Haku

VKL 43/04

Tulosta

Asianumero: VKL 43/04 (2004)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2004

Vakuutuksenottajan talon katosta tuli kovalla sateella ja tuulella vettä sisälle Äkillinen ja odottamaton vahinko Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan 6.10.2003 oli ollut kovatuulinen ja sateinen aamuyö. Vettä alkoi tulla vakuutuksenottajan olohuoneen katosta kastellen seinän ja parketin. Myös sohva kastui.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuu­tuksen voimassaoloaikana äkillisestä ja odottamattomasta vahinkotapahtumasta. Rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu mm. sateesta.
 
Yhtiö katsoo, että katolle ei tässä tapauksessa ole katsottu aiheutuneen mitään äkillistä vahinkotapahtumaa kuten esim. rikkoutumista. Tämän vuoksi korvausta sadeveden aiheuttamasta vahingosta ei voida suorittaa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että vahinkoajankohtana oli kova sade ja puuskittainen tuuli. Katosta sisälle tullut vesi turmeli villaa, lattiaa, sohvaa ja seinää. Vakuutuksenottaja on tyytymätön epäävään päätökseen, koska kovat tuulenpuuskat aiheuttivat veden nousemisen peltiä myöten ylöspäin. Vakuutuksenottaja toteaa vielä, että kyseinen rakennus on kahdeksan vuoden ikäinen, eikä vettä ole aiemmin tullut sisälle.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että tapaukseen on sovellettava kaksia eri vakuutusehtoja. Vakuutuksenottajan asuinrakennus on vakuutettu eri vakuutuksella kuin asunnossa oleva irtaimisto.
 
Asuinrakennuksen vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisestä ja odottamattomasta vahinkotapahtumasta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu mm. sateesta. Lisäksi ei korvata vahinkoa, joka johtuu normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata omaisuudelle tai esineelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu sen suunnittelu-, valmistus- tms. viasta, eikä rakennukselle perustamis- tai rakennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa.
Irtaimiston vakuutuksesta korvataan vahinko, joka äkillisesti ja odottamatta kohtaa vakuutettua omaisuutta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakenne- tai työvirheen seurauksena.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan on näytettävä toteen, että kyseessä on vakuutusehdoissa määritelty korvattava vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa kyseisen rakennuksen katossa ei ole todettu eikä vakuutuksenottaja ole osoittanut katossa olleen mitään äkillistä rikkoutumista tai muuta äkillistä ja odottamatonta vahinkotapahtumaa, jonka johdosta sadevesi olisi päässyt rakennukseen.
 
Rakennuksen vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on erikseen rajattu sateen sekä normaalien sääolosuhteiden ja luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot.
 
Sekä rakennuksen että irtaimiston osalta tilanne on se, että vahinko on aiheutunut tavanomaisesta luonnonilmiöstä eli kovasta sateesta ja puuskittaisesta tuulesta. Yhtiö katsoo, että rakennukset tulee rakentaa rakennusteknisesti siten, että ne kestävät ja pitävät veden loitolla tavanomaisissa sääolo­suhteissa. Sitä, että rakennus ei kestä normaaleja sääolosuhteita, ei voida pitää äkillisenä ja odottamattomana vahinkotapahtumana. Vahinko on tällöin todennäköisesti johtunut vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle kuuluvasta rakennevirheestä.
 
Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei vahinkoa tule korvata kummankaan vakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutuksenottajan asuinrakennukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisestä ja odottamattomasta vahinkotapahtumasta. Tyypillisiä vahinkoja ovat palo-, sähköilmiö-, vuoto-, varkaus-, murto-, ilkivalta-, myrsky- ja rikkoutumisvahingot.
 
Ehtojen kohdan 5.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu
-         omaisuudelle tai esineelle itselleen pakkasesta, jäätymisestä, sateesta, kondenssivedestä, kuivuudesta, routimisesta tai maan painumisesta
-         tulvasta, vedenpinnan noususta, aallokosta, jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta, normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisista luonnonilmiöistä,
-         omaisuudelle tai esineelle itselleen sen suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta eikä rakennukselle perustamis- tai rakennusvirheestä.
 
Vakuutuksenottajan koti-irtaimistoon sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 25.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka äkillisesti ja odottamatta kohtaa vakuutettua omaisuutta.
 
Ehtojen kohdan 25.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut mm. rakenne- tai työvirheen seurauksena.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaista äkillisyyttä ja odottamattomuutta arvioitaessa ratkaisevaa ei ole se, että vahinko on ymmärrettävästi tullut vahinkoa kärsineelle täytenä yllätyksenä. Ratkaisevaa on se, mistä syystä vahinko on aiheutunut.
 
Esitetyn selvityksen perusteella vahinko on tässä tapauksessa aiheutunut siitä, että sadevettä on kovalla tuulella tullut vakuutuksenottajan asuinrakennuksen katon läpi.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että talon katto olisi jostain syystä äkillisesti rikkoutunut ja sen vuoksi päästänyt vettä sisään. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että tapahtumahetkellä kyseisellä seudulla olisi vallinnut myrsky. Vakuutuslautakunnan mielestä myrskyrajan alle jäävää kovaakaan tuulta ja sadetta ei yleensä ottaen voi pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana, vaan Suomen vaihtelevissa oloissa tuuli ja sade ovat lähtökohtaisesti tavanomaisia sääilmiöitä.
 
Vakuutuslautakunnan käyttöön ei ole toimitettu selvitystä vakuutuksenottajan asuinrakennuksen katon rakenteesta ja kunnosta, joten lautakunta ei voi täsmällisesti arvioida sitä, onko katossa vakuutusyhtiön väittämiä rakennus­virheitä. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että jos talon katto ei kovalla tuulella pidä sadevettä, eikä mitään katon rikkoutumista tms. äkillistä tapahtumaa osoiteta, kyse on todennäköisesti jonkinlaisesta katon rakenteellisesta ongelmasta. Rakenteellisista puutteista johtuvia vahinkoja ei Vakuutuslautakunnan käytännössä ole pidet­ty vakuutusehdoissa tarkoitettuina äkillisinä ja odottamattomina vahinkoina.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että vakuutuksenottajan asuinrakennusta ja irtaimistoa olisi kohdannut äkillinen ja odottamaton vahinko. Asuinrakennuksen kärsimään vahinkoon sovellettavissa vakuutusehdoissa mm. sateen ja normaalien sääolosuhteiden sekä tavanomaisten luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot on lisäksi erikseen rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia