., onko häntä johdettu myyntitilanteessa harhaan.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin ei muuttanut vakuutusyhtiön päätöstä.

 

Lausuntopyyntö

Kun vakuutuksenottajayritys on aloittanut korjaus- ja talonrakentamistyöt se on päättänyt ottaa kattavat vakuutukset. Tämän vuoksi vakuutuksenottajayrityksen edustaja on mennyt vakuutusyhtiöön myyntipäällikön luo juttelemaan ja kertonut hänelle rakennusprojektista ja kysynyt, minkälaiset vakuutukset kannattaa ottaa. Myyntipäällikkö on suositellut vastuuvakuutusta ja sen vakuutuksenottajayrityksen edustaja on ottanut. Hän sai myyntitilanteessa sen käsityksen, että vastuuvakuutus korvaa, jos vakuutuksenottajayritys rakentaessaan omalla toiminnallaan aiheuttaa esimerkiksi vesi- tai palovahingon. Vakuutuksenottajanyrityksen edustaja vaati myös rakennuskumppaniaan ottamaan vastaavan vastuuvakuutuksen itselleen.

Vahingon tapahduttua vakuutuksenottajayritykselle selvisi, että vastuuvakuutus ei korvaakaan rakentamisen aikana tapahtuvia vahinkoja. Tästä merkittävästä rajoituksesta olisi ollut syytä mainita myös myyntitilanteessa, mutta näin ei tapahtunut. Asia selvisi jälkikäteen vakuutusehdoista, jotka vakuutuksenottajayritys sai myöhemmin postitse. Myyjä on antanut harhaanjohtavan kuvan vakuutuksen sisällöstä. Myöhemmät puhelut ja sähköpostiviestintä osoittavat asian. Vakuutuksenottajayritys on esittänyt puhelinkeskustelut ja sähköpostikirjoitukset asiasta.

Vakuutuksenottajayritys vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa palovahingon, koska myyjä on antanut myyntitilanteessa ja vahingon jälkeenkin ymmärtää, että vastuuvakuutus korvaa kyseessä olevan palovahingon.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Varastorakennus on ollut vakuutuksenottajayrityksen rakennettavana vahinkotapahtuman sattuessa. Kyseessä on työn kohteena olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vahingoittunut omaisuus on rajoitusehtokohdan tarkoittamalla tavalla ollut vahingon sattuessa vakuutuksenottajan käsiteltävänä, huolehdittavana ja toiminnan kohteena. Näin ollen vahinko ei ole korvattavissa vakuutuksenottajayrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajalle myyntitilanteessa annettujen tietojen osalta vastineessa on todettu, että vakuutuksenottajayritys on pyytänyt kohteelle vastuuvakuutusta. Myyntihenkilö on myyntitilanteessa tiedusteltaessa kertonut tuntevansa vastuuvakuutuksen sisällön ja hän pitää epätodennäköisenä, että olisi maininnut vakuutuksenottajayritykselle tämänkaltaisten vahinkojen sisältymisestä vakuutuksen korvauspiiriin. Koska kyseessä olevan kaltaiset rakenteilla olevat kohteet vakuutetaan tavanomaisesti urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutuksella sekä rakennustyövakuutuksella, kertoo vakuutusyhtiön myyntihenkilö tiedustelleensa, onko kohteelle tarpeen ottaa rakennusaikainen vakuutus. Myyntihenkilön kertoman mukaan vakuutuksenottajayrityksen edustaja on sanonut, ettei rakennettavan kohteen omistaja ole tällaista vakuutusta edellyttänyt, joten sitä ei tarvita.

Oikeuskäytännön mukaan vakuutuksenottajan, joka vetoaa saaneensa virheellisiä markkinointitietoja, on pääsääntöisesti näytettävä toteen, mitä tietoja hän on saanut ja ne perusteet, joiden vuoksi hänelle on syntynyt virheellinen käsitys vakuutuksen sisällöstä. Pelkkä väite siitä, että vakuutusmyyjä on suullisesti antanut harhaanjohtavaa tietoa, ei ole oikeuskäytännön mukaan ollut riittävä näyttö. Vakuutuksenottajayritykselle on toimitettu vakuutuskirjat sekä siihen liittyvät vakuutusehdot, joista rajoitusehto selviää, joten yrityksellä on ollut tieto vakuutuksen kattavuudesta.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vahinkotapahtuman jälkeen annetut tiedot tulevasta korvauksesta eivät sido vakuutusyhtiötä. Vakuutuksenottaja ei voi vaatia korvauksen suorittamista vakuutustapahtuman jälkeen annettujen ennakkotietojen perusteella.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä oleva vahinko ei ole vastuuvakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon perusteella korvattavissa vakuutuksenottajayrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta ja ettei vakuutuksenottajayritykselle ole annettu vakuutussopimusta solmittaessa tai vakuutustapahtuman jälkeen virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vakuutuksen kattavuudesta.

Mikäli Vakuutuslautakunta päätyy vakuutusyhtiön kannasta poikkeavasti katsomaan, ettei kyse ole rajoitusehtokohdan 201.2 piiriin kuuluvasta vahingosta tai että vakuutusyhtiö on antanut vakuutuksen kattavuudesta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutusyhtiö ei pidä selvitettynä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksenottajan huolimattomuudesta.

Saatujen selvitysten mukaan palon todennäköisenä syynä on ollut oikosulku jatkojohdossa. Pelkkä laitteen omistaminen ei synnytä korvausvastuuta vahingosta, joka aiheutuu laitteen mahdollisesta epäkuntoisuudesta. Koska vakuutuksenottajan huolimattomuus on vakuutusehtojen perusteella edellytyksenä vahingon korvattavuudelle vastuuvakuutuksesta eikä tällaista huolimattomuutta ole osoitettu, ei vahinkoa tälläkään perusteella voitaisi korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä toimittamaan vielä vakuutuksen tehneen henkilön oman selvityksen lausunnonpyytäjän väitteisiin. Lisäksi on pyydetty selvitystä siitä, mitä kirjallista materiaalia vakuutuksenottajalle on annettu vakuutusta tehtäessä ja kopiot tästä materiaalista.

Vakuutuksen tehnyt vakuutusyhtiön toimihenkilö on todennut, ettei hän ota kantaa puhelinkeskusteluun, koska ei pysty muistamaan asiaa. Kunta ja valtio vaativat yleensä rakennettaessa rakennusaikaisen vakuutuksen tekijöiltään ja näitä toimihenkilö on tehnyt 20 vuoden aikana satoja. Kun toimihenkilö on myyntitilanteessa kysynyt rakennusaikaisesta vakuutuksesta, ei vakuutuksenottajalla ollut asiasta tietoa. Tämä ihmetytti toimihenkilöä. Sähköpostissa hän on kysynyt suoraan, mikä on ollut palon syynä ja tätä ei ole tiedetty. Valitusprosessia toimihenkilö suosittelee aina, koska vakuutusyhtiössä on oma muutoksenhakumenettely. Hän ei ole nähnyt mitään papereita tai dokumentteja vahingosta, koska ne ovat olleet käsittelijällä. Hän ei itse ota koskaan kantaa itse vahinkoon, ja siksi hän aina suosittelee asiakkaalle, että jos on valitettavaa, niin kannattaa valittaa. Jos kaupunki olisi vaatinut rakennustyövakuutuksen, niin kaikki olisi ollut kunnossa ja tämän takia asiassa on jotain hämärää.

Toimihenkilö kertoo, että hänen toimintatapaansa kuuluu aina tulostaa kyseinen ehto mukaan asiakkaalle. Hän on melko varma, että ehto 201 ”Toiminnan vastuu” on  annettu asiakkaalle. Aikaa on kuitenkin kulunut jo niin paljon, ettei hän pysty varmasti muistamaan, antoiko hän ehdon asiakkaalle.

Vakuutuksen teon ja vakuutushakemuksen osalta on vakuutusyhtiöstä todettu, että yrityksen vakuutukset ovat alkaneet 11.10.2007, jolloin vakuutettuina on ollut lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa. Korjausrakentaminen on vakuutettu 7.6.2010 alkaen eli vain vuoden 2010 yleiset ehdot soveltuvat käsiteltävään tapaukseen. Mitään vakuutushakemusta ei löytynyt. Myyntihenkilön muistikuvien mukaan vakuutuksenottajayrityksen edustaja on käynyt henkilökohtaisesti toimistossa, jolloin vakuutusturvasta on keskusteltu. Vakuutusyhtiön edustaja on löytänyt vahinkoa edeltävältä ajankohdalta vuositarkastusmuistion, josta selviää, että 27.8.2010 on asiakkaan kanssa käyty läpi vakuutusturva, myös omaisuuden ja toiminnan vakuutukset. Näiden osalta ei ole sovittu toimenpiteitä.

Vakuutuslautakunnan käytössä on ollut lisäksi pelastuslaitoksen tekemä onnettomuusseloste tapahtumapaikalta sekä poliisilaitoksen tekemä palonsyyn tutkintailmoitus.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehtojen kohdan 201.2 kohdan ”Käsiteltävän, huolehdittavan ja muutoin haltuunotetun taikka –uskotun omaisuuden vahinko” mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän

  • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä
  • tai jonkun muun tämän lukuun valmisteltavana, asennettavana, säilytettävänä, kuljetettavana tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai toiminnan kohteena
  • suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutussopimuslain 2 luvun 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

 

Ratkaisusuositus

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Toiminnan vastuuvakuutus on tehty kesäkuussa, kun vakuutuksenottajayritys on saanut suurehkon kaupungin rakentamisprojektin. Vakuutuksenottajayrityksen edustaja ilmoittaa, että hänellä on ollut tuolloin tarkoitus ottaa rakentamistoimintaan kattavat vakuutukset. Saadun selvityksen mukaan vakuutus on tehty vakuutusyhtiön toimistossa.

Kaikissa vastuuvakuutuksissa rajoitusehdot ovat olennainen osa vakuutusturvaa, ja ne rajoittavat vakuutusyhtiön vastuuta. Näillä rajoitusehdoilla on tärkeä osa, kun hahmotetaan vakuutusturvan laajuutta.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön tulee antaa ennen vakuutussopimuksen tekoa vakuutuksen hakijalle tarpeelliset tiedot, jotta tämä voisi arvioida vakuutustarpeensa. Tällöin tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Hallituksen esityksen 543/1994 perusteluiden mukaan pelkkien vakioehtojen antaminen ei riitä täyttämään vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta. Kuitenkaan selvityksen ei tarvitse olla suullista, vaan tiedonantomateriaali voi olla selkeää, kirjallista materiaalia, jossa tarvittaessa esimerkein tuodaan esiin tarvittavat tiedot.

Kun vakuutuksenottajayritys on ottanut toiminnan vastuuvakuutuksen, vakuutusyhtiöllä on ollut tiedossa, että vakuutus otetaan rakentamistoimintaan. Vakuutuksenottajayritykselle ei ole annettu mitään kirjallista tuoteselostetta tai vastaavaa vastuuvakuutusta otettaessa. On myös epävarmaa, onko vakuutuksenottajayritykselle annettu vakuutusehdot. Vakuutuksenottajayrityksen edustajan mukaan ei, vakuutusyhtiön edustajan mukaan ehkä. Mitään selvitystä eikä edes väitettä ei ole esitetty myöskään siitä, että vakuutusyhtiön edustaja olisi suullisesti kertonut mitään vastuuvakuutuksen rajoitusehdoista. Kun vakuutuksenottaja on ottanut vastuuvakuutuksen rakennustoimintaan, on olennaista, mitä rakentamisen aikana tapahtuneista virheistä korvattaisiin. Tällöin on erityisen tärkeää, että vakuutusyhtiön edustaja kertoo ennen vakuutussopimuksen päättämisestä vastuuvakuutuksen rajoitusehdoista, joita usein sovelletaan. Yksi tällainen yleisesti käytetty rajoitusehto on käsiteltävään, huolehdittavaan tai muutoin haltuun otettuun tai uskottuun omaisuuteen kohdistuva rajoitusehto.

Vakuutusyhtiön tulee pystyä osoittamaan, että se on antanut ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksenottajalle riittävästi tietoa, jotta tämä voi arvioida oman vakuutustarpeensa. Tällaista tietoa on mm. tieto vakuutukseen sisältyvistä rajoittavista ehdoista. Koska mitään kirjallista tuoteselostetta tai vastaavaa ei ole annettu, eikä ole osoitettu, että suullisestikaan olisi puhuttu mitään vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutukseen sisältyvistä rajoittavista ehdoista, ei edes niistä, joilla on merkitystä rakentamistoiminnassa, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole osoittanut täyttäneensä tiedonantovelvollisuuttaan kyseessä olevan rajoitusehdon osalta. Vakuutus on täten syntynyt ilman kyseessä olevaa rajoitusehtoa. Tämän vuoksi tätä rajoitusehtoa ei voi soveltaa kyseessä olevaan vahinkoon.

 

Tuottamusarviointi

Jotta vahinko on korvattava vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta, tulee vahingon olla aiheutunut vakuutuksenottajayrityksen edustajan huolimattoman menettelyn tai laiminlyönnin seurauksena. Vakuutuslautakunta katsoo, että jännitteellisen jatkojohdon jättämistä rakenteilla olevaan varastoon, osittain ulkotilaan, ja vielä paloherkkien maalien jättämistä lähelle, on pidettävä siten huolimattomana, että vahingon voidaan katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajayrityksen huolimattoman menettelyn vuoksi. Tämän vuoksi aiheutunut palovahinko tulee korvata vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia